Politics, Economy and the Organisation of Society

Graphic element for the research area of Politics, Economy and the Organization of Society

The research area consists of four academic disciplines: Business Studies, Economics, Political Science and Sociology.

Publications

Publications from the DiVA publications database are listed here on an ongoing basis.
Publications

In: Reimagining Home in the 21st Century. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2017. 135-149.

AuthorPublishing yearSubject

Aleksandra Ålund

Lisa Kings

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Våldsbejakande extremism. Stockholm : Wolters Kluwer, 2017. 291-322.

Den samtida forskningen om sociala rörelser erbjuder en rad insikter om politiskt motiverat våld: varför det uppkommer, vad som gör att våldsanvändning kan eskalera, men även vad som bidrar till att grupper inom en rörelse undviker eller slutar att använda våld. När man inom forskningen om sociala rörelser talar om radikalisering avser man vanligen de processer som leder till att grupper av aktivister inom en rörelse börjar använda våld eller trappar upp sitt användande av våld.Inom andra forskningsfält brukar radikalisering ofta relateras till sociala bakgrundsfaktorer, individuella omständigheter eller personlighetsdrag, vilka antas bidra till att enskilda individer börjar använda politiskt motiverat våld eller ansluter sig till grupper där våld används. En sådan förståelse av radikalisering har inte sällan legat till grund för myndighetsåtgärder för att förebygga eller bekämpa politiskt motiverad våldsbrottslighet.Utgångspunkten inom forskningen om sociala rörelser är i stället att de flesta individer som utför politiskt motiverade våldshandlingar redan är en del av en social rörelse. Det blir därmed relevant att undersöka de sociala processer inom en rörelse som kan leda till att vissa grupper inom en rörelse använder våld, samt hur dessa processer påverkas av interaktion med aktörer utanför rörelsen. Detta innebär också att forskningen inom detta fält mer sällan intresserar sig för de enskilda utövare av politiskt våld som agerar på egen hand och inte är knutna till en rörelse.Samtidigt har forskningen om sociala rörelser länge undersökt vilka individer som ansluter sig till rörelser och varför de gör det. I vissa studier har det även undersökts vilka individuella omständigheter som påverkar att rörelseaktivister börjar använda olagliga eller våldsamma metoder. Därmed kan den empiriska forskningen inom detta fält kasta nytt ljus över den förståelse av radikalisering som dominerat annan forskning och myndighetsåtgärder.I detta kapitel ges inledningsvis en övergripande bild av forskningsfältets framväxt och huvudsakliga kunskapsintressen. Därefter introduceras hur man inom detta fält har betraktat och undersökt fenomenet politiskt våld. Detta följs av en översikt över de faktorer som forskningen kunnat visa är betydelsefulla för att individer ansluter sig till sociala rörelser, samt för att vissa rörelseaktivister börjar använda våldsamma metoder. Därefter diskuteras forskningen om radikaliseringsprocesser, vilket här förstås som när grupper inom en social rörelse börjar använda politiskt motiverat våld. I fokus står de mekanismer på gruppnivå som vanligen är centrala för att grupper inom en social rörelse radikaliseras, något som även möjliggör insikter om hur dessa processer kan avbrytas. 

AuthorPublishing yearSubject
Magnus Wennerhag

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Expo 2017, 22 (3): 36-47.

De tre nazisterna misstänks ligga bakom 14 bankrån, två bombattentat och tio mord. I ett hus någonstans i Mellansverige berättar en före detta tysk polisinformatör om hur allt hade kunnat stoppas innan det började

AuthorPublishing yearSubject
Christoph Andersson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

The Swedish insurance companies developed – in line with other Scandinaviancountries – an unique kind of distribution system for selling insurance products. Theorigin of the Swedish insurance market was built on inspiration from in particular fromUnited Kingdom and Germany when the first joint-stock company Skandia was foundedin the 1850s. Swedish insurers copied among other things, insurance contracts,premium calculation schemes and organising agent networks. In line with thesecorporations, each insurance company established regionally based networks of agentswith a general agent and a large number of subordinated agents. However, in theScandinavian setting, the emergency of independent brokers was haltered by aninteresting dilemma. Early on, agents used something called ‘returned commission’where they offered potential customers to get a portion of the agents’s commission. Thisoften led to that customers signed life insurance contracts with higher insurance sumsand after some time the could not keep on paying the premium and had to cancel thecontract. Due to the social element of life insurance, and the existence of so-calledreturned commission, cancelled contracts could jeopardize the legitimacy of the entiremarket. The only measure – according to the trade organizations – to control the agentswas to keep the system with that each insurers had their own employed agents. Thereby,the emergency of independent brokers did not developed on the Swedish insurancemarket.In this paper we will follow the distribution system for the insurance industry duringthe 19th and 20th centuries until today and describe how the system was relative stableuntil the 1980s through legislation but also supported by formal cartelization andgentlemen’s agreement on the market. In particular one cartel agreement, that wasimplemented in the 1910s that focused on the agent system that changed repeatedlyuntil the 1980s – and fundament of the entire distribution system – will be discussed.The paper will focus on the major changes that occurred from the 1980s and onwards,in particular in connection of the accession to the European Union in the 1990s thatentirely changed the distribution system on the market.

AuthorPublishing yearSubject

Mats Larsson

Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

AuthorPublishing yearSubject
Paulina RytkönenMikael LönnborgMarcus Box

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Highlights on Reinsurance History. Bruxelles : Peter Lang Publishing Group, 2017. 93-112.

AuthorPublishing yearSubject

Mats Larsson

Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

This thesis focuses on issues around reflexivity and highly skilled migration. Reflexivity has been an underused concept in migration studies and incurporating it has been long overdue. By reflexivity this thesis understands the capacity of an actor to evaluate his or her position in relation to social structures, to take action in managing those structures and, finally, to critically revise both the position and action taken.There are multiple reasons as to why incorporating reflexivity is a useful endeavor to migration studies. On one hand, using reflexive types in order to understand different migration motivations offers an alternative to otherwise mainly class based explanations behind migration objectives. Migration research has long relied on the idea that migration motivations can be coupled with societal and class background. Similarly, return migration has been described almost unanimously as a result of a homing desire. Both positions, as claimed in this thesis, are oversimplifications. On the other hand, I argue that, reflexivity helps to analyze the importance of class or even society on migration in 21th century. This is why I suggest to analyze all three in concurrence – migration, reflexivity and class.In the following pages I analyze how reflexivity can be operationalized for studying migration. So far, reflexivity has been either used as background concept – mobility studies or for explaining particular kind of migration – lifestyle migration. I argue, that with careful operationalization reflexivity could be useful tool for explaining wide-variety of migrations – family, labour, lifestyle etc. Three articles in this thesis focus on providing such operationalizations, analyzing the relationship between migration motivations and reflexivity. Finally, the first article in this thesis analyzes the background of my particular group of migrants – Estonian highly skilled migrants and positions them in relation to other groups in Estonian society. Moreover, the article also underlines that self-development and lifestyle, if you will, is an important motivation for Eastern European migrants as well.

AuthorPublishing yearSubject

Adrienne Sörbom

Maarja Saar

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

AuthorPublishing yearSubject

Mats Bergman

Anh Mai


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Athens Journal of Tourism 2017, 4 (3): 181-201.

A growing number of patients seek medical care outside their country of residence. More mobile populations that seek access to information about international medical treatment alternatives have influenced a booming medical tourism industry. The countries engaged in medical tourism are ranging from countries with high cost of medical care like the USA and Japan to medium cost countries, like Singapore and Germany to low cost countries like India and Poland. Engaging in medical tourism by attracting patients internationally involves a process of internationalization of healthcare. Countries have commonly gone through different stages in their approach to medical tourism which has matured the industry. A first stage in the internationalization is encouraging regular travelers to consider treatment options in a destination. A second stage involves the signing of agreements with healthcare systems in countries that can remit patients abroad. A third stage is to develop an integrated organization taking patients all needs before, during and after treatment into consideration. Our study is based on more than 80 in-depth interviews as well as secondary data from countries in Europe, Asia and North America. Much lower medical treatment prices in many Asian and Latin American countries act as driving forces for medical tourism attracting Western medical tourists to seek treatment in those countries.

AuthorPublishing yearSubject
Erik BorgFrank Michael KirschKjell Ljungbo

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Statsvetenskaplig Tidskrift 2017, 119 (3): 630-632.

AuthorPublishing yearSubject
Peter Strandbrink

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Great regional awakening. : .

Suburbs represent an essential subject for regional studies and have a rapidly increasing economic significance within wider metropolitan regions (Phelps 2010). It is necessary to create inclusive suburbs with a stronger identity. The current growth of populations in major cities requires an ability to reorganize existing cities and a massive restructuring of urban infrastructure (Modarres and Kirby 2010). The interpretation of the needs of suburbs have previously called for a transdisciplinary and collaborative strategy (Després et al. 2004). We look at entrepreneurship and different types of 21 businesses as a source of vitalization of suburbs. These ventures are studied in the context of the diversity of the population of suburb. Entrepreneurial investments, the establishment of high impact enterprises as well as networking among local and migrant businesses represent elements that can vitalize previously marginalized suburbs. Enterprises that are clustered in suburban neighborhoods reflect the different impacts of suburban and city spatial forms. Newly arrived citizens draw upon the critical mass of ethnic members to form a niche market for ethnic business (Fong et al. 2007). Minorities may have limited access to financial capital in the larger urban economy, but ethnic enclaves may provide a source of a unique competitive advantage (Cummings 1999). Entrepreneurship rooted in a suburban surrounding represent a specific opportunity to become embedded in an economic and spatial dimension. The migrant may be seen as representing a diversity capital which penetrate specific market conditions located in ethnically diverse neighborhoods situated in the suburbs of major cities. The spatial and entrepreneurial dimension of ethnic business can thereby be given a relevant context for interpretation.

AuthorPublishing yearSubject
Ali HajighasemiBesrat TesfayeErik BorgMalin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business AdministrationSocial Work

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Academy of International Business. East Lansing, USA : Academy of International Business.

This article presents a study of networks in the financial services market. We invoke network theory to study the role of connection between market actors within investment banking. We look at the relationship between corporate governance and the networks and performance of financial market actors. A comprehensive set of secondary data is analyzed with a multiple correspondence analysis methodology. The data is compared with evidences of rankings of the financial service divisions of investment banks. We have found that the forming of formal networks ties between market actors can be associated with the rating of financial banking service. Actors with more network connections are rated higher in customer ratings than those with fewer network ties. The forming of formal ties in boards and committees has a positive impact on the performance ratings of providers of financial services. Our data consists of three clusters. The first entails international banks with high turnover and superior customer reviews. The second cluster consists of small unranked banks with considerably lower turnover, and the third cluster is represented by the midsized banks.

AuthorPublishing yearSubject
Erik BorgKarin WinrothLars Vigerland

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Huddinge : Södertörns högskola, 2017.

Byggandet av Nya Karolinska Solna (NKS) är förknippat med en dröm från slutet av 1990-talet om ett sjukhus som ett nav i ett internationellt konkurrenskraftigt universitetssjukvårdssystem. Det skulle vara ett specialsjukhus för regionen och inta en central roll för utvecklingen av Stockholmsregionen till ett biomedicinskt kraftcentrum. 2008 fattades beslutet om att bygga det nya sjukhuset och fylla det med ett nytt verksamhetsinnehåll. Beslutsprocessen rörande verksamhetsinnehållet vid NKS har präglats av interimistiska beslut och utvecklats till en process som förändrat villkoren för andra beslutsprocesser med stora ekonomiska och praktiska återverkningar för hälso- och sjukvården i Stockholmsregionen.Här redovisas hur det gick till när besluten om vård, forskning och utbildning vid NKS fattades. Och framför allt diskuteras NKS-projektets otillräckliga beslutsunderlag och de utdragna beslutsprocessernas konsekvenser för det regionala vårdsystemet.Jan Öhrming är Senior professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola.

AuthorPublishing yearSubject
Jan Öhrming

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Interface: a journal for and about social movements 2017, 9 (1): 359-367.

During the last three decades processes of urban development have spread speedily across the globe, transforming hundreds of cities into primary sites for the implementation of a neoliberal agenda. As expected, this global phenomenon brings with it a number of negative consequences for the lives of disadvantaged urban residents. Privatization and commercialization of public space and housing stocks, increasing gentrification of neighbourhoods and deregulation of the housing sector are only a few examples of the adverse scenario that people from less well-off backgrounds have to face. These processes constitute capital-driven strategies that have been enforced by displacing, evicting, marginalizing and criminalizing communities who are, at the same time excluded from any participation in the decision-making process of the urban restructuring. These actions, carried out by corporations, investors and developers and closely backed up by entrepreneurial governments (Mayer, 2009) or “centaur-states” (Wacquant, 2012) are embedded in an accelerated process of accumulation by dispossession (Harvey, 2008) that has exacerbated inequality and widened the gap between the rich and the poor. The effects of this growing polarization in the distribution of power and wealth can be easilyobserved in the spatial forms of the cities, in which gated communities, glittering city centre developments and privatized areas under non-stop surveillance coexist in sharp separation with favelas, precarious and informal settlements and impoverished working class neighbourhoods (Harvey, 2012; Lipman, 2011).

AuthorPublishing yearSubject

Katia Valenzuela - Fuentes

Anne KaunDominika Polanska

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural TheoryPolitics, Economy and the Organization of Society

In: Gobernanza territorial y Sistemas Agroalimentarios Localizados en la Nueva Ruralidad. Mexico City : Universidad Nacional de Mexico (UNAM), 2017. 94-101.

Este artículo hace énfasis en el impacto que la planta hidroeléctrica Alto Maipo tiene en el sistema agroalimentario localizado en el Cajón del Maipo, Chile. La pregunta a responder es: Que tipo de impacto/externalidad positiva o negativa ha ejercido la construcción de la planta Alto Maipo sobre la transhumancia en el area? Una importante conclusion del estudio piloto es que a pesar de que se realizó una extensa investigación previa la construcción del Alto Maipo, los posibles impactos sobre la transhumancia y por lo tanto en antiguos sistemas agroalimentarios localizados en el área han sido altamente descuidados. Hasta la fecha, los resultados muestran cómo un impacto exógeno en las instituciones locales, que unian el paisaje, las personas, los animales y los productos han sido alterados a través de la creación de oportunidades alternativas de ingresos y han forzado el cambio. Los acontecimientos actuales generaron oportunidades de ingreso alternativas en el corto plaxo, pero tambien generaron impactos negativos de largo plazo en los modos de vida  y en la naturaleza. 

AuthorPublishing yearSubject
Paulina Rytkönen

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política 2017, 8 (1): 47-81.

Historically, indigenous peoples have been marginalized and oppressed in the Bolivian political economy. During the presidency of Evo Morales, and under the 2009 Constitution, political, economic, social and cultural decolonization has become the central project for the transformation of the State and society. On the one hand, the new Constitution has been classified as one of the most progressive in the world with respect to ethnically defined rights; the indigenous ethical-philosophical principles of Suma Qamaña/Vivir Bien, referring to the harmonious relationship between individuals and nature, have been incorporated into the Constitution. On the other hand, these rights collide with broader social rights (defined by class) and also the rights of the State to extract and market natural resources (especially hydrocarbon extraction and mining) under the banner of redistributive justice, social reforms and the common good. This collision is defined in this study as the paradox of extractivist developmentalism. The article is based on an ethnographic work and problematizes the extractivist dilemma and the tensions between ethnic rights and class rights, thus contributing to debates about indigeneity and the challenges and dilemmas of decolonizing projects.

AuthorPublishing yearSubject
Rickard Lalander

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies
Environmental Science

Research area for doctoral studies

Environmental StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

In: På väg. Lund : Arkiv förlag & tidskrift, 2017. 229-239.

AuthorPublishing yearSubject
Lisa KingsZhanna Kravchenko

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Social WorkSociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

AuthorPublishing yearSubject

Michael Rafferty

Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Nordisk Försäkringstidskrift 2017, 2 : -.

AuthorPublishing yearSubject

Mats Larsson

Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Abstracts 13th Annual International Conference on Tourism 29-31 May & 1 June 2017 Athens, Greece. : .

AuthorPublishing yearSubject
Erik BorgFrank Michael Kirsch

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Cultural Journalisn in the Nordic Countries. Göteborg : Nordicom, 2017. 111-133.

This chapter compares how Nordic public service media institutions (Finland: YLE; Norway: NRK; Sweden: SVT/SR) de ne and interpret their remits regarding cultural news. Relying on policy documents, interviews with managing cultural news editors and a sample week’s broadcast and online cultural news output, the results show distinctive national di erences in the ways cultural news is conceived, the resources and organisation of the cultural news desks, and di erences in news content during the week studied. e countries are most similar in their broad popular culture o ering, and by that fact that all the companies provide broader cultural news coverage on their websites than in their broadcast versions. However, the distinctions between the online and o ine platforms are less clear than those between the three countries. So, despite the commonalities of the Nordic media model, the values and practices of cultural journalism show enough di erences to warrant further study. 

AuthorPublishing yearSubject

Heikki Hellman

Andreas Widholm


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Dagens Nyheter 2017, 22 februari : 6-7.

AuthorPublishing yearSubject
Carl Marklund

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Social Identities 2017, : 1-14.

Whereas migration research has been heavily influenced by the individualization paradigm, studies on return migration have been more inspired by theories on attachment and belonging. It is common for this kind of research to assert that the main motivations for returning are social contacts and a homing desire. Although this article does not question the importance of such motivations for some, it does argue that return migration needs to be more problematized, not least by studying people who have decided not to return. Based on interviews with highly skilled Estonians, this article suggests that return decisions are influenced by three types of comparisons: social, temporal, and intra-subjective. The first two comparisons have been discussed to some degree in migration literature; however, a focus on intra-subjective comparisons – in which people compare different parts of their identity in order to decide on a potential return – has been scarce. This article suggests that, in line with the individualization of social relationships, but also with the introduction of a new EU mobility space, it is the latter type of comparison that is becoming increasingly widespread.

AuthorPublishing yearSubject
Maarja Saar

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

YMER 2017, 136 (2016): 129-144.

AuthorPublishing yearSubject
Malin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

YMER 2017, 136 (2016): 79-108.

The chapter studies the development of the dairy sector from a gender perspective from the early 1900s to today. During the first part of the century agriculture was modernized and milk processing moved out from the farms and into the emerging food industry. During this process technological change was one of the main driving forces behind the outcrowding of women, who dominated the elaboration of dairy products, by men who became dominant in the emerging industry. During the outset of the 20th century, on-farm elaboration of dairy products became marginalized and decimated as a farm activity. But since the 1970’s farm elaboration of dairy products has made a comeback and has become and emblematic case for the emergence of the new rurality in Sweden. Results show that the prevalance of female examples has contributed to inspire women into starting new businesses within the trade, this is why the majority of the business owners within the trade are women. The main challenges for this trade are not related to gender issues, but are the result of the struggle between the productivist production system in which farm elaboration of food had no place and the post-modern one, in which farm elaboration and a variety of farm sizes (including small ones) are key elements. Farm dairy owners are therefore called ”jam makers” by representatives of the old structure. But despite the resistance, farm dairy owners are slowly creating new spaces for their businesses and creating a gradual change of current institutional arrangements.

AuthorPublishing yearSubject
Paulina Rytkönen

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

ENTER forumSchool of Natural Sciences, Technology and Environmental StudiesSchool of Social Sciences
Environmental Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

YMER 2017, 136 (2016): 7-32.

This chapter presents a review of some of the most important contributions in the field of gender and entrepreneurship in Sweden. The gender perspective is one of society's most important organizing principles, while entrepreneurship is seen as important for promoting growth, creating jobs, etc. The study of gender and entrepreneurship in combination is therefore important to understand the forces that shape our history, our present and our future. This field of research focuses on the study of the entrepreneur,  enterprise, entrepreneurship, business relevant organizations, industries, and business and how these are affected by gender issues and gender contracts. It involves formal and informal institutional arrangements that influence, highlights and explains differences in conditions for women and men in employment and in their roles as business owners, as well as the socio-economic consequences of the same. Gender orders put an imprint on both the public and private sectors, the division of labor inside and outside the home, in education, in the allocation of resources in society, etc. Gender issues are embedded in a variety of institutional and contextual circumstances and for instance also of a dimension and such class of ethnicity. Therefore intersectionality both a common and important approaches in gender studies in general and in the study of gender and entrepreneurship in particular. Today therefore research on female and male immigrant entrepreneurship and conditions of the same are becoming more frequent, but also how the deregulation of the public sector has funneled low-income people, mainly women in health care to low-profit businesses. The chapter also raises the recent criticism raised about how this research field has now matured and a need to move towards more critical and problem oriented research is needed. The critical voices argue that improving and increasing the contextualization of  research by problematizing the state's support to women in business, to analyze the restructuring of the public sector restructuring, which in practice promotes entrepreneurship and entrepreneurialism is a viable way to address current shortcomings in current research.

AuthorPublishing yearSubject
Paulina Rytkönen

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

ENTER forumSchool of Natural Sciences, Technology and Environmental StudiesSchool of Social Sciences
Environmental Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Stockholm : Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG), 2017.

Research on gender and entrepreneurship, is a broad field of research developed in the intersection between theories about entrepreneurship and gender and feminist theory. Within this research field labor, family and the state are the key elements. The gender perspective is one of society's most important organizing principles and entrepreneurship is seen as important for promoting growth, creating jobs, etc. The study of gender and entrepreneurship in combination is therefore important to understand the forces that shape our history, our present and our future.This book is the result of a workshop organized by the Research Center Enter Forum, at Södertörn University in December 2015. The theme of the workshop was Policy, Entrepreneurship and Gender. Starting from a gender perspective, the papers presented analyzed how economic development and social processes has led to the emergence of new industries, and how technology and policy in cooperation may outcrowd women’s participation in certain industries. Additional topics are the impact of gender on firms ability to survive in the long term; How women entrepreneurs see women in business; How social entrepreneurship can be the catalyst for women's rights; And the the challenges and opportunities of female equine entrepreneurs in urban businesses encounter in their daily activities

AuthorPublishing yearSubject
Paulina RytkönenMadeleine Bonow

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

ENTER forumSchool of Natural Sciences, Technology and Environmental StudiesSchool of Social Sciences
Environmental Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Information and knowledge for Competitiveness. Gaborone : University of Botswana.

The International Council on Archives Code of Ethics was presented in 1996. A great deal has happened in the world and in the discipline of Archival Science since. This article examines and analyses the Code of Ethics with the help of Codes of ethics from other disciplines, the debate surrounding profession ethics and the changes in the world of archives. Three areas are found where improvement in the Code would be preferable. The archivist should be trying to gain a higher autonomy in relation to other professions like economist and lawyers. Inspired by how autonomy is formulated in the pharmacists Code of Ethics. Education should be put in focus when today, at least in the western world, most people that work as archivists generally have a relatively high education. Also, the statements in the Code regarding confidentiality might have to be revisited and discussed again, because of the great changes in the possibility to spread and communicate information after the great increase in digitalization since 1996. Today, the internet as an extra layer of information makes it possible to search and connect personal information with information in archives. We also have the possibility to spread information very fast using smart phones etcetera. This has to be regarded as a change in the possibility to remain confidential.     

AuthorPublishing yearSubject
Rikard Friberg von Sydow

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Historical and Contemporary Studies

Archival Sciences


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Civilsamhället i det transnationella rummet. Stockholm : European Civil Society Press, 2017. 63-100.

AuthorPublishing yearSubject
Eva Karlberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Civilsamhället i det transnationella rummet. Stockholm : European Civil Society Press, 2017. 151-183.

EU är en allt viktigare del av det transnationella rum som både påverkar civilsamhällets villkor och erbjuder dess organisationer nya möjligheter till inflytande, samverkan och finansiering. Allt fler frågor hanteras på europeiska arenor med konsekvenser även för organisationslivet. Kapitlet bygger på analysen av en enkätundersökning som besvarats av organisationer i det svenska civilsamhället. Fokus ligger på den europeiska nivåns betydelse, på relationen mellan dessa organisationer och EU, och en intressant bild framträder. Ett fåtal organisationer nyttjar de ”vägar till EU” som internationell forskning har identifierat, medan de flesta uppvisar ett märkbart ointresse för EU som plattform för samarbeten och politisk påverkan.

AuthorPublishing yearSubject

Roberto Scaramuzzino

Magnus Wennerhag

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Civilsamhället i det transnationella rummet. Stockholm : European Civil Society Press, 2017. 35-61.

Prideparader hålls i dag på mer än 900 platser världen över varje år. Pride är – precis som arbetarrörelsens förstamajtåg – ett exempel på transnationell spridning av en manifestation för att påverka politik och samhälle. Initialt till minne av ett upplopp i New York i slutet av 1960-talet har denna parad blivit en årligen återkommande händelse på den globala HBTQ-kartan. Manifestationen används i dag inte bara för att påverka politik utan också för att stärka den egna gruppens sammanhållning. I kapitlet beskrivs paradens resa till Sverige. Trots en allt starkare och mer standardiserad transnationell praktik har den svenska scenen även fortsatt haft tydliga lokala inslag.

AuthorPublishing yearSubject
Magnus Wennerhag

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

This study is about seven women’s organizations in Belgrade, Serbia and their relations to domestic and international donors during the period 2003-2006. My main research questions focus on their choices of either domestic or international cooperation partners. How and why did the women organize themselves? What factors were essential when selecting donors? In what ways were the organizations influenced by donors?Through interviews, with organization representatives’ concepts such as gift and reciprocity, power and dependency, trust and mistrust and collective identity emerged.  These concepts were used as points of departure for developing deeper understanding of women organizations’ choice of cooperation partners.The women organizations’ basically had two alternatives for cooperation: cooperation with foreign donors which offered funds, organizational development and social networks. Alternately, cooperation with local donors, which offered the equivalent except for the organizational development. Cooperation with the foreign donor has resulted in more professional attitudes to the work that have been desired by other international donors. A result is that they can compete with other women’s organizations’ for international funding. Cooperation with local donors has led to fewer resources but more independent working practices. For these women organizations’ independence was important so they choose partners who, they felt more respected this allowing them to write articles or discuss gender in the media with little external influence. Regardless of the chosen donor the reciprocity is embedded in the relation between the donor and the receiver of aid, which in various ways is beneficial for both parties. 

AuthorPublishing yearSubject

Ali Hajighasemi

Sanja Obrenovic

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Selfie Citizenship. : Springer, 2017. 65-74.

Mattias Ekman and Andreas Widholm provide fresh insights into an ongoing performative turn in political communication, arguing that the incorporation of selfies into the daily communication strategies of individual politicians entails a popularisation and celebration of political discourse. Against the background of Swedish politicians’ self-imagery on Instagram, they show that ‘performed connectivity’ has become increasingly central for political identity making online, paralleling the celebrity management of actors in the global entertainment industry. This development is problematised in terms of three performative styles that disclose strategic choices in which politicians act and interact across the increasingly blurring boundaries of the professional and the private and where symbolic connections between politicians and citizens are staged through new mediatised performances.

AuthorPublishing yearSubject

Mattias Ekman

Andreas Widholm


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Energy policies which maintain and extend nuclear energy are often opposed by anti-nuclear movements. Ambitious plans for developing nuclear energy in Russia, constructing a first nuclear plant in Poland, and lifting the ban on nuclear energy while allowing the replacement of old reactors in Sweden are examples of such energy policies. In contrast to the massive anti-nuclear movements of 1970-1990s, recent anti-nuclear movements are not organized as national protest campaigns. This thesis examines repertoires of anti-nuclear movements in the alleged “Nuclear Renaissance” period.  Repertoires of anti-nuclear actions are analyzed from the perspective of discursive and political opportunities of anti-nuclear movements. Discursive opportunities are enabled or hindered in the ordering of nuclear energy discourses, making messages and actions of social movements legitimate or illegitimate. While discourses of anti-nuclear movements are complex, official discourses of nuclear energy featuring arguments about profitability, energy security and environmental security in connection to nuclear energy development, resonate more with broader socio-political developments. Ordering of discourses is established in such a way that expert rhetoric becomes a standard approach for discussing nuclear energy, while references to emotions and subjective matters are unacceptable.Political contexts of anti-nuclear movements provide opportunities for environmental NGOs, one kind of actor in anti-nuclear movements, to pursue nonconfrontational strategies and engage in institutional channels, where they can contribute their expert knowledge. Concurrently, another actor in anti-nuclear movements, local anti-nuclear groups, on the one hand, share argumentative structures with environmental NGOs, and, on the other hand, attempt to mobilize local population and organize local protests. Due to limited opportunities for attention from the national media and focus on local issues, local protests are not featured in the national media, which is crucial for national protest actions.The differences in repertoires between these two kinds of actors and absence of actors opting for mass engagement provide insight into repertoires of anti-nuclear movements as a whole. This thesis demonstrates how discursive opportunities of social movements, which result from competing discourses of movements and their counter-agents, and political opportunities structure repertoires of actions of these movements.

AuthorPublishing yearSubject

Mai-Brith Schartau

Ekaterina Tarasova

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Shaping Social Enterprise. Bingley : Emerald Group Publishing Limited, 2017. -.

AuthorPublishing yearSubject
Malin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Medizintourismus. Paderborn : IFB Verlag Deutsche Sprache, 2017. 251-287.

AuthorPublishing yearSubject
Erik BorgKjell Ljungbo

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Medizintourismus. Paderborn : IFB Verlag Deutsche Sprache, 2017. 213-250.

AuthorPublishing yearSubject
Erik BorgKjell Ljungbo

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Geo-Marine Letters 2017, 37 (3): 273-288.

This study explores the Holocene depositional succession at the IODP Expedition 347 sites M0061 and M0062 in the vicinity of the Ångermanälven River estuary in the Bothnian Sea sector of the Baltic Sea in northern Scandinavia. Site M0061 is located in a coastal offshore setting (87.9 m water depth), whereas site M0062 is fully estuarine (69.3 m water depth). The dataset comprises acoustic profiles and sediment cores collected in 2007 and late 2013 respectively. Three acoustic units (AUs) were recognized. Lowermost AU1 is interpreted as a poorly to discontinuous stratified glaciofluvial deposit, AU2 as a stratified conformable drape of glaciolacustrine origin, and AU3 as a poorly stratified to stratified mud drift. A strong truncating reflector separates AU2 and AU3. Three lithological units (LUs) were defined in the sediment cores. LU1 consists of glaciofluvial sand and silt gradating into LU2, which consists of glaciolacustrine varves. A sharp contact interpreted as a major unconformity separates LU2 from the overlying LU3 (brackish-water mud). In the basal part of LU3, one debrite (site M0061) or two debrites (site M0062) were recognized. Information yielded from sediment physical properties (magnetic susceptibility, natural gamma ray, dry bulk density), geochemistry (total carbon, total organic carbon, total inorganic carbon and nitrogen), and grain size support the LU division. The depositional succession was formally subdivided into two alloformations: the Utansjö Alloformation and overlying Hemsön Alloformation; the Utansjö Alloformation was further subdivided into two lithostratigraphic formations: the Storfjärden and Åbordsön formations. The Storfjärden (sandy outwash) and Åbordsön (glaciolacustrine rhythmite) formations represent a glacial retreat systems tract, which started at ca. 10.6 kyr BP. Their deposition was mainly controlled by meltwater from the retreating ice margin, glacio-isostatic land uplift and the regressive (glacial) lake level. The Hemsön Alloformation (organic-rich brackish-water mud) represents a period of forced regression, starting possibly at ca. 9.5 kyr BP. At about 7 kyr BP, brackish water reached the study area as a result of the mid-Holocene marine flooding of the Baltic Sea Basin, but the rapid land uplift soon surpassed the associated (Littorina) transgression. Changed near-bottom current patterns, caused by the establishment of a permanent halocline, and the reduced sediment consistency caused by increased organic deposition resulted in a sharp and erosional base of the brackish-water mud. Estuarine processes and salinity stratification at site M0062 started to play a more important role. This study applies a combined allostratigraphic and lithostratigraphic approach over the conventional Baltic Sea stages. This approach makes it more straightforward to study this Baltic Sea deglaciation–postglacial sequence and compare it to other formerly glaciated shallow sea estuaries.

