Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund + Särskild (Områdesbehörighet 6 a, undantag ges för Engelska B). Samt minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom förskoleverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1 b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 a). Samt minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom förskoleverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

 • Stängd...

  Start: HT17100%Di

  20 sammankomster varav 20 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34802

 • Inställd

  Start: VT18100%Di

  20 sammankomster varav 20 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34803

Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad

Program 210 högskolepoäng

Arbetar du som barnskötare och vill ta steget vidare? Hos oss finns möjligheten att bli behörig förskollärare! Utbildningen bygger på dina egna och dina kurskamraters yrkeserfarenheter. Du läser på distans och varvar teoretiska studier med praktiska kunskaper. Genom vår interkulturella profil får du också den kunskap som efterfrågas i våra förskolor.

Bifoga tjänstgöringsintyg (flera om detta är aktuellt) som styrker:

Att du har minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom förskoleverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid)

Tänk på att det ska framgå:
* inom vilket verksamhetsområde du arbetat (förskola, förskoleklass, årskurser i grundskola, fritidshem osv)
* vilken befattning du har/haft (barnskötare, ekonomiansvarig osv)
* i vilken omfattning du arbetat inom dina olika befattningar (heltid, deltid osv)
* om du arbetat med barngrupper och åldersgrupp på barnen.

Ofullständiga eller otydliga tjänstgöringsintyg behandlas inte.

Anställningsbevis eller anställningsavtal är inte ett godkänt underlag för bedömning.

För frågor om grundläggande behörighet, kontakta antagning.se. För frågor om intyg mejla lararutbildning@sh.se.

Utbildningens innehåll

Det här är en utbildning som delvis ges på distans. Tanken är att du ska kunna kombinera din utbildning samtidigt som du arbetar deltid. Du har jobbat i minst tre år (50 %) och vill få behörighet som förskollärare. En dag i veckan är du på campus och resterande tid är dina studier webbaserade, enskilt eller i grupp. Den webbaserade undervisningen kan utgöras av film, digitala föreläsningar eller ske via arbetsgrupper på webben.

Utbildningen ger dig tillfälle att utveckla och koppla dina erfarenheter och dina praktiska kunskaper till teoretiska studier.

Utbildningen utvecklar din förmåga att arbeta i komplexa miljöer och möta barn med olika bakgrund och erfarenhet. Vår interkulturella profil genomsyrar alla terminer på utbildningen och innebär att du under studietiden arbetar med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation samt hur dessa aspekter samverkar.

Förskollärarprogrammet består av sex terminer och innehåller flera olika delar: utbildningsvetenskap, ämnesstudier med förskoledidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik) på förskola.

Studierna i utbildningsvetenskap innebär att du förvärvar kunskaper som anknyter till förskollärarens yrkesutövning. Förskoledidaktiken kännetecknas av att lärandet utgår från barnets egna erfarenheter och tankar. Till stor del är undervisningen ämnesöverskridande, där teoretiska studier blandas med praktiska övningar. Den verksamhetsförlagda utbildningen gör du som praktik på din arbetsplats med en behörig kollega som handledare eller på annan förskola, samt genom besök på andra förskolor. Tillsammans ger detta grunden för den professionella kompetensen hos dig som blivande förskollärare.

Sista terminen innehåller ett självständigt arbete där du lär dig att planera och genomföra ett vetenskapligt projekt inom det förskolepedagogiska området.

I utbildningen ingår estetiska lärprocesser som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig att fördjupa studierna och att träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska lärprocesserna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, fri bildning. Bildningsprofilen innebär att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som förskollärare och även din egen utveckling.

Du som är blivande student på den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen är nyfiken på att hela tiden lära dig mer och vill utvecklas kunskapsmässigt och kulturellt. Du förstår att språket är ett av förskollärarens främsta arbetsredskap och vill utveckla ditt eget språk, både i tal och i skrift, för att kunna stödja barns utveckling. Du får träffa kurskamrater som, precis som du, har erfarenhet av att arbeta på förskola. Det gör att du får ett stort utbyte av yrkeserfarenheter, vilket kommer berika dina studier ännu mer.

Du söker till programmet via www.antagning.se. Bifoga slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Bifoga även undertecknat/undertecknade tjänstgöringsintyg som tydligt visar hur länge du varit anställd och i vilken omfattning. Ofullständiga eller otydliga tjänstgöringsintyg sorteras bort eller behandlas inte. För frågor gällande den grundläggande eller särskilda behörigheten kontaktar du antagning.se, för frågor om yrkeslivserfarenheten kontaktar du lärarutbildningen vid Södertörns högskola.

Examen

Förskollärarexamen med interkulturell profil

Efter utbildningen

Enligt Länsstyrelsen väntas efterfrågan på förskollärare i Stockholmsregionen öka med cirka 2 000 personer fram till år 2020.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. VT 2017

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Utbildningsvetenskap 1 och Barn och kultur 1 (innehåller VFU), Barns sociala relationer och språksocialisation (hela kursen tillgodoräknas)Utbildningsvetenskap 2 (innehåller VFU)
År 2Termin 3Termin 4
Språk- och matematikutveckling 1, Natur och teknik (innehåller VFU)Barn och kultur 2, Förskollärarens arbete (innehåller VFU)
År 3Termin 5Termin 6
Barn och kultur 3 och en veckas verksamhetsförlagd utbildning på en annan förskola, Språk och matematikutveckling 2Utbildningsvetenskap 3 (innehåller VFU), Självständigt arbete

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för lärarutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Undervisningsdag

Du som blir antagen till utbildningen som startar höstterminen 2017 kommer att ha undervisning på tisdagar.
Kontakta oss
Mejla oss!
Ring oss: 08-608 46 42
Måndag-torsdag 12:30-14:00