Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Kandidatexamen i humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller estetiskt ämne, eller någon form av akademisk yrkesexamen. Därtill tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet på minst halvtid. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv 2B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Stängd...

    Start: HT1750%Di

    10 sammankomster varav 10 obligatoriska.

    Anmälningskod: SH-42872

Masterprogram i praktisk kunskap

Program 120 högskolepoäng

Vill du utforska, medvetandegöra och vidareutveckla de praktiska kunskaper du tillägnat dig under ditt yrkesliv? Vill du fördjupa ditt yrkeskunnande i dialog med andra praktiker? Här möts praktik och teori, historia och nutid, konst och vetenskap. Antingen följer du masterprogrammet i sin helhet, eller väljer att ta ut en magisterexamen efter 60 högskolepoäng.

Utbildningens innehåll

Programmet vänder sig till dig som redan varit ute i arbetslivet en tid och vill utveckla och förstärka den egna yrkeskompetensen. Programmet är särskilt lämpligt för dig som arbetar i yrken där möten med människor på olika sätt är en central del i yrkeskompetensen, till exempel vård-, skola-, omsorgsyrken, socionom-, polis- journalist- och personalvetaryrket men även konstnärliga yrken såsom skådespelare, konstnär eller musiker.

Genom programmets olika delkurser – Kunskap och utforskning, Skrivande, Människosyn, Arbetsliv, Den vetenskapliga essän, Den praktiska kunskapens teori, Studies in Professional Knowledge, Kvalitativa metoder i praktisk kunskap och Masteruppsats – utvecklar du din förmåga att kritiskt bedöma och redogöra för din egen yrkesutövning. Programmet tar sin utgångspunkt i dina egna yrkeserfarenheter som bearbetas och tematiseras med verktyg från humanistiska ämnen som filosofi, idéhistoria, estetik och pedagogik. Eget skrivande är en viktig del i kunskapsinhämtandet och den egna reflektionsprocessen.

Programmet ges på halvfart under fyra år med start på höstterminen. Om du så önskar kan du avsluta utbildningen med en magisterexamen efter de första två åren. Undervisningen är förlagd till heldagar varannan vecka – ofta med föreläsningar på förmiddagen och seminarium och gruppövningar på eftermiddagen – för att underlätta för dig som arbetar vid sidan om studierna och för dig som kommer mer långväga ifrån. Eget skrivande löper som ett viktigt stråk genom hela programmet som avslutas och examineras genom en masteruppsats i praktisk kunskap där du undersöker kunskapsteoretiska teman som är centrala i din yrkesutövning.

Examen

Filosofie masterexamen med huvudområdet den praktiska kunskapens teori

Efter utbildningen

Programmet vänder sig till dig som redan är yrkesverksam och ger färdigheter och förmåga att arbeta med forsknings- och utvecklingsfrågor inom din egen profession, samt är förberedande för forskning inom bland annat ämnet den praktiska kunskapens teori.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2015

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Kunskap och utforskning, 15 hpSkrivande, 7,5 hp; Människosyn, 7,5 hp
År 2Termin 3Termin 4
Arbetsliv, 7,5 hp; Den vetenskapliga essän, 7,5 hpDen vetenskapliga essän, 15 hp (fortsättning från termin 3)
År 3Termin 5Termin 6
Den praktiska kunskapens teori, 15 hpStudies in Professional Knowledge, 7,5 hp; Kvalitativa metoder i praktisk kunskap, 7,5 hp
År 4Termin 7Termin 8
Masteruppsats i praktisk kunskap, 15 hpMasteruppsats i praktisk kunskap, 15 hp (fortsättning från termin 7)

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.