Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet arkeologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs SvB/Sv2B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-41818

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-41849

Masterprogram i arkeologi

Program 120 högskolepoäng

Vill du fortsätta att forska inom arkeologi eller få möjlighet att arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter som arkeolog? Genom att läsa masterprogrammet i arkeologi får du både en grund för fortsatta forskarstudier och för ditt fortsatta arbetsliv. På Södertörns högskola har du också en unik möjlighet att specialisera dig i marinarkeologi.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är ett masterprogram med arkeologi som huvudområde, men med en profil som vidgar perspektiven mot ett mångvetenskapligt historiskt och kulturvetenskapligt fält. Syftet är att man efter avslutad utbildning ska vara väl hemmastadd i mål, metoder och forskningstraditioner inom dessa till arkeologiämnet angränsande ämnen och i en vidare historisk och kulturvetenskaplig vetenskapstradition. Ämnena arkeologi, etnologi, idéhistoria, historia och religionsvetenskap ingår i samarbetet och anordnar gemensamma kurser och seminarier. Utbildningsprogrammet är både forskarförberedande (ger behörighet till forskarutbildningen i arkeologi) och förbereder studenten för arbetslivet genom breddade kunskaper inom arkeologi och kulturstudier.

Den inledande terminen består av två gemensamma kurser för forskarområdet Historiska studier, och två kurser inom arkeologi. Kurserna är både forskningsanknutna och fördjupande med målet att förbereda det självständiga arbetet (uppsatsskrivandet) och att ge bredare kunskaper inom det kulturvetenskapliga och historiska fältet. Redan under den första terminen kommer du att avgränsa och formulera ditt självständiga arbete.

Den andra terminen väljer du själv i samråd med handledare vilka kurser du vill gå. Kurserna kan väljas från ämnesgrupperingen Historiska studiers kurser på avancerad nivå, eller sökas på annat lärosäte nationellt såväl som internationellt.

Den tredje terminen består av tre kurser: En verksamhetsförlagd utbildning (praktik) som arrangeras av dig utifrån aktuellt ämne. Den verksamhetsförlagda undervisningen kan med fördel väljas utifrån inriktningen på det självständiga arbetet. Praktikmomentet kan också ersättas av valbara kurser. De andra två kurserna ges i samarbete med forskningsområdet Historiska studier och Engelska.

Fjärde terminen ägnas åt det självständiga examensarbetet (uppsats). Under masterutbildningen ska du även delta i det högre seminariet, och framför allt under termin 4 förväntas du ha en mer aktiv roll inom detta.

Examen

Filosofie masterexamen med huvudområdet arkeologi

Efter utbildningen

Sammantaget får du genom det arkeologiska masterprogrammet en solid grund, oavsett om du sedan väljer att fortsätta med forskarutbildning eller ger dig ut på arbetsmarknaden.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2016

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Introduktion till området Historiska studier, 7,5 högskolepoäng; Tematisk fördjupning, 7,5 högskolepoäng; Aktuell forskning inom arkeologi, 7,5 högskolepoäng; Vetenskapsteori, 7,5 högskolepoängValbara kurser
År 2Termin 3Termin 4
Praktik inom masterprogrammet i arkeologi, 15 högskolepoäng eller valbar kurs/er om 15 högskolepoäng; Academic English, Advanced Level, 7,5 högskolepoäng; Att kommunicera vetenskap, 7,5 högskolepoängMasteruppsats arkeologi, 30 högskolepoäng

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.