AuthorPublishing yearSubject

O. Hyttinen

Thomas Andrén

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies
Environmental Science

Research area for doctoral studies

Environmental StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

Acta Politica 2017, 52 (3): 286-305.

This article examines the role of Europarties in the European Union (EU) institutional and constitutional or treaty reform, in decisions and negotiations leading to the adoption of treaties in the 1980s and 1990s. The existing literature on such reform in the EU largely overlooks the role of Europarties in the making of new treaties. Research on EU treaty reform usually operates within a state-centric ontology and framework for analysis. Challenging previous analyses and moving beyond state-centrism and intergovernmentalism, strictly inter-state bargaining, this article offers a complementary transnationalist account of what is happening in the drama of grand bargains or history-making treaty negotiations in the EU. There is a transnational dimension to such treaty reform; there is Europarty mobilization and influence. In conclusion, Europarties matter when they are in numerical ascendance, relatively cohesive and able to mobilize their networks of political parties and leaders.

AuthorPublishing yearSubject
Karl Magnus Johansson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Journal of Professions and Organization 2017, 4 (1): 55-69.

This article focuses on “partisan policy professionals” (PPPs), i.e. people who are employed to affectpolitics and policy, and analyzes their particular motivations and skills. This article focuses on the occupationalpractices of PPPs: what are their main motivations and driving forces, and what are thekey skills they deploy in their work? The main motivation for PPPs is a desire to wield power and influencethe course of affairs, while their working-life satisfaction comes from getting their messageinto the media without becoming personally exposed. The key resource of PPPs is contextdependentpolitically useful knowledge, in three main forms: “Problem formulation” involves highlightingand framing social problems and their possible solutions. “Process expertise” consists of understandingthe “where, how, and why” of the political and policy-making processes. “Informationaccess” is the skill to be very fast in finding reliable and relevant information. These motivations andskills underpin a particular professionalism based in an “entrepreneurial ethos”, which differs fromboth the ethos of elected politicians, and that of civil servants, and which has some potentially problematicimplications for democratic governance.

AuthorPublishing yearSubject
Stefan Svallfors

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Party Politics 2017, 23 (1): 55-65.

The question of how party leaders are selected has recently, and belatedly, come under systematic comparative scrutiny. If it is the location of intra-party power that interests us, however, it might be that some of the more observable indicators in such processes, such as the identity of the selectorate, are not actually the most revealing ones. Using a delegation perspective, we thus present a framework for analysing prior steps in leader selection and relate it to various ideal-typical constellations of intra-party power. The framework encompasses, first, what we call precursory delegation, with focus especially on an agent that, formally or informally, manages the selection process before it reaches the selectorate. Second, the framework takes account of the degree to which the process is managed rather than left open to free competition between leader candidates. We illustrate the framework primarily with instances of leader selection in two Swedish parties.

AuthorPublishing yearSubject

Niklas Bolin

Nicholas Aylott

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Comparativ. Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung 2016, 26 (5): 43-57.

AuthorPublishing yearSubject
Jussi Kurunmäki

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Przebudzona rewolucja. Warsaw : Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, 2016. 31-42.

Masowe protesty przeciwko projektowi całkowitego zakazu aborcji w 2016 okazały się sukcesem. Udało się nie tylko zmobilizować do działania setki tysięcy kobiet, ale też wymusić na rządzących zmianę decyzji. Projekt Ordo Iuris został odrzucony po pierwszym czytaniu w Sejmie i choć nie była to z pewnością ostatnia próba zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce, udało się wygrać przynajmniej tę bitwę. Skala i zasięg protestów pokazują ogromny potencjał zaangażowania kobiet, które nie mieszkają w wielkich miastach i które nie uczestniczyły do tej pory w życiu politycznym, a przynajmniej nie tak aktywnie jak przy okazji Czarnych Protestów. Okazało się, że polskie społeczeństwo obywatelskie nie jest bynajmniej uśpione i apatyczne, ale aktywne i gotowe do wyjścia na ulice, gdy sytuacja tego wymaga. Ten rozdział stara się odpowiedzieć na pytania: dlaczego kobiety zmobilizowały się właśnie w tym momencie i jak to się stało, że w 2016 roku doszło do masowego buntu Polek.

AuthorPublishing yearSubject
Elzbieta Korolczuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Reproductive BioMedicine and Society Online 2016, 3 : 126-133.

This article examines the public debate on reproductive technologies in contemporary Poland, focusing on the rhetoricalstrategies used by the main opponents of IVF: conservative politicians representing the leading parties in the Polish parliament andthe representatives of the Catholic Church. The analysis highlights the exclusionary logic inscribed in the construction of the maincategories of political subjects in this debate, revealing important limitations of reproductive citizenship in the Polish context. Thestudy draws on a variety of texts published in print and electronic media between 2007 and 2015, including articles on infertility andreproductive technologies published in the main Polish daily and weekly print publications, online resources (web pages, forums andFacebook pages), documents issued by the representatives of the Church, politicians and experts, e.g. open letters, commentaries,information for the media and interviews.

AuthorPublishing yearSubject
Elzbieta Korolczuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

As populist radical right parties have become electorally successful throughout Europe, mainstream parties have been adopting more restrictive immigration policies in order to win back voters, in what has been labelled a "contagion of the right". Sweden, however, has been a deviant case both in a comparative European context and in relation to influential theories of party competition. Despite the electoral threat from a growing radical right party (the Sweden Democrats) during the last decade, no other party engaged in any significant policy co-optation prior to the 2014 elections. In this paper I consider multiple explanations for this deviance derived from empirical and theoretical literature and mapped onto an analytical framework distinguishing between the party goals policy, office, and votes. The empirical material consists of survey data, statements from party representatives, and parliamentary voting patterns. I find the goal-oriented explanations to be only partially satisfactory, and go on to explore the possibility that the deviance can be explained by the institutionalisation of the Swedish cordon sanitaire – the commitment by all other parties to politically isolate the Sweden Democrats. The path dependency of the cordon sanitaire, I argue, became a behavioural constraint that effectively hindered parties from legitimately engaging in the co-optation of SD policies, until it was removed by the external shock of the 2015 "refugee crisis".

AuthorPublishing yearSubject
Anders Backlund

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys 2016, 6 : 7-37.

Globala utmaningar som klimatförändringar, transnationella kapitalrörelser och politiskt gränsöverskridande samarbete har satt den nationella välfärdsstaten på prov under de senaste decennierna. Två större finansiella kriser har också de påverkat politikens utformning. Under samma tid har begreppen hållbar utveckling och ekologisk modernisering bidragit med ståndpunkten att tillväxt och miljömedvetenhet kan gå hand i hand. Utifrån den kontexten diskuterar Karin Edberg i sin artikel huruvida miljöpolitiken kan sägas vara en del av den nutida svenska välfärdsstaten. Till grund för sitt resonemang använder sig Edberg av de årliga regeringsförklaringar som ges av statsministern i samband med riksdagens öppnande. Detta innebär att artikelns resultat inte speglar politisk praktik utan snarare vilka frågor som anses vara i den politiska hetluften och hur de artikuleras. Edberg visar hur miljöfrågan pendlat mellan att utgöra en avideologiserad och normaliserad del av det politiska landskapet, och en politisk vattendelare. I dag är idén om hållbar utveckling kittet som binder samman miljöpolitiken med välfärdsstaten – åtminstone på en retorisk nivå – och som gör miljö till en konsensusfråga

AuthorPublishing yearSubject
Karin Edberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

International Journal of Law and Psychiatry 2016, 45 (March/April): 60-69.

In Sweden, a person with severe substance abuse or a severe mental disorder may be committed to compulsory care according to two different legislations. Both acts include an option of providing involuntary care outside the premises of an institution — care in other forms (COF) and compulsory community care (CCC), respectively. As co-occurring disorders are commonplace many individuals will be subject to both types of compulsory care. The structures of both legislations and their provisions for compulsory care in the community are therefore scrutinized and compared. Based on a distinction between “least restrictive” or “preventative” schemes the article compares COF and CCC in order to determine whether they serve different purposes. The analysis shows that COF and CCC both share the same avowed aims of reducing time spent in confinement and facilitating transition to voluntary care and the community. But they also serve different purposes, something which is reflected in disparate scopes, eligibility criteria, rules, and practices. Overall, COF was found to be a more “least restrictive” and CCC a more “preventative” scheme. The distinction is associated with COF being an established part of legislation on compulsory care for substance abuse with a universal scope and CCC being a recent addition to compulsory psychiatric care legislation with a selective character.

AuthorPublishing yearSubject
Therese Reitan

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Государство, религия, церковь в России и за рубежом 2016, 4 : 118-147.

This article looks into the history of Muslim community of Petrograd Leningrad during the Soviet time. The author pays special attention to its little-known and understudied aspects by referring to a wide range of sources from oral memoirs to diary extracts. Of particular importance are photographic materials from state and private photo archives. The picture helps to provide a broader view of the history of Muslim community, both from the standpoint of a photographer and through the eyes of believers themselves. Special focus is made on the life of the two imam-khatibs of the Leningrad Cathedral Mosque: Yakub Halekov and Hafiz Mahmutov. The author examines how official and unofficial leaders and institutions governing TatarMuslim community in Leningrad and a number of towns in the Leningrad region emerged and worked. Some photographs coming from private archives often serve as a starting point for a broader study of forms of Islam in the Soviet Union.

AuthorPublishing yearSubject
Renat Bekkin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Historical and Contemporary Studies
Comparative Religion

Research area for doctoral studies

Historical StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

Göteborg : Nordicom, 2016.

AuthorPublishing yearSubject

Jan Fredrik Hovden

Gunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2016.

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina har beskrivits som ett ”informationskrig”. Annekteringen av Krim och kriget i östra Ukraina sommaren 2014 var högst påtagliga händelser, men beskrivningen av vad som egentligen hände skiljer sig beroende på vilken sida som stå bakom berättelsen. Är de ryska rebellerna ”terrorister” eller en ”folkmilis” som bara försvarar ryssar? Var det en rysk invasion eller bara humanitärt och frivilligt stöd till befolkningen i Donetsk och Luhansk? Vem sköt ned det malaysiska passagerarplanet MH17?I denna rapport analyserar medieforskare i fyra länder hur konflikten beskrivs i ledande medier. Forskarna kommer från både Ukraina och Ryssland, men också från två grannländer som berörs indirekt – Polen och Sverige. I resultatet av detta samarbete framträder mediebilder som till stor del sluter upp bakom de politiska/militära eliterna och lämnar dem som vill kunna se flera perspektiv i sticket. Konflikten pågår också i medierna med ett ständigt flöde av desinformation och propaganda.Författarna som har varit med och bidragit till denna boken är:Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns högskolaJöran Hök, lektor i journalistik vid Södertörns högskolaAndreas Widholm, lektor i journalistik vid Södertörns högskolaIlja Kiria, professor i journalistik vid Higher School of Economics i MoskvaAnna Shpyntova, journalistikforskare vid Higher School of Economics i MoskvaDaria Taradai, PhD vid Kyiv-Mohyla akademin, School of journalism i KievDariya Orlova, PhD vid Kyiv-Mohyla akademin, School of journalism i KievMichal Glowacki, PhD vid University of WarzawRoza Smolak, doktorand vid University of Wroclaw

AuthorPublishing yearSubject
Gunnar NygrenJöran Hök

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Becoming a journalist. Göteborg : Nordicom, 2016. 73-91.

What is the role of journalism education in the socialisation of future journalists into the profession? This question is discussed in a comparative analysis of two large surveys among journalism students and journalists in Sweden, Poland and Russia in 2011–2012. In the analysis, attitudes towards professional values and integrity are compared between students and professionals. The results show clear differences: Journalists show more professional detachment and less activist ideals than do students. Journalists are also more critical towards development in the quality of journalism and press freedom compared to students. One conclusion is that important parts of socialisation into the profession are still taking place in the newsrooms. There are also important differences between the three countries in terms of traits that are transferred to the students from journalistic cultures in the three countries. An example of this includes the borders of the profession in relation to PR and commercial pressure that are weaker in Poland and Russia compared to in Sweden. The ideals of watchdog journalism are weaker among both students and professionals in Russia compared with other countries.

AuthorPublishing yearSubject
Gunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Becoming a Journalist. Göteborg : Nordicom, 2016. 11-23.

There is a “Nordic model” of journalism education. This is partly due to great similarities in the Nordic countries and their history, which has led to similar political and media systems, systems of professional journalism and education. But it is also a result of the extensive dissemination of ideas across borders due to a tradition of close collaboration and close social ties among the Nordic journalism educators.

AuthorPublishing yearSubject

Jan Fredrik Hovden

Gunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Kurage: Idétidskrift för det civila samhället 2016, 20 : 20-22.

AuthorPublishing yearSubject
Malin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Amsterdam : Amsterdam University Press, 2016.

AuthorPublishing yearSubject

Jonas Lindblom

Kerstin Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: A European Youth Revolt. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2016. 97-111.

This chapter examines the development and role of the anarchistmovement in Sweden during the 1980s. In relation to many otherparts of Northern Europe – which had seen an upsurge in radicalleft-libertarian activism, squatting and urban unrest at the turn ofthe 1980s – such social movements and confrontations remained amarginal phenomenon in Sweden, at least until the end of the decade.However, by the late 1980s a new generation of younger activists,often with roots in the anarchist milieu, formed the basis for a radicalsquatter and autonomist movement, which proved very similar to themovements that had developed throughout Europe almost a decadeearlier.

AuthorPublishing yearSubject

Jan Jämte

Adrienne Sörbom

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Lanham : Lexington Books, 2016.

AuthorPublishing yearSubject

Mikhail Suslov

Mark Bassin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

CBEESSchool of Historical and Contemporary Studies
History of Ideas

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Lund : Studentlitteratur, 2016.

AuthorPublishing yearSubject
Jenny Svensson

Klara Tomson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Stockholm : BONUS, 2016. ( ; )

This report makes a case for examining the role of integration and its links to howsustainable development is variably expressed in different marine spatial planning (MSP)contexts. The aim of the report is to refine an analytical approach to examine integrationin MSP in the Baltic Sea through consideration of preliminary empirical results from abroad range of case studies. MSP is conceptualised here as a governance platform forimproving processes to enable political decision-making with the aim to achievesustainable development of marine space. Integration is universally espoused as ameans to address a variety of challenges closely related to MSP’s sustainabledevelopment ambitions, such as supporting inter-sectoral decision-making, stakeholderengagement and cross-border interaction, but its role, value and implementation in MSPhas not been examined in any empirical detail. Although increased integration may wellhave positive effects on MSP processes and outcomes, in some instances, the contrarymight also be the case. With these thoughts in mind, this report argues that we need toanalyse integration as a multidimensional concept in MSP processes and outcomes.Based on understandings of integration derived from MSP experience and concepts in thebroader social science literature, an analytical framework is developed to examine MSPpractice in the Baltic Sea. Integration is conceptualised as includingtransboundary/cross-border, policy/sectoral, stakeholder and knowledge dimensions.Despite common requirements under the European Union MSP Directive and policies,national jurisdictions are likely to adopt MSP differently, which has implications for therole integration is likely to play in national and transnational MSP practice. Drawing onempirical data derived from national MSP studies, stakeholder dialogue forums andpreliminary interviews with stakeholders the analytical framework is applied to examinehow particular integration challenges play out in both national and transnational marinespace across the Baltic Sea Region. The analytical framework is then used to structurean examination of several case studies from different parts of the Baltic Sea Region.Based on consideration of the empirical work and an analyses of previous experiences inscience and practice we then propose some revisions to the initial analytical frameworkpresented earlier. The revised analytical framework, while capturing the integrationdimensions mentioned earlier, also includes consideration of the following aspects ofintegration: how ‘balance’ between sustainable development dimensions is exercised;the character of cross-boundary interactions; and temporal dynamics. Instead of aconclusion, short think-pieces are presented to capture the main insights of the report,which could be used to aid the examination of integration in MSP in other MSP contexts,beyond the Baltic Sea.

AuthorPublishing yearSubject

Kira Gee

Björn HasslerFred SaundersIgne StalmokaiteMichael Gilek

Paula Lenninger

Ralph Tafon

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies
Environmental Science

Research area for doctoral studies

Environmental StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

In: Mediestudiers årsbok. Stockholm : Institutet för mediestudier, 2016. 178-192.

I takt med att kanaler och distributionsformer konvergerar, skapas nya relationer på nyhetsmarknaden. Medierna tappar i allt högre grad sin unika specificitet, vilket gör att tidigare åtskilda medier, men också nya aktörer som Facebook och Google, kan konkurrera om annonsörerna genom nätets mer öppna strukturer. För pressen har den här utvecklingen varit dramatisk eftersom den skapat problem för de traditionella affärsmodellerna med mindre lönsamhet, redaktionella nedskärningar och en allt mer lättrörlig publik som resultat. Detta sker dessutom i en tid av ökade produktionskrav både vad gäller kvantitet och snabbhet. Mot den här bakgrunden så är den kanske mest centrala frågan just nu hur det journalistiska innehållet har påverkats, både inom public service där resurserna varit mer beständiga, och inom de kommersiella bolagen där framförallt den lokala journalistiken haft mer knappa resurser att arbeta med. I det här kapitlet studeras hur journalistikens innehåll och form förändrats mellan 2007 och 2014 med särskild betoning på just public service och kommersiella mediebolag, både på analoga och digitala plattformar.  

AuthorPublishing yearSubject

Andreas Widholm


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

London : Routledge, 2016.

Digital piracy cultures and peer-to-peer technologies combined to spark transformations in audio-visual distribution between the late 1990s and the mid-2000s. Digital piracy also inspired the creation of a global anti-piracy law and policy regime, and counter-movements such as the Swedish and German Pirate Parties. These trends provide starting points for a wide-ranging debate about the prospects for deep and lasting changes in social life enabled by piratical technology practices. This edited volume brings together contemporary scholarship in communication and media studies, addressing piracy as a recombinant feature of popular communication, technological innovation, and communication law and policy. An international collection of contributors highlights key debates about piracy, popular communication, and social change, and provides a lasting resource for global media studies.

AuthorPublishing yearSubject

Patrick Burkart

Jonas Andersson Schwarz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural TheoryPolitics, Economy and the Organization of Society

In: Migrationen i medierna. Stockholm : Institutet för mediestudier, 2016. 174-191.

AuthorPublishing yearSubject

Johan Hammarlund

Jonas Andersson Schwarz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural TheoryPolitics, Economy and the Organization of Society

In: Människorna, medierna & marknaden. Stockholm : Wolters Kluwer, 2016. 133-164.

AuthorPublishing yearSubject
Jonas Andersson Schwarz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural TheoryPolitics, Economy and the Organization of Society

In: Class, Sex and Revolutions. Lund : Arkiv förlag & tidskrift, 2016. -.

AuthorPublishing yearSubject

Sven Hort

Lisa KingsZhanna Kravchenko

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Social WorkSociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Proceedings of the International Sessions of the 52nd Japanese Business History Society of Japan (BHSJ), Chuo University, Japan, 8-9 October, 2016. : .

AuthorPublishing yearSubject
Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Insolvensrättslig Tidskrift 2016, 1 : 20-36.

Ekonomer betraktar vanligtvis konkursutvecklingen som en konjunkturindikator och därmed beroende av förändringar på ekonomins efterfrågesida: konkurserna förväntas öka i tider av ekonomisk nedgång och minska under högkonjunkturer. Flertalet analyser är emellertid kortsiktiga. I denna uppsats presenterar vi ny och unik empiri där vi ana­lyserar det långsiktiga sambandet mellan konjunkturväxlingar och konkurser i Sverige mellan år 1830 och år 2010. I uppsatsen diskuteras också problem som kan uppstå i tolk­ningen av konkursstatistiken, både historiskt och i vår samtid. Den statistiska analysen visar att det delvis går att fastställa ett samband mellan makroekonomiska svängningar och förändringar i konkursmängden.

AuthorPublishing yearSubject
Karl GratzerMarcus BoxXiang Lin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business AdministrationEconomics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Historikere i oppdrag. Oslo : Novus Forlag, 2016. 117-140.

AuthorPublishing yearSubject

Mats Larsson

Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Media and the Ukraine Crisis. New York : Peter Lang Publishing Group, 2016. 107-122.

This chapter explores how the Russian global news broadcaster RT constructed the ongoing crisis in Ukraine during the summer of 2014 in light of theories of new public diplomacy and soft power. The summer of 2014 involved a number of dramatic events relating to the conflict, including the downing of the Malaysian MH17 passenger plane and a series of violent clashes between the Ukrainian army and pro-Russian separatists. During the same period, the US and EU sanctions against Russia were also intensified. This makes the period particularly interesting to examine, as it can give insights into how news from a Russian perspective is articulated during periods marked by political as well as military crises in which Russia plays a central role. Given that convergence and digitalisation have enabled new ways of producing, distributing and consuming news - as well as new ways of implementing politiical communication campaigns and public diplomacy - the analytical focus of this study is on RT’s online news service. 

AuthorPublishing yearSubject

Andreas Widholm


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: The Ritual of May Day in Western Europe. Abingdon, Oxon : Routledge, 2016. 262-278.

This chapter concerns some methodological aspects of protest surveys and data analysis. We start by providing an overview of the demonstrations we surveyed, describe the protest survey sampling method and proceed to an analysis of non-response bias. Thereafter we discuss how we combine the data from different demonstrations into averages, and we also discuss some of the more technical aspects of coding.

AuthorPublishing yearSubject

Mattias Wahlström

Magnus Wennerhag

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: The Ritual of May Day in Western Europe. Abingdon, Oxon : Routledge, 2016. 187-216.

In this chapter I examine which socio-demographic groups take part in contemporary May Day demonstrations in Western Europe. In particular I focus on social class, but also on other relevant social categories such as gender, age and ethnicity and whether they vary between specific types of demonstrations and between the countries in our sample. Firstly, the chapter discusses the socio-demographic profiles of those taking part in such annual events. Are May Day participants more or less representative of the wider population? Do they differ from participants in other types of demonstrations? Secondly, I interrogate the composition and role of social class in May Day marches, both with regard to the individuals’ objective positions in the labour market and their subjective class identifications, and analyse the factors that shape May Day marchers’ class identity. Thirdly, I analyse which social and political characteristics most strongly influence individuals’ decisions to join a May Day parade. This chapter’s analysis is based on the survey data for individual demonstrators collected within the international research programme Caught in the Act of Protest: Contextualising Contestation (CCC). In this chapter I analyse the participants in fifteen May Day demonstrations in six Western European countries surveyed during the period 2010–2012 (cf. chapter 7). In order to determine whether participants in May Day demonstrations differ from participants in other types of street protests and marches, I also compare them with data from a sample of 23 additional demonstrations surveyed within the CCC project. In order to compare the social composition of the surveyed May Day demonstrations with the general population, I also use data from the European Social Survey and the Swedish SOM Institute’s national survey.

AuthorPublishing yearSubject
Magnus Wennerhag

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Citizenship Studies 2016, 20 (6-7): 914-931.

The present article concerns Estonian e-government, that is, the digitalization of government and public administration, and the way e-government produces a moral citizen. Although several case studies on e-government exist, they have seldom been sensitive to the local conditions shaping the functions and social meaning of digitalization. E-government involves producing knowledge, and the present article draws on a theoretical perspective that stresses the tight relationship between knowledge and power. In Estonia, the power–knowledge regime is characterized by centralization. Centralization is the condition for a firm national e-government policy, and within this policy, an image of the unique Estonian citizenry is produced. The Estonian moral citizen who emerges out of e-government is de-politicized and detached from a social context, on the one hand, and strongly politicized and attached to a specific ethno-national community, on the other.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrika Björklund

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Challenges for the New Rurality in a Changing World was the title of the 7th International Conference on Localized Agri-Food Systems. The contributions in this volume are written by conference participants. The themes highlighted relate to four topics. The first topic refers to various aspects of the articulation of the New Rurality and its challenges and opportunities, with a specific focus on the Nordic countries, the countries surrounding the Baltic Sea, and the Eastern European Countries. Also in focus is the role of knowledge in the promotion of rural development and ‘glocal’ links as enablers of opportunities and sources of challenges in relation to entrepreneurship and rural development – in theory and practice in particular Europe and the Americas. The second topic highlights various aspects of territorial governance and localized agri-food systems in particular Europe, North and South America. The third topic relates to the impact of the market on localized agri-food systems, with a special focus on short food chains, public procurement and tourism. The fourth and final topic highlights questions related to the connection between localized agri-food systems and the environment. Special interest was devoted to possible synergies, (organizational) innovations and challenges between localized agri-food systems and environmental benefits, proposing agroecology as a framework for action in the transition from conventional production to more sustainable agro-food production systems.

AuthorPublishing yearSubject

Ursula Hård

Paulina Rytkönen

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

ENTER forumSchool of Natural Sciences, Technology and Environmental StudiesSchool of Social Sciences
Meal Sciences

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Lund : Studentlitteratur AB, 2016.

AuthorPublishing yearSubject
Anders Ivarsson WesterbergTorbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

Academy of Public AdministrationSamtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary StudiesSchool of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Ekvilibrium. Göteborg : Göteborgs universitet, 2016. 329-348.

De lokala tidningarna har varit ryggraden i det svenska mediesystemet. Men de senaste tio åren har lokaltidningar minskat bevakningen och stängt lokalredaktioner, samtidigt som medborgarna i ökande grad håller sig orienterade om det lokala  samhället på andra sätt än genom traditionella lokalmedier. Frågan är hur detta syns i människors medievanor och i synen på lokala medier? SOM-undersökningen 2015 visar att de traditionella medierna fortfarande är viktigast för människor, men gratistidningar, lokala nyhetssajter och Facebook har många användare. Framför allt går det en skiljelinje mellan de som är över och under 50 år. Även andra nätbaserade medier anses viktiga, t ex tidningarnas nyhetssajter, fristående lokala nyhetssajter och kommunens hemsida. Men trots utveckling av interaktivitet är det fortfarande mycket få som bidrar med innehåll, speciellt till traditionella lokalmedier. Nya typer av lokala medier har alltså ännu inte ersatt de gamla, men fyller en allt större roll i människors vardag.

AuthorPublishing yearSubject

Sara Leckner

Gunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Människorna, medierna och makrnaden. Stockholm : Wolters Kluwer, 2016. 262-282.

I medieutvecklingen är den journalistiska professionen central. Större delen av det medieutbud som möter oss varje dag är producerat av journalister. Men den journalistiska professionen är i gungning och utsatt för stora utmaningar: Färre journalister på redaktionerna ska producera mer innehåll för fler kanaler och plattformar. Det ska gå snabbare, samtidigt som kraven på att hantera alla olika uttrycksformer växer. Samtidigt får yrket konkurrens av alltifrån ideella gräsrotsjournalister och bloggare till växande kader av PR-konsulter och informatörer. Medieföretagen – särskilt dagspressen – kämpar med bristande finansiering (se en fördjupning i kapitlet av Ohlsson i denna bok), vilket har lett till kraftiga minskningar av personal; under tio års tid har antalet journalister på dagstidningar minskat med cirka 25 procent (Nygren och Althén, 2014). Jakten på nya inkomster ställer också journalisterna inför frågor om yrkets gränser när nya former av textreklam och ”uppdragsjournalistik” växer. Detta kapitel syftar till att i korthet summera den utveckling som journalistyrket genomgått och de möjligheter och hinder som möter journalistiken i dag. En särskilt viktig fråga är vem som är journalist i dagens nätverkssamhälle – i ett samhälle där ”medieborgarna” blir alltmer aktiva ställs nya krav på journalister att definiera sin roll. Detta är inte bara frågor som berör journalister – det handlar också om journalistikens demokratiska funktioner.

AuthorPublishing yearSubject

Jenny Wiik

Gunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Människorna, medierna och marknaden. Stockholm : Wolters Kluwer, 2016. 85-108.

AuthorPublishing yearSubject
Gunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Economics and Finance Review 2016, 4 (10): 1-19.

Numerous studies have been undertaken regarding FDI, its determinants and impact on beneficiary countries, but very few papers directly examined profitability and its importance for the FDI. The study addresses this gap by including return on capital into determinants of Swedish FDI alongside the variables that are traditionally assumed to have an impact on FDI. Regression analysis suggests that the predictive role of profitability is significantly superior to that of other variables, explaining 85% of the variation of FDI stock. Market size, geographical location and economic freedom in the beneficiary country are other variables that have statistical support for their roles. Conversely, the study refutes the significance of several variables which are commonly believed to be important determinants of FDI. The findings of the article will have certain implications for company managers, policy-makers and academicians. The study also indicates that the reforms aimed at improving investment climate in beneficiary countries may not be efficient if we fail to understand the connection between the business environment and the profitability of a particular project.

AuthorPublishing yearSubject

Olga Golubeva


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

The aim of this research is to describe and analyse four different strategies for the internationalisation of healthcare. We have looked at four major international hospitals that have taken alternative routes to reach a global health care market. The Mayo Clinic, Johns Hopkins Hospital, Karolinska University Hospital and Singapore General Hospital are all receiving international patients, but are pursuing different approaches to the international marketing of healthcare. We have conducted a large number of in-depth interviews with representatives for these hospitals and present four comparative case studies of the internationalisation of health care and what has become described as medical tourism. A growing number of patients are today seeking healthcare outside their country of residence. International health care is today one of the fastest growing industries with an annual growth rate of more than 20 per cent. Understanding the dynamics of this potent globalization is essential to researchers of international business. We have identified three modes of services offshoring development and two variables that have been essential to the understanding of hospitals internationalisation. First, the price range they are operating which determines which international markets they can penetrate. Secondly, the stage to which they have come in their internationalisation which influences movements into international markets. The four internationalisation strategies represent four distinct corners in a two by two matrix.

AuthorPublishing yearSubject

PM Rao

Erik Borg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

AuthorPublishing yearSubject

Peter Hedberg

Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Social spaces and social relations. Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing Group, 2016. 21-38.

AuthorPublishing yearSubject
Apostolis Papakostas

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Ekvilibrium. Göteborg : SOM-institutet, 2016. 389-401.

Under det senaste decenniet har utbudet av utländska nyhetstjänster växt explo-sionsartat i takt med att både produktion och konsumtion av nyhetsinnehåll riktats mot digitala plattformar. Syftet med det här kapitlet är därför att teckna en bild av svenskarnas konsumtion av utländska nyhetsmedier. Resultaten visar att den dag-liga konsumtionen av utländska nyhetsmedier är begränsad, särskilt om man riktar uppmärksamheten mot specifika plattformar. Totalt sett konsumerar dock mer än en fjärdedel av alla svenskar någon form av utländsk journalistik minst en gång i veckan, och i synnerhet genom nyhetssajter och sociala medier. Ett tydligt resultat är också att få tycker att de utländska nyhetsmedierna håller en högre kvalitet eller är mer pålitliga än de svenska. Centrala motiv tycks istället vara att få annorlunda perspektiv och att lära sig mer om omvärlden. Detta antyder att de utländska nyhetstjänsterna tillfredsställer behov som skiljer sig från den dagliga och traditionella nyhetskonsumtionen.

AuthorPublishing yearSubject

Andreas Widholm


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Edulearn16 proceedings. Valencia : IATED Academy.

AuthorPublishing yearSubject

Bartliomiej Walczak

Anders Ivarsson Westerberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Ukraina och informationskriget. : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2016. 193-221.

I det här kapitlet diskuteras hur kriget i Ukraina och dess politiska konfliktlinjer har gestaltats i nyhetskanalen Russia Today (RT). Till skillnad från övriga medier som ingår i rapporten riktar sig inte RT primärt till en lokal eller nationell publik, och dess spridnings- område är därmed heller inte begränsat till ett givet geografiskt territorium. Istället ingår RT i den allt större grupp av tv-kanaler som riktar sig till en internationell publik och den kan därmed ses som ett uttryck för den pågående globaliseringen av såväl medielandskapet som politiken, kulturen och samhället i stort. Analysen visar bl.a. att RTs digitala nyhetsflöde i liten utsträckning inriktar sig på att klargöra skeenden genom faktiska egna observationer eller genom interaktion med primärkällor ute påfältet. Istället ägnas en mycket stor del åt att referera, förstärka, debattera och kritisera olika typer av externa mediekällor. En viktig slutsats som kan dras utifrån det analyserade materialet är att RT inte primärt inriktar sig på att forma en positiv bild av Ryssland. Störst utrymme ägnas istället åt att identifiera och kritisera brister i västvärldens politiska och mediala kulturer för att på så vis skapa grogrund för kritiska attityder. 

