Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B (Områdesbehörighet 2, undantag ges för moderna språk).
Eller:
Grundläggande behörighet (Områdesbehörighet A2, undantag ges för moderna språk).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-41822

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-41839

Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap

Program 180 högskolepoäng

Europaprogrammet är en internationellt orienterad utbildning för dig som vill arbeta med Europafrågor i Sverige eller utomlands. Du får också specialistkunskaper inom ett av huvudområdena etnologi, religionsvetenskap, offentlig rätt eller statsvetenskap. Samtidigt utvecklar du din kompetens i att genomföra kvalificerade undersökningar.

Utbildningens innehåll

Under det gemensamma introduktionsåret får du kunskaper inom centrala frågeställningar om Europa via kurser inom såväl samhällsvetenskapliga som humanistiska ämnen. Härigenom får du exempelvis en bakgrund till vad som ansetts utgöra ”Europa” utifrån historisk, kulturell och geografisk bemärkelse, en orientering i Europas utveckling under 1900-talet, liksom en översikt över Europas centrala religioner. Andra kurser ger dig en introduktion till Europas politiska och ekonomiska system, medan en juridisk översiktskurs ger dig allmänna kunskaper om Europarätten och dess förhållande till de nationella rättsordningarna. Genom ett återkommande mångvetenskapligt perspektiv tränas du i att studera frågor utifrån olika vinklar, något som i sin tur bidrar till att stimulera ditt kritiska tänkande. En av introduktionsårets kurser kommer att ges på engelska, de övriga ges på svenska.

Efter introduktionsåret läser du tre terminer inom det valda huvudområdet. Inom Europaprogrammet kan du välja mellan huvudområdena etnologi, religionsvetenskap, offentlig rätt och statsvetenskap. Du följer A-, B- och C-kurserna inom ett av dessa ämnen, och oavsett vad du väljer kommer ett Europaperspektiv att kunna urskiljas under studiernas gång. Detaljerad information om hur A-, B- och C-kurserna är uppbyggda finner du i huvudområdenas respektive kursplaner.

Under termin sex, den avslutande terminen, har du fyra valmöjligheter. Den internationella prägeln kan du accentuera genom att förlägga studierna till ett utländskt universitet, eller genom att läsa en termin engelska eller ett annat europeiskt språk. Annars kan du fördjupa dina färdigheter inom projektledning och öka din kompetens i att självständigt samla in, analysera och redovisa stora mängder data. I det fallet väljer du i stället det tredje alternativet Kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete. Vägledd yrkespraktik är ett fjärde alternativ som innebär att du inleder kontakter med arbetslivet genom praktik på heltid. Beroende på vilken praktikplats du hittar kan såväl internationell prägel som kvalificerad utredningsmetodik och projektledning utgöra centrala inslag även här.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet religionsvetenskap

Efter utbildningen

Europaprogrammet ger dig en internationellt orienterad utbildning genom att Europafrågor på olika sätt utgör ett centralt inslag. Samtidigt får du specialistkunskaper inom det huvudområde som du själv väljer, och som en tredje komponent utvecklar du din kompetens i att genomföra undersökningar och skriva vetenskaplig text.

Med denna bakgrund får du goda möjligheter att söka ett brett spektrum av arbeten inom såväl privata som offentliga organisationer i Sverige och utomlands. Till möjliga yrkeskategorier hör konsult, kvalificerad utredare, informatör, sakkunnig och analytiker.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2018

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Fyra ämnesspecifika kurser om vardera 7,5 hp som ger kunskaper om centrala frågeställningar om EuropaFyra ämnesspecifika kurser om vardera 7,5 hp som ger kunskaper om centrala frågeställningar om Europa
År 2Termin 3Termin 4
A-kurs i religionsvetenskapB-kurs i religionsvetenskap
År 3Termin 5Termin 6
C-kurs i religionsvetenskapValbart: Utlandstermin, Engelska (eller annat europeiskt språk), Kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete, Vägledd yrkespraktik

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.