Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-41807

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-41833

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi

Program 180 högskolepoäng

En vanlig väg in i arkivarieyrket är att kombinera studier i arkivvetenskap med en grundutbildning i något annat ämne. På Södertörns högskola har vi skräddarsytt en treårig utbildning för just det: Arkivarie- och kulturarvsprogrammet. Här får du både en gedigen yrkesutbildning till arkivarie och specialistkunskaper i ett humanistiskt ämne.

Utbildningens innehåll

Under programmets första två år läser du fristående kurser på A- och B-nivå, först i etnologi och sedan i arkivvetenskap. När du läser etnologi under första året får du breda kunskaper i ett ämne som har många beröringspunkter med arkivvetenskapen, exempelvis när det handlar om hur kulturarv skapas och organiseras.

Det andra året får du lära dig om arkivvetenskapens grunder, både i ett historiskt och i ett informationsteknologiskt perspektiv. Du övar dig i att värdera information: vad behöver bevaras för framtiden? Vad kan undvaras, alltså gallras? Du utvecklar yrkesfärdigheter som arkivarie och lär dig att på egen hand ordna arkiv och beskriva dem. Du lär dig behärska arkivmaterial av alla format – från klassiska pappersdokument till elektronisk information – så att det kan organiseras och bevaras på bästa sätt. Dessutom får du goda kunskaper i juridiska frågor om offentlighet och sekretess.

Det tredje året läser du först C-kursen i etnologi, och den avslutande terminen kan du gå någon av två arkivvetenskapliga kurser. Arkivvetenskap C är teoretiskt inriktad och innehåller en C-uppsats i arkivvetenskap, men du får också möjlighet att ordna en fem veckors praktik. Arkivvetenskapligt projekt och praktik är valet för dig som nöjer dig med en kandidatexamen i etnologi och som vill ha fördjupade kunskaper med nära koppling till arkivarieyrket. Förutom en tio veckors praktik (ordnad praktikplats är ett villkor för antagning till kursen), fördjupar du dig i arkivpedagogik och genomför ett självständigt projektarbete.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet etnologi samt, om ett kandidatexamensarbete även genomförts inom arkivvetenskap, Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arkivvetenskap

Efter utbildningen

Programmet är utmärkt för dig som är intresserad av humaniora, samtidigt som du får en yrkesutbildning till arkivarie. Kraven för arkivarietjänster är vanligtvis studier i arkivvetenskap om minst 60 högskolepoäng samt en kandidatexamen inom exempelvis ett kulturhistoriskt eller estetiskt inriktat ämne. Arkivarie- och kulturarvsprogrammet (ArkKult) lämpar sig särskilt för dig som kommer att jobba på arkivinstitutioner med inriktning mot användarservice i bred bemärkelse, exempelvis något kommunarkiv eller ett museums arkivenhet. Samtidigt får du en fullgod utbildning för alla andra typer av arkivariejobb, liksom för yrken som angränsar till arkivarieyrket, till exempel registrator.

Den typ av kvalificerad reflektion som utbildning i etnologi utvecklar är eftertraktad i ett förändringsbenäget samhälle. Det ger kompetens för kvalificerat arbete inom till exempel museer, media, ämbetsverk, kommuner och i enskild sektor. Det finns även en växande marknad för kulturanalytiker som med egen firma erbjuder sin kompetens till organisationer, myndigheter och företag. Dessutom utvecklar du din förmåga att genomföra undersökningar och skriva vetenskaplig text. Det bär du med dig om du väljer att efter programmet läsa vidare på masternivå inom ett valt huvudområde.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2015

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Etnologi AEtnologi B
År 2Termin 3Termin 4
Arkivvetenskap AArkivvetenskap B
År 3Termin 5Termin 6
Etnologi CValbart: Arkivvetenskapligt projekt och praktik eller Arkivvetenskap C

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.