About us / Staff

Bengt Jacobsson

Contact information

Bengt Jacobsson
Professor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns Högskola
Flemingsberg
Phone: +46 8 608 4558
Fax: +46 8 608 4200
Publications

In: En modern myndighet. Lund : Studentlitteratur AB, 2017. 173-194.

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

In: En modern myndighet. Lund : Studentlitteratur AB, 2017. 31-56.

AuthorPublishing yearSubject

Leonora Mujkic

Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

In: En modern myndighet. Lund : Studentlitteratur AB, 2017. 15-30.

AuthorPublishing yearSubject

Göran Sundström

Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

Lund : Studentlitteratur AB, 2017.

AuthorPublishing yearSubject

Göran Sundström

Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

Lund : Studentlitteratur AB, 2017.

AuthorPublishing yearSubject
Bengt JacobssonJenny Svensson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

In: The Oxford Handbook of Swedish Politics. Oxford : Oxford University Press, 2016. 515-528.

AuthorPublishing yearSubject

Göran Sundström

Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

In: The Oxford Handbook of Swedish Politics. Oxford : Oxford University Press, 2016. 347-361.

AuthorPublishing yearSubject

Göran Sundström

Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2016. (Förvaltningsakademin ; 8)

Styrningen av transportpolitiken avspeglar generella trender i samhällsstyrningen. Precis som i andra delar av samhället, har idéer om konkurrens, marknader, management, renodling och samverkan väglett utvecklingen inom detta politikområde.Tre faser kan urskiljas i styrningens historia. Först den organisering som skedde i slutet av 1980-talet – framförallt uppdelningen av SJ – där förutsättningar för konkurrens skapades. Därefter en mellanperiod där det skapades interna marknader inom Banverket och Vägverket. I en tredje fas inrättades Trafikverket som en marknadsskapande myndighet.

AuthorPublishing yearSubject

Leonora Mujkic

Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

-

Oxford : Oxford University Press, 2015.

AuthorPublishing yearSubject

Jon Pierre

Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Huddinge : Södertörns högskola, 2015.

"Det systematiska lärandet har aldrig riktigt fått fotfäste i staten. Politiska logiker är mestadels framåtblickande, och inriktade mot hur man genom reformer och andra åtgärder ska kunna uppnå önskvärda framtider. Trots expansionen av granskning under senare år är reflektioner kring den existerande organiseringens ändamålsenlighet en bristvara."Bengt Jacobsson diskuterar i denna essä hur man kan förstå den styrning som förekommer i staten, hur styrningen i dagens statsförvaltning har utvecklats över tiden och hur mål och resultatstyrningen kommit att dominera i svensk statsförvaltning. Avslutningsvis ger han förslag på hur regeringen både skulle kunna stimulera myndigheternas men också sin egen förmåga att på ett systematiskt sätt lära av erfarenheter.Bengt Jacobsson är professor i företagsekonomi och verksam vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola som bedriver uppdragsutbildning och forskar om statsförvaltning samt verkar för kvalificerade möten mellan forskning och praktik.

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Stockholm School of Economics Institute for Research, 2014.

AuthorPublishing yearSubject

Göran Sundström

Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

Axess 2014, 2 : 45-49.

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

Lund : Studentlitteratur AB, 2014.

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2014.

Är medborgarna verkligen i fokus när staten organiserar sina verksamheter? Hur har nya och förändrade styrformer påverkat skolan? Hur hanterar man att den finansiella revisionen inom statsförvaltningen hämtat mycket av regler från ett näringsliv som i grunden har helt andra uppgifter än de flesta myndigheter? Här presenteras elva essäer med utgångspunkt i uppdragsutbildningen ”Förändring och styrning i staten” som Förvaltningsakademin gav för Riksrevisionen under 2013.Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola som bedriver uppdragsutbildning och forskar om statsförvaltning samt verkar för kvalificerade möten mellan forskning och praktik.

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Förvaltningasakademin, Södertörns högskola, 2013. (Förvaltningsakademins rapportserie ; )

AuthorPublishing yearSubject
Bengt JacobssonJenny Svensson

Klara Tomson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Huddinge : Södertörns högskola, 2013.

