Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 5).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A5).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Inställd

    Start: VT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-43945

Socialt arbete med storstadsprofil

Program 180 högskolepoäng

Ensamhet, hemlöshet, missbruk och skadegörelse - den här typen av problem finns på de flesta platser, men syns tydligare i storstadsområdena. Om du har ett starkt engagemang för sociala frågor och för hur man hittar lösningar genom att förändra den sociala miljön är det här utbildningen för dig.

Utbildningens innehåll

Efterfrågan på människor som är högskoleutbildade inom sociala frågor kommer att öka i framtiden. Programmet ger dig en fullvärdig teoretisk och praktisk utbildning i socialt arbete, med en bredd som är mycket användbar på arbetsmarknaden. Du kan inte bara söka arbete inom den kommunala socialtjänsten eller som skolkurator, utan också nya typer av jobb inom till exempel bostadsföretag, arbetsmarknadscentra och frivilligorganisationer.

Det viktigaste när du väljer socialt arbete är att du har en stark vilja att göra en insats för människor som har det svårt. Utbildningen ger dig en grundlig introduktion till socialt arbete, både som yrke och som akademiskt ämne. Det som gör utbildningen speciell är inriktningen på hur den sociala miljön påverkar människor. Kopplingen mellan teori och praktik är stark och redan från början kommer du att göra fältarbeten. Under hela utbildningen kommer du sedan att vara ute i verkligheten och pröva dina kunskaper. Termin fyra avslutas med ett fältförlagt projektarbete och under det tredje läsåret fördjupas ett tillämpat perspektiv på det sociala arbetet, bland annat genom handledarledd praktik.

Utbildningen ger dig en grundläggande förståelse för samhällsvetenskapliga teorier och perspektiv på välfärdsstatens uppkomst och framväxt. Kurser i vetenskapsteori och fältmetodik ger dig en vetenskaplig grund för vidareutveckling av yrkesverksamheten i socialt arbete. Den viktiga relationen mellan individ, familj, kultur och samhälle belyses utifrån olika perspektiv. Storstadsperspektivet som präglar Södertörns högskola är ett - klass, kön, etnicitet och ålder är andra. Du får också kunskaper om det socialrättsliga regelverket inklusive sociallagstiftningen samt fördjupade kunskaper kring utrednings- och utvärderingsmetodik. Du lär dig modeller och metoder som används inom praktiskt socialt arbete samt grunderna för statistiska bearbetningar och analys. Fördjupningskurser kring sociala problem som missbruk eller omhändertaganden ingår också.

Den femte terminen ägnar du dig åt fördjupad forskningsmetodik i kombination med ett självständigt fördjupningsarbete.

Genom samarbetsavtal med Ersta Sköndal högskola ges möjlighet till påbyggnadsutbildning för erhållande av socionomexamen. Vissa kurser/kursavsnitt inom programmet kan även komma att förläggas vid Ersta Sköndal högskola.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete

Efter utbildningen

Södertörns högskolas mångvetenskapliga och mångkulturella inriktningar med fokus på storstaden och dess förorter samt de många praktiska inslagen gör dig extra attraktiv på arbetsmarknaden. Du får en bred kompetens i socialt arbete. Efter utbildningen kan du arbeta inom till exempel kommunal socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, psykiska barn- och ungdomsvården, på familjerådgivningsbyråer samt inom kriminal- och missbruksvården. Du har också rätt kompetens för att söka jobb som områdesutvecklare, boendeutvecklare eller något annat av de nya yrken som hela tiden växer fram.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2014

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Socialt arbete som ämne och professionPerspektiv på sociala problem och utsatta grupper
År 2Termin 3Termin 4
Juridik i socialt arbetePraktiknära projektarbete, välfärd och organisation
År 3Termin 5Termin 6
Fördjupningskurser och examensarbeteDet sociala arbetets praktik

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Emmelie Berggren har läst programmet Socialt arbete med storstadsprofil

Emmelie Berggren har läst programmet Socialt arbete med storstadsprofil

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.