Om Södertörns högskola / Personal

Amelie Björck

Kontaktuppgifter

Amelie Björck
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 50 48
PA 202 Primus

Jag är halvtidsanställd lärare i litteraturvetenskap och undervisar framför allt på Dramainriktningen samt fr o m januari 2014 även på Skapande svenska.

Min avhandling från 2010 belyste framväxten av genren "familjeserier" i radio och studerade vilka representationer av "familjen" som sanktionerats via denna från början centrala och i och med tv-eran alltmer marginaliserade plattform (Höra hemma. Familj och social förändring i svensk radioserieteater från 1930-talet till 1990-talet, Makadam förlag). Mina vetenskapliga huvudintressen kretsar i övrigt kring drama-teater, poesi, reflexivt skrivande, performativitet/performance och djurstudie-/genusvetenskapliga/intersektionella perspektiv.

Jag har under de senaste åren också inriktat mig särskilt på djurstudier och arbetar för närvarande på ett RJ-finansierat projekt med titeln Vara/Djur. Relationer mellan människor och "produktionsdjur" i kulturens gestaltningar

Projektet syftar till att undersöka kopplingar mellan temporala aspekter, etik och konstkulturella gestaltningar av relationen mellan människor och lantbruksdjur.

Utgångspunkten är att både människor och djur fållas in i en "krononormativ" ordning som också sätter sin prägel på kulturens estetiska gestaltningar. Skapande människor kan genom olika sätt att gestalta lantbruksdjur verka inom den sfär av tid-etik-estetik som projektet undersöker - de kan exempelvis i olika former av berättande framhålla temporala analogier mellan mänskligt/landbruksdjuriskt liv och utveckling; de kan lösa upp tidens framåtrörelse och med poetiska medel låta döda kor och grisar spöka i litteratur och konst, de kan tvinga mänskliga läsare eller åskådare att anpassa sig till icke-mänsklig tid; de kan samarbeta med djur på teaterscenen eller med sina människokroppar återiscensätta djurs liv och genom detta antingen ge eller frånta de föreställda djurens deras agens.

Undersökningen gör nedslag i modernt och samtida material i olika former (litteratur, teater, installationskonst, aktivistiska gatuakter) och har en reflekterande snarare än kartläggande prägel.

Under oktober 2013 - juni 2104 var jag koordinator för temat Exploring the Animal Turn på Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet, i vilket en grupp på 11 forskare samlades för tvärvetenskapliga samtal och seminarier kring relationerna mellan djur och människor och kring antropocentrismens problematik inom olika vetenskapliga fält.

Vid sidan av, men i nära anslutning till, min akademiska verksamhet är jag frilansredaktör för förlaget Glänta Produktion (www.glanta.org), samt aktiv som teaterkritiker i Aftonbladet.

Senaste artiklar:

"Linear Time and Revolutionary Time: Humans, Apes and Temporality in Scientific
and Literary Narratives", Narrating Life - Experiments with Human and
Animal Bodies in Literature, Science and Art, eds. Stefan Herbrechter
& Elisabeth Friis, Leiden/Boston: Brill Rodopi, 2016, pp. 247-267. 

"Telling stories of humans, animals and modernization", Exploring the Animal Turn, (eds. Andersson-Cederholm, Björck et al.), Lund: Pufendorf Institute for Advanced Studies, 2014, pp. 193-206.

"Ansikte mot ansikte. Om etiska kortslutningar i mötet mellan människor och apor – och om skönlitterära motarbeten", Edda 2013:1, pp. 15-29.

"Metaforer och materialiseringar. Om apor hos Vladimir Nabokov och Sara Stridsberg", Tidskrift för litteraturvetenskap 2013:1, pp. 5-21.