Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Kandidatexamen i religionshistoria, religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs SV B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-41879

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-41826

Masterprogram i religionsvetenskap

Program 120 högskolepoäng

Religionsvetenskaplig kompetens har, i och med medieutveckling, globalisering och internationell migration, blivit alltmer efterfrågad och arbetsfältet har vidgats med nya målsättningar och arbetsuppgifter. Masterprogrammet i religionsvetenskap ger kompetens för att ta itu med arbetsuppgifter inom sektorer där sådana kunskaper är behövliga.

Utbildningens innehåll

Masterprogrammet i religionsvetenskap har en humanistisk och samhällsvetenskaplig orientering. Programmet ger dig expertis inom ett specifikt religionsområde samt inom en specifik teoretisk och metodisk inriktning. De huvudsakliga fokusen är mot samtida islam och samtida kristendom men programmet ger dig också fördjupade kunskaper om religion utöver i det valda specialfältet. Genom ett samarbete med ämnena etnologi, idéhistoria, historia och arkeologi ger programmet också gedigna kunskaper om en vidare historisk och kulturvetenskaplig vetenskapstradition.

Den första terminen ger en orientering i olika kulturvetenskapliga vetenskapstraditioner, teorier och metoder samt presenterar de samtida religionsvetenskapliga forskningsfronterna. Här väljs också det speciella religionsområde som senare kommer avhandlas i masteruppsatsen. Den andra terminen erbjuder möjlighet att välja studieinriktning genom val av olika kombinationer av kurser. Vissa av dessa syftar till att bredda de religionsvetenskapliga kunskaperna medan andra fördjupar och specialiserar den vetenskapliga kompetensen i det valda specialområdet. I fråga om teoretisk ingång och metod kan du här välja att fördjupa dig i samhällsvetenskapliga, hermeneutiska, eller etnografiska perspektiv. Under den tredje terminen ges möjlighet att genom fältstudier utomlands ytterligare fördjupa kunskapen om det valda området. Det finns också möjlighet att under denna period utföra praktik vid en relevant arbetsplats. Den avslutande fjärde terminen ägnas uteslutande åt arbete med masteruppsatsen. Under uppsatsarbetet följer du även forskarseminariet i religionsvetenskap samt det ämnesgemensamma masterseminariet för Historiska studier.

Examen

Filosofie masterexamen med huvudområdet religionsvetenskap

Efter utbildningen

Masterprogrammet i religionsvetenskap ger en solid grund för att jobba inom sektorer där kunskaper om specifika religiösa traditioner, livsåskådning i allmänhet eller kulturfrågor är behövliga. Tänkbara yrken och uppdrag efter utbildningen är konsulent eller utredare i mångfalds- och integrationsfrågor, omvärldsanalytiker, politisk rådgivare eller journalist. Programmet ger också den kompetens och behörighet som är nödvändig för att söka forskarutbildning.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2016

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
1. Introduktion till området Historiska studier, 2. De religionsvetenskapliga forskningsfronterna, 3. Vetenskapsteori, 4. Valbar kursValbara kurser
År 2Termin 3Termin 4
1. Fältstudier eller valbara läskurser, 2. Akademisk engelska, 3. Att kommunicera vetenskapMasteruppsats

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.