Om Södertörns högskola / Ämnen

Statsvetenskap

Grafiskt element för ämnet statsvetenskapHur fungerar den representativa demokratin, formellt och i praktiken? Hur uppstår krig och hur uppnås fred? Hur är makt organiserad och fördelad i världspolitiken? Hur kommer det sig att nationalism frodas trots att vi lever i en globaliserad värld? Vart är den europeiska integrationen på väg?

Detta är exempel på några av de frågor som ämnet statsvetenskap handlar om.

Om du vill jobba med opinionsbildning, omvärldsanalys, offentligt beslutsfattande eller förvaltning, och om du är intresserad av hur man tar och behåller makt i samhället, kan statsvetenskap ge dig mycket värdefulla kunskaper.

Statsvetenskap och internationella relationer (IR) är två enskilda ämnen på grundutbildningsnivå vid Södertörns högskola. Ämnena är dock, när det kommer till undervisning och forskning, i hög grad sammankopplade.

Om kurserna

Statsvetenskap A, 30 hp

Moment 1: Politiska idéer, 7,5 hp
Moment 2: Politiska system, 7,5 hp
Moment 3: Offentlig förvaltning, 7,5 hp
Moment 4: Internationell politik, 7,5 hp

A-kursen ger en introduktion till politik och makt i samhället. I den första delkursen studeras klassiska och moderna politiska ideologier och idéer om stat och samhälle. Den andra delkursen ger en introduktion till det jämförande studiet av politiska system på olika nivåer och i olika delar av världen. Demokrati och demokratisering står här i fokus. I den tredje delkursen studeras policyprocesser och maktutövning inom offentlig förvaltning. Den fjärde delkursen ger en introduktion till studiet av internationell politik, det vill säga studiet av utrikespolitik, internationella konflikter samt internationellt samarbete.

Statsvetenskap B, 30 hp

Moment 1: Politisk filosofi, 7,5 hp
Moment 2: Stat, marknad och välfärd, 7,5 hp
Moment 3: Metod, 7,5 hp
Moment 4: B-uppsats, 7,5 hp

B-kursen ger fördjupade kunskaper om politisk filosofi, samt i studiet av relationer mellan staten, marknaden och välfärdssystemet. B-kursen innehåller också en introduktion i forskningsmetod, samt genomförande av ett projektarbete i form av en B-uppsats.

Behörighet: Minst 22,5 hp (75%) från A-kursen måste vara godkända och inrapporterade när B-kursen börjar.

Statsvetenskap C, 30 hp

Moment 1: Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
Moment 2: Comparative European Politics eller Theories of International Relations (båda delkurserna ges på engelska)
Moment 3: Uppsats, 15 hp

C-kursen breddar och fördjupar kunskaper om vetenskapsteori och forskningsmetod, samt ger möjlighet till fördjupning inom ett specialområde (valbar temakurs). Halva terminen ägnas åt ett självständigt arbete i form av en C-uppsats.

Behörighet: Fullständig A-kurs (30 hp) samt minst 22,5 hp (75%) från B-kursen (inklusive metod- och uppsatsmomenten) måste vara godkända och inrapporterade när C-kursen börjar.


Avancerad nivå

Ämnet statsvetenskap erbjuder även en rad fristående kurser på avancerad nivå samt ett magisterprogram (60 hp) och ett masterprogram (120 hp). Mer information om kurserna och om magister- och masterprogrammen hittar du under fliken Utbildning. Alla ämnets kurser och program på avancerad nivå ges på engelska.

Observera att alla statsvetenskapenss kurser på avancerad nivå för tillfället är inställda med anledning av den pågeånde revideringen av utbildningsplanen för masterprogrammet.

Betygskriterier

För att betyget Godkänd ska erhållas på en kurs, så krävs att lägst betyget Godkänd har erhållits på samtliga av kursens delmoment.

För att betyget Väl godkänd ska erhållas på en kurs, så krävs, förutom att alla delmoment på kursen är avklarade, att betyget Väl godkänd har erhållits på minst 75 % av kursens delmoment.