AuthorPublishing yearSubject

Andreas Widholm


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Contemporary Entrepreneurship. Cham : Springer, 2016. 31-49.

Recent developments in entrepreneurship suggest a causal link between entrepreneurial activity and economic growth: entrepreneurship precedes economic growth. A positive effect from entrepreneurship on economic development in advanced, innovation-driven economies in the most recent decades is often maintained. Self-employment is one of the most common indicators of entrepreneurship. The present study uses very long series of non-interrupted data on self-employment in Sweden (1850–2000). It analyzes the relationship between variations in self-employment and economic growth. For the entire period, variations in self-employment had a significant, instantaneous positive correlation with GDP growth. However, no causal relationship could be discovered: variations in self-employment did not (Granger) cause GDP growth. We discovered a structural break in GDP growth as early as in the year of 1948. Up until 1948, (Granger) causality between self-employment and GDP could not be established for any direction. For the other segment (1949–2000), GDP growth (Granger) caused self-employment growth, but not the other way around. For the period 1949–2000, but not for the previous period, selfemployment lagged with respect to GDP growth.  Consequently, GDP growth preceded self-employment growth, but self-employment growth did not precede GDP growth. Given that self-employment is a suitable indicator, the empirical results in this study are, in several respects, in disagreement with dominating assumptions in mainstream research.

AuthorPublishing yearSubject
Karl GratzerMarcus BoxXiang Lin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business AdministrationEconomics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Sydsvenskan 2016, 2016-05-28 : C5-C5.

AuthorPublishing yearSubject
Christoph Andersson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Historical StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

Sydsvenska Dagbladet 2016, 2016-04-19 : A15-.

AuthorPublishing yearSubject
Christoph Andersson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Social Entrepreneurship and Social Enterprises. New York and London : Routledge, 2016. 215-231.

AuthorPublishing yearSubject

Elisabeth Sundin

Malin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Social Entrepreneurship and Social Enterprises. New York and London : Routledge, 2016. 41-57.

AuthorPublishing yearSubject
Malin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Social Entrepreneurship and Social Enterprises. New York and London : Routledge, 2016. 1-21.

AuthorPublishing yearSubject

Linda Lundgaard Andersen

Malin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

New York and London : Routledge, 2016.

Migrant women stepping into ethnic catering; homeless men employed to take care of bees producing honey for sale; young people on the edge getting microcredit funding to start social businesses; or former criminals joining forces to create social and economic structures for an honest lifestyle. These initiatives capture the transformative power of social enterprise and might indicate how social enterprises have the potential to make a difference for people and societies. The Nordic countries represent an interesting case. Social enterprises and co-operatives played a significant part in paving the way for the Nordic solicaristic welfare state.As the welfare state grew, civil society organizations and co-operatives lost ground, to a certain extent. But in recent decades, the welfare state has been restructured and, simultaneously, the concepts social entrepreneurship and social enterprises have gained attention. The Nordic context, with extensive public welfare structures and a high degree of citizens’ participation in public affairs, might affect the emergence of social entrepreneurship and social enterprises.

AuthorPublishing yearSubject

Linda Lundgaard Andersen

Malin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

International Journal of Business and Management 2016, 11 (5): 44-56.

AbstractThe objective of this paper is to describe and explain company strategies under uncertainty. The study attempts to examine closer interaction between research on strategic management and internationalization theory. Recent escalation of conflict between Russia and the EU/USA in combination with economic recession increased the level of uncertainty. The article explores how this deterioration is reflected in a strategy of Swedish companies operating in Russia. This study builds on the empirical data from a survey conducted in 2015 among 73 Swedish firms. The findings of the study contribute to knowledge regarding diversity in commitments shown by different companies at one particular point of time under the same circumstances. The study reveals a domination of expansion strategy chosen by Swedish firms during the current escalation of uncertainty in Russia. A growing strategy under uncertainty has seldom been reported and analyzed by scholars. The study demonstrated that uncertainty is not only a threat to companies operating on the market, but can lead to expanding strategies attempting to exploit the opportunities that uncertainty might offer. Appraising the risk concept, the study provides implications for companies’ managers on the importance of a commitment decision to face the deterioration caused by the uncertainty. Empirical data from this study also suggest that uncertainty is handled by companies better than one might expect. The article questions whether companies and managers are really risk-averse in their behaviour.

AuthorPublishing yearSubject

Olga Golubeva


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys 2016, 5 : 15-37.

Termen ”extremism” har blivit vanligare inom både svensk offentlig debatt och myndighetsprosa. I sådana sammanhang är det dock sällan klart exakt vad som avses med denna term. Inte heller inom samhällsvetenskapen är begreppet extre­ mism oomstritt och inom olika forskningsfält används begreppet på olika sätt. Syftet med Adrienne Sörbom och Magnus Wennerhags artikel är att belysa extremismbegrep­ pets uppkomst och förändrade betydelse under moderniteten, samt att diskutera några av de problem som begreppet är behäftat med. Med hjälp av bland annat vetenskaps­ sociologen Thomas F. Gieryns begrepp ”gränsdragningsarbete” (boundary-work) visar Sörbom och Wennerhag hur begreppet extremism används i fältet mellan vetenskap, politik och samhällsdebatt. Författarnas huvudsakliga poäng är att begreppets utgångs­ punkt i en tydligt normativ föreställning om politiska avvikelser gör det mindre använd­ bart i vetenskapliga sammanhang, eftersom det enbart tar dessa avvikelser för givna och inte erbjuder några förklaringar om varför de uppkommer eller vilken roll de spelar i moderna samhällen. 

AuthorPublishing yearSubject
Adrienne SörbomMagnus Wennerhag

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Journalistik i förändring. Stockholm : Institutet för mediestudier, 2016. 95-108.

Det här kapitlet fokuserar på förändringar i kultur- bevakningen i svenska medier med utgångspunkt i två nedslagsår: 2007 och 2014. Kultur, liksom kulturjournalistik, är komplexa fenomen att studera eftersom båda definierats och praktiseras på mycket olika sätt inom olika medieinstitutioner under olika historiska perioder. I den här studien inriktar vi oss på kultur som journalistiskt tema, d.v.s. kulturens roll i journalistiken i mer generell bemärkelse. På så vis begränsar vi oss inte till material som producerats av svenska kulturredaktioner, även om en betydande del av vårt material kan betraktas som kulturjournalistik.

AuthorPublishing yearSubject

Anna Roosvall

Andreas Widholm


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Statsvetenskaplig Tidskrift 2016, 118 (1): 19-37.

AuthorPublishing yearSubject

Anders Forssell

Anders Ivarsson Westerberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Journal of Common Market Studies 2016, 54 (1): 204-204.

AuthorPublishing yearSubject
Johan Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Politics and Policy 2016, 44 (1): 56-73.

This article focuses on “policy professionals”—people employed to affect politics and policy making rather than elected to office, and their career motivations and considerations. What do they see as career opportunities and limitations? What resources do policy professionals offer on the job market? How are status and hierarchy on their particular labor market perceived? Special attention is paid to the possible transitions from current job into other positions and arenas. The study pinpoints the “golden cage” problem: the problem for organizations positioned outside party politics to properly evaluate the distinct skills of policy professionals. The key position of the public relations agencies in this regard is highlighted. The article closes with a discussion of some democratic implications of the arguments and findings, such as anticipatory adjustment of behavior in public office, the potential merging of political elites, and the supply driven growth of the policy professional stratum.

AuthorPublishing yearSubject
Stefan Svallfors

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Det hotade universitetet. Stockholm : Dialogos Förlag, 2016. 143-153.

AuthorPublishing yearSubject
Stefan Svallfors

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: The Oxford Handbook of Swedish Politics. Oxford : Oxford University Press, 2016. 22-36.

AuthorPublishing yearSubject
Stefan Svallfors

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

London : Overseas Development Institute, 2016. (HPG Working Paper ; January 2016)

AuthorPublishing yearSubject
Carl Marklund

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

CBEES

-


Research area for doctoral studies

Historical StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

Cooperation and Conflict 2016, 51 (1): 38-54.

That the Lisbon Treaty lays the foundation for a supranational asylum and immigration policyis surprising, even more so for Liberal Intergovernmentalism (LI), whose founder AndrewMoravcsik predicts that no such development will take place. While the article uses LI as its pointof departure, it shows that it runs into problems with regards to the policy area of asylum andimmigration. The article therefore turns to the (neo-)functionalist concept of spillover. Whileworking with the concept, it was deemed necessary to create a more coherent typology ofdifferent spillovers. The article suggests that the concept of spillover may be both descriptiveand explanatory. With regards to descriptive spillover, it seems valuable to differentiate betweenwidening and deepening spillovers, but concerning explanatory spillovers, more options becamevisible: there are unintended or intended functional spillovers, as well as unintended political,cultivated and social spillovers. The argument is illustrated through a detailed study of Sweden – a‘reluctant European’ that within the area of asylum and immigration made a fundamental U-turnwith regards to a supranationalism, a change that can be described as a social spillover.

AuthorPublishing yearSubject
Hans Andersson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Television and New Media 2016, 17 (2): 124-141.

Through an interview-based study of Swedish public service broadcasting (PSB) companies, I explore the ways in which these institutions react to and interact with a set of normative conceptions of a contemporary digital media ecology characterized by social networking and personalization of the media experience. The respondents were engaged in negotiations of how to realistically maintain public values in a commercially configured online milieu. The nature of organizational adaptation within PSB is found to be complex. Several elements of the Nordic PSB model appear to counteract acquiescence to algorithmically aided personalization: its majoritarian heritage, its institutional caution toward data positivism, favoring more interpretive editorial audience knowledge, and the high costs and structural consequences of making individual users uniquely identifiable. These organizational ambitions and obstacles are embodied in recent innovations that act to mimic a personalized delivery, however, doing so without utilizing algorithmically aided prediction and instead favoring manual editorial selection.

AuthorPublishing yearSubject
Jonas Andersson Schwarz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural TheoryPolitics, Economy and the Organization of Society

In: Regulating Competition. Abingdon & New York : Routledge, 2016. 248-267.

AuthorPublishing yearSubject

Mats Larsson

Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

International Journal of Bank Marketing 2016, 34 (2): 260-275.

PurposeThe purpose of this article is to investigate the role of formal ties in the marketing of financial services and thus provide evidence concerning the relationship between formal ties and the customer appeal of banks and investment banks.Design/methodology/approachThe article uses correspondence analysis to study formal ties between financial market actors and relates them to customer rankings. The formal ties are described as intra-, inter- and extra-organizational ties.FindingsWe find that there are several formal ties between financial market actors and provide compelling evidence illustrating how the attractions between financial service providers are related in several ways to the existence of formal ties between market actors.Research limitations/implicationsThe research is limited to formal, as opposed to informal, ties. We examine the essential implications of such ties.Practical implicationsIn practice, banks and investment banks should consider the implications of formal ties and market connections to improve their performance.Originality/valueThe originality of this study consists in showing the relevance of various attributes in studying networks in financial markets and in contributing to an understanding of social attributes and formal organization.

AuthorPublishing yearSubject
Erik BorgKarin WinrothLars Vigerland

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Journal of Housing and the Built Environment 2016, 31 (1): 171-173.

AuthorPublishing yearSubject
Dominika Polanska

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Ekonomisk Debatt 2016, 44 (1): 6-19.

Vi har under de senaste åren sett ett allt större intresse för innovationsdriven tillväxt. Några exempel på denna trend utgörs av EU:s tillväxtstrategi för perioden 2012-2020 (the Europe 2020 Strategy) där innovationer identifieras som nyckeln till framtida hållbar tillväxt. Ökade insatser på FoU förväntas leda till fler innovationer, stärkt konkurrenskraft, grönare tillväxt och även stärkt tålighet mot problemen som orsakats av finanskrisen (European Commission, 2013). Tanken på innovationsdriven tillväxt finns även i Sverige och det blir alltmer vanligt att beslutsfattare och forskare föreslår en mer aktiv roll för staten när det gäller att stimulera innovationer och företagstillväxt och ett vanligt förekoomande instrument är olika typer av direkt stöd riktat mot innovativ verksamhet.I syfte att studera om denna inriktning har ett empiriskt stöd analyserar vi effekterna av två selektiva företagsstöd, VINN NU och Forska & Väx, som båda riktas mot innovativa små och medelstora företag i Sverige. Den kontrafaktiska effektutvärderingen är möjlig genom tillgång till en unik mikrodatabas över utbetalda företagsstöd. Resultaten indikerar inga statistiskt säkerställda effekter av stöden på antal anställda, arbetskraftsproduktiviteten, omsättningstillväxten, andelen högutbildade arbetstagare eller andelen forskare efter det att stödperioden upphört. Vi finner således inget stöd för att riktade stöd till innovationsbenägna små – och mellanstora företag är en effektiv politik för att få fler växande företag.

AuthorPublishing yearSubject

Sven-Olof Daunfeldt

Patrik Tingvall

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies 2016, 22 (6): 581-595.

In the last decade, large public screens and globally organized public viewing areas (PVAs) have become increasingly significant elements of media events, expanding the possibilities for mass audiences to collectively watch events together in real time. Drawing on ethnographic fieldwork carried out in connection with the British Royal wedding (2011) and the London Olympics (2012), this article explores the ‘sociality’ of public space broadcasting, focusing on interactions and performances of identity by people gathered for collective viewing in the city centres of London, Birmingham and Manchester. The analysis shows that public space broadcasting mobilizes a variety of social identities and performances, spanning from ‘relaxed’ forms of engagement to more fannish articulations of nationality, cosmopolitan hybridity and spectacle participation. Geographical location and structural embedding strategies clearly impinge on public performances within PVAs. The article concludes that the degree of commercialization and presence of journalists and other media professionals are particularly central external drivers of performativity in connection with public consumption of media events. 

AuthorPublishing yearSubject

Andreas Widholm


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Studia z dziejów anarchizmu (2). Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

AuthorPublishing yearSubject
Grzegorz Piotrowski

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

The International Journal of Cultural Policy 2016, 22 (4): 594-610.

This article examines the transfer of creative industries as a policy idea to Lithuania. Tracing the stages of the transfer and analysing its consequences in the local cultural policy field, this paper argues for the importance of studying cultural policy process. The findings reveal that the process of the international transfer of creative industries mattered, because it generated wider transformations in cultural policy field by having ambiguous effects on local power relations. The policy idea of creative industries opened the cultural policy field to new actors. As a result, competition for scarce state funding increased, but cultural organisations gained access to the European Union structural funds. In all, creative industries as a policy idea significantly transformed Lithuanian state cultural policy, in that it led to a reassessment of both the practices and identities of cultural organisations.

AuthorPublishing yearSubject

Egle Rindzevičiūtė

Jenny Svensson

Klara Tomson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: La cartographie syndicale algérienne... Après une quart de siècle de pluralisme. Alger : Editions les Amis de Abdelhamid Benzine.

AuthorPublishing yearSubject

Karim Maiche

Inga Brandell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Multi-faced Social Transformations: Challenges and Studies brings together the proceedings of the 7th Slovenian Social Science Conference, “The Challenges of Social Transformations”, held in September 2014. It was organized by the School of Advanced Social Studies (SASS), the Slovenian National Committee of the Management of Social Transformations programme (MOST), and the Slovenian National Commission for UNESCO. The multidisciplinary contributions presented here analyse various aspects of the economic, social, and cultural transformations that accompany the contemporary globalized world.The book consists of four sections dealing with particular areas of transformations. These include a range of political, economic and cultural dimensions that are observed from the macro-level, in social systems and structural changes, to the micro-level, in aspects of individuals’ lives. The book will be of interest for academics in the field of social sciences, as well as for civil society activists and policy makers. The frames of the transformations are not limited to the European space, and provide a more global perspective.

AuthorPublishing yearSubject

Elena Danilova

Alina Zubkovych

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Historical StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

In: Multi-faced Social Transformations. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing.

Multi-faced Social Transformations: Challenges and Studies brings together the proceedings of the 7th Slovenian Social Science Conference, “The Challenges of Social Transformations”, held in September 2014. It was organized by the School of Advanced Social Studies (SASS), the Slovenian National Committee of the Management of Social Transformations programme (MOST), and the Slovenian National Commission for UNESCO. The multidisciplinary contributions presented here analyse various aspects of the economic, social, and cultural transformations that accompany the contemporary globalized world.The book consists of four sections dealing with particular areas of transformations. These include a range of political, economic and cultural dimensions that are observed from the macro-level, in social systems and structural changes, to the micro-level, in aspects of individuals’ lives. The book will be of interest for academics in the field of social sciences, as well as for civil society activists and policy makers. The frames of the transformations are not limited to the European space, and provide a more global perspective.

AuthorPublishing yearSubject
Alina Zubkovych

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Raziskave in razprave /Research and Discussion 2015, 8 (1): 99-129.

With the dissolution of socialist Yugoslavia followed by ethnic cleansing, massacres, and the urbicides of large cities, such as Sarajevo, Vukovar or Mostar, the discourse of “brotherhood and unity” was suppressed, andany sense of it being genuine has been lost. The policy of multiculturalism was instantly transformed into a reemerged nationalist policy, and the institutions dealing with there presentation of the memory were reinforced in order to re-define, construct, or at least upgrade the new interpretation of the recent pastfrom the new national perspectives. Since the fall of the Miloševićregime, the politics of memory has been transformed into new sets of visual representations. One of them is the Yugo-nostalgic competing discourse that was visualized recently through a temporary exhibition based on a private initiative. In this article, the contemporary image ofthe given type of nostalgia through case study research of a Yugonostalgi cexhibition, which took place in Belgrade from October 2013 to January to 2014 is analyzed. The main elements, events andpersonalities that were selected for construction of the newly actualized trend are recounted.

AuthorPublishing yearSubject
Alina Zubkovych

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Historical StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

Innovative Issues and Approaches in Social Sciences 2015, 8 (1): 111-128.

In the given article we analyze the representation of the period from the recent history- Socialist Yugoslavia- through the case study of national history museum and private exhibition. Although both of the analyzed objects are located in Ljubljana, the metastories which they construct and display are based on the different cultural patterns. We compare the differences of the narratives being used by the private and state institution and apply the visual analysis method together with semi-structured interviews for these purposes. As a result of our research, we show how differs ‘official narration’ compared to the so-called ‘Yugonostalgic’ or ‘Titostalgic’ viewpoint and describe their main characteristics.

AuthorPublishing yearSubject
Alina Zubkovych

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Journalism in change. Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing Group, 2015. 97-117.

AuthorPublishing yearSubject
Jöran Hök

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Journalism in change. Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing Group, 2015. 233-257.

AuthorPublishing yearSubject
Elena Johansson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Kurage 2015, 18 : -.

AuthorPublishing yearSubject
Noomi Weinryb

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

AuthorPublishing yearSubject
Thomas Marmefelt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Helsingborgs Dagblad 2015, 5 november : A15-A15.

AuthorPublishing yearSubject
Christoph Andersson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: The Oxford Handbook of Swedish Politics. Oxford : Oxford University Press, 2015. 152-168.

AuthorPublishing yearSubject
Nicholas Aylott

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Journalism in change. Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing Group, 2015. 259-278.

To be a journalist in Poland, Russia and Sweden means - in many ways - to be a part of the same community: the most important ideals are the same, the daily work is performed with similar tools, formats and expressions are similar. On the surface there are many similarities, but still there are important differences when it comes to the conditions for  professionals. The frames in the daily work  describing the boundaries for each journalist are different – commercial and political limitations for what is possible in journalistic practice. There are commercial pressures from owners and advertisers and political influence on media companies and newsrooms on journalists to adapt in their daily work. Additionally, what is more important, these limitations differ between the three countries and among different types of media.These are some of the results presented in previous chapters in this anthology. The point of departure for the project has been the rapid changes in media technology, society (changes in users’ behaviour) in combination with crisis for business models and increasing market influence in the media sector. The question is how these changes influence professional journalistic cultures in different media systems. Poland, Russia and Sweden represent different traditions in journalism, and the position of media in relation to political power and society differs as well. We knew from the beginning that there were differences – but is it also possible to identify similarities between journalistic cultures in the era of globalization of professional cultures (Waisbord, 2013)?The project has researched the changes in journalism from the perspective of representatives of this profession. With a survey to a representative sample of 500 journalists in each country, opinions and experiences were  studied. In 20 in-depth interviews in each country journalists were asked to give more detailed answers going beyond the questions in the survey. All the empirical work was accomplished by national teams in 2012, and the results were analyzed and presented at international and national conferences in 2013-2014 (see Chapter 2).The results of the project have been presented in thematic chapters. In this final conclusion we summarize and present answers for the following research questions: -      How is technological and economic development influencing professional journalistic cultures in the three countries?-      Do the changing practices influence journalists’ perception of routines and values?-      What are the consequences for professional autonomy – in daily work and in relation to other social fields such as politics and the economy?-      Is media development making journalism more similar in spite of differences in traditions and media systems? Is there a homogenization of journalism or is it more correct to label it hybridization?-      Is the status of journalism as a social field changing; is there a de-professionalization as a result of media development?

AuthorPublishing yearSubject

Boguslawa Dobek-Ostrowska

Gunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Journalism in change. Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing Group, 2015. 119-152.

Freedom in  daily work is important for nearly all journalists in the three countries. It is the second most important factor in choosing the place of work, according to the survey. A degree of autonomy is also an important part of self-perception of journalists in their professional roles and closely related to job satisfaction (Weaver and Willnat, 2012:534).But there are also clear differences between journalists in how big this perceived autonomy is in  daily work. There are different kinds of pressure from outside and inside the media company – pressure from lack of time and formats of the media, constraints within the organization, political and commercial pressure. There is also a media development challenging the professional identity of journalists;  journalistic work is undergoing fundamental changes – transitioning from a monologue to more of dialogue with the audience, with new tools and media formats introducing new kinds of expressions. Increasing commercialization and fragmentation of the media landscape are changing the foundations on which journalism rests (Deuze, 2007; Mitchelstein and Boczkowski, 2009; Singer et al., 2011).One may assume that all these changes influence the degree of professional autonomy for journalists. But the direction is not obvious; some changes, like  strong commercialization might put  pressure on the degree of autonomy, but others might work in another direction; for example it is possible that technological development can both increase perceived autonomy, giving journalists more tools and a stronger position, but also limit the autonomy in an increasing demand to produce more and faster.The purpose of this chapter is to study how perceived autonomy in  daily work is related to factors on a different level, from the individual level of journalist, the position of the journalist within the media organization and to the level of media system. This analysis is also related to media development, both technological and commercial factors. From this, perceived professional autonomy is related to different kinds of media systems with various degrees of political and commercial pressure on journalism.This allows one to raise three research questions: RQ1: What are the differences and similarities between the three countries and media systems when it comes to professional autonomy?RQ2: What are the most important factors explaining differences in perceived autonomy on three different levels – the individual, organizational and societal level?RQ3: How are these factors influenced by media development? What is giving stronger or weaker perceived autonomy?

AuthorPublishing yearSubject
Gunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Journalism in change. Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing Group, 2015. 19-40.

The concept of  ongoing professionalization has been a key area in journalism studies for many years (Zelizer, 2004; Schudson, 2003; Waisbord, 2013). Journalism has been described as gaining influence within the media system, mainly in relation to political power and state. With common standards and professional institutions, journalism has grown stronger in modern society. But is this still the case in an emerging interactive network society? Is the development the same in different media systems – is it possible to still have a process of professionalization in some parts of the world, and the reverse process in other parts of the world; a de-professionalization? Is professionalization the same in different media systems?This theoretical introduction gives some background to these questions covered in the project “Journalism in Change”. It gives different perspectives from research in four areas:-  Professions and professional logic, based on sociological research on professions.-  Ideals and standards as described in comparative journalism research.-  Professional autonomy and pressure from the political and economic spheres.-  Professionalization and media development, professional control and open participation. In the title, the object of study is labelled as “professional journalistic cultures” in Poland, Russia and Sweden. We know from cultural studies that cultures are not fixed, but remain in a constant flux and develop under influences from outside – from other cultures and areas. In journalism this becomes clear in the study of the history of journalism; for example in Sweden journalism has developed since the 18th century under French, German, British and American influence (Gustafsson and Rydén, 2010). The question is not if but how  journalistic cultures are changing; if globalization brings a more homogeneous journalistic culture, or if the development rather can be labelled as a hybridization where some element of global values and standards in journalism are adapted to national journalistic cultures (Hallin and Mancini, 2012:286).“Culture” is one of the key notions in this project, and the other is “professional”. To be a professional demands some kind of control over your own work, to have some kind of autonomy to follow the standards and values of the profession. Research in professions emphasize this autonomy as a question of power, about creating institutions making it possible for the members of the profession “to make a living while controlling their own work” (Freidson, 2001:17). Research has described a professionalization of journalism during the 20th century, but the question is how this is influenced by media development. Digital technology and commercialization are global trends, but how does this influence nationally rooted professional cultures? Are the consequences for professional autonomy the same in different kinds of media systems?For example: in Western countries, some researchers describe a de-professionalization of journalism: more unclear borders around the profession, harder economic conditions for traditional media and professional control questioned by an interactive network society (Nygren, 2008b:168, Örnebring, 2010b:568, Waisbord, 2013:60). But at the same time, journalists and media in many developing countries struggle for more professional control in relation to authoritarian regimes and also use new kinds of media platforms to achieve this. In countries with authoritarian regimes, professionalization can still be a strategy towards a greater degree of press freedom (Harro-Loit et al., 2012:153).In the project “Journalism in Change” we use theories on professionalization and comparative journalism research to analyze how  professional cultures are influenced by media development. Our basic assumption is that the changes are not the same in countries as different as Poland, Russia and Sweden. But it is also likely to find similarities – and these might bring  journalistic cultures closer to each other.In the  end there is also the underlying question about  media content; how are standards and practices among journalists influencing  journalistic content, which is so important for all citizens to construct their picture of the world? This project does not include analyses of media content, but the basic assumption is that journalists´ belief about standards and values and their professional practice also influence the results in newspapers, broadcasts on TV and radio and in online news sites.That is why professional journalistic cultures are not only a question for journalists, but for society as a whole.

AuthorPublishing yearSubject
Gunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Journalism in change. Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing Group, 2015. 41-62.

The object of this study is professional cultures among journalists in three countries. The first question in the process is to decide who is a journalist – and the answer is not evident. Deuze (2007:141) describes contemporary journalism as only one kind of work in the broad media sector – an industry with unclear borders between different parts and media workers going in and out of different professional roles. He calls them “portfolio workers” going between assignment and professional roles, which become liquid. Other research describes journalism as a profession passing through on the way to other  better paid jobs (Nygren, 2011:219; Pasti et al., 2012:280).In this study, journalists are defined as people professionally producing content based on facts (not fiction or entertainment) for what  we traditionally label as “mass media”, in contemporary debate also called “legacy media”: newspapers and magazines, TV and radio channels, online and digital formats connected to the traditional media industry. Also the growing number of “content producers” outside  media companies is included; freelancers  and those employed in production companies. This classic definition of a journalist has problems, for example the borders towards public relations, content marketing and towards entertainment in feature journalism. It also means that independent bloggers and people producing all kind of content produced for  social media platforms are not included in the definition, even if this content has journalistic qualities and sometimes also can generate incomes making it professional in some sense.It is likely that the definition of “journalists” is going to change, professional borders are not fixed forever and media development changes the industry quickly (Anderson et al., 2013). But still this old definition has relevance in relation to the content for daily media consumption. This old definition also makes it possible to connect to earlier research on journalists and their professional cultures in the coming analysis.In this chapter we give the reasons behind the choice of Poland, Russia and Sweden, and some background on professional journalism in these three countries. We also describe the design of the project and the research questions to be answered. The methods in accomplishing the survey and interviews are described in detail.

AuthorPublishing yearSubject

Boguslawa Dobek-Ostrowska

Elena JohanssonGunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Journalism in change. Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing Group, 2015. 9-18.

AuthorPublishing yearSubject

Boguslawa Dobek-Ostrowska

Gunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2015.

