Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 b).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 b).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-34829

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-34851

Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3

Program 240 högskolepoäng

Vill du vara den som gör skillnad? Vill du vara den som ger framtidens elever en stabil grund att stå på? Bli grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3. Genom vår interkulturella profil får du de kunskaper som särskilt efterfrågas i dagens mångkulturella samhälle. Programmet passar dig som vill arbeta medvetet och pedagogiskt med barn för att stödja och stimulera deras utveckling.

Utbildningens innehåll

Det här är en utbildning för dig som vill arbeta som lärare i förskoleklass och årskurs 1-3. Du kommer att få kunskaper, färdigheter och praktiska erfarenheter som är centrala för arbetet som grundlärare i de yngre åldrarna.

Eleverna i skolorna har olika bakgrund vilket ställer speciella krav på lärarkåren. Därför är vår interkulturella profil viktig. Den interkulturella profilen på Södertörns högskola genomsyrar alla terminer på grundlärarutbildningen och innebär att du förbereds för arbete i komplexa miljöer. Det betyder att du efter din utbildning kommer att kunna leda elevers lärande utifrån deras olika förutsättningar.

Programmet består av åtta terminer och innehåller flera olika delar: utbildningsvetenskap, ämnesstudier med ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik).

Studierna i utbildningsvetenskap innebär att du förvärvar kunskaper som anknyter till lärarens yrkesutövning. Till stor del är undervisningen ämnesöverskridande, där teoretiska studier varvas med praktiska övningar. Ämnesstudierna består av svenska, matematik, engelska samt samhälls- och naturorienterande ämnen och teknik. Den verksamhetsförlagda utbildningen utgörs av praktik på en grundskola och omfattar cirka 20 veckor. Med stöd av en handledare får du möjlighet att utöva dina kunskaper och färdigheter. Tillsammans ger detta grunden för den professionella kompetensen hos dig som blivande grundlärare. Du kommer även att skriva två självständiga arbeten med didaktisk inriktning, där du lär dig att planera och genomföra vetenskapliga projekt.

Under utbildningen ingår estetiska lärprocesser, som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig både att fördjupa studierna och träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska lärprocesserna utgör också ett inslag i utbildningens andra profil, fri bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, läraruppdraget och även din egen utveckling samt relationen mellan forskning och beprövad erfarenhet. Museipedagogik, laborationer, studiebesök och exkursioner är andra viktiga inslag i programmet.

Programmet passar dig som förstår att språket är en lärares främsta arbetsredskap och är medveten om dess betydelse när det gäller att stödja barns utveckling. Därför är det viktigt att du både känner dig trygg i din egen språkanvändning och att du tycker om att läsa, inte bara kurslitteratur utan också skönlitteratur. Du är nyfiken på att hela tiden lära dig mer och du vill utvecklas kunskapsmässigt och kulturellt.

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 med interkulturell profil

Efter utbildningen

Utbildningen ger en god vetenskaplig skolning och en gedigen pedagogisk utbildning som kan vara användbar inom många områden. Efterfrågan på grundlärare för grundskolans tidigare år ökar. Länsstyrelsen beräknar att det kommer råda brist på grundlärare i Stockholms län fram till år 2020.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2018

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
UVK1: Läraruppdraget och kunskapens former, Sv1: Kommunikativa redskap, VFU1: Skolans arbete, Ma1: Matematik och matematikdidaktik 1UVK2: Barnet, eleven och lärandet, Sv2: Språk och språkstruktur, Sv3: Barns språkliga utveckling, Sv4: Barnlitteratur
År 2Termin 3Termin 4
Sv5: Skriftspråksutveckling, VFU2 (Sv): Språkutvecklande arbete, UVK3: Undervisningsteori och praktik, Eng1: Engelsk språkstrukturUVK4: Läraren och ledarskapet, UVK5: Professionell bedömning, Ma2: Matematik och matematikdidaktik 2, Eng2: Att undervisa i engelska
År 3Termin 5Termin 6
NST1: Natur och teknik, Människan och miljön, NST2: Människan och kulturen, Individen, samhället och världenMa3: Fördjupning i matematikutveckling, Ma4: Empirisk t arbete i matematikdidaktik, VFU3 (Ma), Sv6: Fördjupning i läs- och skrivutveckling
År 4Termin 7Termin 8
UVK7: Den forskande läraren, Självständigt arbete 1, UVK8 Det heterogena klassrummet VFU4: Läraruppdraget i praktiken, Självständigt arbete 2, UVK9; Läraren och verksamheten

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Emil Koplimaa läser Grundlärarutbildningen med interkulturell profil mot förskoleklass och årskurs 1-3

Emil Koplimaa läser Grundlärarutbildningen med interkulturell profil mot förskoleklass och årskurs 1-3

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för lärarutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.