Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 a).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1 b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b /1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 a).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-34849

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem

Program 180 högskolepoäng

Du som tycker det är viktigt att bygga bra relationer med barn och ungdomar - du behövs nu! Skolorna saknar behöriga fritidshemslärare, det betyder en god arbetsmarknad för dig. Genom vår interkulturella profil får du också den kunskap som efterfrågas i våra skolor. Läs till fritidshemslärare och bli en viktig person i barns och ungdomars vardag.

Utbildningens innehåll

Som utbildad grundlärare mot fritidshem har du goda framtidsutsikter när det gäller tillgången till jobb. Genom vår utbildning blir du även behörig att undervisa i ett praktiskt estetiskt ämne i årskurs 1-6.

Den interkulturella profilen på Södertörns högskola genomsyrar alla terminer på utbildningen och innebär att du förbereds för arbete i komplexa miljöer, där du möter elever med olika bakgrund och erfarenheter.

Utbildningen är på sex terminer och varvar teori och praktik och innehåller utbildningsvetenskap, fritidspedagogiskt område, praktiskt estetiskt ämne samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik).

Studierna i utbildningsvetenskap innebär att du förvärvar kunskaper som anknyter till fritidshemslärarens yrkesutövning. Det fritidspedagogiska området kännetecknas av ett praktiskt och informellt lärande. Till stor del är undervisningen ämnesöverskridande, där teoretiska studier blandas med praktiska övningar. Under den verksamhetsförlagda utbildningen är du på en skola. Du får, med stöd av en handledare, möjlighet att träna dina kunskaper och utveckla din yrkesroll. Tillsammans ger detta grunden för den professionella kompetensen hos dig som blivande fritidshemslärare.

I utbildningen ingår studier i ett praktiskt estetiskt ämne, såsom bild, musik eller idrott och hälsa. Du får genom dessa kurser förberedelser och behörighet att undervisa i ett av dessa ämnen i årskurs 1-6. Platserna till dessa ämnen är begränsade vilket gör att ett val kommer att ske under termin 2.

Under sista terminen gör du ett självständigt arbete med inriktning mot fritidspedagogik, där du lär dig genomföra ett vetenskapligt arbete.

I utbildningen ingår estetiska lärprocesser – som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig att fördjupa studierna och att träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska lärprocesserna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär bland annat att kurserna innehåller moment av diskussion och reflektion kring innehållet i kurserna, uppdraget som fritidshemslärare och även din egen utveckling.

Du som läser Grundlärarutbildning mot fritidshem vill göra skillnad i barns och ungdomars vardag. Du är nyfiken på barns och ungdomars verklighet och vill vara en viktig vuxenresurs under deras skoltid. Du är intresserad av undervisning i olika former såsom det praktiska och informella lärandet. På utbildningen utmanas du med föreläsningar där teorier och forskning presenteras. Du får även diskutera och analysera tidigare erfarenheter och forskning i anknytning till de kurser du läser.

Examen

Grundlärarexamen med interkulturell profil med inriktning mot arbete i fritidshem

Efter utbildningen

Enligt Länsstyrelsen väntas efterfrågan på utbildade fritidshemslärare i Stockholms län öka fram till år 2020.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2019

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Fritidshemslärarens uppdrag och kunskapens former, Historiska och samtida perspektiv på lek och rörelse, Verksamhetsförlagd utbildning 1, Barnet, eleven och lärandetSpråkutveckling på fritidshemmet, Praktisk matematik och matematikdidaktik på fritidshemmet, Undervisningens teori och praktik, Verksamhetsförlagd utbildning 2
År 2Termin 3Termin 4
Praktiskt estetiskt ämneLäraren och ledarskapet 1, Verksamhetsförlagd utbildning 3, Teorier om genus och normer i barns kultur och media, Barns existentiella frågor och religion
År 3Termin 5Termin 6
Läraren och ledarskapet 2, Den heterogena skolan, Utvecklingsprojekt på fritidshemmet, Den vetenskapliga blickenVerksamhetsförlagd utbildning 4, Självständigt arbete, Fritidshem på vetenskaplig grund

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för lärarutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.