A transnational research project: “Journalism in Change: Professional journalistic culture in Poland, Russia, and Sweden” The purpose of the project “Journalism in Change” is to identify common parts of a transnational journalistic culture and common changes in journalism in general in different media systems, as well as the differences among the three selected countries. It is also possible to relate the results to national differences in history and culture, to analyze the relationship between globalization and national differences.The research design can be described as a “most-different” selection of cases. The project includes three countries representing different media systems, of different historical and political backgrounds and different sizes – Sweden, Russia and Poland, situated on the Baltic Sea. All of them have had  relationships in the past. They were intense between Poland and Sweden in the times of the 16th and 18th centuries, and between Sweden and Russia from the 12th to 19th century, and Poland and Russia have had a very deep relationship from medieval times until today. The communist period (1945-1989) was significant for Polish and Russian journalism and professional cultures. Despite a common geographical location and history, the three states are different in many aspects: journalistic culture  being influenced by different external factors, such as a democratic tradition (or lack of this experience), religion, education systems, economic development, and access to  new technologies of communication. In  fact, “Journalism in Change” is the first comparative project covering journalistic culture in these three countries.We were aware of these differences from the beginning, , but we also wanted to look at whether there are any similarities. With the study design it has become possible to analyze what changes in journalism in different types of society have in common, and what kind of differences come from the characteristics of each society. Who  takes part in the project and why? Journalism has experienced deep changes in recent  decades. For this reason, it seemed interesting to verify this general opinion in the case of only a few countries using  empirical research. The points of departure for this book are based on two variables – technical and economic; it was our  goal to observe how these two types of changes are influencing different media systems. The research project “Journalism in Change – professional journalistic cultures in Poland, Russia and Sweden” was conducted in the period  2011-2014. The project assumes a multidisciplinary approach, with researchers in journalism, media sociology, and political science. Researchers from Södertörn University (Sweden), Moscow State University (Russia) and University of Wrocław (Poland) worked together in the project to produce this final monograph. Two additional reports were published at the earlier stages of the project (Nygren et al., 2012; Anikina et al., 2013). Dissemination activities also include a number of articles published in scientific journals (Anikina, Dobek-Ostrowska and Nygren, 2013; Dobek- Ostrowska, Barczyszyn and Michel, 2013; Dobek-Ostrowska, Barczyszyn, Michel and Baranowski, 2013; Johansson, 2013, 2014; Johansson and Nygren, 2014; Nygren, 2012c). Hypotheses We formulated the two groups of hypotheses (see more 2.2.1.), which are important from the comparative perspective. The first group is linked with similarities/differences among journalistic cultures in three countries: H1: There is an increasing similarity in journalistic cultures in different media systems; market influence and liberal ideals are more common in pushing journalism in the direction of a commercialized Western model.H2: The similarities between journalistic cultures are mostly superficial, nationally rooted traditions of history and culture still deeply influence journalistic cultures and preserve differences between them. The liberal ideals in journalism are getting stronger with market liberalism; a global media culture is emerging (Hallin and Mancini, 2004). This hypothesis can be defined as a homogenization of journalism in different media systems under the influence of technological and economic development, and the counterhypothesis can be the opposite that the similarities are mostly superficial: H3: Media development makes the profession weaker as a collective, the borders of journalism are more diffuse and professional autonomy weaker. Journalism, both as media content and as a profession, will be more difficult to perceive, because it will be different from that which we knew during the 20th century.H4: Media development can strengthen the position of the individual journalist, giving him/her new possibilities both in research and in publishing. This can give journalists a new kind of autonomy. Other research shows that social institutions like journalism are  hesitant to abandon their  conventions even in the “age of the net” when communication patterns in  society are changed (O’Sullivan and Heionen, 2008). A professional culture is sluggish, and moves only slowly in spite of changes in the surroundings – technical, economic and political. Journalists are often seen as conservative, and research shows that fast changes also promote a reaction of defense of old values (Witschge and Nygren, 2009). This can also be defined as hybridization, when hybrid systems emerge, melting together elements from the global development and national history and traditions (Hallin and Mancini, 2012). Research questions The hypotheses presented below provoke a long list of research questions, which are presented by the authors in each chapter. The research questions are linked with an area of analysis, but in general, three fundamental questions were addressed: RQ1: What are the differences and similarities among  journalists in Poland, Russia and Sweden when it comes to the basic dimensions (age, sex, education and professional training, membership of  professional associations), working conditions, professional autonomy of the individual, organizational and societal level, ideals, standards and values of research’s participants, their relationship with politics and politicians, their attitudes towards commercialization, the new technologies used in  journalistic practice?RQ2: What are the most important factors explaining the differences observed between media systems?RQ3: How are the factors mentioned in RQ1 influenced by media development in the three countries? Methods The researchers from the three countries participated in the research workshops and in accomplishing the research. Three methods were used: Survey/quantitative data analysis: A total 1500 respondents – a sample of 500 journalists from each country - Poland, Russia and Sweden, participated in the survey (see more 2.2.3.).Interview/qualitative data analysis: 60 in-depth interviews were conducted with a broad selection of 20 journalists in each country (see more 2.2.4).The survey and the interviews have covered several areas:Who are the journalists? – age, gender and social position, income, and education.The daily work – employment and conditions, perceived autonomy and influence.Professional identity and relation to politics, commercialism and media owners.Attitudes towards technology, interactivity and change in work. Social media use and multiskilling.Professional roles in society, quality and press freedom.Quantitative and qualitative comparative analysis: Surveys and interviews which were conducted in the three countries allowed  us to use the received results for analyzing data sets by listing and counting all the combinations of variables observed in the data set. We compared the unique combination of values of its independent and dependent variables. We compared the data as numbers, percentages, standard deviation, means, factor analysis, and Pearson correlation.The project has not studied journalism performance and media content. It has focused on the journalists, on how they think about their role in society and in  media companies, about their daily work and their reflections on change. For example,  journalists gave opinions on the quality of journalism, answering the question of whether it could be said to decrease, or not. There are no empirical data to support these opinions, no content analyses. The results are only the opinions of the journalists.But in a comparative perspective, this still can bring new knowledge. It is possible to compare different generations, journalists in different kinds of media and in different media systems. What the journalists say has  relevance, as long as we believe there is a connection between what you think and how  you act. Monograph “Journalism in Change” This book is designed as a series of comparative chapters in different areas. Each author is responsible for the chapter, but the results have been discussed in the group and were carefully evaluated.In Chapter One Gunnar Nygren gives a theoretical background to comparative journalism studies. The study covers theories on professions, autonomy, as well as research on how current media developments influence journalism.In Chapter Two, background information on media systems in three selected countries is provided by Gunnar Nygren, Bogusława Dobek-Ostrowska, and Elena Johansson. The manuscript also contains a description of methods in the survey and the interviews and how the results have been analyzed.In   Chapter Three Michał Głowacki makes attempts to answer the question “Who is a journalist today?” He puts the emphasis on selected dimensions of comparative studies of journalism: demographic traits and facts on education, conditions of employment and the role professional associations.In   Chapter Four  Jöran Hök analyzes  daily work practices, working conditions, multiskilling and other dimensions of daily work.In Chapter Five Gunnar Nygren focuses on the perceived autonomy among journalists and the degree of freedom within given frames in the three countries, as well as on political and commercial pressure on journalists in their daily work.In Chapter Six Maria Anikina analyzes ideals and values, professional ethics and attitudes towards society. Also verification and other key values are analyzed in relation to media developments.In Chapter Seven Bogusława Dobek-Ostrowska analyzes the relationship between journalism and politics, both the political preferences of journalists and how politics interferes in news processes.In Chapter Eight Bogusława Dobek-Ostrowska analyzes the relationship between journalism and commercialization. This includes foreign ownership and also external economic pressure.In   Chapter Nine Elena Johansson analyzes how journalists relate to social media, how they use social media and for  what purposes.In   Chapter Ten Gunnar Nygren and Bogusława Dobek-Ostrowska summarize the analysis, and relate the results to other comparative research in journalism. They discuss the questions of homogenization of journalism globally, or if  development is more likely to be described as hybridization of journalism with new forms of media systems emerging. 

AuthorPublishing yearSubject

Boguslawa Dobek-Ostrowska

Gunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Mediestudiers årsbok - tillståndet för journalistiken 2014/2015. Stockholm : Institutet för mediestudier, 2015. 67-94.

Det blir färre journalister på de svenska nyhetsredaktionerna. De två senaste åren har fem procent av journalistjobben försvunnit.Men det är tydliga skillnader mellan olika typer av medier: På dagstidningar har antalet journalister minskat med 13 procent, medan redaktionerna inom public service är stabila. På gratistidningar och prenumererade endagarstidningar har redaktionerna däremot blivit större. Det visar enkäten Svenska nyhetsredaktioner som gjordes i augusti-september 2015 vid Södertörns högskola. Enkäten gick ut till 236 redaktioner i alla typer av nyhetsmedier. Svar inkom från 143 redaktioner, en svarsfrekvens på 59 procent. Bortfallet är relativt jämnt fördelat, förutom gratistidningar som är underrepresenterade och att TV4 saknas i enkäten[1].Medieföretag är kunskapsföretag. Det innebär att deras främsta tillgång är de resurser och kompetenser som finns hos de anställda, hos de journalister som producerar innehållet. När resurser och kompetens förändras och skärs ner, så påverkar det också mediernas möjligheter att uppfylla sitt samhällsuppdrag när det gäller information och granskning. Redaktionell kompetens och journalisternas arbetsvillkor är därför inte någon intern fråga för mediebranschen, det handlar om vilken typ av journalistik som medierna har möjlighet att producera. Med detta perspektiv är redaktionella resurser och kompetenser i grunden en demokratifråga, till exempel att det finns nyhetsmedier som informerar och granskar i hela landet (Strömbäck 2009).Enkäten kretsat kring tre områden:• Redaktionernas resurser och sammansättning.• Redaktionernas organisation och arbete på olika plattformar.• Redaktionernas kompetens både när det gäller bevakade ämnesområden och behov av fortbildning.Svaren redovisas inte för enskilda medieföretag, utan för grupper av företag.  Ett antal stora medieföretag har valt att inte svara på enkäten 2015, bland dem t ex Expressen, Sydsvenska Dagbladet/HD, TT och TV4 med hänvisning till att det efterfrågas interna uppgifter. I några av dessa fall används offentliga uppgifter ur årsredovisningar och branschpress för att beskriva utvecklingen av resurser och kompetens.

AuthorPublishing yearSubject
Ester AppelgrenGunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Handbok i journalistikforskning. Lund : Studentlitteratur AB, 2015. 63-80.

Att vara ”professionell” rymmer många dimensioner. Begreppet har minst två olika betydelser – att arbetet blir bra gjort med hög kvalité och att den som gör jobbet tillhör en profession, en sammanhållen yrkesgrupp. Dessa betydelser hänger ihop; de professionella slår vakt om kvalité och om kunskap, att jobbet görs av ett ”proffs” blir en garanti att det blir väl utfört.Under 1900-talet har journalistiken professionaliserats på flera sätt. Journalister har utvecklats till en tydlig yrkesgrupp med egna utbildningar, egna organisationer och en gemensam etik och standard för hur yrket ska utövas. Samtidigt har journalistyrket inte någon särskild yrkeslegitimation – det skulle stå i strid med grundlagens yttrandefrihet att kräva detta av någon som ska uttrycka sig i medier (Engblom 2001). Men de senaste 10-15 åren finns det också tecken på en motsatt utveckling, en de-professionalisering av journalistikens i västvärlden (Nygren 2008, Waisbord 2013). I andra delar av världen där medierna kämpar för en mer självständig ställning i relation till stat och politik är journalisternas strävan mot professionalisering fortfarande stark.Det här kapitlet går igenom teorier om vad som kännetecknar en profession i relation till andra sätt att styra arbetet, forskning om journalistikens professionalisering och hur den utvecklats i olika delar av världen. Centrala frågor är professionaliseringens dubbla ansikte, både som en kollektiv identitet och som en disciplinering av de enskilda journalisterna samt journalistikens grad av autonomi i samhället. Även tendenserna till de-professionalisering beskrivs, och frågan är vad det betyder för journalistiken och dess ställning i samhället. 

AuthorPublishing yearSubject
Gunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Handbok i journalistikforskning. Lund : Studentlitteratur AB, 2015. 23-40.

Många av journalistikforskningens centrala frågor kräver ett jämförande perspektiv för att kunna beskrivas på ett meningsfullt sätt. Dagens svenska larmrapporter om tidningsdöd och neddragningar på redaktioner beskriver ändå ett medielandskap som med nordamerikanska mått mätt är idylliskt: i USA är nyhetsorganisationernas ekonomiska kris väsentligt mer akut och långtgående än här. Vi vet att digitalisering och annan teknologisk förändring förändrar nyhetsmediernas villkor och det journalistiska arbetet, men ser det likadant ut överallt?Journalistikens eventuella bidrag till demokratin kan bara förstås utifrån den typ av samhälle som journalistiken verkar inom. Många pratar om en gradvis ”amerikanisering” av journalistiken i många länder, men nyare forskning visar att inte ens amerikansk journalistik nödvändigtvis är särskilt ”amerikaniserad” längre med starkt åsiktspräglade kanaler som FOX News som bryter med den traditionella objektiviteten.  Många påståenden om huruvida olika aspekter av journalistiken har ökat, minskat, förändrats eller varit stabila saknar given referenspunkt. Har något ökat/minskat mer än vad man kan förvänta sig? I förhållande till vad? Är den egna nationen ett undantag eller ett helt genomsnittligt exempel på internationella trender? Dessa och andra, liknande frågor sysselsätter den allt mer populära komparativa (jämförande) journalistikforskningen.Det här kapitlet går igenom de viktigaste inriktningarna i den komparativa journalistikforskningen. I första hand handlar det om jämförelser av journalistikens ställning i olika samhällen och olika kulturer, om journalisters värderingar och sätt att arbeta och om hur journalistiskt innehåll kan jämföras. I praktiken har komparativ journalistikforskning kommit att bli synonymt med transnationell komparativ forskning, d v s det som jämförs är journalistiken i olika länder eller delar av världen. Andra komparativa alternativ inte alls fått samma utrymme inom journalistikforskningen; man kunde t ex tänka sig att det också vore högintressant att jämföra journalister med andra yrkesgrupper (till exempel med avseende på teknikanvändning och föreställningar om yrkesroller). Men detta har alltså gjorts i relativt liten utsträckning.Journalistikforskningen har länge varit dominerad av forskning från USA och Västeuropa. Denna forskning utgår från journalistiken i dessa delar av världen, och beskriver journalistens roll i dessa samhällen. Men dessa resultat kan inte generaliseras till alla länder och alla mediesystem – journalistiken ser olika ut i olika delar av världen. Detta har varit en viktig drivkraft bakom den växande komparativa forskningen; att bredda synen på journalistikens roll genom att jämföra journalistik i olika mediesystem (se t ex Curran & Park 2001).  Man måste utgå från olika länders olika grundförutsättningar – historia och kulturella traditioner, teknisk och ekonomiska faktorer och typ av samhällssystem. Det handlar också om att ifrågasätta vad som är centrum och periferi i journalistikforskningen, då många forskningsresultat baserade på studier i USA och Storbritannien tämligen oreflekterat används som måttstock för journalistikens utveckling globalt (se texterna i Hallin & Mancini 2012 för en kritik av detta fenomen). 

AuthorPublishing yearSubject

Henrik Örnebring

Gunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Journal of European Integration History 2015, 21 (2): 269-286.

This article explores and offers an in-depth empirical account of the efforts made by the centre-right and federalist European People’s Party (EPP) to play a role in the 1996-97 Intergovernmental Conference (IGC) and negotiations leading to the adoption of the Amsterdam treaty in 1997. Before and during the course of the IGC the EPP made concerted efforts to muster a consensus around its priorities, concerning institutions as well as issues, and for a substantial treaty reform. EPP bodies convened and set out their views on the IGC, with the purpose of trying to work out compromises and reach agreement on the issues in order to strengthen the position in the IGC negotiations. In sum, there was significant activity in the EPP. The findings carry implications for research on the transnationalization of politics, in particular transnational party and elite networks, and the EU and its constitutionalization.

AuthorPublishing yearSubject
Karl Magnus Johansson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

PArticipation and COnflict 2015, 8 (3): 845-875.

Radical left-libertarian movements are often regarded as primarily seeking ways to accom-plish social and political change outside the framework of institutionalized politics. Previous research, however, has paid little or no attention to the question of these activists’ actual interactions with institu-tionalized politics, nor has it addressed the ways these interactions could be understood in relation to their overall strategies and ideology. This article therefore explores whether, and to what extent, such interaction actually occurs and analyzes the meanings and motives radical left-libertarian activists – from anarchist, autonomist, and anarcho-syndicalist groups – attribute to various types of political actions, ranging from voting and lobbying to protests and direct action. We furthermore compare activists in Po-land and Sweden, in order to scrutinize whether cross-country differences in “political opportunities” affects the activists’ political strategies and ideas about how social and political change can best be ac-complished. Contrary to popular beliefs and many activists’ own self-declarations, our analysis shows that radical left-libertarian groups do in fact try to achieve political change by interacting with institution-alized politics. While radical left-libertarian activists do in most cases prefer “direct action”, this article explores how a more complex relationship to institutionalized politics allows them to accomplish real and immediate changes at the grassroots level.

AuthorPublishing yearSubject
Grzegorz PiotrowskiMagnus Wennerhag

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Svenska Dagbladet 2015, 18 april : -.

AuthorPublishing yearSubject

Gunnar Karlsson

Jonas Andersson Schwarz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Stockholm : Internetfonden, 2015. ( ; )

”Vad gör en politisk utsaga framgångsrik? Den användardrivna kommunikationens villkor” är ett ettårigt forskningsprojekt delfinansierat av Internetfonden, Riksbankens Jubileumsfond, Retriever AB, M-Brain AB samt Forsman & Bodenfors AB. Projektledare har varit Jonas Andersson Schwarz, som tillsammans med Johan Hammarlund, Stefan di Grado och Magnus Kjellberg har analyserat data från Twitter och rikspress i syfte att skapa ny kunskap om villkoren för politisk kommunikation i de sociala mediernas tidevarv. Huvudfokus har varit att undersöka vilka specifika faktorer som spelar in för delning av politiska tweets samt vilken typ av material från sociala medier som fångas upp av traditionella nyhetsmedier och vice versa. Samspelet mellan sociala medier och massmedier formar de bilder som görs av sociala medier i samhället, och omvänt: det formar de bilder som görs av massmedia likväl.

AuthorPublishing yearSubject

Johan Hammarlund

Jonas Andersson Schwarz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural TheoryPolitics, Economy and the Organization of Society

In: Digital Politik. Göteborg : Daidalos, 2015. 39-66.

AuthorPublishing yearSubject
Jonas Andersson Schwarz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural TheoryPolitics, Economy and the Organization of Society

In: On conference website. : .

How should we understand that Denmark and Sweden – two countries with manifold features in common – have arrived at strikingly divergent policy responses towards immigrant integration? This paper suggests that, despite similar references to welfare state symbols, dominant national identity constructions in the two countries represent distinctly different ideal typical views on how social solidarity is generated and maintained. In Denmark official political discourse and policy making processes indicates the working of a society-centered perspective on national identity, emphasizing social cohesion as a necessary precondition for public institutions to sustain. This idea is arguably reflected in the Danish immigrant policy approach, where the inclusion of newcomers is conditioned on them acquiring a comprehensive set of demands defining a predefined (and ‘settled’) idea of Danishness. In comparison, the Swedish idea about national identity is more oriented towards a state-centered approach, in the sense that the capacity of the political institutions – notably the welfare state – is typically emphasized as the core promoter of social inclusion and sense of national belonging. In the field of immigrant integration, this idea is mirrored in a widespread conviction that the organization of welfare state institutions, rather than the spirit of the people, constitutes the necessary condition for creating and sustaining national cohesion and integration. The paper gives a historical account of the nation building processes in the two countries and shows that crucial differences in political perceptions along the ideal types mentioned above are to be identified in contemporary political discourses related to the ‘civic’ turn in immigrant integration policies.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Borevi

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Mångfaldens dilemman. Malmö : Gleerups Utbildning AB, 2015. 17-40.

AuthorPublishing yearSubject

Bo Bengtsson

Karin Borevi

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Warsaw : Instytut Badań Edukacyjnych, 2015. ( ; )

Finnish system of education is widely discussed and often used as role model of a modern educational system that is adjusted to the needs of the society and national economy. This analysis covers current issues pertaining to the functioning of Finnish higher education institutions and to their finances. It attempts to point at mechanisms and institutions that are responsible for the functioning of the higher education system, by paying attention to the professional, administrative and legal issues. With a short reference to the historical developments, the most important higher education reforms are presented as changing the financial foundation of the whole sector. In a comparative perspective it may be seen as innovative thinking about public management and about efficient use of the public finances.

AuthorPublishing yearSubject
Kazimierz Musial

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Nordisk Försäkringstidskrift 2015, 4 : -.

AuthorPublishing yearSubject

Anders Kleverman

Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Baltic Rim Economies 2015, 5 : 42-42.

AuthorPublishing yearSubject
Dominika Polanska

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

CBEES

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Corporate Forms and Organisational Choice in International Insurance. Oxford : Oxford University Press, 2015. 93-113.

This study demonstrates that the presence of diversified corporate forms within the insurance industry does not always lead to the dominance of what is, according to theory, the most efficient business form, the joint-stock corporation. Swedish mutual insurance companies have often been connected to various popular movements, and have thus obtained quasi-monopoly rights for writing certain kinds of insurance. This has been important as a means of obtaining economies of scale and creating efficient organisations, and has allowed them to compete with their joint-stock rivals. Mutuals have also remained important players in the insurance market by keeping policyholders’ interests in focus through creative product diversification and by expanding nationally to reach customers outside of their original base. Mutuality also protected them against hostile take-overs that weakened the stock corporations. Mutual insurers not only survived as independent companies but also were a success. 

AuthorPublishing yearSubject

Mats Larsson

Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Liege : HEC Management School, University of Liege, 2015. (ICSEM Working Papers ; No. 2015-08)

AuthorPublishing yearSubject
Malin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Conference Proceedings “GSOM Emerging Markets International Conference: Business and Government Perspectives, 15-17 October, 2015, Graduate School of Management, St. Petersburg University, Russia”. St. Petersburg : GSOM St. Petersburg, Russia.

The objective of this paper is to describe and explain company strategies under uncertainty. It attempts to examine more closely the interaction of research on strategic management with internationalization theory and the dimension of uncertainty. This study builds on the empirical data from a survey conducted in 2015 among 73 Swedish companies operating in Russia. The findings support several concepts of strategic management and internationalization theory, but also reveal some phenomena that would require further investigation. These include a domination of expansion strategy chosen by Swedish firms during the current escalation of uncertainty in Russia.

AuthorPublishing yearSubject

Olga Golubeva


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Baltic Worlds 2015, VIII (3-4): 76-86.

The article addresses the issue of the business climate in Russia from the Swedish investors' perspective and relates its to a general theoretical debate in the field. Statistical tests suggests that the majority of variables relating to the business climate has deteriorated between 2012 and 2014. The findings support several mainstream theories regarding the business climate but also demonstrate some contradictions that would require further investigation. These include the reaction of Swedish business to the escalation of political tensions between Russia and the West and the factor of corruption, which is not viewed as serious enough to fully discourage foreign investors from staying in Russia.

AuthorPublishing yearSubject

Olga Golubeva


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Klagenfurt : Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 2015. (IfS Discussion Paper ; 2015:5)

AuthorPublishing yearSubject
Karl GratzerMarcus BoxXiang Lin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business AdministrationEconomics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Austerity and Protest. Farnham : Ashgate, 2015. 83-107.

In this chapter, we compare the class composition of four types of anti-austerity demonstrations—Occupy/Indignados, trade union, May Day and other anti-austerity protests—with “new social movement” demonstrations. This allow us to, firstly, scrutinize whether contemporary anti-austerity protests attract more participants from the lower classes—in particular the working class—than from the upper strata. Since austerity policies tend to affect the general population differently, and in particular worsen the social conditions for the lower classes, it is interesting to see whether these policies mobilize the groups that are primarily affected by them. In this comparison, we explore and analyze survey data from 75 demonstrations collected within the research program “Caught in the Act of Protest: Contextualizing Contestation” (CCC). Secondly, we use the same data to examine the impact of social class on political attitudes among protesters, focusing issues that have been at the forefront during the last few years’ wave of protest: deepening social inequality, welfare privatization, and distrust in political elites. This analysis allow us to scrutinize to which degree the “framing” of the protests possibly contributes to the demonstrators’ attitudes towards austerity measures, economic inequality and their governments—or if the attitudes of the protesters are best explained by their individual social class, or even the national context in which the demonstration takes place.Social class is measured in two different ways. First, with the recently developed occupation-based Oesch class scheme, in which class is conceptualized as the individual’s “objective” position in the labor market. Secondly, we focus individuals’ self-categorizations of which class they belong to, i.e. their class identity, which can be seen as the “subjective” side of class. Our analysis also show the different merits of these two conceptualizations of class for analyzing political protests.

AuthorPublishing yearSubject

Anders Hylmö

Magnus Wennerhag

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Stockholm : Norstedts Juridik AB, 2015.

AuthorPublishing yearSubject

Kenny Carlsson

Mats Bergman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: The Political Culture of Nordic Self-Understanding. London : Routledge, 2015. 20-34.

AuthorPublishing yearSubject
Carl Marklund

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

CBEES

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Histories of Public Diplomacy and Nation Branding in the Nordic and Baltic Countries. Leiden : Brill Academic Publishers, 2015. 172-194.

AuthorPublishing yearSubject
Carl Marklund

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

CBEES

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

AuthorPublishing yearSubject

Peter Hedberg

Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

London : Routledge, 2015.

‘Power investigation’, or the practice of power to legitimize itself through commissioned programmes of scientific enquiry, is a hallmark of Nordic democracy. Five power investigations have been conducted in the Nordic countries since 1972. The close connection to state power has not dissuaded prominent scholars from participating in them, nor have their findings evoked strong criticism. Combining politically guided perspectives with collaborative research, power investigations represent public events that typify the ostensibly open political culture of the Nordic countries, rather than simply existing as texts or as a politico-scientific genre. Although such investigations have been thought of as critical studies of power, the authors in this book show that their findings have varied greatly and that they have served as tools for wielding power. Whatever shortcomings they uncover, the utility of these investigations in suggesting transparency and self-reflection enhances the legitimacy of Scandinavian government. The investigations are persuasive exercises through which the commissioning authorities and those scholars hired to carry them out engage in a mutually beneficial exchange. Underlying this strategy is the perception, deeply embedded in Nordic political culture, that politics is a progressive, rational endeavour, and that identification with the state is an honourable role for academics.Table of Contents1. ‘Power Investigation: The Political Culture of Nordic Self-Understanding’: Introduction Ainur Elmgren and Norbert Götz2. Introspective Performance: The Scandinavian Power Investigation as a Politico-Cultural Practice Norbert Götz3. From the Swedish Model to the Open Society: The Swedish Power Investigation and the Power to Investigate Power, 1985 – 1990 Carl Marklund4. Three Nordic Power Investigations on the Repercussions of the European Union on Sovereignty and Democracy Ann-Cathrine Jungar5. ‘Power Investigation’ Neglected: The Case of the Finnish Newspaper Helsingin Sanomat Lotta Lounasmeri6. Power and Society in Finland: Change and Continuity Ainur Elmgren7. Justice and EU Foreign Policy Alex Prichard8. Informal Governance and the Eurozone Crisis Alexandra Hennessy

AuthorPublishing yearSubject

Ainur Elmgren

Norbert Götz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

In: Krajobraz spolecznosciowy - Polska 2014 [Social landscape Poland 2014]. Warszawa : Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej/CAL, 2015. 27-46.

AuthorPublishing yearSubject
Dominika Polanska

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Urban Grassroots Movements in Central and Eastern Europe. Farnham : Ashgate, 2015. 195-218.

AuthorPublishing yearSubject
Dominika Polanska

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Journal of Industry, Competition and Trade 2015, 15 (4): 363-381.

We analyze how service offshoring by Swedish firms is affected by corruption in source countries. The results suggest that firms avoid corrupt countries and that corruption reduces the volume of service offshoring. Analyzing firm heterogeneity, we find that large and internationalized firms are the ones that are the most sensitive to corruption. In addition, sensitivity to corruption tends to increase with falling income in source countries. These results suggest that the gains from reduced corruption may be the greatest for poor countries. 

AuthorPublishing yearSubject

Patrik Karpaty

Patrik Tingvall

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

The B.E. Journals in Economic Analysis & Policy 2015, 15 (4): 1975-2016.

Previous research has found that weak institutions can hamper investment and alter patterns of trade. However, little is known about the impact of institutional quality on offshoring. This lack of knowledge is surprising, given that offshoring has become an important part of many firms’ internationalization strategies. This study uses detailed firm-level data for the period 1997-2005 to examine the relationship between institutional quality in 113 source countries and offshoring by Swedish firms. The results suggest that weak institutions are negatively related to offshoring in general and to offshoring of R&D- and relationship specificity-intensive inputs in particular. Analysis of learning effects suggests that the impact of weak institutions on offshoring of relationship specificity-intensive inputs vanish when firms return to countries from which they have previous market experience. Our results are robust to various measures of institutional quality.

AuthorPublishing yearSubject

Fredrik Heyman

Patrik Tingvall

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: EAEPE 2015 Online proceedings. : .

AuthorPublishing yearSubject
Thomas Marmefelt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

International journal of sociology and social policy 2015, 35 (7-8): 565-580.

Purpose - The purpose of this paper is to explore urban mobilisation patterns in two post-Soviet cities: Vilnius and Moscow. Both cities were subject to similar housing and urban policy during Soviet times, and they have implemented urban development using neoliberal market principles, provoking grassroots opposition from citizens to privatisation and marketisation of their housing environment and local public space. However, the differing conditions of democratic Lithuanian and authoritarian Russian public governance offer different opportunities and set different constraints for neighbourhood mobilisation. The purpose is to contrast local community mobilisations under the two regimes and highlight the differences between and similarities in the activists' repertoires of actions in two distinct political and economic urban settings. Design/methodology/approach - The paper employs qualitative methodology using data from semi-structured interviews conducted with community activists and state officials, presented using a comparative case study design. Findings - Although, citizens' mobilisations in the two cities are reactions to the neoliberalisation of housing and local public space, they take different forms. In Vilnius they are institutionalised and receive formal support from national and local authorities. Moreover, support from the EU encourages organisational development and provides material and cognitive resources for grassroots urban mobilisations. In contrast, residents' mobilisations in Moscow are informal and face fierce opposition from local authorities. However, even in an authoritarian setting, grassroots mobilisations evolve using creative strategies to circumvent institutional constraints. Originality/value - Little attention has been paid to grassroots urban mobilisations in post-Soviet cities. There is also a lack of comparative attempts to show variation in post-Soviet urban activism related to housing and local public space.

AuthorPublishing yearSubject

Christian Fröhlich

Jolanta Aidukaite


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Bonn : Zentrum für Europäische Integrationsforschung, 2015. (ZEI Discussion Paper ; C 231/2015)

This paper outlines and elaborates the role of Europarties – political parties at European level – in the political system of the European Union (EU). It explores the key role and features of these organisations and claims that they are significant actors, particularly through their mobilisation of political parties and leaders. However, the conditions for Europarty influence are demanding. Europarties can be expected to matter when they are in numerical ascendance, relatively cohesive and able to mobilise their networks of political parties and leaders. These leaders remain first and foremost national politicians, responsible to national electorates. Therefore, Europarty influence and relevance overall remain conditioned on the domestic political context of national parties and leaders. Yet, functional pressures for transnational engagement serve to further institutionalise Europarties.

AuthorPublishing yearSubject
Karl Magnus Johansson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Urban Grassroots Movements in Central and Eastern Europe. Farnham : Ashgate, 2015. 273-288.

AuthorPublishing yearSubject
Kerstin Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Urban Grassroots Movements in Central and Eastern Europe. Farnham : Ashgate, 2015. 1-32.

AuthorPublishing yearSubject
Kerstin Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Urban Grassroots Movements in Central and Eastern Europe. Farnham : Ashgate, 2015. 247-272.

AuthorPublishing yearSubject

Jolanta Aidukaite

Kerstin Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In 2004, Mikheil Saakashvili was elected president in Georgia, committing to a foreign policy that would ostensibly make his country a leading example of reform and democratization in the post-Soviet space, and a net-contributor to Euro-Atlantic security. Throughout its time in power and until its defeat in Georgia’s 2012 parliamentary elections, the Saakashvili government remained steadfast in its commitment to establishing these international roles for Georgia, despite developments in both the country’s international and domestic contexts that could plausibly have made these roles, and the foreign policy decisions deriving from them, redundant.This dissertation explores the relationship between national role conceptions (NRCs) and foreign policy stability. It demonstrates how Georgia’s NRCs as a Beacon of Liberty and a Net-Security Contributor, evolving specifically in the relationship between the Georgian and U.S. governments during these years, contributed to stability in Georgia’s foreign policy. Yet these NRCs were also subjected to serious challenges, particularly relating to two crises ensuing over the November 2007 riots in Tbilisi and the August 2008 war between Georgia and Russia. In both cases, the Georgian government was subjected to conflicting imperatives emanating from its own role conceptions, the expectations voiced by its U.S. counterparts, and the immediate demands of crisis decision making.Drawing on recent advances in foreign policy role theory and crisis management theory, two social mechanisms are developed, role location and role conflict management. Role location is a long-term process of interaction between the actor and significant others, resulting in a gradual harmonization of role expectations and intentions. Role conflict management instead represents the actor’s handling of potentially disruptive moments, raising questions about the credibility and legitimacy of existing NRCs in the eyes of others, and confronting the actor with choices regarding stability and change in existing NRCs.The framework is applied in an analysis of the Georgian government’s foreign policy vis-à-vis the U.S. in the years 2004-2012, with particular attention to the disruptive effects of the crises in 2007-2008, and the actions taken to address the resulting role conflicts. The analysis draws on unique first-hand material, including interviews with members of the Georgian and U.S. foreign policy elites, confidential diplomatic correspondence and official speeches, to uncover the processes by which the mechanisms of role location and role conflict management played out in Georgia’s foreign policy. The dissertation concludes that the stability in Georgia’s foreign policy stemmed from the fact that the two NRCs became deeply socially embedded in Georgia’s relations with the U.S. over time, but also from the Georgian government’s ability to adapt its NRCs in response to crises, the role expectations of significant others, and contextual change. 

AuthorPublishing yearSubject

Johan Eriksson

Niklas Nilsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

The purpose of the reinsurance industry is to provide insurance for primary insurers. Primary insurers have fairly standardised policies, whereas those of reinsurers are often less so, more internationally oriented and likely to cover very large risks. There is little doubt that primary insurance policies, as well as an insurance market based on fixed premiums, would be difficult to sustain over the long run without reinsurance. Reinsurance enables portfolio diversification by the primary insurer in order to avoid the kinds of devastating losses that could threaten its survival (Kopf 1929; Golding 1930; Doherty & Smetters 2005; James et al. 2014; Borsheid & Haueter 2012).This paper discusses the emergency of the Swedish life reinsurance market from the mid 19th century and describe the development until the 2010s. In the wake of the founding of the first joint stock corporations in the middle of the 1850s, insurers set rather limited risk maximums and signed reciprocal treaties with mainly foreign insurers to limit their risks. During the following six decades the life reinsurance was handled by individual corporations but in 1914 a commonly owned life reinsurance company was organised to deal with the issue for reinsurance for the entire market. This continued until the end of the 1980s when most of the individual insurers preferred to set up their own corporations for dealing with the issue of life reinsurance and Sweden Re was transformed into a completely different organisation. 

AuthorPublishing yearSubject

Mats Larsson

Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Journalism Practice 2015, 9 (6): 773-790.

