Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 b).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 b).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-34828

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-34852

Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6

Program 240 högskolepoäng

Vill du vidga barns kunskapsvärld? Vill du bli en viktig ledare i skolan? Elever på mellanstadiet är nyfikna och vill utveckla sin förmåga att förstå sin omgivning. Som grundlärare mot årskurs 4-6 spelar du en viktig roll för dessa elevers utveckling. Genom vår interkulturella profil får du också kunskaper som särskilt efterfrågas i dagens mångkulturella samhälle.

Utbildningens innehåll

Prognoserna för Stockholms län visar på stor lärarbrist de närmaste åren. Med en examen för grundlärare mot årskurs 4-6 med interkulturell profil från Södertörns högskola kommer du att kunna undervisa människor med olika bakgrund med utgångspunkt i de sociala relationer som präglar ett mångkulturellt samhälle och du kommer därför att vara eftertraktad på arbetsmarknaden.

Eleverna i skolorna har olika bakgrund och olika erfarenheter vilket ställer speciella krav på lärarkåren, därför är våra två profiler viktiga: den interkulturella profilen och profilen bildning. Den interkulturella profilen på Södertörns högskola genomsyrar alla terminer av grundlärarutbildningen och innebär att du efter din utbildning kommer att kunna leda elevers lärande utifrån deras olika förutsättningar. Bildningsprofilen innebär att du får möjlighet att diskutera och reflektera kring innehållet i kurserna, din egen utveckling och uppdraget som lärare.

Programmet består av åtta terminer och innehåller flera olika delar: ämnesstudier med ämnesdidaktik, utbildningsvetenskap samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik).

Du får ämneskunskaper i matematik, engelska och svenska och väljer inriktning mot antingen NO och teknik eller SO. Till stor del är undervisningen ämnesöverskridande där teoretiska studier blandas med praktiska övningar. Du får även vara med om exkursioner, museibesök samt estetiska lärprocesser såsom dans, musik, drama och bild. Du arbetar både enskilt och i grupp. Undervisningen utgår ofta från interkulturella perspektiv eftersom mångfalden är ett viktigt kännetecken för dagens samhälle.

Under två terminer studerar du utbildningsvetenskap. Det innebär att du skaffar kunskaper som anknyter till lärarens yrkesutövning. Tillsammans utgör detta grunden för den professionella kompetensen hos dig som blivande lärare. Du kommer att få tillfälle att begagna dig av dina nya kunskaper på olika sätt: dels under den verksamhetsförlagda utbildningen (praktiken) där du, med stöd av en handledare, får möjlighet att öva dina färdigheter på en grundskola, dels i två självständiga arbeten, där du lär dig att planera och genomföra vetenskapliga projekt.

För vem passar denna utbildning? Du ska vara intresserad av att leda 9-13 åringar i deras kunskapsutveckling och av att förbereda dem för vuxenlivet. Kanske är du redan ledare eller tränare i någon form och vill utveckla din pedagogiska förmåga. Vilken bakgrund du än har kommer du att använda dina egna erfarenheter från livet, fritiden och i arbetet under utbildningen. Utbildningen bygger alltså mycket på dina egna upplevelser och tankar som du vill utveckla vidare i grupp tillsammans med andra studenter.

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 med interkulturell profil

Efter utbildningen

Utbildningen ger en god vetenskaplig skolning och en gedigen pedagogisk utbildning – användbar inom många områden. Länsstyrelsen beräknar att det kommer råda brist på grundlärare i Stockholms län fram till år 2020.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2018

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Utbildningsvetenskap, Matematik, VFU, SvenskaUtbildningsvetenskap, Matematik, Engelska
År 2Termin 3Termin 4
Utbildningsvetenskap, VFU, Svenska, EngelskaUtbildningsvetenskap, Matematik, Svenska
År 3Termin 5Termin 6
Valbar inriktning NO och teknik eller SOMatematik, Svenska, Engelska, VFU
År 4Termin 7Termin 8
Utbildningsvetenskap, Självständigt arbete 1 med ämnesdidaktisk inriktningUtbildningsvetenskap, Självständigt arbete 2, VFU

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för lärarutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.