Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i offentlig rätt eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Inställd

    Start: VT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-43971

  • 2019-09-15

    Start: VT20100%Dag

    Anmälningskod: SH-43898

Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen

Program 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen ger dig fördjupad kunskap och förståelse för rättighetsregleringens betydelse för svenska förvaltningsmyndigheter och domstolar. Programmet har både en anknytning till forskningen och en yrkesanknytning.

Utbildningens innehåll

Magisterprogrammets första termin består av fyra kurser: Allmänt om mänskliga rättigheter och den offentliga verksamheten, Förbud mot diskriminering, Äganderätten och de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna samt Rätten till personlig frihet och rätten till respekt för sitt privatliv och sitt familjeliv, där bland annat asylfrågor tas upp.

Den andra terminen ägnas åt magisteruppsatsen som behandlar en fråga som relaterar till kursernas innehåll. Forskningsseminarier samt gästföreläsningar av myndighetspersonal och/eller studiebesök hos myndigheter äger rum under utbildningen.

Genom avancerade skriftliga uppgifter tränar du din förmåga till rättslig reflektion och till självständig analys.

Examen

Filosofie magisterexamen med huvudområdet offentlig rätt

Efter utbildningen

Magisterprogrammet ger en bra grund för kvalificerat handläggnings- och utredningsarbete hos såväl den offentliga sektorn som hos organisationer som arbetar med frågor om mänskliga rättigheter.

Med hänsyn till de mänskliga rättigheternas betydelse för den offentliga verksamheten krävs kunskaper och färdigheter inom detta område. Utbildningen syftar till att täcka detta behov.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. VT 2013

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
1. Mänskliga rättigheter och den offentliga verksamheten. 2. Äganderätten och de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. 3. Icke-diskriminering. 4. Rätten till personlig frihet och rätten till privat- och familjeliv.Magisteruppsats

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.