This article explores how nine Swedish cultural editors and managers in mainstream media institutions define cultural journalism and its political dimensions during times of increased digitization and media convergence. Swedish cultural journalism is aesthetic and political critique applied to subject areas (music, literature, etc.) and contemporary societal and ethical issues. Drawing on Zelizer we ask whether there is a common interpretive community of cultural journalists in different media regarding: (1) how they define their scope, (2) how they understand “the political” in cultural journalism and its implications for democracy, and (3) how they view media convergence and digitalization. We find that although editors/managers from different media share a basic understanding of cultural journalism as an alternative perspective to news, “the political” in cultural journalism is approached differently in the press and the public service broadcast media. Furthermore, due in part to structural conditions, they also see the effects of digitization differently, forming sub-communities on two counts. This study thus contributes new knowledge to a field previously focused almost exclusively on newspapers.

AuthorPublishing yearSubject

Kristina Riegert

Andreas Widholm


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

Abstract: This paper focuses on contemporary applications of hospitality expertise, concepts and training to the management of hospitals. When viewed at one end of the Product-Service Continuum, traditional hospitals may be argued to resemble a factory assembly line where medical treatments are produced as rationally as possible. However, given the complexities of job roles, variability of personal relationships, perishability of beds, and intangibilities associated with patient experiences, hospitals are nowadays increasingly being perceived and managed as services, where the service is provided to individual patients. By defining the hospital as a service provider new insights into how individual care is offered from different service industries can shed new light on the treatment of hospitalized patients. We have studied service systems in hospital settings. The paper seeks to demonstrate the ways in which hospitals are using expertise and training from organizations within the hospitality sector across the whole hospital organisation. Research presented from 3 international high-end hospitals shows that intensive care and nutrition treatment are seen as examples of areas in which a service orientation can potentially improve treatment outcome. Our method is a qualitative tri-continental case study with semi-structured interviews from three countries, the United States, Sweden and Singapore.

AuthorPublishing yearSubject

Christopher Harris

Erik BorgKjell Ljungbo

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

In this paper we take the current global financial crisis as a point of departure for a comparative and longitudinal study of such crises in Sweden during the last 100 years. A focus of our attention is how the state (or entities close to the state) chooses to manage the financial crises and thus how they distribute the direct and indirect costs connected to these crises, i.e. how the state in attempting to resolve crises effectively also helps pick the winners and losers of these recurring phenomena. However, this is only a pilot study of a new research project and here we will focus on how Scandinavian countries have dealt with financial crises, and particular how the state have acted in connections with financial crises.

AuthorPublishing yearSubject

Michael Rafferty

Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

SAGE Open 2015, April-June : 1-14.

This study explores factors that influence Swedish civil society organizations’ (CSOs) degree of activity at different geographical and administrative levels and, in particular, how they are affected by processes of Europeanization in the social welfare policy area. The present study is based on a national survey and includes approximately 1,600 Swedish CSOs. Despite the often claimed mismatch between the Swedish welfare model and European Union (EU) level social policy measures, EU membership has opened a new level of opportunities for activities for Swedish CSOs. The results show that Swedish CSOs are mostly active at the local level and very seldom at the European level. The strongest factor contributing to Swedish CSOs’ degree of activity at the European level is the perceived relevance of this level. Furthermore, resources have a great impact. CSOs that can claim strong representativeness and that have access to employed staff are more likely to be Europeanized.

AuthorPublishing yearSubject

Roberto Scaramuzzino

Magnus Wennerhag

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Oxford : Oxford University Press, 2015.

AuthorPublishing yearSubject

Jon Pierre

Bengt Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Nordisk Østforum 2015, 29 (1): 33-56.

AuthorPublishing yearSubject
Anders Nordström

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Multilevel Governance – from local communities to a true European community. Wien : Klein Publishing, 2015. -.

AuthorPublishing yearSubject
Patricia Jonason

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Public Law

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Ethnic and Racial Studies 2015, 38 (10): 1707-1723.

AuthorPublishing yearSubject
Hans Andersson

Lia Antoniou


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Political ScienceSociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

City 2015, 19 (2-3): 274-296.

Squatting, or the use of property without the legal permission, and tenants’ activism are under-researched areas, in particular in the post-socialist context. Poland has been pointed out as extraordinary on the map of squatting in post-socialist Europe and a considerable number of tenants’ organizations are active in the country. What is most interesting is that squatters’ and tenants’ activists are forming alliances, despite their obvious differences in their organizational models, social composition, along with the specific motives and goals of their activism. The objective of this article is to examine the relations between the tenants’ and squatting movements in Poland by studying two cities where both movements are established and closely cooperating. In particular we are interested in the transformative power of such cooperation and we assume that cooperation between social movements results in negotiations and transformations of the social movement actors involved. The empirical foundations for this article are 50 interviews, whereof 30 interviews conducted in Warsaw with squatters and tenants’ movement activists and 20 interviews conducted with activists in Poznań. Warsaw and Poznań are, moreover, two Polish cities where the squatting movement is most vibrant and where squatters and tenants have achieved some considerable successes in their activities. The article argues against previous studies emphasizing access to abundant resources and identity alignment as crucial for the mobilization of collective and collaborative action. Instead, it argues that the lack of resources might also be driving social movements towards cooperation, as a kind of compensation. Moreover, our cases demonstrate that ideology and identity alignment in social movements create stagnation with regard to openness towards new allies. We therefore argue that a high degree of identity alignment and ideological consistency might discourage the formation of new alliances.

AuthorPublishing yearSubject
Dominika PolanskaGrzegorz Piotrowski

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Social Movement Studies 2015, 14 (6): 713-732.

This article considers the strategic choices that radical activists face when a cycle of contention ends. It investigates the re-orientation of the autonomous anarchists or left-libertarian activist milieu in Sweden after the riots at the Gothenburg summit in 2001, which ended a cycle of anti-globalization protests in Sweden. The article identifies five strategies by which this activist milieu attempted to reconstruct collective agency, build a new alliance structure and renew the repertoire of contention: 1) rescaling and targeting of micro-politics; 2) moving from secluded to open communities; 3) rethinking collective agency with the help of a new movement theory; 4) reversing dominant discourses and opening up discursive space; and 5) redefining militancy and shelving of violent confrontation. The study builds on activist interviews and ethnographic research in Stockholm and Malmö.

AuthorPublishing yearSubject
Adrienne SörbomKerstin Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

This thesis studies different aspects of reproductive behaviour on the international, national, and local levels in post-communist countries. The main focus is Ukraine, where fertility rates are very low and the population is in severe decline. The studies contribute new knowledge about the applicability of a family policy typology developed on the basis of Western countries’ experience for post-communist countries, and about the influence of family policies on fertility levels in these countries. Moreover, the studies investigate whether and how macro-level influences impact on individuals’ reproductive behaviour. Four articles are included in the thesis:Family policies in Ukraine and Russia in comparative perspective analyses the institutional set-up of family policies in both countries and compares the findings to 31 other countries. The results show that Ukrainian family policies support a male-breadwinner type of family, while the benefit levels of Russian family policies are low, compelling families to rely on relatives or the childcare market.Family policies and fertility - Examining the link between family policy institutions and fertility rates in 33 countries 1995-2010 comparatively explores whether family policies have an effect on fertility rates across the case-countries. Pooled time-series regression analysis demonstrates that gender-egalitarian family policies are connected to higher fertility rates, but that this effect is smaller at higher rates of female labour force participation.To have or not to have a child? Perceived constraints on childbearing in a lowest-low fertility context investigates the influence of the perception of postmodern values, childcare availability and environmental pollution on individuals’ fertility intentions in a city in Eastern Ukraine. It is shown that women who already have a child perceive environmental pollution as a constraint on their fertility intentions.Prevalence and correlates of the use of contraceptive methods by women in Ukraine in 1999 and 2007 examines changes in the prevalence and the correlates of the use of contraceptive methods. The use of modern contraceptive methods increased during the period and the use of traditional methods decreased, while the overall prevalence did not change. Higher exposure to messages about family planning in the media is correlated with the use of modern contraceptive methods.

AuthorPublishing yearSubject

Ilkka Henrik Mäkinen

Katharina Wesolowski


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

CBEESSCOHOSTSchool of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Today, individuals can relatively easily meet and communicate with each other over great distances due to increased mobility and advances in communication technology. This also allows intimate relationships to be maintained over large geographical distances. Despite these developments, long-distance relationships (LDRs), i.e. intimate relationships maintained over geographical distance, remain understudied. The present thesis aims to fill this knowledge gap and investigates how intimate partners who live so far away from each other that they cannot meet every day make their relationship ongoing beyond face-to-face interaction.Theoretically, this study departs from a symbolic interactionist viewpoint that invites us to study phenomena from the actor’s perspective. Conceptually, the thesis builds on the recent development in sociology of intimate lives that sees intimacy as a relational quality that has to be worked on to be sustained, and that focuses on the practices that make a relationship a relationship. Empirically, the thesis is based upon 19 in-depth interviews with individuals from Latvia with long-distance relationship experience.The thesis consists of four articles. Article I studies the context in which LDRs in Latvia are maintained, focusing on the normative constraints that complicate LDR maintenance. Article II analyses how intimacy is practiced over geographical distance. Article III examines how long-distance partners manage the experience of the time they are together and the time they are geographically apart. Article IV explores the aspect of idealization in LDRs. Overall, the thesis argues for the critical role of imagination in relationship maintenance. The relationship maintenance strategies identified within the articles are imagination-based mediated communication (creating sensual/embodied intimacy, emotional intimacy, daily intimacy and imagined individual intimacy); time-work strategies that enable long-distance partners to deal with the spatiotemporal borders of the time together and the time apart; and creating bi-directional idealization. The thesis is also one of the few works in the field of intimate lives in Eastern Europe and analyses the normative complications that long-distance partners face in their relationship maintenance in Latvia.

AuthorPublishing yearSubject

Kerstin Jacobsson

Iveta Jurkane-Hobein


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Europe-Asia Studies 2015, 67 (10): 1547-1570.

This essay examines the prevalence and the correlates of the use of contraceptive methods in Ukraine in 1999 and 2007. Between those years, the overall use of contraceptive methods decreased slightly. However, the use of modern contraceptive methods, and especially the use of condoms, increased considerably, while the use of traditional contraceptive methods decreased. Higher exposure to messages about family planning in the media was correlated with the use of modern contraceptive methods. It is posited that the results suggest that state policies influence individual behaviour in contraception.

AuthorPublishing yearSubject

Katharina Wesolowski


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

CBEESSCOHOSTSchool of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Innovative Issues and Approaches in Social Sciences 2015, 8 (1): 223-241.

AuthorPublishing yearSubject

Iveta Jurkane-Hobein


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Qualitative Sociology 2015, 38 (2): 185-203.

AuthorPublishing yearSubject

Iveta Jurkane-Hobein


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Parliamentary talk, despite its central place in politics, has not been the focus of many qualitative studies. The present study investigates how parliamentary talk emerges in a dialogue between different arguments in the parliament. At the same time, this is a study of politics, of how human interaction gives birth to laws that regulate life in two contemporary democracies, Slovakia and Poland. It provides a close-reading of two political debates: on the state language in Slovakia and on gender parity in Poland.This study draws on hermeneutic and semiotic thinkers such as Gadamer, Bakhtin and Lotman to elaborate a dialogical understanding of language that can provide the basis for a method of textual analysis. The dialogical understanding of language emphasises that text and talk must be studied in the context of an interaction. The unit of analysis is a pair of utterances, a question and an answer. Until an utterance has been interpreted, it carries only the potential of meaning; its meaning is materialised by the responses it receives.The study further argues that conversation analysis and its tools can usefully be applied to the study of political debate. The method provides for the analysis of the dynamics between micro-scale interaction in the parliament and the macro-scale dynamics of culture. These dynamics assume two different forms that Lotman termed as “translation” and “explosion”.The study shows that parliamentary debate is characterised by a constantly evolving topic of discussion, namely that the meaning of the bill at the start of the debate and at the end of the debate are really two different bills. This is not because the content of the bill has undergone changes, but because in the course of the debate, the bill has generated new cultural connections. Casting a vote in support of the bill does not approve just the bill itself but a whole set of interconnected political, social and cultural values—what Lotman approached as the semiosphere. This study suggests Lotman’s cultural semiotics can provide for “imperfect hermeneutics” that is sensitive to the dynamic and contested nature of tradition in politics whilst acknowledging the inevitability of culture in mediating political talk. 

AuthorPublishing yearSubject

Inga Brandell

Jaakko Turunen

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Acta Politica 2015, 50 (3): 253-278.

The role of ‘fair’ institutions in developing democratic legitimacy has received increased attention. Citizens who perceive – on basis of past experiences – that they are being treated fairly by authorities have been held to have greater trust in political institutions. However, previous studies on the relationship between procedural fairness and political trust have not paid sufficient attention to individuals with limited first-hand experiences of authorities. We examine the relationship on an authority that virtually all individuals meet early in life: the school. Using structural equation modeling on unique panel data covering 1500 Swedish adolescents (ages ranging from 13 to 17), we find a reciprocal relationship: personal encounters with school authorities shape young people’s political trust; however, the images that adolescents get of the political system (through family, peers, media and so on) have also consequences on their perceptions about the authorities they encounter in their daily lives. The analysis increases our understanding of how individuals form their political allegiances by showing that the relationship between fairness and trust is more dynamic than has previously been suggested: neither an accumulated set of experiences of authorities nor formal ties with political institutions (as voters and so on) are required for a relationship to emerge.

AuthorPublishing yearSubject

Ali Abdelzadeh

Joakim Ekman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Political and Civic Engagement. London & New York : Routledge, 2015. 96-108.

AuthorPublishing yearSubject

Erik Amnå

Joakim Ekman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Journal of family issues 2015, 36 (11): 1490-1508.

This article aims at characterizing and explaining Swedish family migration policies from a European comparative point of view. The analysis shows that Sweden applies equally strict eligibility rules for members beyond the nuclear family as most other European countries. Moreover, Sweden introduced such stricter rules much earlier than other countries. In other respects, however, Swedish family migration policies stand out as exceptionally liberal in European comparison; few, if any, requirements are imposed on the sponsor and joining family members acquire equal rights status either immediately or 2 years after admission. To explain this situation, the article analyzes political processes behind two important family migration policy decisions in 1997 and 2010. The conclusion is that Swedish welfare state ideology and party politics importantly contribute to understanding why Sweden diverges from European trends in family migration policies.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Borevi

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Foucault Studies 2015, 20 : 76-95.

This article deals with civil society organizations active in the field of family policy and demographic issues in contemporary Russia, using Michel Foucault’s concepts of biopolitics and governmentality. More specifically, so called “daddy-schools” that have emerged in and around Saint Petersburg since 2008, are studied, using interviews and documents. The analysis shows that the organizations work as a complement to the state but have also been able to influence policy, alter legislation and challenge the established assumptions and governmentality of the Russian state concerning parenthood, the “good” father and how to deal with the ongoing demographic crisis and increase fertility.

AuthorPublishing yearSubject

Pelle Åberg


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Journal of Civil Society 2015, 11 (1): 19-38.

History and traditions are important for many civil society organizations (CSOs). However, they have to mediate between their original mission and modern-day realities. This article argues that the concept of decoupling can enrich analyses of how organizations deal with path dependency. Hence, theoretically, the article discusses cross-fertilization between historical and organizational institutionalism. This is illustrated through a study of Swedish CSOs using survey data, interviews and documents. The Swedish popular movement tradition is argued to be a path that is not easily abandoned, and the results show how actors in CSOs find history to be both a resource and a constraint. Furthermore, different decoupling strategies, including both reversed and official decoupling, are used to balance between historical legacies and current challenges.

AuthorPublishing yearSubject

Pelle Åberg


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Geopolitics 2015, 20 (2): 248-266.

This paper looks at how Swedish political scientist Rudolf Kjellén (1864–1922) conceived of the relationship between nature and culture, between material and immaterial power as well as the role of soft power, geopolitical imaginary and competitive identity in off-setting potentially unfavourable geopolitical conditions for small and medium-sized states. It is argued that with regard to small states, Kjellén did not maintain a consistent separation between “soft” cultural resources of power and “hard” laws of nature. Rather, he placed the mutually constitutive tension between geography (nature) and politics (culture) at the centre of his politico-scientific analysis, arguing that active “biopolitics” could supplement geopolitics. In Kjellén’s conception, cultural and natural resources are instruments of an otherwise integrated notion of power which challenges the contemporary separation between hard and soft power.

AuthorPublishing yearSubject
Carl Marklund

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

CBEES

-


Research area for doctoral studies

Historical StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

Journal of Housing and the Built Environment 2015, 30 (2): 355-356.

AuthorPublishing yearSubject
Dominika Polanska

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

CBEES

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Research in Social Change 2014, 6 (3): 249-281.

Macedonia is experiencing an active phase of construction and fixation of its image through the cultural institutions and monuments. Skopje is leaving through the memory boom. The monuments surround pedestrian during all his way through the city center. Twenty two meters high Alexander Macedonian sculpture become the keeper of contested equilibrium and there appears the feelings, that in case of his displacement from the post the whole construct of the monument codes will collapse. Public space of Skopje became a field of symbolic struggle. In the following article, we analyze how the socialist Yugoslavian period is represented in such new constructed image of the national history in museums. For this purpose, we use visual analysis and apply it to the Skopje history museum's observation. We show how the "antiquisation" policy of the state redefines the past within the historical revisionism approach and dismiss the particular period to the marginalized level

AuthorPublishing yearSubject
Alina Zubkovych

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Historical StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

International Agricultural Policy 2014, 2 : 7-19.

This article highlights the outcomes of the implementation of the New Culinary Country program implemented in to facilitate and speed up the emergence of the new rurality in Sweden. Based on results from focus groups and one group interview conducted in eight landscapes/counties during 2013 and a state initiated evaluation of the NCCP, the study answers the following questions: What does the NCCP mean in terms of governance? How is power distributed and if possible, which are the consequences of this new governance regime? Which are the main challenges and opportunities of and for the NCCP? The results show that the NCCP has led to a higher degree of regional coordination of actions and resources at regional level. Cooperation and coordination in turn have proved to be the main factors behind the most successful experiences. 

AuthorPublishing yearSubject
Paulina Rytkönen

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies
Meal Sciences

Research area for doctoral studies

Environmental StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

Sydsvenska Dagbladet 2014, 8 maj : 6-7.

AuthorPublishing yearSubject
Christoph Andersson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Sydsvenska Dagbladet 2014, 10 september : 5-6.

AuthorPublishing yearSubject
Christoph Andersson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Sydsvenska Dagbladet 2014, 2014-11-12 : 4-5.

AuthorPublishing yearSubject
Christoph Andersson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Historical StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

Expressen. Kvällsposten, GT 2014, 2014-12-28 : 4-4.

AuthorPublishing yearSubject
Christoph Andersson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Models of Democracy in Nordic and Baltic Europe . Farnham : Ashgate, 2014. 1-38.

AuthorPublishing yearSubject
Nicholas Aylott

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2014

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Models of Democracy in Nordic and Baltic Europe . Farnham : Ashgate, 2014. 117-152.

AuthorPublishing yearSubject

Jānis Ikstens

Emelie Lilliefeldt

Nicholas Aylott

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2014

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Models of Democracy in Nordic and Baltic Europe . Farnham : Ashgate, 2014. 219-240.

AuthorPublishing yearSubject
Nicholas Aylott

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2014

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

Purpose – The purpose of this study is to identify the impacts on transaction costs from marketing management by service design thinking.  Approach –The article is based on the case study of “enkla vardagen”; a project implemented by service design consultants contracted by the Swedish multinational bank SEB. By applying desk research and interviews the study intends to find out whether identified impacts on costs are transaction costs and how other costs were affected by the use of service marketing management by service design thinking (SDT). The hypothesis is that SDT reduces transaction costs. Findings – The empirical evidence shows that from the perspective of the bank, savings in transaction costs included reductions in uncertainty, which enabled them to reap the long-term savings in transaction costs by conversion of high cost customers to low-cost contracts. However, there were increases in other costs. These were one-time and it is likely they are lower than the savings. In addition, customers saved transaction costs in terms of one-time efforts and lower commission costs. The implication of the case study is thus that SDT saves transaction costs. Social implications – There is keen competition within the banking sector implying service provides have incentives to satisfy end-users’ needs. The incentives are expected to be different for organisations acting in a non-competitive environment, e.g. public sector organisations. In these environments design thinking may not even be considered. Lacking competitive pressure, public sector organisations in charge of developing e-government services might, therefore, choose solutions that are less able to provide end-user friendly designs and, therefore imply higher transaction costs both within the organisations and for users. As the public sector is financed by tax money, the matter is both of public interest and of citizen-level concern. Originality – The contribution of this article is about linking service marketing management by design thinking to transaction costs. Earlier studies have analysed the impact from information and communication technology (ICT) on transaction costs, while this study focuses on the service marketing management perspective. To the knowledge of the authors, there are no previous studies that connect service design thinking to potential impacts on transaction costs.

AuthorPublishing yearSubject

Sirje Pädam

Renate Åkerhielm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

Practitioners and researchers agree service design matters as a competitive advantage in a virtual global business context (Sparke 2013, Stickdorn Schneider 2011, Sauming 2009). However, how services are to be designed in order to satisfy the end-user has been discussed from various angles. Dominating approaches in business administration is a traditional top-down, inside-out perspective as discussed in Saumung (2009), whilst multidisciplinary course of action advocates rather radical outside-in perspective as proposed by Stickdorn/Schneider (2011). Earlier outside-in perspectives can be traced back to the research community in Service Management with roots back in the 1970ies. Gummesson, Grönroos, Normann, Zeithaml, Parasuraman and Berry are some recognized scholars related to the community. Yet Service Management promotes an active investigation of the end-user in order to know one’s market and design service according to consumer needs, it is being suggested to be performed by traditional qualitative methods in marketing research. Emerging methods similar to Design Thinking as in Brown (2006), Kimbell (2011), Kimbell (2012), Stickdorn/Schneider (2011) are radical in the sense of being heavily anthropological, which is rare in management research. Now, it appears Zeitgeist as described in Sparke (2013) is causing this need for radical methods, as design no longer only is visual but an ensemble perception, which can be experienced in multiple ways: felt, smelled, heard, seen. This is, service design has become a part of experience economy similar as in Pine/Gilmore (2011) and it can be assumed it is only a natural consequence of Zeitgeist, that methods different from the ones applied earlier in management research are needed.This paper is mainly based on a literature study and aims at a deeper understanding of why a heavily anthropological method as design thinking is being applied by practitioners. In order to clarify the ”desk research” results of the literature study, it is also based on a number of in- depth interviews with design consultants applying design thinking.

AuthorPublishing yearSubject
Renate Åkerhielm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

The present study focuses on Swedish public authorities’ e-governed design of assistance and support preparedness vis-à-vis small and medium sized enterprises (SME) in a service directive context. This topic is examined through interviews with authority experts on their design process, and investigations on how SMEs perceive authorities’ design of assistance and support preparedness vis-à-vis the end-user in a service directive context. As a minimum directive, i.e. establishing minimum standards in terms of a national e-portal, a so called ”point-of –single-contact” is imperative, customer involvement in designing e-government solutions for support preparedness is optional. This study shows that Swedish agency experts designed appropriate solutions to ease the lives of the self-employed and minimise administrative burdens. Obviously, the authorities involved the end-user at different levels without being able to concretise their methods, as no distinct service design method had been applied save for the end-user’s own experience. The present study also shows that the end-user has a positive view of e-government services, and finds that such services expedite processing times; however, the authorities’ additional services — information and notification —  are deficient. Overall, these deficiencies mean that SMEs’ contact with authorities has been made more difficult rather than simpler. Moreover, a comparative analysis between authority experts on their design process and SMEs’ statements on their perceived experience is implemented in this article. Based on the analysis, it is being concretised from a theoretical angle, to which extent the examined authorities have involved the end-user.

AuthorPublishing yearSubject
Renate Åkerhielm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

International Agricultural Policy 2014, 1 : 7-10.

AuthorPublishing yearSubject

Dominique Barjolle

Paulina Rytkönen

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

ENTER forumSchool of Natural Sciences, Technology and Environmental StudiesSchool of Social Sciences
Meal Sciences

Research area for doctoral studies

Environmental StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

In: The Politics of Dissensus. Santander/Madrid : Cantabria University Press/McGraw-Hill, 2014. 171-199.

AuthorPublishing yearSubject
Jussi Kurunmäki

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Historical StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

Society and Animals 2014, 22 (3): 262-288.

AuthorPublishing yearSubject

Niklas Hansson

Kerstin Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

Civil society organizations are discussed as actors who can reduce democratic deficits in global/regional governance institutions, not least the EU which is the focus of this paper. However, organizations with different aims and ideologies often come together in large meta-organizations to address EU-institutions. This paper studies how the identity and ideological acerbity of CSOs is affected by membership in heterogeneous meta-organizations through a case study of CONCORD Europe, active in the development cooperation field at the EU level. Theoretically, neo-institutional theory and research on meta-organizations is used. Empirically, documents and interviews with representatives of CONCORD and CONCORD’s membership are analyzed.

AuthorPublishing yearSubject

Pelle Åberg


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: On conference website. : .

AuthorPublishing yearSubject
Adrienne Sörbom

Jan Jämte


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Kvalitetsjakten. Stockholm : Premiss Förlag, 2014. 107-120.

AuthorPublishing yearSubject
Lotta Tillberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Culture and Education

Teacher Education

Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Stockholm : Premiss förlag, 2014.

AuthorPublishing yearSubject
Lotta Tillberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Culture and Education

Teacher Education

Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället 2014, 11 : 6-9.

AuthorPublishing yearSubject
Malin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Samhällsentreprenörskap. Östersund : Mittuniversitetet, 2014. 7-20.

AuthorPublishing yearSubject

Yvonne von Friedrichs

Malin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration 2014, 18 (4): 109-130.

AuthorPublishing yearSubject

Anne Pierre

Malin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Social Entrepreneurship and Enterprise. Prahran, Australia : Tilde Publishing and Distribution, 2014. 241-258.

AuthorPublishing yearSubject

Hans Westlund

Malin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Social Entrepreneurship. Cham : Springer, 2014. 273-291.

AuthorPublishing yearSubject

Elisabeth Sundin

Malin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Social Entrepreneurship. Cham : Springer, 2014. 23-41.

AuthorPublishing yearSubject
Malin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

International Journal of Public Sector Management 2014, 27 (3): 251-266.

AuthorPublishing yearSubject
Malin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Lund : Studentlitteratur AB, 2014.

AuthorPublishing yearSubject

Jonas Linde

Joakim Ekman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Marknad och politik. Lund : Studentlitteratur, 2014. 253-289.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Bergman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Stockholm : HUI Research, 2014. (HUI Working Papers ; 105)

In 2009, the Swedish pharmaceuticals market was reformed. One of the stated policygoals was to achieve low costs for pharmaceutical products dispensed in Sweden.Prices and sales data for off-patent brand-name and generic pharmaceuticals have beencollected, and a log-linear regression model was used to estimate how the policy changes affected thecost per defined daily dose.The estimated effect is a 19 percent cost reduction per defined daily dose at the retail leveland a 35 percent reduction in the prices at the wholesale level (pharmacies' purchase prices). Theempirical results suggest that half of the retail-level price reduction is due to the introduction of a pricecap for products going off patent and half is due to other components of the reform. Measured at thewholesale level the latter effect is larger than the former.The reforms reduced the cost per defined daily dose for consumers while beingadvantageous also for the pharmacies, who saw their retail margins increase due to the reform.However, pharmaceutical firms supplying off-patent pharmaceuticals experienced a clear reduction inthe price received for their products.

AuthorPublishing yearSubject

Niklas Rudholm

Mats Bergman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Umeå : Umeå universitet, 2014. (Umeå Economic Studies ; 895)

Departing from a simple normative theory for the choice between lowest price, highest quality (beauty contest) and more complex scoring rules, we empirically investigate the behavior of local and central authorities. We survey a gross sample of 40 contracting entities about perceived key characteristics of products bought in 651 public procurements and collect data on supplier selection methods for these procurements. We compare actual scoring rules with theoretical norms and analyze what product characteristics make deviation from the norm more or less likely. In addition, a control group of 275 authorities was surveyed about similar but hypothetical procurements. We find that more complex scoring rules are used more often when the authority is uncertain about costs and about delivered quality, in accordance with our hypotheses. However, authority effects are also found to directly and indirectly influence the choice of supplier-selection method, suggesting that tendering design is partially driven by local habits or institutional inertia.

AuthorPublishing yearSubject

Sofia Lundberg

Mats Bergman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Statsvetenskaplig Tidskrift 2014, 116 (3): 293-320.

AuthorPublishing yearSubject
Daniel Castillo

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Europe-Asia Studies 2014, 66 (10): 1737-1738.

AuthorPublishing yearSubject
Ekaterina Tarasova

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Baltic Worlds 2014, online (June 27): -.

AuthorPublishing yearSubject
Ekaterina TarasovaKarin Edberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2014

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Political ScienceSociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Stockholm : Finansdepartementet, Regeringskansliet, 2014. (Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi ; 2014:1)

AuthorPublishing yearSubject

Henrik Jordahl

Mats Bergman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

AuthorPublishing yearSubject

Johan Hellström

Torbjörn Bergman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Sosiologi i dag 2014, 44 (2): 86-90.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Bergman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Interface 2014, 6 (2): 328-356.

Squatting has been present in Central and Eastern Europe since the fall of state socialism and Poland is pointed out as exceptional in the development of squatting in the area. However, looking closer at the squatting environment in Warsaw reveals that the movements’ successes are a result of a cross-movement alliance with the tenants’ movement. The cooperation between squatters and tenants have in a short period of time gained a strong negotiating position vis-à-vis local authorities in Warsaw. The objective of this article is to analyse the mechanisms behind the cooperation of squatters’ and the tenants’ movements and in particular the cognitive processes behind the formation of an alliance. Specific research questions posed in the article cover how the cooperation between the squatting movement and the tenants’ movement emerge in the city, and what cognitive processes characterize the cooperation. The empirical material for the study consists of altogether 40 semi-structured interviews with squatters and activists in the tenants’ movement in the city. It is argued in the article that the development of alliance formation includes processes of defining common goals, underplaying of differences, and recognizing common strength. Moreover, in order to reach the point when the alliance is formed the process of recognition of common strength needs to be successful in both movements resulting in a shared perception of empowerment.

AuthorPublishing yearSubject
Dominika Polanska

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2014

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Att Lära en företagsekonom att tänka. Huddinge : Södertörns högskola, 2014. 5-10.

AuthorPublishing yearSubject
Ann-Sofie KöpingTommy Larsson Segerlind

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Nordisk Försäkringstidskrift 2014, 4 : -.

AuthorPublishing yearSubject

Mats Larsson

Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: The Paradox of Openness. Leiden : Brill Academic Publishers, 2014. 1-9.

AuthorPublishing yearSubject
Carl MarklundNorbert Götz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2014

School/Centre

CBEESSamtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

Leiden : Brill Academic Publishers, 2014.

The ‘open society’ has become a watchword of liberal democracy and the market system in the modern globalized world. Openness stands for individual opportunity and collective reason, as well as bottom-up empowerment and top-down transparency. It has become a cherished value, despite its vagueness and the connotation of vulnerability that surrounds it. Scandinavia has long considered itself a model of openness, citing traditions of freedom of information and inclusive policy making. This collection of essays traces the conceptual origins, development, and diverse challenges of openness in the Nordic countries and Austria. It examines some of the many paradoxes that openness encounters and the tensions it arouses when it addresses such divergent ends as democratic deliberation and market transactions, freedom of speech and sensitive information, compliant decision making and political and administrative transparency, and consensual procedures and the toleration of dissent.

AuthorPublishing yearSubject
Carl MarklundNorbert Götz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2014

School/Centre

CBEESSamtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

In: Mapping foreign correspondence in Europe. London : Routledge, 2014. 252-260.

In recent years, news organizations across the world have undergone significant changes due to technological developments and increased economic pressures. As a consequence, newspapers as well as broadcasters have been forced to cut budgets and decrease the number of foreign correspondents. This process has taken place in a time marked by extended political integration but also severe economic crises across Europe. Against this background, the chapter maps the broader field of foreign correspondents operating in Sweden. The chapter draws attention to the media organizations the correspondents represent, the type of news they produce and what implications the political and economic changes have on newsgathering and working conditions. 

