Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 1).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A1).

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-42838

Kandidatprogram i Liberal Arts

Program 180 högskolepoäng

Kandidatprogrammet i liberal arts betonar humanioras samtida relevans och ger studenterna kunskaper och färdigheter som hjälper dem att bättre förstå sig själva och det samhälle de lever i.

Utbildningens innehåll

Programmet knyter an till såväl högskolans övergripande profilområden, medborgerlig bildning, mångvetenskap och mångkulturalitet, som en internationell liberal arts-tradition. Inom programmet har studenten möjlighet att fördjupa sig i något av högskolans humanistiska ämnen. I det valda ämnet skrivs ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en C-uppsats.

Programmet ramas in av å ena sidan ett basår (60 högskolepoäng) och å andra sidan en avslutande termin (30 högskolepoäng). Utbildningen under dessa tre terminer utgörs till största delen av programspecifika kurser. De två avslutande delkurserna av basåret består av valbara kurser (7,5 högskolepoäng vardera); om studenten där väljer att läsa båda delkurserna i antingen filosofi, idéhistoria och medie- och kommunikationsvetenskap ges möjlighet att därefter direkt påbörja studierna på B-nivå inom respektive ämne. Efter basåret väljer studenten ett ämne (huvudområde) som läses upp till C-nivå. Studenter som går direkt till B-kursen i filosofi, idéhistoria eller medie- och kommunikationsvetenskap kan förutom C-kursen antingen läsa en termin i ett annat ämne eller studera en termin utomlands. Programmet avslutas med en termin med dels programspecifika kurser, dels praktik (15 högskolepoäng) där det finns möjlighet att söka praktikplats vid en relevant arbetsplats.

De valbara ämnena (huvudområdena) inom programmet är:

Arkeologi, Arkivvetenskap, Engelska, Etnologi, Estetik, Filosofi, Genusvetenskap, Historia, Idéhistoria, Konstvetenskap, Litteraturvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Pedagogik, Religionsvetenskap, Retorik och Svenska

Examen

Filosofie kandidatexamen (i det valda huvudområdet)

Efter utbildningen

Programmet ger bred kompetens för arbete inom kulturvärlden och mediesektorn, exempelvis i medieföretag, kulturinstitutioner och olika kulturpolitiska och kunskapsproducerande verksamheter. Samtidigt ger utbildningen en god grund för vidare studier på master- och i förlängningen forskarnivå.

Utbildningsplanen är ännu inte beslutad. När planen är beslutad kommer en länk till den att publiceras här.

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Humaniora i samtiden, 7,5 hp, Universitet, bildning och liberal arts, 7,5 hp, Levande klassiker, 15 hp.Humanioras praktiker, 7,5 hp, Forskningens praktiker 7,5 hp, Valbara kurser om totalt 15 hp.
År 2Termin 3Termin 4
A-kurs eller B-kurs i valt huvudämne.B-kurs eller C-kurs i valt huvudämne.
År 3Termin 5Termin 6
C-kurs i valt huvudämne eller kurs i annat ämne.Samtidens offentligheter, 7,5 hp, Praktik, 15 hp, Humaniora inför framtiden, 7,5 hp.

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.