Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken, exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare. Våra utbildningar tar oftast sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och undersöker dessa utifrån (mestadels) humanistisk teoribildning.

Rektor utlyser medel till högskolepedagogisk utveckling

Ett karaktäristiskt drag i utbildningar med hög kvalitet har visat sig vara att man inom kollegiet har etablerat en diskussion om pedagogiska frågor och att man tar gemensamma tag i problem som uppstår.

Förändringsarbete som enskilda lärare gör i sitt klassrum är förstås mycket viktigt, men har begränsat inflytande på kvaliteten på en utbildning som helhet. När emellertid ett kollektiv av lärare skaffar sig överblick och samordnar sina kompetenser så kan man stärka utbildningens pedagogik på kraftfulla vis. Därför utlyser nu rektor medel som arbetslag kan söka för pedagogisk utveckling.
Arbetslag kan söka max 150.000:-. Bidraget ska huvudsakligen gå till tid för att genomföra utvecklingsarbete, men det är också möjligt att söka medel för att genomföra internat eller delta i konferenser. Det sökta beloppet ska inkludera OH och lokalkostnader.

I bidragspaketet ingår en högskolepedagogisk konsult (som inte belastar anslaget) som kommer att fungera som bollplank i processen. Det ingår också förväntningar på att erfarenheterna av projektet ska presenteras i workshopform eller på annat sätt göras tillgängligt för kollegor på (och gärna också utanför) högskolan. En ansökan som presenterar idén på max 2 A4 samt fullkostnadskalkyl (avstämd med ekonomihandläggare och baserad på IKLs OH 80% eftersom tiden kommer att konteras på en aktivitet hos IKL) skickas till Högskolepedagogikens mailadress hp@sh.se senast den 15 februari. Ange alla deltagare samt kontaktperson. Anslaget är avsett att användas under hösten 2019/våren 2020. Ansökan behandlas sedan av Rådet för högskolepedagogik och bildning enligt kriterierna nedan. Besked om eventuell tilldelning meddelas kontaktpersonen senast den 1 mars.

Inför din projektansökan…stöd i ditt utvecklingsprojekt

Sedan januari 2018 rullar på högskolan ett 2 årigt projekt (januari 2018 – december 2019) SH-play medieproduktion som har som mål att utveckla stöd för produktion av audiovisuell media för både lärande och forskningskommunikation. För själva produktion och produktionsstöd av media står Medieteknikens studenter i samarbete med lärare på ämnet Medieteknik samt personal från Biblioteket (IKT pedagoger, bibliotekarie).

 

Detta kan du få hjälp med

Under projektperioden har du möjlighet att kostnadsfritt få hjälp och stöd inom flera olika områden som gäller medieproduktion. Utifrån dina idéer får du hjälp av projektets medlemmar* samt studenter på Medietekniken att ta fram poddar, spela in föreläsningar och skärminspelning samt annan media för användning i Flipped classroom och Blended lerning - sammanhang. Du kan också få hjälp med tekniskt stöd, råd och vägledning för hur du skriver ett bra manus för inspelning och hur du sen kan hitta rätt digitala kanaler för att nå ut med ditt budskap.

Läs mer här om hur ett projekt kan läggas upp samt om bakgrund till projektet

Nödvändiga kriterier:

 • Att det är ett arbetslag som söker. 
 • Att projektet är högskolepedagogiskt orienterat. 
 • Att projektet är välmotiverat och idéerna sammanhållna 
 • Att projektet är realistiskt. 
 • Att det finns förutsättningar för att den utveckling som sker inte är tillfällig utan når en viss hållbarhet (till exempel genom att det finns tillsvidareanställda i projektet) och att det finns en plan för fortsättningen när projektet är avslutat. 

Rådet kan också beakta:

 • Att det finns ett behov och att det är framskrivet i ansökan (exempelvis att man har konstaterade problem). 
 • Att projektet tar avstamp i högskolepedagogisk eller annan relevant forskning eller beprövad erfarenhet. 
 • Att projektet innebär något nytt (åtminstone för den aktuella verksamheten) eller att projektet har en experimentell dimension. 
 • Att insikterna man får genom projektet skulle kunna vara av värde även utanför det egna ämnet. 
 • Att erfarenheten från utvecklingsarbetet skulle kunna ligga till grund för, eller vidareutvecklas till, högskolepedagogisk forskning. 
 • Hur ämnet/arbetslaget tidigare använt liknande bidrag. 

Ansökan är öppen för alla relevanta teman

En mindre summa kommer emellertid att avsättas till projekt som:

 • syftar till att åstadkomma former för samläsning mellan utbildningar som kännetecknas av könsobalanser i studentsammansättningen i enlighet med högskolans plan för jämställdhetsintegrering (dnr 1768/1.1.1/2017). 

men vi vill också gärna uppmuntra till ansökningar som rör:

 • utveckling av systematiska arbetsformer för pedagogiskt kvalitetsarbete i arbetslagsform. 
 • samverkan och samhällsintegrerad pedagogik. 
 • högskolepedagogik som relaterar till frågor om hållbar utveckling i bred bemärkelse. 
 • kritisk reflektion och utveckling av studenters självständighet. 
 • arbetet med en pedagogiskt genomtänkt linje genom program. 
 • aktiv studentmedverkan (se gärna Active Student Participation) 
 • att utnyttja möjligheterna i digitala verktyg för lärande (te x i Studiewebben). 


Utvecklingsprojektet kan om arbetslaget så önskar genomföras som en kurs som ger högskolepedagogiska poäng. Då examineras utvecklingsarbetet med hjälp av en reflektion som kan ingå som en del i deltagarens meritportfölj eller genom en artikel för publikation inom ramen för det som brukar kallas scholarship of teaching and learning.