Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 5).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A5).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

 • Stängd...

  Start: HT18100%Dag

  Anmälningskod: SH-43837

 • Stängd...

  Start: VT19100%Dag

  Anmälningskod: SH-43838

 • 2019-03-15

  Start: HT19100%Dag

  Anmälningskod: SH-43864

 • 2019-09-15

  Start: VT20100%Dag

  Anmälningskod: SH-43865

Socionomprogrammet med storstadsprofil

Program 210 högskolepoäng

Ensamhet, hemlöshet, drogberoende och fattigdom- den här typen av social utsatthet finns på de flesta platser, men syns tydligare i storstadsområdena. Om du har ett starkt engagemang för sociala frågor och för hur man hittar lösningar genom att förändra den sociala miljön är det här utbildningen för dig.

Utbildningens innehåll

Efterfrågan på personer med högskoleutbildning inom sociala frågor är idag stor. Socionomprogrammet ger dig en fullvärdig teoretisk och praktisk utbildning i socialt arbete, med en bredd som är mycket användbar på arbetsmarknaden. Du kan inte bara söka arbete inom den kommunala socialtjänsten eller som skolkurator, utan också nya typer av jobb inom till exempel bostadsföretag, arbetsmarknadscentra och frivilligorganisationer.

Det viktigaste när du väljer att läsa socionomutbildningen är att du har en stark vilja att göra en insats för människor som har det svårt. Utbildningen ger dig en grundlig introduktion till socialt arbete, både som yrke och som akademiskt ämne. Det som gör utbildningen speciell är inriktningen på hur den sociala miljön påverkar människor. Kopplingen mellan teori och praktik är stark och redan från början kommer du att göra fältarbeten. Under hela utbildningen kommer du sedan att pröva dina kunskaper på olika sätt. Termin fyra avslutas med ett fältförlagt projektarbete och under det tredje läsåret fördjupas ett tillämpat perspektiv på det sociala arbetet, bland annat genom handledarledd praktik.

Utbildningen ger dig en grundläggande förståelse för samhällsvetenskapliga teorier och perspektiv på välfärdsstatens uppkomst och framväxt. Kurser i vetenskapsteori och fältmetodik ger dig en vetenskaplig grund för vidareutveckling av yrkesverksamheten i socialt arbete. Den viktiga relationen mellan individ, familj, kultur och samhälle belyses utifrån olika perspektiv såsom klass, kön, etnicitet och ålder. Med socionomprogrammets storstadsprofil ges du goda förutsättningar för att kunna förstå relationen mellan individ, grupp och den sociala miljön. Du får också kunskaper om det socialrättsliga regelverket inklusive sociallagstiftningen samt fördjupade kunskaper i utrednings- och utvärderingsmetodik. Du lär dig modeller och metoder som används inom praktiskt socialt arbete samt grunderna för statistiska bearbetningar och analys.

Den sjätte terminen ägnar du dig åt fördjupad forskningsmetodik i kombination med ett självständigt uppsatsarbete. Under denna termin ges du goda möjligheter att fördjupa dina kunskaper i det som intresserat dig mest under utbildningen. Också den avslutande sjunde terminen erbjuder fördjupningar, exempelvis ledarskap och förebyggande arbete i storstaden.

Examen

Socionomexamen

Efter utbildningen

Södertörns högskolas mångvetenskapliga och mångkulturella inriktningar med fokus på storstaden och dess förorter samt de många praktiska inslagen gör dig extra attraktiv på arbetsmarknaden. Du får en bred kompetens i socialt arbete. Efter utbildningen kan du arbeta inom till exempel kommunal socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, barn- och ungdomspsykiatri och kriminalvård. Du har också rätt kompetens för att söka jobb som områdesutvecklare, budget- och skuldrådgivare eller något annat av de nya yrken som hela tiden växer fram.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. VT 2018

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Introduktion till socialt arbeteIntroduktion till socialt arbete
År 2Termin 3Termin 4
Juridik i socialt arbeteForskningsmetodik, praktiknära projektarbete, välfärd och organisation
År 3Termin 5Termin 6
Det sociala arbetets praktikSocialt arbete och kunskapsutveckling
År 4Termin 7
Det sociala arbetets förutsättningar och metoder

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Intervju med tidigare student

Intervju med tidigare student

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.