Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Södertörns högskolas hedersdoktorer

En hedersdoktor är en hederstitel som delas ut till personer som gjort särskilt betydelsefulla insatser utan att de avlagt en doktorsexamen eller erövrat doktorsgraden vid det aktuella universitetet eller högskolan. Hedersdoktorer utses av fakultetsnämnden efter att ha mottagit nomineringar och motiveringar från anställda på högskolan.

2018 - Sten Heckscher

Sten Heckscher har en gedigen och omfattande bakgrund som jurist och ämbetsman i den svenska statsförvaltningen, där han bland annat haft ansvarsfulla uppdrag som statssekreterare i Sten HeckscherJustitiedepartementet, som näringsminister, generaldirektör för Patent- och registreringsverket, Rikspolischef, kammarrätts-president och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Vid sidan av dessa uppdrag har han varit flitigt anlitad som statlig utredare. Heckscher har på flera olika sätt engagerat sig och arbetat för Södertörns högskolas utveckling. Som initiativtagare till, och ordförande i, styrgruppen för Förvaltningsakademin har Heckscher tydligt bidragit till att verksamheten på kort tid byggts upp och utvecklats till en stark verksamhet med uppdragsutbildning, forskning och samverkan. Han var rådgivare och arbetade tillsammans med högskolan vid ansökan om att få polisutbildningen till Södertörns högskola. Heckscher har i övrigt varit rådgivare i juridiska frågor, samt deltagit i såväl uppdragsutbildningar som i grundutbildningar vid högskolan.

 

 

2017

På grund av att Södertörns högskola år 2017 beslutade att flytta tidpunkten för den akademiska högtiden från november till februari utsågs ingen hedersdoktor för 2017.

 

 

Chantal Mouffe2016 - Chantal Mouffe

Chantal Mouffe är professor i politisk teori vid University of Westminster. Hon har även varit verksam vid en rad prestigefyllda universitet så som Harvard, Cornell och Princeton. Hennes arbete används såväl inom genusvetenskap, som inom etnologi, statsvetenskap och filosofi, vilket nära knyter an till Södertörns högskolas fokus på mångvetenskap. Under flera decennier har Mouffes arbete bidragit till att förnya tänkandet kring demokrati, politiska processer och social förändring och hennes arbete om känslors roll för politik hjälper oss bland annat att förstå det politiska landskapet på ett bättre sätt. Mouffes arbete är en inspirationskälla för många forskare och studenter vid Södertörns högskola. Hon har även hållit i seminarium på Södertörns högskola 2011. Bland hennes mest framstående verk återfinns The Democratic Paradox (2000), On the Political (2005), Agonistics (2013) och Hegemony and Socialist Strategy (1985) som hon samskrev med Professor Ernesto Laclaus.

 

 

2015 - Nick Couldry

Nick Couldry är professor vid London School of Economics and Political Science och världsledande inom medie- och kulturforskning. Hans teorier om medier som praktik, medieritualer och mediernas makt att Nick Couldrydefiniera våra omvärldsuppfattningar har haft stor betydelse för den internationella medieforskningen. Couldry är även engagerad i frågor kring medier och etik, han är bland annat ledande inom ”International Panel on Social Progress” vars syfte är att skapa ett underlag för världens ledare att forma en politik som är bygd på global rättvisa och etisk hållbarhet. Han har flertalet kopplingar till Södertörns högskola, han har varit gästforskare på the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) och varit med och grundat ett europeiskt nätverk för forskarutbildning tillsammans med bland annat lärare från medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Han har också medverkat i den internationella styrgruppen för forskningsprogrammet "Tid, minne, representation" (Riksbankens jubileumsfond) som organiserats från Södertörns högskola under perioden 2010-2015 (www.histcon.se).

 

 

Rosa Taikon

2014 - Rosa Taikon

Rosa Taikon var en känd förkämpe för romers rättigheter i samhället och hon var en förebild som främjade högre utbildning bland romer. Hon hade även en framgångsrik karriär som silversmed. Taikon utbildade sig vid Birkagårdens folkhögskola och vid Konstfack. Utnämningen var menad att ses som ett tydligt ställningstagande i den ständigt aktuella debatten om romer och andra minoriteters situation och rättigheter. Hennes betydelse står i direkt relation till högskolans mål om medborgerlig bildning, mångvetenskap och mångkultur. Taikon tilldelades även 2013 Olof Palmepriset för hennes livslånga kamp för mänskliga rättigheter.

 

 

2013 - Piotr Sztompka

Piotr Sztompka

Piotr Sztompka är Södertörns högskolas första hedersdoktor. Han är professor i teoretisk sociologi vid Jagiellonian University of Krakow i Polen. Sztompka är ett världsnamn inom sociologi och samhällskunskap och han har skrivit många böcker som sedan blivit klassiker inom områdena. Första gången Sztompka besökte Södertörns högskola var 2006 då han var keynote speaker vid Sveriges sociologförbunds årliga konferens som hölls på högskolan. Han bjöds även in som gästforskare på CBEES 2007. Sedan dess har han varit en organisk del av högskolan och hållit flera omtalade föreläsningar och omtyckta doktorandkurser. Flera av de böcker Sztompka skrivit har översatts till flertalet språk bland annat hans viktigaste verk "The Sociology of Social Change" och "Trust: A Sociological Theory". Han har varit ordförande för The International Sociological Association, och tilldelats en rad prestigefyllda internationella priser.