Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen i huvudområdet konstvetenskap, eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Anmälan

    Start: VT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-42808

Masterprogram i konstvetenskap

Program 120 högskolepoäng

Masterprogrammet i konstvetenskap förbereder dig för ett arbete inom konst- och kulturområdet och ger dig en forskningsförberedande examen. Utbildningen ges i samarbete med ämnet estetik och involverar teoretiska kurser, uppsats och möjlighet till praktik. Konstvetenskap på Södertörns högskola är ett teoretiskt och konsthistoriskt ämne som är väl förankrat i kulturlivet.

Utbildningens innehåll

Inom ämnet konstvetenskap studeras forskningsproblem och forskningsteman kopplade till såväl klassisk konsthistoria som visuella kulturstudier; från konstverk och andra estetiska rariteter till massbild, arkitektur och design. Utbildningen är både samtidsförankrad och tematiskt upplagd. Istället för att följa en kronologisk linje får du som student arbeta med olika temaområden kopplade till begrepp, berättelser, frågor eller metoder. Vi integrerar mångkulturella, genus- och klassaspekter och du får möta representanter för yrkeslivet i form av konstnärer, kritiker och intendenter. Ämnets humanvetenskapliga förankring samt konstens beroende av teori är utgångspunkter för ämnets forskning och utbildning. Konstvetenskap har examensrätt till doktorsnivå och ingår i forskningsområdet Kritisk kulturteori på högskolan.

Under det första året får du som student arbeta med olika konstvetenskapliga problem och temaområden på fyra delkurser kopplade till begrepp, berättelser, frågor eller metoder. Du fördjupar dina kunskaper om konstvetenskap och utvecklar din analytiska förmåga. Efter första året, som inkluderar en uppsats, kan du ta ut en magisterexamen som ger behörighet att söka forskarutbildning.

Det andra året har en inriktning mot arbetsliv och praktik. Kurserna under tredje terminen behandlar kultur och politik, kritiken och det offentliga samtalet samt projektledning och praktikinriktad metod. Historiska och teoretiska perspektiv varvas med yrkesorienterade och pragmatiska diskussioner om hur arbetsmarknaden ser ut idag. Under sista terminen ges du tillfälle att utveckla dina metodiska kunskaper i samband med en praktikperiod, som bland annat innefattar en forskningsuppgift. År två genomförs i samarbete med studenterna på masterprogrammet i estetik på Södertörns högskola.

Examen

Filosofie masterexamen med huvudområdet konstvetenskap

Efter utbildningen

Efter masterprogrammet har du behörighet att söka forskarutbildning (gäller redan efter första årets magisterprogram), men du har även goda förutsättningar, tack vare teoretisk fördjupning och praktisk förberedelse, att etablera dig på arbetsmarknaden.

Studenter som har läst konstvetenskap hos oss arbetar idag på gallerier eller andra kulturinstitutioner som museer och konsthallar. Andra har byggt upp fristående kulturella nätverk, förlag och publicerat artiklar i dagspress, konst- och kulturtidskrifter. Flera studenter har också gått vidare till forskarutbildning inom ämnet konstvetenskap.

För mer info: se sh.se/konstvetenskap

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2018

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Konstens offentliga rum 7,5 hp; Konst, kultur och kris 7,5 hp; Exponeringens effekter 7,5 hp; Konstvetenskapliga tolkningstraditioner 7,5 hpKonstvetenskap, masteruppsats 30 hp
År 2Termin 3Termin 4
Kultur och politik, 7,5 hp, Konst, estetik och kritik, 7,5 hp, Projektledning på kulturfältet, 7,5 hp och Forskningsmetoder i praktiken, 7,5 hpPraktik och forskningsbaserat praktikarbete, 30 hp, alternativt valbara kurser om 30 hp

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.