Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Anmälan och antagning

Du söker till både program och kurser via en nationell anmälningsportal – antagning.se. Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för denna portal där även all information som rör behörighet, meritvärdering och urval finns.

Behörighet, meritvärdering och urval

När din anmälan har kommit in bedöms först din behörighet. Är det fler behöriga sökande till en utbildning än det finns platser görs ett urval. Många gånger kan dock alla som är behöriga antas. Information om behörighet, meritvärdering och urval som är gemensam för alla högskolor och universitet hittar du på antagning.se. Information om särskilda behörighets- och urvalsregler för respektive program och kurs finns på antagning.se och under Utbildning på vår hemsida.

Antagningsordning

I antagningsordningen finns de regler för utbildning som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och om hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas. När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå avses även regler om hur beslut om behörighet överklagas.

Antagningsstatistik

Den samlade antagningsstatistiken för alla program och kurser vid Södertörns högskola sammanställs av Universitets- och högskolerådet (UHR). För uppgifter om antagningsstatistik hänvisar högskolan därför till UHRs hemsida. Där finns statistik över antal sökande, antal antagna och lägsta antagningspoäng till utbildningar vid svenska universitet och högskolor.    

Tänk på att statistik från föregående terminer bara ger en fingervisning om hur lätt eller svårt det är att komma in på en kurs eller ett program. Både antalet sökande och antalet platser kan variera. "Alla behöriga antagna" innebär att alla sökande som sökte senast sista anmälningsdag blev antagna. Statistiken innehåller däremot inte uppgifter om sena sökanden. 

Personuppgifter och uppgifter om förutbildning, som du lämnar i din ansökan, registreras i studiedokumentationssystemet Ladok om du blir antagen eller reservplacerad på en utbildning.

Hitta din utbildning – Anmälan och antagning