AuthorPublishing yearSubject

Jessica Gustafsson

Andreas Widholm


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

International Sociology 2014, 29 (6): 565-583.

While corroborating the fact that the majority of protesters attend demonstrations together with friends, family and/or fellow members of their organizations, this article shows that protesting alone remains an option for many people – under the right circumstances. Through multilevel analysis of survey data from participants in 69 demonstrations in eight Western European countries, the authors study lone protesters in different types of demonstrations. On the individual level, they show that protesting alone is closely linked to relative detachment from interpersonal mobilizing networks, as well as to short decision times. The authors also develop demonstration-level explanations for why lone protesters are more common in some demonstrations than in others. Precipitating events and inclusive social movement communities increase the proportion of lone demonstrators, which is also higher in static rallies than in moving demonstrations. These factors arguably make personal networks less crucial for protest mobilization.

AuthorPublishing yearSubject

Mattias Wahlström

Magnus Wennerhag

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

AuthorPublishing yearSubject

Mats Larsson

Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Dagens Nyheter 2014, 27 oktober : 6-.

AuthorPublishing yearSubject
Carl Marklund

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

CBEES

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Baltic Worlds 2014, online (Oct. 13): -.

AuthorPublishing yearSubject

Peteris Timofejevs Henriksson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2014

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Baltic Worlds 2014, online (June 17): -.

AuthorPublishing yearSubject

Peteris Timofejevs Henriksson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Models of Democracy in Nordic and Baltic Europe . Farnham : Ashgate, 2014. 77-115.

AuthorPublishing yearSubject
Karl Magnus Johansson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Internationella relationer. Lund : Studentlitteratur AB, 2014. 435-452.

AuthorPublishing yearSubject
Karl Magnus Johansson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Stockholm : Folkbildningsrådet, 2014. (Folkbildningsrådet utvärderar ; 2014: 3)

AuthorPublishing yearSubject

Eva Andersson

Pelle Åberg


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Stockholm : Dialogos Förlag, 2014.

AuthorPublishing yearSubject

Mats Larsson

Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Farnham : Ashgate, 2014.

AuthorPublishing yearSubject
Nicholas Aylott

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Företagshistoria 2014, 3 : 41-44.

AuthorPublishing yearSubject
Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Central European Journal of Communication 2014, 7 (2): 273-290.

The Russian journalism has certain peculiarities based on deeply rooted traditions and state of the modern media system. It has developed a double professional culture; on the one hand it has been serving the state interests and on the other hand journalism has been a mission of enligthment and education in the tradition of the “intelligentia”. New technologies drastically affect media work. Since the mid of 2000s the introduction of social media challenged journalists’ role in society as well as professional practices and norms. This paper discusses an existence of pattern of using social media by Russian journalists based on historical roots and socio-cultural and political background. 

AuthorPublishing yearSubject
Elena JohanssonGunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

The Journal of Media Innovations 2014, 1 (2): 75-96.

Multiskilling in a journalism context is not a case of “de-skilling” of the profession. There are problems related to the quality in newsrooms adapting multiskilling strategies, but in general multiskilling is more correctly defined as a re-skilling or an up-skilling. This is the conclusion from results of a survey of 1,500 journalists in Poland, Russia and Sweden, along with interviews with 60 journalists in these three countries. Multiskilling in journalism gives more room for creativity and more power to the individual journalist, according to those with experience of working as multi-reporters. It allows them more freedom to make their own decisions in their daily tasks, e.g., choosing subjects and stories. At the same time, from the perspective of the media company, multiskilling is a strategy to increase production in the newsrooms. But multiskilling has no direct correlation with downsized newsrooms: it is rather an industry norm for how to organize work in newsrooms of today.  Multiskilling is also changing the journalistic culture, putting more focus on production and adapting content for different channels.

AuthorPublishing yearSubject
Gunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Journal of Print and Media Technology Research 2014, 3 (2): 107-118.

Professional journalistic culture is a complex of journalistic values, practices, norms and media products. On the one hand it tends to unification across the globe, but on the other hand these cultures varies according to cultural diversities.  Technological development leads to a media convergence, increasing interactivity and plenty of opportunities for individualization of media content influence audience’s demands and consequently challenge of traditional routine of journalists’ work, affect professional practices and even undermine traditional role of a journalist in society. Social media creates new conditions for both actors: readers/viewers/listeners and for media professionals who use it as a tool for media work.  Journalists in the different countries, however, use social media for professional needs not equally. This paper is discussing differences and similarities in the patterns of social media use by Polish, Russian and Swedish journalists.  The research is based on a survey of 500 journalists in each country.  

AuthorPublishing yearSubject

Pawel Baranowski

Elena JohanssonGunnar Nygren

Jonas Appelberg


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Umeå : Boréa Bokförlag, 2014.

AuthorPublishing yearSubject
Anders Ivarsson WesterbergKjell ÖstbergYlva Waldemarson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

Academy of Public AdministrationSamtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary StudiesSchool of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

Historical StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

Lund : Studentlitteratur AB, 2014.

AuthorPublishing yearSubject

Göran Ahrne

Apostolis Papakostas

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: 4th Annual International Conference on Business Strategy and Organizational Behaviour (BizStrategy 2014). Singapore : GSTF.

The health service industry is becoming increasingly internationalized. People are travelling increasingly longer distances for medical treatment. A new rapidly expanding medical tourism industry has emerged. For health service providers to compete they have to specialize and become more innovative. These innovative strategies are not limited to technical innovation, but also organizational- and service-related innovations. Treatment costs which influence the price paid for treatment are becoming a major factor influencing competition. We have looked at recent changes made within the European health care sector, to find evidence of a new innovative climate for the provision of medical treatment to patients. The emergence of Centers of Excellence is an example of responses to a new competitive climate in a global industry.

AuthorPublishing yearSubject
Erik BorgKarl GratzerKjell Ljungbo

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Baltic Worlds 2014, 7 (1): 29-41.

The postcommunist concept of transition, as it was in use during the 1990s and early 2000s, is analyzed from the viewpoint of its intellectual prehistory. The concept is partly contrasted with alternative notions, partly relocated to its antithesis of communist ideology, where “transition” actually was an established concept. Via Hegel and Lenin, the concept’s logic of asymmetry and negativity is theoretically demonstrated. One thesis is that radical versions of teleological postcommunist transitology have unconsciously reproduced an essentially communistconceptualization of change that may generate new ideological biases and misconceptions. The reconstruction of the dialectics between communist and postcommunisttransitology indicates and responds to a need for historical reflexivity.  

AuthorPublishing yearSubject

Kristian Petrov


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Historical and Contemporary Studies
History of Ideas

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural TheoryHistorical StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

In: Public Sector Information - Open Data. Wien : Facultas, 2014. 53-63.

AuthorPublishing yearSubject
Patricia Jonason

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Public Law

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Lund : Studentlitteratur AB, 2014.

Finanskriser i sverige Den 15 september 2008 tvingades Lehman Brothers ställa in sina betalningar, vilket startade den mest omfattande internationella finansiella krisen sedan depressionen på 1930-talet. Krisens orsaker, bankernas agerade och statens roll i det finansiella systemet har diskuterats livligt. Men finansiella kriser är inte unika för vår tid utan har varit en del av ekonomins utveckling under de senaste århundradena. Denna bok fokuserar främst på de finansiella kriser som drabbat Sverige under de senaste 150 åren, det vill säga sedan landet började industrialiseras och den ekonomiska tillväxten ta fart. Finansiella kriser har ofta inträffat i samband med perioder med snabb tillväxt och ändrade förutsättningar för näringsliv och finansmarknad. I framställningen analyseras krisernas bakgrundsfaktorer, utveckling hur kriserna har lösts och framför allt vilken roll staten har spelat i denna process. Interaktionen mellan stat, marknad och aktörer har varit viktiga för framväxten men även för att lösa finansiella kriser. Boken ger en överblick över svenska finanskrisers drivkrafter, utveckling, räddningsaktioner och konsekvenser. 

AuthorPublishing yearSubject

Mats Larsson

Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Huddinge : Södertörns högskola, 2014.

”Jag letade efter en mordängel och jag hittade en prislista.” Orden är journalisten Marciej Zarembas, en av deltagarna på det vittnesseminarium om vårdens marknadisering som hölls i Almedalen sommaren 2013 och som återges i denna skrift.Marciej Zaremba, som hittat närmare 2 500 virtuella avtal och en modell av företagsliknande styrformer inom den offentliga vården, är övertygad om att prislistor, beting och vårdgarantier styckar upp vården i moment och diagnoser utan hänsyn till faktisk tid och resursåtgång, hänsyn till patentens behov eller vårdens kvalitet och utgång.En annan av seminariedeltagarna, Klas Eklund, professor i nationalekonomi, menade istället att problemen handlade om patienters bristande valfrihet, statens ekonomiska problem och dåliga styrsystem i vården. De skulle lösas genom att vården drevs som ett företag med interndebitering och prislistor. Där skulle personalens initiativ kunna tas till vara och den solidariska sjukvårdsmodellen försvaras.

AuthorPublishing yearSubject

Kristina Abiala


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Demokrati och förvaltning. Stockholm : Stockholm School of Economics Institute for Research, 2014. 259-277.

AuthorPublishing yearSubject
Anders Ivarsson Westerberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

Academy of Public AdministrationSamtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary StudiesSchool of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Næringsliv og historia. Oslo : Pax Forlag, 2014. 7-33.

AuthorPublishing yearSubject

Espen Ekberg

Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Oslo : Pax Forlag, 2014.

AuthorPublishing yearSubject

Espen Ekberg

Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Huddinge : Södertörns högskola, 2014. (PESO Research Reports ; 2)

This report explores the question of how populist parties organize and towhat extent they have intrinsic characteristics and are alike in their organization. As this problematique is under-researched there is an important gapin our understanding and knowledge concerning populism and its parties. Largely a synthetic work, the report seeks to fill this void in existing researchthrough an overview of the secondary literature and an inventory ofscattered evidence covering a set of political parties broadly labelled populist. The evidence reveals that these parties in a range of European countrieshave experienced remarkably similar organizational attributes andstyle. A clear pattern has emerged. In a broad comparative perspective,three identifiable patterns are particularly notable as regards the organizationof these parties. The first pattern is centralized organizational structures. The second pattern, and linked to the former, is personalized leadership,which is often but not always based on charismatic authority. Thethird pattern is factionalism or intra-party division.

AuthorPublishing yearSubject
Karl Magnus Johansson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Digital Journalism 2014, 2 (3): 394-405.

Data journalism is an evolving form of investigative journalism. In previous research andhandbooks published on this topic, this form of journalism has been called computer-assistedreporting and data-driven journalism, as well as precision, computational or database journalism.In Sweden, data journalism is still fairly uncommon. The purpose of this paper is to providean overview of the development of data journalism at seven Swedish traditional mediacompanies, using action research methods. The content of this paper is based on an onlinesurvey of journalists and in-depth interviews with editors at these participating companies. Theresults indicate that, based on how this field is currently perceived by journalists in the interviews,there is a common definition of data journalism. Furthermore, the survey shows thatthe attitudes towards data journalism during the process of introducing new methods andgenres of journalism into “old” organizations are correlated with the level of perceived experiencein data journalism working methods. The main challenges facing the working methodsof data journalism today are a shortage of time and the need for training and developingdata journalism skills.

AuthorPublishing yearSubject
Ester AppelgrenGunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Television Audiences Across the World. : Palgrave Macmillan, 2014. 179-195.

The chapter by Davydov and Johannson is dedicated to the history and current state of the TAM system in Russia. Special attention is payed to origins of national TV market and first steps in audience measurement in 1990s. The story of battles around series of TAM tenders, that didn't manage to unite the industry around the measurement project, is given in detail. Authors argue that the existing TAM project is a result of compromise between the needs of global advertisers and political system. It is shown, that during the reign of Vladimir Putin since 2000 Russian government has strong influence on decisions in the field of audience measurement. However the reached consensus on the TV measurement among various political groups seems to be quite fragile.

AuthorPublishing yearSubject

Sergey Davydov

Elena Johansson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

GeoJournal 2014, 79 (4): 407-419.

The aim of this article is to investigate regulations regarding housing and spatial planning to determine the extent to which these have influenced the development of gated housing in Poland since 1989. The focus is on how government policy with regard to spatial planning and housing, together with the law on property and ownership, influences the emergence and development of gated forms of housing in the country. Legal regulation documents concerning issues of housing and spatial planning between 1990 and 2013 have been studied. The article argues that the liberal policies and legal regulation in the country is resulting in a disregard for spatial planning and housing, but also the lack of integrated urban policies. Existing spatial plans are of a consultative nature and bear no regulatory capacity, at the same time as housing programmes and spatial planning in the country is strongly in favor of private investors and new construction. All these shortcomings have created a differentiated housing market, one in which housing developers maximize their profits by constructing gated housing complexes, combined with a tendency among those who have the means to move to newly built housing behind gates. The long period of developer-friendly policies and governmental support of purchasers of new construction, have resulted in increased popularity of gated communities in Poland and their spread to many Polish cities.

AuthorPublishing yearSubject
Dominika Polanska

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2014

School/Centre

CBEES

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Journal of Baltic Studies 2014, 45 (3): 321-344.

This article addresses political-party organization in Estonia, especially candidate selection. Its first objective is to describe the ways in which the main parties chose their candidates before the 2011 parliamentary election. A second objective is to evaluate those procedures in light of expectations generated by established theory. The focus is on two conditions: the institutional framework, particularly the electoral system, and the relative youth of Estonian democracy. The evidence confirms these expectations only partially, which suggests that an individual party’s ideological, organizational and strategic circumstances, in addition to structural and institutional conditions, are critical to understanding why it performs this basic function as it does.

AuthorPublishing yearSubject
Nicholas Aylott

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2014

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2014, 25 (4): 949-967.

This paper is a contribution to the ongoing discussion concerning factors determining the development of civil society in a post-state socialist context. It examines the financial mechanisms designed to promote civic engagement in Poland, including EU grants and the so-called ‘percentage law’ that allows citizens to support NGOs of their choice with 1 % of their taxes. A detailed analysis of these mechanisms demonstrates that they are advantageous for some types of non-governmental organizations and not for others. Instead of enhancing the situation of the whole sector, they tend to support NGOs that already have substantial resources and hold a strong position vis-à-vis the state. Moreover, organizations and groups fighting for issues considered to be controversial—such as women’s NGOs advocating for the right to abortion or criticizing authorities for their lack of concern when it comes to violence against women—have limited chances to gain financial support from both the state and those sources that are independent from the state. This shows how seemingly gender-neutral institutional arrangements may bring gendered results. The following analysis is based on available statistics (several reports provided by the Klon-Jawor Association, Social Diagnosis Reports from 2007 and 2011) and qualitative data (semi-structured interviews and discourse analysis of the Polish media).

AuthorPublishing yearSubject
Elzbieta Korolczuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Since the 1970s, the concept of “economic informality” has served as focal point for a comprehensive scholarly thinking and the development of policy initiatives enhanced by international organisations. Yet, informality displays a puzzling resilience. The problematique of this book concerns the lenses through which informality has been constituted, studied and acted upon as an empirical phenomenon. By developing a critical understanding of informality as object of study, the book uncovers the historical, scholarly and practitioner contexts in which contemporary conceptualisations of informality are constituted.The author argues that three dominant and conventional approaches to informality systematically fail to account for how the reasons behind people's participation in informal economic activities are constituted by an internal and hierarchically structured social order. To transcend the identified shortcomings of the established approaches, the book rethinks informality through a comprehensive power analysis and highlights the importance of hierarchy, covert violence and domination. A central assumption of this rethinking is that informality constitutes a social phenomenon that emerges and is expressed through social practices, which over time and across space have become institutionalised to the point that informality is considered commonsensical and unchangeable. By putting the reconceptualisation to use through the thinking of Pierre Bourdieu, the book performs an empirical analysis of the nexus between resilience, symbolic violence and informal economic practices in Kosovo from the late 1980s until 2011. Based on primary research material, the analysis offers a unique insight into informal dynamics and illuminates the workings of an intrinsic, circular, malleable and ambiguous system of domination that would otherwise remain hidden.By engaging the empirical, theoretical and meta-theoretical level at the same time, the book explores the twofold constitution of informality as a social phenomenon and brings to light a new understanding of the resilience of the informal. As such, the reconceptualisation forms a critical intervention into scholarly and practitioner discussions about informality. By revealing mechanisms of domination, the book offers an alternative and fruitful account of the socio-historical weave within which practices of informality in Kosovo crystallise. 

AuthorPublishing yearSubject

Joakim Ekman

Anna Danielsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2014

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

International Studies Perspectives 2014, 15 (1): 94-108.

This paper challenges the commonly held perception that grand theory is irrelevant for policy. Policy, it is often argued, is in need of detailed case-oriented empirical analysis and instrumental policy recommendations rather than any sweeping generalizations or lofty ideas emanating from grand theory. Notwithstanding, this paper argues that grand theory has an underestimated relevance for policy. To be able to see and appreciate this, the notion of policy relevance must be expanded. Whereas grand theory and grand concepts such as Realism, Liberalism, Constructivism, or Marxism do not provide case-specific knowledge or recommendations, they provide general roadmaps, conceptualization of world affairs, and also have a symbolic function, legitimating or challenging established policy paradigms. Policymakers, akin to grand theorists, arguably like to make sweeping statements and generalizations. Drawing on theory and findings in public policy studies, here applied to international relations and foreign policy, this paper suggests conditions under which grand theory can be relevant for policy.

AuthorPublishing yearSubject
Johan Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Politics, Economy and the Organization of Society

Deviant behavior 2014, 35 (2): 133-151.

AuthorPublishing yearSubject

Jonas Lindblom

Kerstin Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Journalism Studies 2014, 15 (6): 841-858.

Journalism education plays an important role in the formation of a professional identity. With the results from a survey to 527 journalism students in five countries (Poland, Russia, Sweden, Estonia and Finland) similarities and differences are analysed – motives to become a journalist, competences and character traits, ideals and values and relations to other professional areas as PR and politics. The main question is whether there is a process of homogenization among future journalists as a result of globalization, or whether there still are clear differences connected to history, politics and different media systems.  The results shows that it is not possible to talk about one similar professional identity, but rather hybrid forms of professional identities that combine some universal journalistic values with cultural heritage and social/political conditions of the different countries.

AuthorPublishing yearSubject
Gunnar Nygren

Karin Stigbrand


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Revista Ecumenică Sibiu 2013, 5 (1): 79-90.

In many countries in Europe entrepreneurs take over the responsibility of the integration process. This paper criticizes a certain type of entrepreneurial role model as promoting a single input agent, only counting profit as its input. The possibility of a non-outsourced, conscience-based model for regulating the integration process is discussed as a possibility and as a stepping stone for critique of the entrepreneurial model’s social claims as a whole.

AuthorPublishing yearSubject
Rikard Friberg von Sydow

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Crossroads Digest 2013, 8 : 67-78.

In this paper we compare the representations of the exhibitions dedicated to World War II (WW2), located at the National Historical Museums of Chisinau in Moldova and Tiraspol in Transnistria respectively. We provide general descriptions of the museums’ contents in order to understand the more subtle policies of the museums, as well as to highlight the meaning-forming points of the countries’ histories, as they are presented today. We will show that in Moldova, the national museum engages in rampant symbolic violence, while in Tiraspol symbolic violence, accompanied by classic displays of Sovietism such as, industrialization, militarism and sports prowess, is used as an element in the legitimization of Transnistrian independence.

AuthorPublishing yearSubject

Adi Schnytzer

Alina Zubkovych

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Historical StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

Expressen 2013, 15 maj : 4-.

AuthorPublishing yearSubject
Christoph Andersson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Historical StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

Sydsvenskan 2013, 28 maj : 5-5.

AuthorPublishing yearSubject
Christoph Andersson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Historical StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

Sydsvenska Dagbladet 2013, 14 augusti : 4-5.

AuthorPublishing yearSubject
Christoph Andersson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Contributions to the History of Concepts 2013, 8 (2): 83-95.

AuthorPublishing yearSubject
Jussi Kurunmäki

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Historical StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

: SESPA, Mittuniversitetet, 2013. ( ; )

Sammanfattning Bakgrund, syfte och tillvägagångssätt Denna studie är ett delstudie i EGs strukturfondsprojekt ”Samhällsentreprenörskap – gränsöverskridande kraft för regional och lokal utveckling i glesa miljöer” (SESPA), med Mittuniversitetet som huvudman samt Jämtlands län och Västernorrlands län som deltagande regioner.Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap och förståelse för ägarskiftesfrågan i mindre företag, med Jämtlands och Västernorrlands län som empirisk bas. För att rikta studien mot dess syfte har tre frågeställningar formulerats:1. Hur ser kunskapsläget ut, från ett övergripande plan, när det gäller forskning, kartläggningar, utredningar och studier gällande företeelsen ägarskiften? Nationellt i Sverige? Regionalt och lokalt i Jämtland och Västernorrland?2. Hur uppfattas nuläge, möjligheter, problem och utmaningar när det gäller företeelsen ägarskiften i Jämtland och Västernorrland? 3. Vad görs i Jämtland och Västernorrland för att stötta och underlätta ägarskiften i mindre företag? Finns goda exempel och lärdomar inom eller utanför länen som kan bidra till lärande och utveckling?Fem kompletterande, kvalitativa undersökningsmoduler har byggt upp studien:Genomgång av tidigare vetenskapliga arbeten på en övergripande nivå, i huvudsak med inriktning mot arbeten som är utförda med ett fokus på ägarskiften i Sverige.Skrivbordsundersökning.Djupintervjuer med 29 sakkunniga personer inom området ägarskiften.Intervjuer med 25 kommun politiker och tjänstemän från de femton kommunerna i Jämtland och Västernorrland.Fallstudier av fyra lokala och regionala initiativ för att stötta ägarskiftesprocesser samt en fallstudie av ett nyligen avvecklat framgångsrikt gotländskt företag med 14 anställda.En sammanfattning av studiens resultat Ägarskiftesprocessen av mindre företag kännetecknas av att vara komplex, komplicerad, månfacetterad och den tenderar att bli mycket utdragen i tiden. Ett problem kopplat till ägar-skiftesfrågan är att långt ifrån alla ägarskiftesprocesser når fram till ett fullbordat skifte av ägare till företaget. Till problembilden hör att även ägare till välskötta, lönsamma och bärkraftiga mindre företag misslyckas med att finna nya ägare som vill och kan driva företaget vidare. EU-kommissionen riktade tidigt blåslampan på ägarskiftesproblematiken EU-kommissionen genomförde studier och väckte frågan om ägarskiften i mindre företag som ett problemområde redan under första hälften av 1990-talet. Grunden för problemsynen var de negativa samhällseffekter som följde av den stora mängden misslyckade ägarskiften, där EU-kommissionens beräkningar visade att mer än 200 000 företag och närmare en miljon arbets-tillfällen riskerade att försvinna årligen som en följd av misslyckade ägarskiften i medlemsländerna.EU-kommissionen (2006) har över åren vidhållit att ägarskiftesfrågan är en ytterst viktig fråga för medlemsländernas tillväxt och utveckling. Kommissionen refererar till studier som visar att det i genomsnitt bevaras fem jobb i varje mindre företag som skiftas, medan nya företag i genomsnitt alstrar två nya jobb. Dessutom visar studier att företag som övertagits via ett ägarskifte överlever oftare än nystartade företag. Kommissionen hänvisar till en forsknings-studie från Österrike som visar att närmare 96 procent av de företag som hade genomgått ägarskiften, fortfarande bedrev verksamhet efter fem år. Samma siffra för nystartade företag var cirka 75 procent (EU-kommissionen, 2002, sid 55). Andelen nystartade svenska företag som fortfarande lever efter tre år var 68 procent år 2011 (Tillväxtanalys, 2013).Kommissionens syn har varit och är att många misslyckade ägarskiften kan förhindras med hjälp av stöd och insatser från offentligheten. Därför gav EU-kommissionen år 1994 i uppmaning till medlemsländerna om att vidta insatser för att underlätta ägarskiften i mindre företag.I kölvattnet av EU-kommissionens arbete publicerade organisationen Företagarna en studie om ägarskiften år 2003. Nutek fick år 2004 flera regeringsuppdrag inriktade mot att vidta åtgärder för att underlätta ägarskiften i mindre företag. Som ett led i regeringsuppdraget genomförde Nutek under år 2004 två omfattande studier om ägarskiften i mindre företag. Vid årsskiftet 2004–2005 infördes, i linje med kommissionens uppmaningar, skattelättnader i form av slopad gåvo- och arvsskatt.Svensk forskning om ägarskiften konstaterar med stor samsyn, i huvudsak med ovan nämnda studier från Nutek och Företagarna från år 2003 och 2004 som primärkällor, att 40 – 60 procent av de svenska småföretagarna förväntas komma att genomföra ett ägarskifte i sina företag under den närmast kommande tioårsperioden. Hur många företag i landet som riskerar nedläggning till följd av misslyckade ägarskiften varierar utifrån källa och undersöknings-metod. Nutek (2004a) konstaterade att 16 000 - 18 000 småföretag med 2–49 anställda riskerade nedläggning under den närmast kommande femårsperioden. Företagarnas beräkningar från år 2003 visade, utifrån utgångspunkten att var fjärde företagare var född på 1940-talet, att 90 000 företag med 0–49 sysselsatta och anställda riskerade nedläggning under de närmast kommande tio till tolv åren.Risken för att misslyckas med ett ägarskifte är störst för de minsta företagen, samtidigt som de många minsta företagen är högst betydelsefulla för vårt samhälles välfärd, utveckling och tillväxt. I Sverige finns över över en miljon företag med 0 - 9 sysselsatta och anställda, vilket betyder att 96,5 procent av landets alla företag har 0 – 9 sysselsatta och anställda och närmare 30 procent av landets alla sysselsatta och anställda arbetar i dessa mindre företag.Misslyckade ägarskiften påverkar inte bara företagets ägare, utan även anställda, kunder, leverantörer och det omgivande samhället. Uppköp och företagsnedläggningar kan på sikt även ge en negativ inverkan på sysselsättning, ekonomisk och social aktivitet, tillväxt och utveckling samt skatte- och befolkningsunderlag. För att ge en grov bild av de samhälls-ekonomiska effekter som kan uppstå som en följd av ägarskiften, presenterade Nutek (2004a) beräkningar om antalet möjliga företagsnedläggningar till följd av ägarskiften under den kommande femårsperioden. Beräkningarna visade att 38 000 arbetstillfällen riskerade att försvinna under den närmast kommande femårsperioden i Sverige. Beräkningarna för Jämtlands län visade att 530 arbetstillfällen riskerade att försvinna under den närmast kommande femårsperioden och beräkningarna för Västernorrlands län visade att 888 arbetstillfällen var i riskzonen under den närmast kommande femårperioden.Hur ser nuläget ut? Idag, cirka tio år efter ovan nämnda studier, kan man fråga sig: Hur har det gått med de stora volymer av förväntade ägarskiften som EU-kommissionen och Nutek aviserade? – Vilken kunskap har vi om utfallen av ovan beskrivna scenarier? Har företagsägarna lyckats skifta ägare till sina företag – eller ej? Till vem har företagen skiftats? Hur många och vilka företag har avvecklats – och varför? Vilka har problemen, utmaningarna och möjligheterna varit och vilka förutsättningar bör råda för att så många ägarskiften som möjligt skall lyckas framöver.Någon uppföljning av Nuteks omfattande studier från 2004 för att få svar på frågor som de ovan nämnda har inte genomförts. EU—kommissionen har under 2000-talets första decennium fortsatt att betrakta ägarskiftesfrågan som problematisk och mycket viktig. Kommissionen har därför vid ett flertal tillfällen gjort nya studier och insatser samt repeterat uppmaningarna från år 1994 till medlemsländerna om att vidta åtgärder för att underlätta och stötta ägarskiftes-processer i mindre företag. Den senaste uppmaningen publicerades år 2011. Även Företagarna har gjort fler framåtblickande studier, men någon uppföljande resultat- och effekttudie från de företag som i realiteten har skiftats under millenumskiftets första decennium har inte gjorts.Denna studie visar inte på någon märkbar ökning av antalet ägarskiften i kölvattnet av de många 40-talistföretagarna som har gått, eller går i pension under detta milleniums första tio till femton år. Studien indikerar snarare att antalet ägarskiften har legat tämligen konstant i flera decenniers tid och att antalet skiften förväntas ligga kvar på ungefär samma nivåer, åtminstone fram till år 2020. Kommissionens och Företagarnas studier från år 2011 visar inte på någon avmattning varken när det gäller antalet förväntade ägarskiften eller antalet förväntade misslyckade ägarskiften under de kommande åren. Från Företagarnas senaste studie om ägarskiften från 2011 framgår t.ex. att 35 procent av företagarna i Västernorrland och 30 % av företagarna i Jämtland hade för avsikt att sluta jobba på fem års sikt. Västernorrlands siffror var högst i landet, där riksgenomsittet var att 23 % av företagarna har för avsikt att sluta jobba på fem års sikt.Denna studie belyser vidare en tydlig förändring som pågått en länge tid, nämligen den att fram till för några decennier sedan ägarskiftades nästan alla mindre företag till företagsägarens barn, men idag tar barnen endast över 25–40 procent av företagen  -  siffror som tycks fortsätta nedåt. Ytterligare en förändring som framstår klart i denna studie är att landets företagsägare till mindre företag fortsätter att äga och leda sina företag allt högre upp i åldern, inte minst gäller detta företagsägarna i landets norra delar. Från Företagarnas rapport (2007) framgår att en tredjedel av landets företagare var 55 år eller äldre. Västernorrland var det län som hade störst andel företagare som var 55 år eller äldre, hela 38,9 procent och i Jämtlands län var 36,6 procent av företagarna 55 år eller äldre. Data från Länsstyrelsen Jämtland (2010) visade att inom några år beräknas var tredje lantbruksföretagare i länet vara äldre än 65 år.Ägarskiftesprocesser i mindre företag når ofta inte fram till ett fullbordat ägarskifte Från studien framgår att många företagsägare lyckas nå fram till ett slutresultat av en ägar-skiftesprocess där en ny ägare tar över företaget, men långt ifrån alla företagsägare lyckas nå ett sådant slutresultat. Det är ägarna till de minsta företagen som löper störst risk att inte lyckas skifta ägare till sina företag. Att ägarskiftesprocesser i mindre företag många gånger inte når fram till ett fullföljt skifte av ägare till företaget kan ha många orsaker. Följande orsaker har identifierats i studien:Ägarskiftesprocessen kan ha påbörjats allt för sent, vilket gör att den tillgängliga tiden riskerar att bli alltför kort för att ta sig igenom den komplexa och i tiden utdragna ägarskiftesprocessen och nå fram till att att en fullföljd ägarskfifteslösning.Det finns inte någon inom släkten eller det personliga nätverket som vill eller kan ta över företaget.Företag som fungerat som försörjningsföretag för företagsägaren och dennes familj under en eller ett par generationer har många gånger svårt att locka nya köpare. Denna slags företag kännetecknas ofta av ett lågt kostnadsläge men även av bristande utveckling, innovation och investering över tiden.Företaget ligger i glesbygd, har dålig lönsamhet, svaga framtidsutsikter och kanske stora utecklings- och investeringsbehov.Verksamheten är starkt kopplad till ägaren, dennes nätverk och kompetens och en styrelse med externa ledamöten saknas.Branschen kan anses vara oattraktiv för den yngre generationens köpare och kanske befinner sig branschen i en strukturomvanding som gör att framtidsutsikterna är mörka.Priset på företaget anses ofta vara för högt av möjliga köpare och dennes finansiärer.Intresserade köpare kan ha svårt att ordna finansiering för företagsköpet. Ett successivt, eller mjukt skifte kan vara en lösning på ett sådant dilemma.Matchningsprocessen mellan säljare och köpare kännetecknas av bristande transparens och därmed av ineffektivitet.Företagsägare till mindre företag saknar kunskap om ägarskiftesprocessen, dess faser, aktiviteter och aktörer. Dessutom saknas tid i småföretagarens kalender för att hinna med att driva en ägarskiftesprocess.Företagsägare till mindre företag har ofta svårt att släppa taget om företaget, vilket kan ha fler orsaker, t ex: Emotionella och starka personliga kopplingar till företaget, brist på förtroende för en ny tänkbar ägare eller att bristen på avsättningar till den egna pensionen gör det svårt att sluta arbeta av ekonomiska skäl.De tjänster och erbjudanden som finns på”ägarskiftesmarknaden” är inte anpassade för de minsta företagens behov och betalningsförmåga. Företagsmäklare tenderar t.ex att vända sig till företag som omsätter mer än 5 miljoner eller mer än 10 miljoner kronor. Deras prismodeller baseras på fast pris samt en procentuell provision på försäljnings-priset. Med en sådan prismodell blir det olönsamt att bistå de minsta företagen, där stöd- och rådgivningsarbetet tenderar att bli mycket tidskrävande samtidigt som försäljningssumman av företaget många gånger inte är hög.Det råder brist på intresserade entreprenörer som vill köpa befintliga, mindre företag.Marknadsföring, kommunikation, strukturer, processer, metoder och verktyg är bristfälliga i det offentliga systemen, både på nationell, regional och lokal nivå, när det gäller att presentera möjligheten för tänkbara entreprenörer och köpare att ta över företag vid ägarskiften.Det offentliga systemet, både på nationell samt regional och lokal nivå i Jämtland och Västernorrland, är inaktiva när det gäller att vidta insatser som kan stimulera, underlätta och stötta ägarskiftesprocesserna i mindre företag. Exempelvis saknas processrådgivare som kan stötta både säljare och köpare under hela ägarskiftesprocess samt vid behov koppla in expertrådgivare.Vissa företag är inte tillräckligt välmående och bärkraftiga för att kunna skiftas. En del av dessa företag kan stärkas och utvecklas i positiv riktning under ägarskiftes-processens gång, men inte alla företagare lyckas med en sådan bedrift.Samhället har mycket att vinna på att så många mindre, bärkraftiga företag som möjligt når lyckade slutresultat i företagens ägarskiftesprocesserStudiens resultat visar att samhället på alla nivåer, nationellt, regionalt och inte minst lokalt, har mycket att vinna på att så många bärkraftiga och sunda mindre företag som möjligt får nya kunniga och engagerade ägare som slutresultat av en ägarskiftesprocess.Studien visar också att processen för att nå fram till ett positivt slutresultat är så komplicerad och komplex att företagsägare till mindre företag ofta inte förmår klara processen utan extern rådgivning och stöd inför och under processens gång. Studien klargör även att många ägare till mindre företag efterfrågar sådana insatser. I Jämtland och Västernorrland län erbjuds inte detta slags stöd, varken på regional nivå, länsnivå eller på kommunal nivå. Av studien framgår att inte heller marknadens aktörer erbjuder tjänster som är anpassade i pris och utformning för företagarnas behov av stöd och rådgivning i ägarskiftsprocesser i de minsta företagen. EU-kommissionen (2006a) konstaterar att ”Det är bara medlemsstaterna och deras nationella, regionala och lokala förvaltningar samt företagarorganisationer som kan skapa de förutsättningar som behövs för framgångsrika företagsöverlåtelser”. Studien visar samtidigt att Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland, Region Jämtland, Almi samt de 15 kommunerna, med något undantag, framstår som inaktiva i ägarskiftesfrågan. Detta trots att respondenterna betraktar frågan som mycket viktig eller viktig. I närmare 90 procent av kommunerna i Jämtland och Västernorrland anser sakkunniga representanter att ägarskiftes-frågan är viktig eller mycket viktig. Trots detta, är det endast 13 procent av kommunerna som vidtar konkreta och systematiska åtgärder för att underlätta och stötta ägarskiftesprocesser i mindre företag. Förklaringarna till varför insatser och stöd inte erbjuds är: Brist på verktyg och kompetens. Andra aktörer, främst Almi, stöttar frågan. Företagsägarna vill inte ha stöd av det offentliga i den känsliga frågan. Företagsägarna och marknaden skall hantera frågan. Inte alla företag är ämnade att ägarskiftas.Fallstudierna i rapporten illustrerar goda exempel på regionala och lokala, konkreta och operativa insatser som kan vidtas för att stötta ägarskiftesarbetet i mindre företag. Fallstudierna belyser att det är fullt möjligt att nå fullföljda och lyckade ägarskiften med hjälp av stöttande och rådgivande operativa insatser under hela ägarskiftesprocessens gång för företag med bärkraft.Rekommendationer och förslag Baserat på studiens resultat avslutas rapporten med att ge rekommendationer och förslag till offentliga verksamheter, näringslivsorganisationer, marknadens aktörer, ägare till mindre företag samt till forskare.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Dahlström

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: On conference website. : .

