Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen i huvudområdet idéhistoria eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-41820

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-41842

Masterprogram i idéhistoria

Program 120 högskolepoäng

Masterprogrammet i idéhistoria är ett tvåårigt program på avancerad nivå. Det ger en god grund för studier på forskarutbildningsnivå och till yrken av utredande eller kunskapsförmedlande art. Vissa delkurser ges i mångvetenskaplig samverkan inom forskarutbildningsområdet Historiska studier. Inom programmet ges möjlighet till tio veckors praktik.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är ett masterprogram med idéhistoria som huvudområde, men med en profil som vidgar perspektiven mot ett mångvetenskapligt historiskt och kulturvetenskapligt fält. Syftet är att man efter avslutad utbildning ska vara väl hemmastadd i mål, metoder och forskningstraditioner inom dessa till idéhistorieämnet angränsade ämnen och i en vidare historisk och kulturvetenskaplig vetenskapstradition.

Ämnena arkeologi, etnologi, idéhistoria, historia och religionsvetenskap ingår i samarbetet och anordnar gemensamma kurser och seminarier.

Programmet utgörs av en kombination av teoretiska och färdighetstränande kurser på avancerad nivå som mynnar ut i en självständigt författad masteruppsats om 30 högskolepoäng.

Examen

Masterexamen i idéhistoria

Efter utbildningen

Programmet ger en god grund för studier på forskarutbildningsnivå och annan verksamhet där vetenskaplig meritering på avancerad nivå är en tillgång.

Utbildningen ger kvalifikationer för arbete inom kultursektorn och andra kunskapsintensiva verksamheter, särskilt för självständiga arbetsuppgifter av utredande och kunskapsförmedlande art. Programmet lägger särskild vikt vid färdighetstränande moment som att kunna göra forskningsöversikter och ta fram aktuellt forskningsläge inom olika områden samt skriva vetenskapliga och populärvetenskapliga texter. Färdigheter som blir alltmer angelägna i takt med att mängden vetenskaplig publicering ökar.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2016

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Introduktion till området Historiska studier 7,5 hp, Introduktion till studier i idéhistoria på avancerad nivå 7,5 hp, Att skriva forskningsöversikter 7,5 hp samt Vetenskapsteori 7,5 hp.Valbara kurser
År 2Termin 3Termin 4
Praktik 15 hp, Akademisk engelska 7,5 hp, Att kommunicera vetenskap 7,5 hpExamensarbete (Masteruppsats) 30 hp

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.