Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen som inkluderar Filosofi C eller C-kurs i antingen teoretisk eller praktisk filosofi från annat lärosäte eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Stängd...

    Start: HT17100%Dag

    Anmälningskod: SH-42866

Magisterprogram i filosofi

Program 60 högskolepoäng

Syftet med magisterprogrammet i filosofi är att bedriva fördjupade filosofiska frågeställningar på forskningsförberedande nivå, samt att utveckla det egna akademiska skrivandet. Programmet utgör en viktig förberedelse för fortsatta forskarstudier både i filosofi och i andra besläktade humanistiska ämnen.

Utbildningens innehåll

Programmet består av fyra kurser om vardera 7,5 högskolepoäng samt skrivandet av en handledarledd forskningsuppsats motsvarande 30 högskolepoäng. Kurserna kan väljas bland dem som ges varje termin på avancerad nivå och som du ännu inte har läst. I samråd med undervisande lärare utvidgas kurserna med lämplig litteratur. Det finns även möjlighet att i grupp eller individuellt utforma en egen läskurs i samråd med den kursansvarige utifrån den meny av valbara läskurser som finns. Magisterseminariet träffas var tredje vecka för att diskutera och ventilera uppsatsarbeten. Det sammanfaller delvis med Forskarseminariet där lärare vid institutionen och inbjudna gäster presenterar pågående forskning.

Examen

Filosofie magisterexamen med huvudområdet filosofi

Efter utbildningen

Programmet är direkt förberedande för forskarutbildning i filosofi.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. VT 2013

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Filosofi på avancerad nivå/magisteruppsats, 30 hpFilosofi på avancerad nivå/magisteruppsats, 30 hp

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.