Om Södertörns högskola / Personal

Fredrik Jahnke

Kontaktuppgifter

Fredrik Jahnke
Doktorand
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 41 44
F 1034a F-huset

Mitt doktorandprojekt ingår i CARDIPS-projektet här vid Södertörns högskola. Ur ett religionsvetenskapligt perspektiv undersöker jag hur barn och unga i en mångfaldsmiljö relaterar till religion. Ett vanligt perspektiv när barn och ungas religiositet undersöks är att utgå från (av vuxna) etablerade definitioner och synsätt på religion. Min utgångspunkt är istället att vara barnens och de ungas perspektiv så trogen som möjligt och försöka förstå hur de - i sin egen rätt - relaterar till religion. Min ingång till vad religion "är", hur det kan yttra sig samt hur det kan ges mening är således brett och öppet.

Mitt empiriska material utgörs till största del av enskilda intervjuer med barn och unga i årskurserna tre, sex och nio. Men mitt fältarbete har också genererat annat material så som bilder, tankekartor och gruppsamtal.

Jag hoppas kunna bidra till att bättre förstå för hur barn och unga relaterar till religion, något som inte alltid sker på de sätt den vuxna världen föreställer sig (där exempelvis etablerade och organiserade religionsformer står i förgrunden). Även om den skolmiljö mina respondenter befinner sig i, eller skolans religionskunskapsundervisning, inte utgör mitt primära intresse kommer mina resultat också att ha stort värde för den svenska skolan i allmänhet och dess religionskunskapsundervisning i synnerhet, inte minst i ett ökat mångreligiöst och mångkulturellt samhälle.

Min yrkeskarriär, innan jag påbörjade mina doktorandstudier, var inom den svenska gymnasieskolan där jag mellan åren 1998 och 2012 undervisade i religion, historia och filosofi. 2010 återupptog jag mina akademiska studier och läste bland annat magistgerprogrammet i mänskliga rättigheter samt masterprogrammet i religionshistoria vid Uppsala universitet.

Min uppsats inom mänskliga rättighetsstudier (En ny diskussion kring religionsfriheten: Alternativ till religionsfrihetsbegreppet under Europakonventionen och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, 2011) fokuserade på religionsfrihet i ett Europeiskt perspektiv. Genom att utgå från själva uttrycket "religionsfrihet" var mitt syfte att – utifrån en viss kritik av Europadomstolens domar – pröva huruvida alternativa uttryck skulle på ett bättre sätt omfatta det som religionsfriheten är satt att skydda (och värna). Mina resultat visade att så mycket väl kunde vara fallet, alternativa begrepp skulle bidra till en mer jämlik, pluralistisk och inkluderande religionsfrihet.

I min masteruppsats i religionshistoria (Va vad det vi sa... : Representationer av sharia i Europaparlamentet och dess möjliga konsekvenser för EU:s mångfaldstänkande, enhetspolitik och muslimsk identitet i Europa, 2012) undersöker jag hur begreppet sharia konstrueras inom det Europeiska parlamentet och vilka effekter det har på muslimsk identitetsbildning i Europa. Studien visar att parlamentet konstruerar sharia bland annat som något arkaiskt, hotande, inhumant och kvinnofientligt. Parlamentets diskurs passar med andra ord in i och förstärker den rådande islamofobiska diskursen. En "godkänd" muslimsk europeisk identitet kan alltså inte ha allt för stora kopplingar till, eller i allt hög grad bygga på, sharia. Givetvis inverkar det hämmande på en muslimsk identitetsbildning i Europa.

Intresseområden: mänskliga rättigheter, religionsfrihet, islam i Europa, identitet, barn och religion, religionsdidaktik, skolfrågor.