Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen i historia, samtidshistoria, ekonomisk historia, idéhistoria eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs SV B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-41812

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-41844

Magisterprogram i historia

Program 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet ger fördjupade teoretiska och metodiska insikter i historisk och kulturvetenskaplig forskning, samt ämnesfördjupning i det ämnesområde du skriver uppsats inom.

Utbildningens innehåll

Forskning på avancerad nivå: Magisterprogrammet i historia är först och främst en utbildning i att forska i historia. Teori- och metodkunnandet fördjupas, liksom att relatera din egen forskning till ett forskningsläge. Motsvarande en termin ägnas åt arbetet med en magisteruppsats i ett självständigt valt ämne.

Mångvetenskap inom området Historiska studier: Som magisterstudent i historia kommer du också att både möta studenter från och få kunskaper i ett bredare kulturvetenskapligt område. Vid Södertörns högskola finns forskarutbildningsprogrammet Historiska studier som samlar ämnena arkeologi, etnologi, idéhistoria, religionsvetenskap och historia. Även magisterprogrammet ges i samarbete mellan dessa ämnen. Du kommer att läsa kurser och delta i seminarieverksamhet i en mångvetenskaplig miljö som stimulerar till vidgade perspektiv och jämförelser mellan olika ämnestraditioner.

Programmets struktur: Magisterprogrammet är ett ettårigt program. Den första terminen består av tre uppsatsförberedande kurser i teori och metod som läses tillsammans med masterstudenter i historia och magister- och masterstudenter inom området Historiska studier. En individuell läskurs utformas för inläsning på forskningsläget. Den andra terminen ägnas arbetet med magisteruppsatsen.

Examen

Filosofie magisterexamen med huvudområdet historia

Efter utbildningen

Magisterprogrammet meriterar till att söka in på forskarutbildning i historia. Programmet är ingen specialiserad yrkesutbildning men ger den för flera kunskapsintensiva arbetsplatser värdefulla förmågan att självständigt och på ett vetenskapligt betryggande sätt genomföra utredningar, forskningsuppgifter samt att kritiskt bedöma ett informationsinnehåll. Historiker återfinns inom många sektorer, bland annat inom utbildnings- och kulturarvsektorn och i offentlig förvaltning.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2013

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Introduktion till området Historiska studier, Individuell uppsatsförberedande läskurs i historia, Orientering i historieforskningens metoder, VetenskapsteoriMagisteruppsats

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.