Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet genusvetenskap eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Stängd...

    Start: HT17100%Dag

    Anmälningskod: SH-42874

Masterprogram i genusvetenskap

Program 120 högskolepoäng

En unik utbildning med inriktning mot genus- och sexualpolitik i ett globalt perspektiv. I linje med internationell forskning fokuseras historiska och kritiska perspektiv på bland annat globalisering, migration och mänskliga rättigheter; dessas betydelse för kunskapsproduktion och förändringsarbete och genusvetares yrkesmöjligheter lokalt och globalt lyfts fram.

Utbildningens innehåll

I takt med att såväl samhället som det genusvetenskapliga fältet förändras och får allt större fokus på globala frågor aktualiseras centrala genusvetenskapliga teman om de sociokulturella processer genom vilka maktordningar och kategorier kopplade till genus, sexualitet, etnicitet och klass konstrueras och omförhandlas, såväl inom som bortom genusvetenskap. Här fokuseras tvärvetenskapliga och historiska perspektiv och genusvetenskapliga bidrag till en vidare förståelse för, och problematisering av, såväl vår samtid som av kunskapsutvecklingen. Masterexamen i genusvetenskap ger god förmåga att kritiskt och självständigt reflektera och granska lokala och globala processer samt metoder för att vetenskapligt analysera genusrelaterade fenomen ur intersektionella perspektiv.

Masterprogrammet omfattar två års heltidsstudier fördelade på sex kurser om 15 högskolepoäng vardera samt en masteruppsats om 30 högskolepoäng. Termin 1 och 2 består av obligatoriska kurser och under termin 3 väljer du fördjupning i samråd med handledare.

Examen

Filosofie masterexamen med huvudområdet genusvetenskap

Efter utbildningen

Det tvärvetenskapliga programmet kombinerar samhällsvetenskaplig och humanistisk bredd med genusvetenskaplig spetskompetens vilket ger goda kvalifikationer för teoretiskt och praktiskt arbete med genus- och sexualpolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt. Arbete med jämlikhets- och policyfrågor inom myndigheter och frivilligorganisationer, globala utvecklingsfrågor, kulturarbete, utbildning eller konsultverksamhet är exempel på områden där dessa perspektiv är eftertraktade. Masterexamen är forskningsförberedande och lämpar sig väl för dig som siktar på att söka forskarutbildning eller annan verksamhet där avancerad vetenskaplig meritering är ett krav eller en tillgång.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. VT 2013

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Feminism och vetenskap i ett historiskt och kritiskt perspektiv, 15 högskolepoäng; Genus/Sexualpolitik i en global kontext, 15 högskolepoängAtt tolka tystnad: metodfrågor i genusvetenskap, 15 högskolepoäng; Vetenskap, kroppar och skillnader: reproduktionens globala politik, 15 högskolepoäng
År 2Termin 3Termin 4
Valbar/a kurs/er, 30 högskolepoängMasteruppsats, 30 högskolepoäng

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.