AuthorPublishing yearSubject
Patricia Jonason

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Public Law

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Stockholm : The Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society (CSMS), 2013.

A military commander serving overseas must be prepared to act and take responsibility for events that they are not fully in control of or can influence. The same commander needs to be ready to deal with imponderable situations and operate in contradictory contexts, often in situations where there are no predetermined solutions. In Mission Commander, seven Swedish military officers describe their experiences of stressful and morally challenging situations. The interviewees have held posts ranging from battalion commander to force commander. The purpose of Mission Commander is to stimulate discussion and reflection on military professionalism. This book also describes a method of developing military skills by using structured reflection, dialogue and writing. Lotta Victor Tillberg has interviewed Hans Ilis-Alm, Anders Brännström, Olof Granander, Ulf Henricsson, Hans Håkansson, Jan-Gunnar Isberg and Mats Ström. Peter Tillberg is the project leader of ‘The Use of Force and Modern Military Professionalism’, of which the interviews are a part. He is also the picture editor of Mission Commander. The book is part of an ongoing research project on the modern military profession and was commissioned by the Swedish Armed Forces. The Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society (CSMS), a forum for promoting and exchanging research on military organizations and civil–military relations, has carried out this work.

AuthorPublishing yearSubject

Peter Tillberg

Lotta Tillberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and Education

Teacher Education

Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Stockholm : Arvsfonden, 2013. ( ; )

AuthorPublishing yearSubject
Malin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 2013, 42 (5): 1076-1079.

AuthorPublishing yearSubject
Malin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: The 25th EAEPE annual Conference Website [online]. : .

In order to theoretically analyze, from the perspective of new monetary economics andsociallearning,theevolution of monetary arrangementswith functional separation of money,thispaperanalyzes the history of Hanseatic monetary arrangements and the functional separationof money in the Baltic and North Seas region, that is, the evolution of units of account andmedia of exchangealong the East-West trade routes of the Hanseatic League. Focusing on thecognitive aspect of money as social institution, the evolution of units of account and media ofexchange are studied as adaptive responses by human minds. The emphasis will be on theheuristics of long-distance traders in the Baltic and North Seas region, considering theexchange of commodities and of monies.Going beyond the emergence of money as mediumof exchange, this paper studies the emergence of unitsof account and of media of exchange,that is, the emergence of monetary arrangements as co-evolution of units of account, in theMiddle Ages called monies of account, and media of exchange, in which the value of moneyis given by its purchasing power, be it money of account or money as medium of exchange.This paper views institutions as having both a cognitive and a behavioral component. Associal institution, money has a cognitive dimension, which represents the way traders thinkabout money as unit of account and medium of exchange, respectively, in the form ofmonetary heuristics, translating the unit of account to a particular worth, using a social scriptto which market agents attribute a specific worth.When the value of the underlyingcommodity bundle changes from the original worth, market agents observe a script deviationof that bundle, attributing that to changes in the commodity space, and adjust the bundleaccordingly. As social institution, money also has a behavioral dimension, which is expressedin the purchasing power of money; what commodity bundle could be bought for a certainamount of one currency, a medium of account with its associated media of exchange, foranother currency, thus establishing exchange rates. Exchange rates between currencies wereestablished according to relative perceived purchasing power, some kind of classifier system.Along the cognitive dimension, long-distance tradersformed beliefs about the relativepurchasing power of their currencycompared with the foreign one; along the behavioral onethey exchanged money at the rates so specified.The Hanseatictrade was organized along theline Novgorod-Reval-Lübeck-Hamburg-Bruges-London, whereBruges is of particularinterest as meeting place between Italian and Hanseaticmerchants, an interface ofMediterranean and Baltic commerce.In Bruges,Italianmerchant-bankers operated, usingbillsof exchange to meet the requirements of trade by correspondence, while Hanseatic traderelied on the exchange contract adopted to traveling trade. Hanseatic merchants openedtransitory accounts with Flemish money-changers to be used as means of settlement.Amonetary market orderevolved through the exchange of money and of commodities.

AuthorPublishing yearSubject
Thomas Marmefelt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

AuthorPublishing yearSubject

Linn Rabe

Magnus Boström

Romina Rodela

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2013

School/Centre

School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies
Environmental Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

AuthorPublishing yearSubject

Peteris Timofejevs Henriksson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

AuthorPublishing yearSubject

Peteris Timofejevs Henriksson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

: Gothenburg Research Institute, 2013. (GRI-rapport ; 2013:2)

One of the contemporary “turns” in management studies is the “performativity” turn. In this paper, we present a genealogy of the concept of performativity as it has been used in management and organization studies (MOS). Starting with the work of Austin, Bateson, Goffman and Lyotard, we move on to more recent debates surrounding the use of the concept by Butler and the STS researchers Callon, Latour and Law, as well as how their ideas have been further translated within MOS. The focus is on how the concept is defined and on the areas of study where performativity has been used. Taken together, the approach to performativity employed has implications for how the concept is understood and translated. Finally, we discuss the particular ontological position of the performative perspective, and its methodological consequences.

AuthorPublishing yearSubject

Andreas Diedrich

Egle Rindzeviciute


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

European Studies 2013, 30 : 65-93.

This chapter responds to recent critiques of the public uses of histories of the Holocaust and communist crimes in Lithuania by exploring the creation of the Museum of Genocide Victims and Vilna Gaon Jewish Museum in Vilnius. It has become a cliche to argue that Lithuanian public sector organisations, particularly museums, emphasise the terrible legacy of communist crimes and that they tend to forget - and even actively avoid making public - information about the killings of Lithuania's Jews. Participation of ethnic Lithuanians in the Holocaust, such critiques argue, is particularly obscured. This study provides empirical data which questions this view: it brings to attention the history of Vilna Gaon Jewish Museum, the existence of which has so far been overlooked by many scholars. In addition, this chapter suggests that in order to better understand the development of museum exhibitions about difficult periods in Lithuania's past, the Holocaust and communist crimes, it is necessary to go beyond the prevailing theoretical framework which analyses museum exhibitions as representations. Given that museums are highly heterogeneous organisations, which function as a result of collaboration (but not necessarily consensus) among many different actors, it is useful to study them as public knowledge regimes, a theoretical perspective developed by Michel Foucault and his followers. This Foucauldian approach is enriched with the organisational theory of 'institutional entrepreneurs', promoted by Paul DiMagio, which focuses particularly sharply on the potentially controversial role of individuals in creating and institutionalising organisations.

AuthorPublishing yearSubject

Egle Rindzeviciute


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2013

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Critical and Cultural TheoryPolitics, Economy and the Organization of Society

Social Enterprise Journal 2013, 9 (2): 203-220.

AuthorPublishing yearSubject
Malin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: On conference website. : .

AuthorPublishing yearSubject

Egle Rindzeviciute

Jenny Svensson

Klara Tomson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Temenos 2013, 49 (2): 165-184.

In this article, I use the experience of a Czech doctoral student to discuss why religion education in Sweden can be understood as both deeply Lutheran and at the same time neutral and objective. In do- ing this, I look at the present syllabus in religion education, point to some of the changes that have been made in relation to the previous syllabus, and highlight some of the controversies that arose when it was written in 2010. I also put Swedish religion education and Swed- ish educational system in a historical context, pointing to its relation to liberal theology and cultural Protestantism. In addition, I present how teacher education is organized for religion education teachers and how the academic Study of Religions has been an important part of this during recent decades. At the end of the article I reflect upon the protestant taste of Sweden’s ‘non-denominational and neutral’ religion education.

AuthorPublishing yearSubject
Jenny Berglund

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Historical and Contemporary Studies
Comparative Religion

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: The Golden Chain. New York : Berghahn Books, 2013. 240-258.

The article analyzes some aspects of the development of civil society networks in Poland since the collapse of socialism. I scrutinize the interplay between the concepts of family and the state policies in order to demonstrate how discourses on gender in Poland are mediated by the Catholic Church and its alliance with the state. Focusing on women’s participation in public life and women’s rights leads not only to an understanding of relations between the sexes, but to a deeper analysis of the relations between the state, civil society and family within a specific cultural context.The examples discussed in the text suggest that civil society networks may emerge in democratic countries, even if they are discouraged by state policies, and members of society can at times challenge the notions of gendered citizenship and make use of their ‘private’ identities in order to gain certain political goals. Nonetheless, these examples also reveal the limitations of such strategies. The imbalance of power between the state apparatus and civil society activists is enormous, and without stabile and substantial resources and built-in mechanisms of support, the struggles of the latter often turn out to be frustrating and not fully successful.Unfortunately, in the case of Poland the very roots of the newly established democratic order are patriarchal, and the sphere of formal politics is informed by the idea of a country as a nation rather than as a democratic society. The nation in turn is often imagined as a patriarchal family where ‘real’ women and men occupy their ‘natural’ places: women within the private sphere, bearing and rearing children, and men in the public sphere, protecting ‘womenandchildren’ and making all vital political decisions (Enloe 1991). As a result, instead of a classic triangle of the state, the market and civil society, Poles in general and Polish women in particular are trapped between the nation, the market and the church.

AuthorPublishing yearSubject
Elzbieta Korolczuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Beyond NGO‐ization?. Farnham : Ashgate, 2013. 49-70.

AuthorPublishing yearSubject

Renata E. Hryciuk

Elzbieta Korolczuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2013, 24 (4): 1071-1090.

AuthorPublishing yearSubject
Malin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Institutional Legacies of Communism. London : Routledge, 2013. 200-216.

AuthorPublishing yearSubject
Olena Podolian

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Stockholm : Uppdrag Välfärd, 2013.

Upphandling och kundval av välfärdstjänster och hur dessa bör utformas diskuteras utifrån ett teoretiskt och generellt ekonomiskt perspektiv, med fokus på entreprenader. Insikter ger den nationalekonomiska forskningen om hur upphandling och kundval kan förväntas fungera på marknader som dessa sammanfattas. Metoder för val av leverantör och kontraktsmodeller som är mer ändamålsenliga än andra beskrivs. Valet mellan upphandling och kundval diskuteras.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Bergman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Charting a Course in Public Procurement Innovation and Knowledge Sharing. Boca Raton, Florida : PrAcademics Press, 2013. -.

Departing from a simple normative theory for the choice between lowest price, highest quality (beauty contest) and more complex scoring rules, we empirically investigate the behavior of cities and authorities. We survey a gross sample of 40 procuring entities about perceived key characteristics of products bought in 650 public procurements and collect data on award methods for these procurements. We compare actual scoring rules against the theoretical norms and analyze what product characteristics make deviation from the norm more or less likely. In addition, a control group of 100 authorities was surveyed about similar but hypothetical procurements. We find that more complex scoring rules are used more often when framework agreements are procured and less so when the procuring authority reports that they experience significant uncertainty about the delivered quality. Low weight given to price in the bid award process is associated with low perceived uncertainty concerning delivered quality.

AuthorPublishing yearSubject

Sofia Lundberg

Mats Bergman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Huddinge : Förvaltningasakademin, Södertörns högskola, 2013. (Förvaltningsakademins rapportserie ; )

AuthorPublishing yearSubject
Bengt JacobssonJenny Svensson

Klara Tomson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

AuthorPublishing yearSubject

Johan von Essen

Pelle Åberg


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Stockholm : Folkbildningsrådet, 2013. (Folkbildningsrådet utvärderar ; 2012:2)

AuthorPublishing yearSubject

Johan von Essen

Pelle Åberg


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Baltic Worlds 2013, 6 (3-4): 21-28.

AuthorPublishing yearSubject

Johnny Rodin

Pelle Åberg


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2013

School/Centre

CBEESSCOHOSTSchool of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Global Economy Journal 2013, 13 (3): 333-358.

According to Buchanan and Congleton (1998. Politics by Principle, Not Interest: Towards Nondiscriminatory Democracy. Cambridge: Cambridge University Press), the generality principle in politics blocks special interests. Consequently, the generality principle should thereby promote economic efficiency. This study tests this hypothesis on wage formation and labor markets, by investigating whether generality defined as state neutrality could explain employment performance among OECD countries during 1970–2003. We identify three types of non-neutrality concerning unemployment. These include the level or degree of government interference in the wage bargaining process over and above legislation which facilitates mutually beneficial wage agreements, the constrained bargaining range (meaning the extent to which the state favors or blocks certain outcomes of the bargaining process), and the cost shifting (which relates to state interference shifting the direct or indirect burden of costs facing the parties on the labor market). Our overall hypothesis is that non-neutrality or non-generality increases unemployment rates. The empirical results from the general conditional model suggest that government intervention and a constrained bargaining range clearly increase unemployment, while a few of the cost shifting variables have unexpected effects. The findings thus give some, but definitely not unreserved, support for the generality principle as a method to promote economic efficiency. One implication may be that the principle should be amended by other requirements if the political process shall indeed be able to promote economic efficiency.

AuthorPublishing yearSubject

Almas Heshmati

Marcus Box

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: I det offentligas tjänst. Malmö : Gleerups Utbildning AB, 2013. 109-130.

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Casula Vifell


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: I det offentligas tjänst. Malmö : Gleerups Utbildning AB, 2013. 15-33.

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Casula Vifell

Anders Ivarsson Westerberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: I det offentligas tjänst. Malmö : Gleerups Utbildning AB, 2013. 9-13.

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Casula Vifell

Anders Ivarsson Westerberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Entreprenörskap och varumärken. Möklinta : Gidlunds förlag, 2013. 257-277.

AuthorPublishing yearSubject
Tommy Larsson Segerlind

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

politiken.se 2013, 47 : -.

AuthorPublishing yearSubject

Christian Andersson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

politiken.se 2013, 48 : -.

AuthorPublishing yearSubject

Christian Andersson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Video Surveillance and Social Control in a Comparative Perspective. New York : Routledge, 2013. 97-128.

This edited collection reports the results of a comparative study of video surveillance/CCTV in Germany, Poland, and Sweden. It investigates how video surveillance as technologically mediated social control is affected by national characteristics, with a specific concern for recent political history. The book is motivated by asking what makes video surveillance "tick" in three very different cultural settings, two of which (Poland and Sweden) are virtually unexplored in the literature on surveillance. The selection of countries is motivated by an interest in societies with recent experiences of authoritarianism, and how they respond to the global trend towards intensified technical means of control. With thorough empirical studies, the book constitutes an important contribution to security studies, surveillance studies, and post-communist area studies.

AuthorPublishing yearSubject
Patricia Jonason

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Public Law

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Entreprenörskap och varumärken. Möklinta : Gidlunds förlag, 2013. 107-124.

AuthorPublishing yearSubject
Christian Widholm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies
Tourism Studies

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

The Georgetown Public Policy Review 2013, 18 (2): 1-16.

A concrete result of the 2011 United Nations Climate Change Conference in Durban (COP17) was the establishment of the Green Climate Fund (GCF), with the aim of channelling $100 billion per year from developed countries to developing countries to support their efforts to respond to climate change and promote sustainable development. The emerging global architecture for climate finance raises significant questions related to public policy and environmental governance. Participatory governance practices, including freedom of information, are increasingly considered effective tools for both coping with environmental problems and finding sustainable solutions to development challenges. Moreover, without sufficient transparency in their decision making, the various climate funds are unlikely to attract a sufficient supply of urgently needed finance, and the ambitious targets of the GCF will be unmet. Yet, the question of the modality and process for governing climate finance is undetermined and obscure. The complexity of climate finance stems from a multi-level structure with international, regional, national, and sub-national actors; multi-sector dimensions, with both public and private donors and recipients; and the sector’s global/multilateral/multidirectional character. This article amplifies the “transparency pressure points” in climate finance generally and the GCF specifically. Public policymaking, in response to the many complex and urgent climate change challenges, may depend on securing the principle of freedom of information within the global climate finance architecture.

AuthorPublishing yearSubject

Richard Calland

Patricia Jonason

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Public Law

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Right-wing populism in Europe. London : Bloomsbury Academic, 2013. 321-331.

AuthorPublishing yearSubject
Christoph Andersson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Statsvetenskaplig Tidskrift 2013, 115 (1): 35-55.

AuthorPublishing yearSubject
Anders Ivarsson Westerberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Allmänmedicin 2013, 34 (3): 34-35.

AuthorPublishing yearSubject
Anders Ivarsson Westerberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Globalizations 2013, 10 (2): 277-292.

How is outer space governed? This article argues that private authority is gaining salience in space politics, even with respect to the traditionally state-centric security and military aspects of space. Further, while commercial actors have always played a role in space programs, three significant changes can be detected: transnational conglomerates and consortia as opposed to individual corporations are emerging as key partners in space politics; private partners are gaining stronger and wider responsibilities for the development and management of space programs (including manned spaceflights); and public accountability is increasingly at stake due to a widening of security in space policy. The latter development includes a blurring of key distinctions between military and civilian usage (also referred to as dual-use or dual-role application), as well as between the public and private realms.

AuthorPublishing yearSubject

Lindy Newlove-Eriksson

Johan Eriksson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Entreprenörskap och varumärken. Möklinta : Gidlunds förlag, 2013. 143-158.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Winroth

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Right-Wing Populism in Europe. London : Bloomsbury Academic, 2013. 293-307.

AuthorPublishing yearSubject

Kristina Boréus


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Journal of Contemporary European Studies 2013, 21 (3): 357-371.

This article analyses the background, activities and reception of the Swedish power investigation (1985–1990). It argues that the power investigation had to navigate between two distinct expectations: on the one hand, the investigation was to expose private power in the interest of equality and justice; on the other hand, it was to improve the exercise of public power in the interest of democracy and efficiency. Because of this two-fold objective, the power investigation was criticised for having neither disclosed private power openly enough, nor pointed out possible ways of adequately rejuvenating welfare state policies clearly. However, the article concludes that one may also assess the power investigation insofar as it served to reconceptualise the socio-political language of welfare state politics in general, as a result of the power inherent in the right to investigate power.

AuthorPublishing yearSubject
Carl Marklund

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

CBEES

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: From Local Champions to Global Players. Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis, 2013. 171-191.

AuthorPublishing yearSubject
Karl Gratzer

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Ephemera 2013, 13 (4): 825-850.

AuthorPublishing yearSubject

Christina Garsten

Kerstin Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Party Governance and Party Democracy. New York : Springer, 2013. 33-50.

AuthorPublishing yearSubject

Alejandro Ecker

Torbjörn Bergman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Statsvetenskapens frågor. Lund : Studentlitteratur, 2013. 166-174.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Bergman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

The aim of this paper is to identify the relationship towards democracy amongst anarchist and autonomist movement activists. Using the case of activists in Sweden, we scrutinize the relationship to the idea and practice of democracy found in contemporary radical left. How is democracy framed in groups such as these? By so doing we wish to add to and develop the research field on left movements and parties that sometimes are labeled “extreme”. We believe that the “extremism” concept is troublesome in several ways, mainly since it is an ‘asymmetrical concept’ in Koselleck’s sense. In spite of this acknowledgement, we will tentatively use it, in order to mirror and thereby capture how “democracy”, as an idea and practice, is framed by anarchist and autonomous activists. In the paper we compare the notion of extremism with the ideas of autonomous and anarchist activist activists in Sweden. The five common elements attributed to the concept of extremism could not be found in the interviews. To the contrary, using the concept in order to find extremism showed a pattern of values usually attributed to the concept of ”deliberative democracy”. 

AuthorPublishing yearSubject
Adrienne SörbomMagnus Wennerhag

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Ekonomisk Debatt 2013, 7 : 86-89.

AuthorPublishing yearSubject
Apostolis Papakostas

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: XIV International Environmental Forum "Baltic Sea Day". St.Petersburg : Chelovek.

AuthorPublishing yearSubject
Maria Smolander

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Environmental StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

In: Vanor och attityder i förändring. Göteborg : SOM-institutet, 2013. 105-120.

AuthorPublishing yearSubject
Magnus Wennerhag

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Global Environmental Politics 2013, 13 (4): 101-122.

Did the protests surrounding recent climate summits mark the emergence of a climate justice movement? We analyze responses to surveys of three large demonstrations in Copenhagen, Brussels, and London, organized in connection with the 2009 UN Climate Change Conference (COP-15) to determine who demonstrated, and how and why the collective action frames employed by demonstrators varied. The demonstrations were products of the mobilization of broad coalitions of groups, and we find significant variation in demonstrators' prognostic framings—the ways in which they formulated solutions to climate problems. Most notably, there was a tension between system-critical framings and those oriented around individual action. A large proportion of demonstrators expressed affinity with the global justice movement (GJM), but we find little evidence of an emerging “climate justice” frame among rank-and-file protesters. Individual variations in framing reflect differences between the mobilization contexts of the three demonstrations, the perspectives and values of individual participants, and the extent of their identification with the GJM.

AuthorPublishing yearSubject

Mattias Wahlström

Magnus Wennerhag

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Entreprenörskap och varumärken. Möklinta : Gidlunds förlag, 2013. 7-28.

AuthorPublishing yearSubject

Mats Larsson

Karin WinrothMikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Entreprenörskap och varumärken. Möklinta : Gidlunds förlag, 2013. 49-67.

AuthorPublishing yearSubject
Mikael LönnborgMarcus Box

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Möklinta : Gidlunds förlag, 2013.

Innovationer och entreprenörer betraktas ofta som nödvändiga faktorer för att skapa nya företag och marknader. Varumärken har med tiden fått en allt större betydelse i näringslivet, eller kanske är det mer rättvist att säga att vi blivit mer medvetna om deras ekonomiska värde för producenter och sociala värde för konsumenter. Denna bok illustrerar att det finns många intressanta forskningsfrågor i skärningspunkten mellan entreprenöriella aktiviteter och uppbyggnaden och vidmakthållandet av välkända varumärken.

AuthorPublishing yearSubject

Mats Larsson

Karin WinrothMikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

AuthorPublishing yearSubject
Grzegorz PiotrowskiMagnus Wennerhag

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Partecipazione e conflitto 2013, 6 (3): 30-53.

This paper analyses if and how the Sweden Democrats (the SD), the Danish People’s Party (the DPP) and the Progress Party (the PP) in Norway use myths of national exclusiveness and myths about the common people to radicalize popularly held sentiments to attract votes and gain political credibility in political space. The specific contribution is that we consider national myths to be a relevant political opportunity structure in the political competition of the votes. We conclude that both the SD and the DPP make use of national myths to gain credibility in the political space, in order to sustain populist mobilization in these countries. However, this is not the case with the PP in Norway. One possible explanation is that already before the PP emerged, other political parties in Norway, such as the Centre Party, occupied the niche of national myths in the electoral market.

AuthorPublishing yearSubject

Anders Hellström

Magnus Wennerhag

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Baltic Worlds 2013, VI (2): 54-55.

AuthorPublishing yearSubject
Dominika Polanska

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2013

School/Centre

CBEES

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Stockholm : Seips, 2013. (Europapolitisk analys ; 2013:4)

Europeiska unionens medlemsstater är inte längre självstyrande. De är, på flera sätt, beroende av varandra och därför också beroende av samarbete. Någon gemensam syn på hur samarbetet ska fortskrida finns dock knappast. En federal utveckling förefaller inte sannolik, i varje fall inte inom överskådlig tid. Det är exempelvis svårt att tänka sig ett paneuropeiskt välfärdssystem. Det är heller inte troligt att länderna kan uppnå politisk enighet om hur man ska hantera utmaningarna på ekonomi- och miljöområdet. I det läget erbjuder det konflikttoleranta perspektivet (Conflicts Law Perspective) en tredje väg. I ett europeiskt integrationsperspektiv utgör det en medelväg, när såväl försvaret av nationalstaten som federala ambitioner är orealistiska. I praktiken handlar det om att förverkliga mottot ”förenade i mångfald”, det som har kommit att känneteckna EU-projektet på senare tid. Med det som utgångspunkt diskuterar författaren – själv upphovsman till det konflikttoleranta perspektivet – aktuella utmaningar för EU som exempelvis skuldkrisen och kärnkraftssäkerhet. Jämförelser görs också med teorier om europeisk integration som härstammar från Karl Polanyi, Jürgen Habermas och Carl Schmitt.

AuthorPublishing yearSubject

Christian Joerges

Carl Marklund

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Addiction 2013, 108 (11): 1915-1915.

AuthorPublishing yearSubject
Per Carlson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Malmö : Gleerups Utbildning AB, 2013.

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Casula Vifell

Anders Ivarsson Westerberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Interdisciplinary Economics. London & New York : Routledge, 2013. 88-109.

AuthorPublishing yearSubject
Thomas Marmefelt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Svenska Dagbladet 2013, 16 september : 5-.

AuthorPublishing yearSubject

Nujin Tasci

Michael Karlsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Dagens Nyheter 2013, 21 juni : 6-.

AuthorPublishing yearSubject

Nujin Tasci

Michael Karlsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: På väg mot medievärlden 2020. Lund : Studentlitteratur, 2013. 269-291.

En av 2011 års mest intensiva debatter bland journalister handlade om den egna yrkesrollen. Medieanalytikern Anders Mildner konstaterade i en essä för Simos årsbok att den traditionella journalistiska yrkesrollen befinner sig i total upplösning. Det oredigerade flödet på nätet och i sociala medier håller på att bli en jämbördig motståndare till journalisternas filter, konstaterade Mildner.Anders Mildner mötte motstånd, både från tidningen Journalisten och från journalistutbildare. Under våren 2011 böljade en debatt på bloggar, på Twitter och i branschmedier om frågan och positionerna blev snabbt ganska låsta. Journalistens chefredaktör Helena Giertta betonade de professionella journalisternas ansvar att söka sanningen och hålla sig till yrkets etiska regler. Journalistprofessorn Sigurd Allern betonade journalistikens roll som institution i samhället och menade att den hotas av mediernas vinstintressen. Samtidigt fanns det andra debattörer, aktiva i sociala medier och på bloggar, som understödde Mildner (von Krogh 2011).Diskussionen speglar den osäkerhet som finns runt journalisternas yrkesroll i ett nätverkssamhälle. Den handlade om två olika frågor som ibland blandades ihop:Behövs det journalister i ett nätverkssamhälle när publiken är uppkopplad och själva kan både söka information och sprida den genom bloggar och sociala nätverk? Om journalisternas roll som förmedlare minskar – finns det då andra delar av yrkesrollen som kan växa?Hur stort ekonomiskt utrymme finns det för professionella journalister i ett alltmer kommersiellt medielandskap, där medieföretagen är ekonomiskt pressade?Syftet med detta kapitel är att ge några olika svar på dessa frågor. Det utgår från det dagliga journalistiska arbetet och den traditionella yrkesroll som har växt fram med de moderna massmedierna, men diskuterar också hur denna yrkesroll påverkas av nätverkssamhället. Centralt är antagandet att värderingar och yrkesideologi inte är något konstant, utan något som förändras i takt med det journalistiska arbetet. Värderingar och föreställningar om journalistikens uppgifter skapas i de arbetsprocesser som dagligen definierar vad en journalist är och vad journalistik är.

AuthorPublishing yearSubject
Gunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: På väg mot medievärlden 2020. Lund : Studentlitteratur, 2013. 13-25.

Den första upplagan av På väg mot medievärlden 2020 är daterad i februari år 2000. Millennieskiftet hade just firats med champagne och fyrverkerier och datorsystemen hade klarat den befarade millenniebuggen. Framtidstron var stor och år 2020 låg behagligt långt bort.När denna femte upplaga av samma bok går i tryck har två tredjedelar av tiden gått. Omläsningar av framtidsscenarier är förvisso oftast roligare att läsa för andra än för de som skrivit dem, eftersom spådomar om framtiden ofta tenderar att präglas mer av samtidens trender än av framtiden i sig – och den framtid man siat om infinner sig sällan. Det är helt enkelt svårt att förutsäga framtiden. Men ändå, hur gick det med alla de förhoppningar och farhågor som forskarna diskuterade i en seminarieserie i slutet av 1990-talet, och som resulterade i en antologi med titeln På väg mot medievärlden 2020?

