Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen minst 90 högskolepoäng i huvudområdet sociologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Engelska B och Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-43804

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-43862

Masterprogram i offentlig organisation och ledning, sociologi

Program 120 högskolepoäng

Kan organisationer både vara effektiva och demokratiska? Hur kan verksamheter styras när målen både är komplexa och motstridiga? Vilket ledarskap krävs för att förändra och utveckla offentliga organisationer? Hur kan offentliga verksamheter organiseras?

Utbildningens innehåll

Det behövs goda kunskaper och god analysförmåga för att kunna svara på frågor som dessa. Behovet av kvalificerade samhällsvetare är stort i den offentliga sektorns organisationer. I kommuner, landsting, stat och i EU:s organisationer finns och kommer det i framtiden att finnas en uppsjö av viktiga, spännande och utvecklande arbetsuppgifter.

För dig som tänker dig att arbeta med frågor om förändring, styrning och ledarskap erbjuder Södertörns högskola en skräddarsydd utbildning. Tre samhällsvetenskapliga ämnen – företagsekonomi, sociologi och statsvetenskap – arbetar tillsammans med masterprogrammet Offentlig organisation och ledning.

Du som går programmet kommer att få både breda och djupa kunskaper som du kommer att ha nytta av i ditt framtida arbetsliv. Utbildningen passar också dig som i framtiden tänker dig att arbeta som utredare/konsult, eller som strävar efter att påbörja en forskarutbildning.

Programmet ger dig fördjupade kunskaper om och förståelse för organisering och ledning av offentlig verksamhet. Vi lägger, å ena sidan, stor tonvikt på vetenskaplig analys och forskningsanknytning. Å andra sidan finns också en stark koppling till praktiken, bland annat med en i programmet ingående yrkespraktik för dem som önskar. Programmet har utvecklats i en dialog med verksamma i kommunala och statliga organisationer.

Programstudierna omfattar fyra terminers heltidsstudier. Den första terminen ger de teoretiska verktyg som är nödvändiga för att förstå ramarna för de offentliga organisationerna samt hur organisationerna kan reformeras och förändras. Under termin två fördjupas dessa teman genom analyser av ledarskapets roll, begränsningar och möjligheter. Du får också fördjupade kunskaper om beslutsfattande och om gränsdragningar inom det offentliga, men också mellan offentligt och privat. De två första terminerna innehåller både kurser i kvalitativ och kvantitativ metod.

Under termin tre finns möjlighet till yrkespraktik, som fördjupning av temat ledarskap och organisationsutveckling. Alternativt kan du välja att läsa andra kurser som erbjuds på avancerad nivå inom ämnena företagsekonomi, sociologi och statsvetenskap. Under termin fyra avslutas programmet med ett självständigt examensarbete i form av en masteruppsats. Uppsatsarbetet innebär att du får möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaperna, och att göra det kring ett tema som du är särskilt intresserad av.

Examen

Filosofie masterexamen med huvudområdet sociologi

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig goda förutsättningar att självständigt utföra kvalificerade arbetsuppgifter, framför allt med inriktning mot utredning, ekonomi, ledning och förändring. I första hand handlar det om arbete i offentlig förvaltning på europeisk, statlig eller kommunal nivå, men det kan också handla om arbeten i exempelvis företag och frivilligorganisationer med stor kontaktyta gentemot det offentliga. Genom den praktiknära utbildningen får du möjligheter att skapa goda kontakter med många olika organisationer. Programmet ger dessutom, för dem som är intresserade, en utmärkt ingång till en utbildning på forskarnivå.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2018

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Organisationer i samhället, Förändring, reformer och styrning, Qualitative Research Methods, Förvaltningspolitikens förändringLedarskap i offentliga organisationer, Quantitative Research Methods, Beslut i offentliga organisationer, Gränser i förändring
År 2Termin 3Termin 4
Kurser på avancerad nivå inom företagsekonomi, sociologi eller statsvetenskap alternativt Tjänstemannens yrkesroller och Yrkespraktik på avancerad nivåMasteruppsats

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.