Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Naturkunskap A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 a, undantag ges för Engelska B). Samt minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom förskoleverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1 b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 a). Samt minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom förskoleverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

 • Stängd...

  Start: HT18100%Di

  28 sammankomster varav 28 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34826

 • Stängd...

  Start: VT19100%Di

  28 sammankomster varav 28 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34827

 • 2019-03-15

  Start: HT19100%Di

  28 sammankomster varav 28 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34847

 • 2019-09-15

  Start: VT20100%Di

  28 sammankomster varav 28 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34848

Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad

Program 210 högskolepoäng

Arbetar du som barnskötare och vill ta steget vidare? Hos oss finns möjligheten att bli behörig förskollärare! Utbildningen bygger på dina egna och dina kurskamraters yrkeserfarenheter. Du läser delvis på distans och varvar teoretiska studier med praktiska kunskaper. Genom vår interkulturella profil får du också den kunskap som efterfrågas i våra förskolor.

Bifoga tjänstgöringsintyg (flera om detta är aktuellt) som styrker:

Att du har minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom förskoleverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid)

Tänk på att det ska framgå:
* inom vilket verksamhetsområde du arbetat (förskola, förskoleklass, årskurser i grundskola, fritidshem osv)
* vilken befattning du har/haft (barnskötare, ekonomiansvarig osv)
* i vilken omfattning du arbetat inom dina olika befattningar (heltid, deltid osv)
* om du arbetat med barngrupper och åldersgrupp på barnen.

Ofullständiga eller otydliga tjänstgöringsintyg behandlas inte.

Anställningsbevis eller anställningsavtal är inte ett godkänt underlag för bedömning.

För frågor om grundläggande behörighet, kontakta antagning.se. För frågor om intyg mejla lararutbildning@sh.se.

Utbildningens innehåll

Det här är en utbildning som delvis ges på distans. Tanken är att du ska kunna kombinera din utbildning samtidigt som du arbetar deltid. Du har jobbat i minst tre år (50 %) och vill få behörighet som förskollärare. En dag i veckan är du på campus och resterande tid är dina studier webbaserade, enskilt eller i grupp. Den webbaserade undervisningen kan utgöras av film, digitala föreläsningar eller ske via arbetsgrupper på webben.

Utbildningen ger dig tillfälle att utveckla och koppla dina erfarenheter och dina praktiska kunskaper till teoretiska studier.

Utbildningen ger dig kompetens och behörighet att arbeta som förskollärare i ett samhälle där förskolan präglas av mångfaldsmiljö. Vår interkulturella profil genomsyrar alla terminer på utbildningen och innebär att att du under studietiden möter olika slags interkulturella frågor och dilemman såsom relationen mellan individ och gemenskap, frågor om kunskapens historiska, geografiska och kulturella kontextbundenhet, eller frågor om hur ett interkulturellt pedagogiskt ledarskap kan utformas i en mångfaldsmiljö.

Förskollärarprogrammet består av sex terminer och innehåller flera olika delar: utbildningsvetenskap, studier i området förskolepedagogik inklusive ämnesstudier samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik) på förskola.

Studierna i utbildningsvetenskap innebär att du förvärvar kunskaper som anknyter till förskollärarens yrkesutövning. Studierna i förskolepedagogik omfattar såväl historiska som samtida traditioner och kunskapsområden samt specifika ämnesstudier. Till stor del är undervisningen ämnesöverskridande, där teoretiska studier blandas med praktiska övningar. Den verksamhetsförlagda utbildningen gör du som praktik på din arbetsplats med en behörig kollega som handledare eller på annan förskola, samt genom besök på andra förskolor. Tillsammans ger detta grunden för den professionella kompetensen hos dig som blivande förskollärare.

Sista terminen innehåller ett självständigt arbete där du lär dig att planera och genomföra ett vetenskapligt projekt inom det förskolepedagogiska området.

I utbildningen ingår estetiska lärprocesser som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig att fördjupa studierna och att träna förmågan att genomföra lärande- och undervisningsaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska lärprocesserna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen uttrycks dels genom att förskolepedagogik och didaktik behandlas utifrån olika bildningstraditioner, bildningsideal och bildningsteoretiska perspektiv.

Du som är blivande student på den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen är nyfiken på att hela tiden lära dig mer och vill utvecklas kunskapsmässigt och kulturellt. Du förstår att språket är ett av förskollärarens främsta arbetsredskap och vill utveckla ditt eget språk, både i tal och i skrift, för att kunna stödja barns utveckling. Du får träffa kurskamrater som, precis som du, har erfarenhet av att arbeta på förskola. Det gör att du får ett stort utbyte av yrkeserfarenheter, vilket kommer berika dina studier ännu mer.

Du söker till programmet via www.antagning.se. Bifoga slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Bifoga även undertecknat/undertecknade tjänstgöringsintyg som tydligt visar hur länge du varit anställd och i vilken omfattning. Ofullständiga eller otydliga tjänstgöringsintyg sorteras bort eller behandlas inte. För frågor gällande den grundläggande eller särskilda behörigheten kontaktar du antagning.se, för frågor om yrkeslivserfarenheten kontaktar du lärarutbildningen vid Södertörns högskola.

Examen

Förskollärarexamen med interkulturell profil

Efter utbildningen

Enligt Länsstyrelsen väntas efterfrågan på förskollärare i Stockholmsregionen öka med cirka 2 000 personer fram till år 2020.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. VT 2018

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Förskolläraruppdraget i tid och rum, Förskolans kunskapstraditioner, Estetiska färdigheter 1, Barn och barndomshistoria, VFUBilden av barnet och lyssnandets pedagogik, Individen, gemenskapen och den pedagogiska miljön, Pedagogiskt ledarskap och kommunikation, Den heterogena förskolan, VFU
År 2Termin 3Termin 4
Matematik i förskolan, Förskolebarnets språkutveckling, Natur och teknik med utomhuspedagogik, VFUKroppen i rörelse, Barns lek och existentiella frågor, Psykologiska teorier om det lilla barnet, Praktisk kunskap – vetenskaplig essä, VFU
År 3Termin 5Termin 6
Estetiska färdigheter 2, Barnkultur och genus, Barns matematiska tänkande och problemlösning, Mötet med skriftspråket, VFUAtt beforska förskolan, Självständigt arbete, Förskola i förändring, VFU

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för lärarutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Undervisningsdag

Du som blir antagen till utbildningen som startar vårterminen 2019 kommer att ha obligatorisk högskoleförlagd undervisning på måndagar samt åtta (8) dagar obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning per termin som inte är på måndagar. 

Kontakta oss
Mejla oss:
lararutbildning@sh.se
Ring oss: 08-608 46 42
Måndag-torsdag 12:30-14:00