AuthorPublishing yearSubject

Ingela Wadbring

Gunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Journalistica 2013, 1 : 209-243.

I januari valåret 2010 publicerade Svenska Dagbladet en gruppbild av alla åtta partiledare. Bilden är ett exempel på planerad fotojournalistik, men också ett exempel på hur bilders betydelse kan förändras och ges nya tolkningar jämfört med den ursprungliga avsikten. Artikeln analyserar arbetsprocessen bakom bilden utifrån observationer och intervjuer, dess iscensättning och relation till bildjournalistikens normer och traditioner. Det utgår från teorier om pseudohändelser och ikoniska bilder, och analyserar fotografiets estetiska och retoriska kvalitéer. Resultatet visar att processen bakom bilden inrymmer en rad ambivalenser i bildjournalisternas självförståelse och syn på pressfotografi. Det visar också att den process som skapar ikoniska bilder är komplicerad och oförutsägbar. Mediernas representationer av politiker kan planeras, men också omtolkas i mötet med publiken.

AuthorPublishing yearSubject
Gunnar Nygren

Jens Kjeldsen


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Social Sciences
JournalismRhetoric

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Journal of Investment and Management 2013, 2 (3): 57-69.

The purpose of this research is to analyze service dominated relationships and differences in characteristics of these relationships within arts marketing. The appreciation of art is seen as a service and is intertwined with the creation of company identity and thus a subtle kind of marketing, whether this is a conscious or non-conscious strategy from a company perspective. Companies invest in art in order to enhance their image, and establish network relationship with art firms. The data is collected from the Swedish non-profit art market of public and private organizations with focus on Stockholm, an art market place as well as a prime site for company head quarters. The data is analyzed with multivariate correspondence analysis (MCA), which is also known as geometric data analysis (GDA). This method enables analysis of relationships as well as overall characteristics of the participants in these relationships: a part of service as well as a creation of company identity, thus marketing. The research has shown that the service encounter within arts is enhanced within relationships between key actors that can be considered co-producers of art and that multivariate correspondence analysis is a helpful tool to identify these relationships and company characteristics in a structured manner. The methodology is generating visual pictures of the art market that cooperates with profit making ordinary companies in different industries. The graph that is produced with MCA is a visualization of what can be regarded as a map of the companies with connections to the nonprofit art market, whether these connections are formal and a part of regular business activities or informal and relatively weak.

AuthorPublishing yearSubject
Erik BorgLars Vigerland

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Journal of World Economic Research 2013, 2 (3): 26-38.

This research aims to interconnect entrepreneurship theories with brand theories. The study analyzes how this can be accomplished in the context of smaller agricultural firms, considering how intellectual property rights can be used strategically in entrepreneurial activities, ultimately creating regional growth. A firm has several options to protect its brands. Producers of similar products within a limited geographical area can protect the shared designated origin. Use of a collective brand, such as Champagne and Roquefort in France or Parmeggiano Reggiano in Italy, has been studied as a strategy to protect products from a given region. In the case analyzed here, a particular Austrian collective brand – Gailtaler Almkäse – was safeguarded within a protected designation of origin (PDO), providing producers a safe haven from which to enhance their collective brand in competitive markets. The PDO registration of the brand represents a central entrepreneurial strategy for manufacturers. To the region where the brands originate, the PDO has become a specific aspect of entrepreneurship that leads regional development.

AuthorPublishing yearSubject
Erik BorgKarl Gratzer

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Politiken.se 2013, 5 april : online-.

AuthorPublishing yearSubject

Christian Andersson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Politiken.se 2013, 7 maj : online-.

AuthorPublishing yearSubject

Christian Andersson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Politiken.se 2013, 15 februari : Online-.

AuthorPublishing yearSubject

Christian Andersson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Polish Sociological Review 2013, 181 : 87-102.

The aim of this article is to suggest an explanatory set of factors to the popularity of gated housing in the Polish context. The explanation focuses on the divide between the public and the private sphere and encompasses economic, cultural and institutional explanations to the gating phenomenon. The empirical material consists of interviews, discourse analysis, a questionnaire, official reports and data, and legal regulation analysis. The Polish example display that both the remnants from the past and the contemporary ideals can be derived from the public-private divide. This divide has played a central role in the negotiations on urban space, the role of housing, and the identities and activities connected to housing and spatial issues since 1989. It is argued that the introduction of market economy followed by socioeconomic inequalities, has resulted in specific forms of creative strategies for individual actions among Poles and to the popularity of gated housing.

AuthorPublishing yearSubject
Dominika Polanska

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2013

School/Centre

CBEES

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Nordisk Østforum 2013, 27 (1): 7-30.

The aim of this article is to examine the reasons behind the growing popularity ofgated communities in Poland by applying cultural, institutional and economic explanationsin the Polish context. The empirical material consists of interviews, newspaperarticles, legal acts concerning housing, official documents and a questionnaire. Thedivide between the public and private spheres is central to the explanatory model, andit is argued that it is this that has played a central role in the emergence and popularityof gated forms of housing in Poland. The introduction of a market economy and subsequentsocio-economic inequalities has resulted in specific forms of individual strategiesregarding housing preferences. It is suggested here that this specific form ofindividualism, connected with institutional shortcomings, cultural legacies and thepresent housing market, is reflected in the enclosed and private living spaces of today’s Poles.

AuthorPublishing yearSubject
Dominika Polanska

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2013

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Aftonbladet 2013, 7 maj : 4-5.

AuthorPublishing yearSubject

Nujin Tasci

Michael Karlsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Acta Sociologica 2013, 56 (1): 55-68.

Social movement activism requires emotional motivation and entails emotional costs, and, because of this, activists tend to be deeply involved in the management of emotions – or emotion work – and not just in connection with protest events, but also on an everyday basis. Based on a case study of animal rights activism in Sweden, this article identifies five types of emotion work that animal rights activists typically perform: containing, ventilation, ritualization, micro-shocking and normalization of guilt. The emotion work performed by activists, it is argued, is best understood from a moral-sociological perspective building on Durkheim’s sociology of morality, based on which the article then outlines key elements of a comprehensive theoretical framework for the study of emotion work in social movements.

AuthorPublishing yearSubject

Jonas Lindblom

Kerstin Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Beyond NGO-ization. Farnham : Ashgate, 2013. 1-26.

AuthorPublishing yearSubject

Steven Saxonberg

Kerstin Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Farnham : Ashgate, 2013.

AuthorPublishing yearSubject

Steven Saxonberg

Kerstin Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Nordisk Østforum 2013, 27 (1): 98-101.

AuthorPublishing yearSubject
Lisa KingsZhanna Kravchenko

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2013.

Political parties are essential for parliamentary democracy, the form of government that prevails in most European states. But how have parties adapted to modern society – not least a new layer of political decision-making in the EU? Should we talk of a crisis of party democracy?This book reports the findings of a comparative survey of parties in four Nordic countries: Denmark, Finland and Sweden, all EU member states; and Norway, which remains outside the Union. Using original data, it explores how power is exercised within party organisations and their respective parliamentary groups.Within an analytical framework that envisages a party as a series of delegation relationships, the book illuminates how leaders are chosen, how election candidates are selected, how manifestos are written – and how a party's various elements are co-ordinated. For all the challenges posed by multi-level governance, parties retain much of their capacity for making democracy work.

AuthorPublishing yearSubject

Magnus Blomgren

Nicholas AylottTorbjörn Bergman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Arbete & Jämställdhet. Stockholm : SNS Förlag, 2013. 133-159.

AuthorPublishing yearSubject

Kristina Abiala


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

International migration (Geneva. Print) 2013, 51 (4): 73-86.

AuthorPublishing yearSubject

Michael Karlsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: På cykeltur genom livet. Stockholm : Bokförlaget Atlantis, 2013. 292-307.

AuthorPublishing yearSubject

Christian Andersson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Critical Sociology 2013, 39 (3): 421-437.

The debate on global governance points to shifts in the type and nature of regulation as well asin the set of actors involved. The article introduces a novel way of conceptualizing the changes,namely a move towards post-political forms of regulation (see also Garsten and Jacobsson, 2007).Drawing on Chantal Mouffe’s notion of ‘the post-political vision’, the article argues that manycontemporary forms of regulation are premised on consensual relationships as the basis forregulatory activity. These regulatory practices tend to narrow down the conflictual space, therebyexerting a form of soft power. Moreover, in the post-political forms of regulation, unequal powerrelations tend to be rendered invisible. The empirical cases discussed are voluntary regulatoryarrangements, more specifically the Open Method of Coordination of the EU (OMC) and CSR(Corporate Social Responsibility) initiatives.

AuthorPublishing yearSubject

Christina Garsten

Kerstin Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: History and Financial Crisis. London & New York : Routledge, 2013. 56-74.

AuthorPublishing yearSubject

Anders Ögren

Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

New York : Routledge, 2013.

This edited collection reports the results of a comparative study of video surveillance/CCTV in Germany, Poland, and Sweden. It investigates how video surveillance as technologically mediated social control is affected by national characteristics, with a specific concern for recent political history. The book is motivated by asking what makes video surveillance "tick" in three very different cultural settings, two of which (Poland and Sweden) are virtually unexplored in the literature on surveillance. The selection of countries is motivated by an interest in societies with recent experiences of authoritarianism, and how they respond to the global trend towards intensified technical means of control. With thorough empirical studies, the book constitutes an important contribution to security studies, surveillance studies, and post-communist area studies.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrika Björklund

Ola Svenonius


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Critical Sociology 2013, 39 (3): 453-478.

Taking the contemporary political activism of ‘the Global Justice Movement’ as an illustrative case, this article scrutinizes some influential theoretical ideas about the consequences of ‘individualization’ for collective political action. Quite often, this process is seen as implying a new politics of individual life style – ‘life politics’ – which is associated with new social movements and claimed to have gained importance since the 1960s, on the expense of the collective ‘emancipatory politics’ being associated with ‘old social movements’ such as the Labor Movement. In the light of the article’s empirical findings, this alleged division between life politics and emancipatory politics is questioned, and it is argued that these two kinds of politics should be understood as intertwined practices. The article’s theoretically grounded analysis is based on quantitative data from a survey of participants at the fifth European Social Forum. These data are interpreted and further explored using qualitative interviews with activists.

AuthorPublishing yearSubject
Adrienne SörbomMagnus Wennerhag

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Journal of Industry, Competition and Trade 2012, 12 (4): 395-411.

Research and Development (R&D) is a key component behind technological development and economic growth; therefore, understanding the drivers of R&D is crucial. An interesting question is the role of technology spillovers, transferred by trade, and their impact on firm R&D. Here we analyze not only how international and domestic inter- and intra-industry technology spillovers affect firm R&D but also the relatively unexplored issue of how relationship-specific interactions between buyer and seller affect such spillovers. We find international technology spillovers to be larger and more significant than domestic inter- and intra-industry spillovers. Moreover, relationship-specific interactions between seller and buyer enhance technology spillovers in general and international spillovers in particular.

AuthorPublishing yearSubject

Andreas Poldahl

Patrik Tingvall

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Economics Letters 2012, 115 (2): 177-179.

We examine whether China has benefited more from exports than other countries. The results show that exports have been more significant for growth in China than in other countries, even when China is compared with other transition economies.

AuthorPublishing yearSubject

Christer Ljungwall

Patrik Tingvall

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Applied Economics Letters 2012, 7 : 715-718.

We examine whether China has benefited more than other countries from financial sector development by performing a meta-analysis of the relevant literature covering a large number of countries at different stages of development. Although the results for China are inconclusive, they indicate the absence of a direct link between financial development and economic growth.

AuthorPublishing yearSubject

Christer Ljungwall

Patrik Tingvall

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Östersund : Tillväxtanalys, 2012. (Working paper/PM ; 2012:19)

AuthorPublishing yearSubject

David Granlund

Mats Bergman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Linköping : VTI, 2012. (VTI rapport ; 757)

Regeringen har högt ställda ambitioner vad gäller produktivitetsutveckling och nytänkande i offentlig sektor. Man vill bland annat stärka innovationsbenägenheten för att få ut mer av de resurser som idag förbrukas och den vägen möta en del av de krav på ökade resurser som ställs. Genom att granska styrningen i offentlig sektor visar vi i denna uppsats att dagens myndigheter har mycket svaga incitament att bidra till en sådan vidareutveckling av verksamheten. Den omvandling som offentlig sektor genomgått under de senaste 30 åren, med en successivt ökad användning av kommersiella företag för tjänsteleverans, ger emellertid goda möjligheter att förändra detta förhållande. Eftersom det av flera skäl är svårt att tro att sådana förändringar kan tillkomma i en nerifrån-och-uppprocess menar vi att man måste ta politiskt ansvar för att få till stånd en förändring. En central komponent i detta är att komplettera dagens ekonomiska uppföljning, som i stor utsträckning säkerställer att aggregerade anslag används på det sätt som riksdagen avsett, med en uppföljning baserad på de projekt och andra verksamheter som upphandlas. De avtal som tecknas och de utbetalningar som görs mot dessa avtal ger mycket goda förutsättningar för att förbättra förståelsen av kostnadsutvecklingen och att förbättra styrningen i riktning mot att pröva nya lösningar

AuthorPublishing yearSubject

Jan-Eric Nilsson

Mats Bergman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Umeå : Umeå universitet, 2012. (Umeå Economic Studies ; 846)

Many quality dimensions are hard to contract upon and are at risk of degradation when the service is procured rather than produced in-house. On the other hand, procurement may foster performance-improving innovation. We assemble a large data set on elderly care services in Sweden for the 1990-2009 period, including survival rates, our measure of non-contractible quality, and indicators of subjectively perceived quality of service. We estimate the effects of municipalities’ decision to procure rather than produce in-house on non-contractible quality using a difference-in-difference approach and controlling for a number of other potential determinants. The results indicate that procurement significantly increases non-contractible quality as measured by survival rate, reduces the cost per resident but does not affect subjectively perceived quality.

AuthorPublishing yearSubject

Sofia Lundberg

Mats Bergman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Textens mening och makt. Lund : Studentlitteratur AB, 2012. 177-218.

AuthorPublishing yearSubject
Jussi Kurunmäki

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Res Publica: Revista de filosofía política 2012, 15 (27): 121-130.

AuthorPublishing yearSubject
Jussi Kurunmäki

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Stockholm : Försvarshögskolan (FHS), 2012.

AuthorPublishing yearSubject

Jan-Gunnar Isberg

Lotta Tillberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Culture and Education

Teacher Education

Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Res Militaris 2012, 2 (2): -.

AuthorPublishing yearSubject
Daniel Castillo

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: On conferece website. : .

AuthorPublishing yearSubject

Lina W Schartau

Mai-Brith Schartau


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

In order to theoretically analyze, from the perspective of new monetary economics and social learning, the evolution of monetary arrangements with functional separation of money, this paper develops a method to study this phenomenon in the history of monetary arrangements of the North and Baltic Seas region, from the Hanseatic League onwards. The aim is to do historical economics, analyzing history from the perspective of the economic theorist, while the approach is topic-oriented rather than discipline-oriented, involving economics, history, and cognitive science. The focus will be on the cognitive aspect of money as social institution. This implies multiple methods. The evolution of units of account and media of exchange are adaptive responses by human minds. The focus will be on the heuristics of long-distance traders in the Baltic and North Seas region, expressed in the form of units of account and media of exchange they used and their success in the contemporary trading environments. Lessons for monetary separation with an abstract unit of account compared with one based on a commodity bundle will be developed. This involves the identification of the unit of account in which contracts and calculations were made and what media of exchange were used to make the payments. From a cognitive perspective, the medium of account provides a script that translates the unit of account into a particular worth. When the value of the underlying commodity bundle changes from the original worth, market agents observe a script deviation of that bundle, attributing thatto changes in the commodity space, and adjust the bundle accordingly. This method will be developed to be able to study four historical cases: Hanseatic monetary arrangements, seventeenth century banking, the gold standard and the unification of monetary functionsand nineteenth century monetary unions,and interwar monetary fragmentation.

AuthorPublishing yearSubject
Thomas Marmefelt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: . : .

AuthorPublishing yearSubject
Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

The Journal of Sociology and Social Anthropology 2012, 15(6) (65): 194-205.

This article argues the need for a closer analysis of the discourse of modernization in contemporary Russia. It offers explanations for the popularity of modernization theory postulates in Russia and examines their strengths and weaknesses. As I have shown, there prevails in Russian scholarly discourse an inventive combination of the main theses of the theory of modernization with an idea of Russia as a local civilization. Each of these two elements is normatively and ideologically loaded and closely connected with how the past is evaluated. They are both used in the ongoing ‘battle for identity’. It is suggested that modernization in Russia should be seen primarily as social representation, and not as an objective process of historical development. At the same time, the article identifies substantive elements of modernization theory which can serve as the foundations for a new theoretical approach. Such an approach will assist in a better understanding of objective social development processes.

AuthorPublishing yearSubject
Nikolay Zakharov

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

The International Journal of Cultural Policy 2012, 18 (5): 563-578.

AuthorPublishing yearSubject

Egle Rindzeviciute


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Critical and Cultural TheoryPolitics, Economy and the Organization of Society

In: Pożegnanie z Matką-Polką?. Warsaw : University of Warsaw Press, 2012. 8-20.

AuthorPublishing yearSubject

Renata E. Hryciuk

Elzbieta Korolczuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: European exclaves in the process of de-bordering and re-bordering. Berlin : Logos Verlag Berlin, 2012. 11-19.

AuthorPublishing yearSubject
Thomas Lundén

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

CBEES

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: En mosaik av mening. Göteborg : Daidalos, 2012. 105-136.

AuthorPublishing yearSubject

Pelle Åberg


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: The Iranian community in Sweden. Stockholm : Mångkulturellt centrum, 2012. 65-93.

The Iranian community in Sweden has undergone major changes in different aspects of social life. One of the most important changes has been the gradual de-radicalization in political view that the group has experienced. While at the beginning of the period a majority of Iranian immigrants identified with revolutionary positions, time spent in Sweden has meant led to a gradual change in political values ​​and a move towards a more liberal and reformist approach. Integration into Swedish society and familiarization with Swedish social and political culture which is based on consensus and compromise seem to explain the changing political perceptions, views and attitudes. Moreover, the openness of the political system in the new country, the ease with which immigrants attain citizenship and having the right to vote made it easy for the Iranian community to be involved in the political process. As a result, the political commitment to the Swedish establishment has increased markedly. Furthermore, over the years, Iranians in Sweden have begun to support not only leftist, but also more right wing political parties. 

AuthorPublishing yearSubject
Ali Hajighasemi

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Schwerin : egoprise project community, 2012. ( ; )

AuthorPublishing yearSubject
Renate Åkerhielm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Stockholm : Atlas, 2012.

Varför fortsätter politiken att vara nationell i en tid av stark globalisering? politiska organisationer talar gärna om gränslösa samarbeten, men det politiska landskapet ser i stort sett likadant ut idag som för 100 år sedan. Med utgångspunkt i den socialdemokratiska arbetarrörelsen i Sverige diskuterar Adrienne Sörbom frågan om politikens långsamma avnationalisering. Rörelsens internationalism till trots visar hon att den binds av starka idéer om Sverige som den självklara platsen för politik. Delvis styrs detta av ideologiskt färgade uppfattningar omvad rörelsen ska och kan göra. Vad som är politik och vem den ska omfatta har inte förändrats, fastän globalisering står högt upp på rörelsens dagordning. Bokens baseras på forskning om socialdemokratin, men här finns intressanta slutsatser för alla som vill lyfta politiken utanför nationen. 

AuthorPublishing yearSubject
Adrienne Sörbom

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Nordicom Information 2012, 34 (3-4): 19-37.

Den journalistiska professionen växte sig stark på 1900-talets stora redaktioner. Två studier vid Södertörns högskola undersöker hur den journalistiska arbetsmarknaden förändras under 2000-talet, och vad detta betyder för professionen. Det handlar om en växande andel tillfälligt anställda, om produktion som läggs utanför redaktionerna och om otydliga gränser mellan journalistik och andra områden. De två studierna undersöker vilken typ av arbeten som 436 nyutexaminerade studenter går till, samt varför journalister lämnar facket (Journalistförbundet).  Resultaten visar att den journalistiska arbetsmarknaden förändras – de flesta nyutbildade journalister får jobb utanför de stora redaktionerna och en stor andel har olika typer av tillfälliga anställningar. Allt fler arbetar i journalistikens gränsland mot information och PR och Journalistförbundet har svårt att organisera de unga journalisterna. En majoritet av dem som lämnar Journalistförbundet fortsätter arbeta med journalistik, och bland dem som också lämnar yrket är de osäkra anställningsförhållandena den viktigaste orsaken.

AuthorPublishing yearSubject
Gunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Journalism Practice 2012, 6 (5-6): 732-743.

To strive for autonomy is key to professional journalistic culture, although the degree of autonomy varies between countries and media systems. A survey distributed to 100 journalists in Sweden and Russia explores their views on journalistic autonomy: the professional duties of journalists, the degree of autonomy they enjoy in their day-to-day work, as well as journalists’ opinions about the development of press freedom. The findings reveal that journalists in both countries share many professional values but also feel pressures on their professional autonomy in Sweden mostly a commercial pressure and in Russia predominantly a political pressure but also the commercial interests of owners and advertisers. There are also some clear differences. Independence in daily work is less for Russian journalists and the obstacles ahead of publishing more common and they have a negative view on the development of press freedom.

AuthorPublishing yearSubject
Elena JohanssonGunnar Nygren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Entrepreneurship and innovation networks. Trollhättan : University West.

The literature in the field of innovation lacks clear definitions of how to classify different types of innovations and how they are operationalized and measured. This can create problems when innovation policies are developed.Recent responses to the Swedish paradox (Granberg and Jacobsson, 2006; McKelvey et al. 2007) – where investments in knowledge and R&D not in a corresponding manner contributes to innovations and economic growth – states that measurement problems may be the answer to the existence of this paradox. Innovations are often measured by number of patents, patent citations and R&D expenditures.In this paper we primarily focus on the number of patent applications as proxy for innovation to provide better information for decision making and research.The study consists of two empirical parts. One focusing on data covering the Swedish security industry and data on patents applications. The other part is a qualitative study where managers are interviewed about innovativeness within their company. This allows us to find innovations that are not showing in the patent data.Our study showed that major innovations were often introduced from other industries – implemented by large dominating companies – and they were seldom patented. Our quantitative data indicates a lower level of innovation that arguably could be assumed to be the case judging from our qualitative data which includes a number of unpatented innovations. Notwithstanding considerable measurement problems, it seems that the Swedish security industry is characterised by high growth in terms of number of firms but a relatively modest amount of patented innovations. Major innovations have rather come from other industries, or have not been patented and therefore they are not captured in statistics when using patent as a proxy for innovation. This study provides empirics from the Swedish security industry that indicates these claims.With this paper we want to provide a basis for discussion about the use of patent statistics as an indicator of innovation. We also suggest that the usage of patents as a proxy for innovations need to be further discussed and elaborated.

AuthorPublishing yearSubject

Karl Westberg

David BirksjöHelena LöfgrenKarl GratzerMarcus Box

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Statsvetenskaplig Tidskrift 2012, 114 (4): 585-587.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Bergman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

politiken.se 2012, 30 augusti : Online-.

AuthorPublishing yearSubject

Christian Andersson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

politiken.se 2012, 4 april : Online-.

AuthorPublishing yearSubject

Christian Andersson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

politiken.se 2012, 18 oktober : Online-.

AuthorPublishing yearSubject

Christian Andersson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

politiken.se 2012, 27 september : Online-.

AuthorPublishing yearSubject

Christian Andersson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

politiken.se 2012, 13 december : -.

AuthorPublishing yearSubject

Christian Andersson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Journalism

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Nordisk Försäkringstidskrift 2012, 4 : -.

AuthorPublishing yearSubject
Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift 2012, 216 (4): 120-122.

AuthorPublishing yearSubject

Michael Karlsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Nordicom Information 2012, 34 (3-4): 81-88.

 Computer assisted reporting (CAR). Datadriven journalism. Databasjournalistik. Datajournalistik.Det finns många namn på den växande genre inom undersökande journalistik som använder statistisk analys, datorstödd textanalys och olika typer av grafisk visualisering. Detta område har varit föremål för ett samarbete mellan forskare vid Södertörns högskola och Pejlredaktionen vid Sveriges Television (SVT) under 2011/12. Syftet med samarbetet har varit att utveckla kunskap om arbetsmetoder inom datajournalistik och om publikens användning av den. Projektet har haft stöd från den statliga forskningsstiftelsen Vinnova, och går från hösten 2012 över i en ny fas där ytterligare sju medieföretag ska vara med under en tvåårsperiod.

AuthorPublishing yearSubject
Ester AppelgrenGunnar NygrenHelge Hüttenrauch

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Natural Sciences, Technology and Environmental StudiesSchool of Social Sciences
JournalismMedia Technology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Towards a Social Investment Welfare State?. Bristol : Policy Press, 2012. 117-149.

AuthorPublishing yearSubject

Caroline de la Porte

Kerstin Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

East European Politics 2012, 28 (4): 353-370.

In Poland, legacies of the communist past interact with contemporary domestic opportunity structures, conditioning and shaping the forms of action of the country's animal rights movement. The resulting ‘NGO-isation’ of civil society impedes effective collective action, with animal rights activists' engagement channelled towards ‘animal charity’ and service provision rather than more political strategies or disruptive forms of protest. Faced with an unfavourable political opportunity structure, the Polish animal rights movement has, moreover, opted for judicial activism and education instead of politics to achieve its ends. To understand the organisational fragmentation of the ‘collective action space’, the article suggests, the notion of ‘opportunity structures’ must be broadened to capture how the interplay between different types of opportunity structures affects action.

AuthorPublishing yearSubject
Kerstin Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Social Movement Studies 2012, 11 (1): 41-60.

Drawing on Durkheim's sociology of morality, which identifies ideals and norms as the key components of morality, this article outlines a theoretical model for understanding how social movements can bring about legitimate social change. Social movement activists, we propose, can be conceptualized as followers and pursuers of sacred ideals. As such, they frequently come into conflict with existing norms in society. To manage this dilemma, activists must downplay their role as norm breakers while emphasizing their identity as followers of ideals. This in turn requires moral reflexivity in the staging of collective action. The article shows how dramaturgical control (Goffman) is exercised towards this end among activists engaged in two social movements in Sweden: the Plowshares peace movement and Animal Rights Sweden. The article further examines the internal stratification, or ‘moral hierarchies’, within the two activist groups in the light of the proposed model. The closer the activists were able to adhere to the sacred ideal, the higher the social status they enjoyed within the group.

AuthorPublishing yearSubject

Jonas Lindblom

Kerstin Jacobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2012.

AuthorPublishing yearSubject
Apostolis Papakostas

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

CBEESSchool of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Information Polity 2012, 17 (1): 35-43.

This article reports on the results of a study on surveillance and plural policing in the Stockholm public transport system. More specifically, it analyses a SEK 500 million (EUR 55 million) investment called The Security Project, through which the Stockholm public transport authority seeks to address a perceived security deficit among its passengers. At its core, the Security Project was an investment in Sweden's largest CCTV system, and many other surveillance measures. The article describes how surveillance became central to addressing security concerns in the Stockholm public transport system. It applies a diachronic case study methodology and uses a framework that highlights centralisation of governance networks and normative cohesion as means to study plural policing and surveillance. The article addresses current debates on these topics, primarily Coaffee's and Duijnhoven's recent work on urban security. It aims to show how the roles of the police, private security and surveillance practices in general have been altered by the Security Project, and how the project produced contradictory effects through centralisation on the one hand, and a maintained (chaotic) diversity of policing on the other.

AuthorPublishing yearSubject

Ola Svenonius


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Företagsminnen: Magasinet om näringslivets historia 2012, 4 : 38-40.

AuthorPublishing yearSubject
Paulina RytkönenMikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

ENTER forumSchool of Natural Sciences, Technology and Environmental StudiesSchool of Social Sciences
Business AdministrationMeal Sciences

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Civilsamhället i samhällskontraktet. Stockholm : European Civil Society Press, 2012. 35-54.

AuthorPublishing yearSubject
Apostolis Papakostas

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Sociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Theoretical and Methodological Approaches to Social Sciences and Knowledge Management. Rijeka : InTech, 2012. 375-392.

AuthorPublishing yearSubject
Thomas Marmefelt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Progress in Economics Research. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2012. 31-57.

AuthorPublishing yearSubject
Thomas Marmefelt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Farnham : Ashgate, 2012.

AuthorPublishing yearSubject

Michael Karlsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Political Science

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Nordisk Försäkringstidskrift 2012, 2 : -.

AuthorPublishing yearSubject
Mikael Lönnborg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business Administration

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Economics of Innovation and New Technology 2011, 20 (1): 63-88.

The central prediction of the Aghion et al. (2005) model is an inverted U-shaped relation between innovation and competition. The model is built on the assumption of a product market and has not yet been empirically tested on service-sector firms. Using detailed firm-level data, we find the inverse U-shaped relation to hold for both small and large service-sector firms. However, non-exporting service firms deviate from the overall pattern. A more detailed breakdown of innovation expenditures shows that the inverse U-shaped pattern holds for both intramural R&D and training, but not for extramural R&D. Finally, as competition increases, small firms tend to seek more strategic alliances with competitors while large firms tend to decrease their collaboration with competitors. To some extent, the behavior of large firms can be due to their greater capacity to handle innovation projects internally and as competition increases, so does the payoff of an edge to competitors.

AuthorPublishing yearSubject

Patrik Karpaty

Patrik Tingvall

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Journal of Chinese Economic and Business Studies 2011, 9 (1): 1-22.

Using a fixed effect variance decomposition model we estimate SUR models to analyse FDI spillovers from contagion and spillovers from competition on local firms in China. While the former type of spillover mainly depends on the degree of foreign presence, the latter kind is related to how foreign and local firms interact. The main conclusion is that FDI has been beneficial for the Chinese economy but that spillovers are not evenly distributed across firms and industries. Spillovers from contagion tend to exhibit an inverse U-shaped pattern with respect to the degree of foreign presence at the industry level, whereas spillovers from competition are more linear. Industries with high absorptive capacity and/or high efficiency are the ones best equipped to take advantage of spillovers from foreign-owned firms

AuthorPublishing yearSubject

Taotao Chen

Patrik Tingvall

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Canadian Journal of Economics 2011, 44 (2): 627-650.

Multinational firms pay relatively high wages. Less is known about the wage structure within multinational and non-multinational firms. We examine the impact of acquisitions on wage dispersion in Sweden using a large matched employer-employee data set including about 50 percent of the Swedish labor force and with detailed information on job-tasks and education. Foreign acquisitions of both domestic multinationals and local firms increase the wage dispersion by increasing wages for high-skilled employees. The positive impact is concentrated to CEOs and other managers, whereas other groups are either negatively affected or not affected at all. The impact on high-skilled workers' wages seems to be caused by the acquisition rather than by the ownership itself, since changes from foreign to Swedish ownership result in similar increases. Our results are in line with theories stressing ownership changes as opportunities to renegotiate contracts and perform organizational changes.

AuthorPublishing yearSubject

Fredrik Heyman

Patrik Tingvall

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Östersund : Tillväxtanalys, 2011. (Working paper/PM ; 2011:50)

AuthorPublishing yearSubject

Niklas Rudholm

Mats Bergman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: På jakt efter den goda affären. Stockholm : Regeringskansliet, 2011. 367-375.

AuthorPublishing yearSubject

Jan-Eric Nilsson

Mats Bergman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Social Sciences
Economics

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Med alla nödvändiga medel. Stockholm : Försvarshögskolan (FHS), 2011. 189-221.

AuthorPublishing yearSubject
Lotta Tillberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Stockholm : Svenskt militärhistoriskt biblioteks förlag, 2011.

AuthorPublishing yearSubject

Peter Tillberg

Lotta Tillberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Politics, Economy and the Organization of Society

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället 2011, 2 : -.

AuthorPublishing yearSubject
Malin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society