Granskningar har blivit både vanligare och alltmer omdiskuterade. Många har börjat tala om förekomsten av ett granskningssamhälle. Granskningar – vare sig de kallas revision, tillsyn, kontroll, kvalitetssäkring, inspektion, utvärdering eller certifiering – har idag många förespråkare, men börjar också få sina kritiker.Den 15 februari 2013 hölls ett vittnesseminarium med rubriken ”Staten och granskningssamhället” vid Södertörns högskola. Där fördes en livlig diskussion såväl om granskandets välsignelser som om dess avigsidor. Tre frågor stod i fokus: varför granskas det så mycket? Vad händer när man granskar? Vilka konsekvenser får det myckna granskandet?I denna skrift publiceras utskriften av vittnesseminariet tillsammans med en inledande artikel av Bengt Jacobsson och Anders Ivarsson Westerberg som ställer frågan om det finns någon väg ut ur granskningssamhället?

AuthorPublishing yearSubject
Anders Ivarsson WesterbergBengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

Jerusalem : The Hebrew University, 2010. (Jerusalem Papers in Regulation and Governance ; 2010: 11)

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

In: Företagsekonomins frågor. : SNS förlag, 2010. 38-45.

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

In: The European Union and the Baltic States. London : Routledge, 2009. 1-20.

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2009

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

In: The European Union and the Baltic States. London : Routledge, 2009. 21-37.

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2009

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

Applied Health Economics and Health Policy 2009, 7 (3): 137-147.

It is a challenge to improve public health within limited resources. Pharmaceutical policy making is a greater challenge due to conflicting interests between key stakeholder groups. This paper reviews current and future strategies to help improve the quality and efficiency of care, with special emphasis on demand-side controls for pharmaceutical prescribing. A large number of different educational, organizational, financial and regulatory strategies have been applied in pharmaceutical policy making. However, the effectiveness of most strategies has not been thoroughly evaluated and there is evidence that the behaviour of healthcare professionals is difficult to influence with traditional methods. During the last decades, new modes of governing and new governing constellations have also appeared in healthcare. However, relationships between those who regulate and those regulated are often unclear. New approaches have recently been introduced, including extensive dissemination strategies for guidelines and extensive quality assessment programmes where physicians' performances are measured against agreed standards or against each other. The main components of these 'soft regulations' are standardization, monitoring and agenda setting. However, the impact of these new modes on health provision and overall costs is often unknown, and the increased focus on monitoring may result in a higher conformity and uniformity that may not always benefit all key stakeholders. Alongside this, a substantial growth of auditing associations controlling a diminishing minority of people actually performing the tasks may be costly and counter-productive. As a result, new effective strategies are urgently needed to help maintain comprehensive healthcare without prohibitively raising taxes or insurance premiums. This is especially important where countries are faced with extreme financial problems. Healthcare researchers may benefit from researching other areas of society. However, any potential strategies initiated must be adequately researched, debated and evaluated to enhance implementation. We hope this opinion paper is the first step in the process to develop and implement new demand-side initiatives building on existing 'soft regulations'.

AuthorPublishing yearSubject

B. Wettermark

Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

In: The European Union and the Baltic States. London : Routledge, 2009. 163-173.

AuthorPublishing yearSubject
Anders NordströmBengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

In: Change and Continuity in Public Sector Organizations. Bergen : Fagbokforlaget, 2009. 103-126.

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Göran Sundström


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

In: Ledarskapsboken. Malmö : Liber, 2009. 58-83.

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

London : Routledge, 2009.

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

Statsvetenskaplig Tidskrift 2008, 110 (4): 331-334.

Introduktion till temanummer om Politikens medialisering

AuthorPublishing yearSubject

Jon Pierre

Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2008

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

Stockholm : SCORE (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor), 2007. (SCORE rapportserie ; 3)

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Göran Sundström


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2007

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

Stockholm : SCORE (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor), 2007. (SCORE rapportserie ; 5)

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Göran Sundström


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2007

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

In: Förvaltningens byggstenar. Stockholm : Statskontoret, 2006. 41-44.

