Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken, exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare. Våra utbildningar tar oftast sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och undersöker dessa utifrån (mestadels) humanistisk teoribildning.

Utbildningsprogram för medarbetare med arbetsledande uppgifter

Under hösten 2018 kommer Personalavdelningen att arrangera ett program för medarbetare med arbetsledande uppgifter utan att ha chefsansvar. Du kan anmäla dig till ett eller flera tillfällen utifrån ditt behov. Observera att avsnittet om ledarskap består av två tillfällen.

Målgrupp: medarbetare med arbetsledande uppgifter utan att ha chefsansvar

Anmälan skickas till carina.jansson@sh.se senast den 4 maj 2018 och ska vara avstämd med din chef.

PROGRAM

• KURS- OCH UTBILDNINGSPLANER - FRÅN IDÉ TILL ANTAGNING
Innehåll
Kurs- och utbildningsplaner är ett av högskolans viktigaste dokument. De är centrala för både lärare och studenter och fungerar som informativa dokument när man ska studera eller undervisa, som juridiskt dokument för vad studenten kan förvänta sig av utbildningen och de krav som ställs på hen samt som pedagogiskt hjälpmedel i utvecklingen av genomtänkta kurser och program.

Under seminariet kommer vi att gå igenom processen för kurs- och utbildningsplaner från idé till antagning. Vi går igenom tidsplaner kopplat till processen samt riktlinjer och former för innehållet. Om vi hinner tittar vi även på vägledande externa tillsynsbeslut från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) samt avgöranden i överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Kursledare: Erik Granrot, Handläggare vid Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd
Tid och plats: Tisdagen den 21 augusti kl 9-11, Södertörns högskola


• RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER FÖR STUDENTER

Kursledare: Eva Carolina Säfvelin, Utredare på Studentavdelningen
Tid och plats: Fredagen den 24 augusti kl 9-12, Södertörns högskola

• ÖVERGRIPANDE HÖGSKOLEEKONOMI
Innehåll
• Var kommer pengarna ifrån, och hur använder vi dem
• Fakturor, resor och inköp,
Kursledare: Per Karlsson, Ekonomichef på Ekonomiavdelningen
Tid och plats: Onsdagen den 29 augusti kl 9-11, Södertörns högskola


• DISKRIMINERINGSLAGSTIFTNING
Innehåll
• Svensk diskrimineringslagstiftning – vad omfattar den? Vilka krav ställer lagen på oss som arbetsgivare och högskola? När riskerar man att diskriminera. Hur jobbar vi på Södertörns högskola
Kursledare: Linda Aalto, Personalhandläggare vid Personalavdelningen, och Anna-Karin Brikell, Handläggare vid Studentavdelningen
Tid och plats: Torsdagen den 30 augusti kl 9-12, Södertörns högskola


• LEDARSKAP
Innehåll:
Vad innebär det att vara arbetsledare. Vilka situationer och frågeställningar är vanliga för arbetsledare och hur kan de hanteras
• Att leda en grupp framåt, att utveckla arbetet inom gruppen, ansvar för gruppen och att arbetet blir utfört – utveckla arbetet (projektledarroll) skapa en kreativ atmosfär
• Hur fungerar en grupp – grupprocesser
• Samtalsmetodik – t.ex. planerings- och utvärderingssamtal men också svåra samtal
Kursledare: Jörgen Pellbäck, Organisationskonsult vid Avonova
Detta avsnitt består av två halvdagar
Tid och plats: Fredagen den 21 september kl 9-12 samt fredagen den 28 september 9-12, Södertörns högskola