Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 a).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1 b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b /1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 a).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Anmälan

    Start: VT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-34823

  • 2019-09-15

    Start: VT20100%Dag

    Anmälningskod: SH-34846

Förskollärarutbildning med interkulturell profil

Program 210 högskolepoäng

Vill du arbeta med barn i en kreativ och utvecklande miljö? Förskolläraryrket är omväxlande och utmanande – du arbetar med att stödja och stimulera barns utveckling, lek och lärande. Genom vår interkulturella profil får du den kunskap som efterfrågas på landets förskolor. En god arbetsmarknad väntar dig, då behovet är stort av behöriga förskollärare.

Utbildningens innehåll

Under kommande år förväntas det råda brist på utbildade förskollärare. Framtidsutsikterna är därför goda vad gäller tillgången till jobb. De krav som idag ställs på förskolan, med bland annat en ny läroplan, gör att förskolläraryrket är ett kvalificerat yrke med höga krav på professionalitet och kompetens.

Barnen på förskolan har olika bakgrund vilket ställer speciella krav på dig som förskollärare, därför är vår interkulturella profil viktig. Den interkulturella profilen på Södertörns högskola genomsyrar alla terminer på förskollärarutbildningen och innebär att du förbereds för arbete i komplexa miljöer där du möter barn med olika bakgrund och erfarenhet.

Programmet består av sju terminer och innehåller flera olika delar: utbildningsvetenskap, ämnesstudier med förskoledidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik).

Studierna i utbildningsvetenskap innebär att du förvärvar kunskaper som anknyter till förskollärarens yrkesutövning. Förskoledidaktiken kännetecknas av att lärandet utgår från barnets egna erfarenheter och tankar. Till stor del är undervisningen ämnesöverskridande, där teoretiska studier blandas med praktiska övningar. Under den verksamhetsförlagda utbildningen på en förskola får du, med stöd av en handledare, möjlighet att träna dina kunskaper och färdigheter och öva de praktiska färdigheter som det kommande yrket kräver. Tillsammans ger detta grunden för den professionella kompetensen hos dig som blivande förskollärare.

Sista terminen avslutas med ett självständigt arbete med förskoledidaktisk inriktning, där du lär dig att planera och genomföra vetenskapliga projekt.

Under utbildningen ingår estetiska lärprocesser, som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig både att fördjupa studierna och att träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska lärprocesserna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som förskollärare och även din egen utveckling. Du kommer också att diskutera relationen mellan erfarenhet och vetenskap. Museipedagogik, studiebesök och exkursioner är andra viktiga inslag.

Din uppgift som förskollärare är att möta barnet och inspirera det att utveckla sina föreställningar om världen och sin förmåga att möta sin omgivning. Genom programmet får du kunskaper, färdigheter och praktiska erfarenheter som är centrala för arbetet som lärare i förskola. Du är som student nyfiken på att lära dig mer och du vill utvecklas kunskapsmässigt och kulturellt. Du förstår att språket är ett av förskollärarens främsta arbetsredskap och vill ständigt utveckla ditt eget språk, både i tal och i skrift, för att kunna stödja barns utveckling.

Examen

Förskollärarexamen med interkulturell profil

Efter utbildningen

Enligt Länsstyrelsen väntas efterfrågan på förskollärare öka i Stockholmsregionen med cirka 2 000 personer fram till år 2020.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. VT 2018

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Förskolan och förskolläraruppdraget, Förskolans kunskaptraditioner, Förskolans arbete (VFU), Sociala relationer, lärande och omsorgLek, skapande verksamhet och estetiska färdigheter, Lek, omsorg och skapade verksamhet, Barn och barndomshistoria, Bilden av barnet och lyssnandets pedagogik
År 2Termin 3Termin 4
Individen, gemenskapen och den pedagogiska miljön, Pedagogiskt ledarskap och kommunikation, Den heterogena förskolan – konflikt, möjligheter och utmaningar, Förskolebarnets språkutveckling Förskolans inkluderande arbete, Matematik i förskolan, Barns lek och existentiella frågor, B-uppsats
År 3Termin 5Termin 6
Psykologiska teorier och barns utveckling, Natur och teknik med utomhuspedagogik, Barn, kultur och intersektionalitet , Förskolepedagogiskt arbete -ämnesinnehåll Barns matematiska tänkande och problemlösning, Estetiska färdigheter, Mötet med skriftspråket, Förskolepedagogiskt arbete - språk och estetik
År 4Termin 7
Att beforska förskolan, Självständigt vetenskapligt arbete, Förskola i förändring

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

”Utbildning är det som kan göra jorden en bättre plats för alla”

”Utbildning är det som kan göra jorden en bättre plats för alla”

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för lärarutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.