Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

Studentsamverkan

Studenter kan bidra till organisationers verksamhet och utveckling på en rad sätt. De kan utföra väl avgränsade uppgifter inom ramen för sin utbildning, t ex i form av projekt- eller examensarbeten. De kan belysa problem eller verksamhetsdelar utifrån perspektiv grundade i forskningsbaserad kunskap. Och de kan utmana genom att kritiskt granska förgivettaganden.    

Södertörns högskola erbjuder utbildningar med fokus på humaniora och samhällsvetenskap som berikas av miljövetenskap, lärarutbildning, polisutbildning och utbildningar i medie- och informationsteknologi. Flertalet av dem samarbetar nära med arbetslivet i form av samverkan med företag, myndigheter och organisationer. 

Studentsamverkan kan ske i en rad olika former, vilka beskrivs mer utförligt i sidorna till höger.

Kontakta oss gärna för frågor eller mer information om möjliga student- och utbildningssamarbeten.