Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Se Polisens antagningskrav

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: VT19100%Dag

  • Stängd...

    Start: HT19100%Dag

  • 2019-05-15

    Start: VT20100%Dag

Polisprogrammet

Program 2,5 år

Att arbeta som polis är komplext, det kräver ständigt ny kunskap och kompetens inom många områden. Polisen ska minska brottsligheten och öka tryggheten samtidigt som arbetsuppgifterna hela tiden förändras i takt med samhällsutvecklingen. Polisprogrammet ger dig som blivande polis rätt kunskaper och förberedelser inför yrkets utmaningar.

Utbildningens innehåll

Polisprogrammet omfattar 2,5 års heltidsstudier, varav fyra terminer på högskolan då du varvar teoretiska studier med praktiska moment. I slutet av termin fyra påbörjas en sex månader lång tjänstgöring som polisaspirant vid polismyndigheten. Denna pågår sedan till slutet på termin fem, då skrivande av uppsats samt ytterligare undervisning sker under de ca nio sista veckorna av terminen.

Högskolan ligger i en miljö som innehåller den mångfald av människor och verksamheter som polisen naturligt möter i sin vardag. Du kommer att träffa studenter och lärare med erfarenheter från många olika kulturer, språk, religioner och världsdelar. Här finns också närhet till sjukhus, domstol, polis, skolor och fritidsverksamhet. Vi erbjuder dig en studietid som är verklighetsnära genom att förena teori och praktik i kurserna. Du möter polislärare och akademiska lärare som arbetar tillsammans i undervisningen. Du kommer att få möjlighet att diskutera kurslitteraturen utifrån den praktiska erfarenhet som du får vid olika övningar, fältstudier och studiebesök.

Utbildningen är genomgående problembaserad, vilket betyder att du exempelvis kommer att lära dig att analysera olika situationer som du kan ställas inför som polis. Du lär dig också att söka och värdera kunskap samt att utvärdera dina egna insatser.

I utbildningen ingår ämnen som juridik, beteendevetenskap, kriminologi, statsvetenskap, pedagogik, hälsa och IT. De praktiska momenten, de så kallade polisiära färdighetsämnena, löper under alla terminer. Du tränar till exempel polisbilskörning, kriminalteknik och polisiär konflikthantering. Sista terminen skriver du ett självständigt arbete, omfattande 5 veckor, och får samtidigt handledning i akademiskt skrivande.

Under din studietid på Södertörns högskola kommer du ständigt att ha närhet till andra utbildningsprogram och forskare inom olika ämnen, vilket ger förutsättningar för att både samläsa med andra studentgrupper och ta del av senaste forskning inom relevanta områden för dig som blivande polis.

Examen

Polisexamen

Efter utbildningen

Anställning som polis. Målet med Polisprogrammet är att du ska uppnå de kunskaper och färdigheter som gör att du på bästa sätt kan utföra polisens uppdrag i en föränderlig omvärld.

Du ska självständigt och kritiskt kunna analysera och lösa problem som du kommer att möta i din yrkesroll. Efter utbildningen ska du vara lika förberedd på att bemöta allmänheten i vardagliga situationer som att utreda brott med hög rättssäkerhet. Efter fullgjord utbildning är du behörig att söka en anställning som polisassistent. Av de olika polistjänster som finns att välja på arbetar de flesta i yttre tjänst eller inom utredande verksamhet.

Utbildningsplan giltig fr.o.m VT 2017

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Grunder för polisiärt arbetePolisiärt arbete A
År 2Termin 3Termin 4
Polisiärt arbete BPolisiärt arbete C1, Aspirantutbildning
År 3Termin 5
Aspirantutbildning, Polisiärt arbete C2

Varje termin omfattar 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut.

Johanna Nilsson läser Polisprogrammet på Södertörns högskola

Johanna Nilsson läser Polisprogrammet på Södertörns högskola

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för polisutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Mer information

Läs mer om polisutbildningen på Polisens sidor "Bli polis".