Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i offentlig rätt eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Stängd...

    Start: HT17100%Dag

    Anmälningskod: SH-43925

Magisterprogram i Europarättsliga studier

Program 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i Europarättsliga studier ger dig fördjupade kunskaper om EU och EU:s betydelse för den svenska förvaltningen med betoning på principerna om god förvaltning. Programmet har både en anknytning till forskningen och en yrkesanknytning.

Utbildningens innehåll

Magisterprogrammets första termin består av två kurser. Den första kursen ger fördjupad kunskap om och förståelse för EU och principerna om god förvaltning, medan den andra behandlar olika politikområden inom EU såsom miljö, konsumentskydd och konkurrens och hur de europeiska reglerna tillämpas på nationell nivå.

Den andra terminen ägnas åt magisteruppsatsen som behandlar EU-lagstiftningen och dess påverkan på den svenska rättsordningen, med betoning på principerna om god förvaltning.

Magisterprogrammet i sin helhet ger fördjupad kunskap och förståelse för den pågående europeiseringsprocessen av förvaltningsrätten.

Examen

Filosofie magisterexamen med huvudområdet offentlig rätt

Efter utbildningen

Magisterprogrammet ger en bra grund för kvalificerat handläggnings- och utredningsarbete hos såväl den offentliga som den privata sektorn.

Med hänsyn till den allt större plats som EU-rätten intar för den svenska rättsordningen och i synnerhet för den svenska förvaltningsrätten,

krävs allt större kunskaper och färdigheter inom detta område. Utbildningen syftar till att täcka detta behov.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2014

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Principerna om god förvaltning i EU, God förvaltning i EU och den nationella praktikenMagisteruppsats

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.