Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6). Se även under Behörighetskrav vid respektive huvudområdes A-kurs vilka särskilda förkunskaper dessa kräver.
Eller:
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6). Se även under Behörighetskrav vid respektive huvudområdes A-kurs vilka särskilda förkunskaper dessa kräver.

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-43807

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-43802

Entreprenörskap, innovation och marknad

Program 180 högskolepoäng

Att släppa loss kreativiteten, att brinna för sina idéer, att se förbi hinder och upptäcka möjligheter och att inte ge upp är exempel på entreprenörsanda. Utbildningen ger dig kunskaper i att förstå entreprenörs-, innovations- och skapandekraft på ett djupare plan, något som behövs i alla företag och organisationer och för hela samhällsutvecklingen.

Utbildningens innehåll

Kullagret gav Volvo, IT-tekniken internet och klimatdebatten miljöbilarna. Samhällen förändras ständigt och det är ofta i just förändringsskeendena som de nya idéerna och innovationerna skapas. Det kan handla om ny teknik, influenser utifrån eller övergripande samhällsomvandlingar. Utbildningen leder fram till en examen i ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne med spetskompetens i entreprenörskap. Du har möjlighet att välja mellan de flesta huvudområden inom humaniora och samhällsvetenskap vid Södertörns högskola – till exempel statsvetenskap, nationalekonomi, företagsekonomi, etnologi med flera - förutsatt att du är behörig till respektive A-kurs. Du får också med dig en extra spetskompetens som gör dig mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden, nämligen förståelsen för förändringsprocesser, entreprenörsanda och kreativitet samt hur man utvecklar, driver, skyddar och kommersialiserar en idé. Det här är något som alla företag, förvaltningar och organisationer behöver i en allt mer föränderlig värld. Det är också nödvändigt för att nya företag och organisationer ska kunna växa fram.

Under den inledande terminen läser du kurser som behandlar kreativitet, innovation samt entreprenörskap ur ett företags-, samhälls- och kulturellt perspektiv. Under ytterligare två terminer läser du kurser som är specifika för programmet, till exempel Innovation och tillväxt, Affärsutveckling, Immaterialrätt, Företagande och projektorganisation. Under dessa terminer knyts kurserna till fadderföretag. Du kommer att ta upp kursrelevanta frågor med ditt fadderföretag och på så sätt jämföra teorierna med hur företaget arbetar med dessa frågor. Tre av de sex terminerna ägnar du åt det huvudområde du valt. Sista terminen skriver du en C-uppsats inom ditt huvudområde.

Examen

Filosofie kandidatexamen med valt huvudområde

Efter utbildningen

Du får en bred utbildning och spetskompetens inom entreprenörsområdet som gör dig extra attraktiv på arbetsmarknaden. Dina kunskaper behövs inom alla delar av samhället; näringsliv, offentliga förvaltningar, politik och organisationer. Tidigare studenter jobbar idag bland annat som egna företagare, inom företagarfrämjande organisationer och myndigheter, som exempelvis Tillväxtverket, Connect Sverige samt inom bank och finans.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2014

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Entreprenörskap – ekonomi, kultur, struktur och samhälleA-kurs i huvudområde
År 2Termin 3Termin 4
B-kurs i huvudområdeEntreprenörskap i teori och praktik I
År 3Termin 5Termin 6
Entreprenörskap i teori och praktik IIC-kurs i huvudområde, Metod- och uppsatsarbete

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.