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

In: Transnational governance. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. 205-224.

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

In: Transnational Governance : Institutional Dynamics of Regulation. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. 247-265.

AuthorPublishing yearSubject

Kerstin Sahlin-Andersson

Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

In: Forskning om ledarskap inom akademisk verksamhet. : IDAS.

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

London : Routledge, 2004.

A comparative analysis of the impact of the European Union on central government administration: uses a transformative perspective to examine changes as countries adapt to increased EU integration.

AuthorPublishing yearSubject

Per Laegreid

Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften 2004, 2 (1): 32-55.

This article perceives the present development of Nordic administrative regimes as a process of transnationalisation, comparing the central administrations of Denmark, Finland, Norway and Sweden in adapting to the European Union. Based on a survey covering all units in ministries and central agencies in these four countries, observed patterns of adaptation are being interpreted as “translation” into national contexts. The Nordic administrative regimes are, thus, robust and flexible at the same time as increased integration into Europe generates considerable variations in administrative behaviour, while administrative institutions remain largely unchanged.

AuthorPublishing yearSubject

Per Lægreid

Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

In: Ledarskapets olika skepnader. Lund : Studentlitteratur, 2002. 143-154.

AuthorPublishing yearSubject

Christine Blomquist

Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

-

In: Regeringskansliet. Stockholm : Riksdagens revisorer, 2001. 95-146.

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2001

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

København : Jurist- og Økonomforbundets Forl., 2001.

AuthorPublishing yearSubject

Per Lægreid

Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2001

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

Stockholm : SCORE (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor), 2001. (SCORE rapportserie ; 8)

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2001

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

Stockholm : SCORE (Stockholm Center for Organizational Research), 2001. (SCORE rapportserie ; 4)

AuthorPublishing yearSubject

Per Laegreid

Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2001

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

Stockholm : SCORE (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor), 2001. (SCORE rapportserie ; 15)

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Göran Sundström


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2001

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet (Stockholm Center for Organizational Research, Stockholm University), 2000. (SCORE rapportserie ; 11)

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2000

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

Scandinavian Journal of Management 2000, 16 (4): 349-355.

AuthorPublishing yearSubject

Silvia Gherardi

Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2000

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

In: World of standards. Oxford : Oxford University Press, 2000. 40-49.

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2000

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

Oxford : Oxford University Press, 2000.

In this insightful discussion of the phenomenon of standardization in organizations and society at large, the authors regard standards as a form of regulation enabling a higher degree of global order in the modern world, and argue that they represent an alternative to markets and hierarchies as a mode of social organization.

AuthorPublishing yearSubject

Nils Brunsson

Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2000

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

In: Bör demokratin avnationaliseras?. Stockholm : Fakta info direkt, 1999. 79-110.

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
1999

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet, 1999.

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Göran Sundström


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
1999

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Fritze, 1997. (Statens offentliga utredningar ; 30)

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
1997

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

Organization Studies 1995, 16 (3): 375-394.

This paper employs the dramatistic metaphor of commedia dell’arte to interpret developments in a set of interlocking public administrative organizations in Sweden. More specifically, the performances given by state and municipal politicians studied in several projects of ours are analyzed, with the help of what we know of this special kind of theatre. In so doing, we relate to a long tradition within the social sciences. The symbolic acting, the public perform ances, and the ambiguous connection between ideas and realities of various sorts that are evident all made the theatre metaphor appear relevant to an analysis of politics in society at large and in organizations within it. Of the different forms of theatre, commedia dell’arte is that which seems to render itself best to the exploration and interpretation of contemporary organizations within the public sector, imprinted as they are with the stamp of modern demo cratic politics, which bespeaks force but is highly contradictory.

AuthorPublishing yearSubject

Barbara Czarniawska-Joerges

Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
1995

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Carlsson, 1989.

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
1989

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

Lund : Doxa, 1987.

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
1987

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

Lund : Doxa, 1987.

Analysen bygger på Stockholms stads köp av det koleldade kraftvärmevverket vid Värtan från ASEA

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
1987

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
1984

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-