Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Anmälan

    Start: VT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-42805

Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning

Program 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i pedagogik med interkulturell inriktning ger fördjupad kunskap om forskning om interkulturellt lärande. Centralt under utbildningen är integration av teori och praktik.

Utbildningens innehåll

Magisterprogrammet i pedagogik med interkulturell inriktning ger fördjupad kunskap om forskning om interkulturellt lärande. Centralt under utbildningen är integration av teori och praktik.

Programmet syftar till att utveckla studentens förmåga att kritiskt analysera och organisera lärandeprocesser i olika grupper ur ett mångfaldsperspektiv. Ett område som särskilt behandlas i kursen är identitetskonstruktioner och förändringar i ett socialt, mångkulturellt och globalt perspektiv, där monokulturella och etnocentriska synsätt analyseras och utmanas. Vidare fördjupar sig studenten i olika vetenskapliga ansatser inom ämnet.

Programmet är ettårigt och består av två terminer. Under den första terminen görs en kritisk analys av kulturbundna föreställningar om lärande och kunskap samt livsideal och etiska handlingsregler hos individer och grupper. Det görs också en genomgång av de centrala tanketraditioner som finns i ämnet och hur de tillämpas i dagens forskning och praktik. I terminen ingår även en kritisk analys av hur sociala konstruktioner får konsekvenser för individens utveckling och lärande samt för samhällets maktrelationer.

Den andra terminen syftar till att fördjupa kunskaperna i ämnet i ett individuellt valt område. Vidare behandlas metodiska överväganden i forskningsprocessen samt förståelsen av vetenskapsteori och forskningsetik. Du genomför även en vetenskaplig undersökning och ett självständigt uppsatsarbete inom ämnesområdet.

Examen

Filosofie magisterexamen med huvudområdet pedagogik

Efter utbildningen

Utbildningen leder till en magisterexamen i pedagogik och riktar sig till alla som på olika sätt arbetar med eller är intresserade av människors och gruppers lärande och utveckling. Programmet ger också en förberedelse för forskarutbildning.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. VT 2013

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå IPedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå II

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.