Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

Uppdragsforskning

Vid sidan av vår grundforskning kan vi åta oss viss behovsmotiverad forskning eller uppdrag som kräver vetenskapliga lösningar på ett problem som ni inom ert företag, myndighet eller organsition har definierat.

Uppdragsforskning betalas fullt ut av beställaren enligt högskolans beräkningsmodell om full kostnadstäckning. Vad som ska utföras regeleras i särskilt avtal som upprättas mellan parterna. I avtalet regeleras även frågor som rör IPR, sekretess, publicering m.m.