Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Antagning

Här beskrivs hur du går till väga efter att du har lämnat in din anmälan.  

Antagningsbesked

Första urvalet

antagning.se kommer du som anmält dig på webben kunna läsa och svara på ditt antagningsbesked. Du som söker till en hösttermin får beskedet i mitten av juli. Du som söker till en vårtermin får beskedet i mitten av december. På antagningsbeskedet ser du om du har blivit antagen, reservplacerad eller struken. Alla som är behöriga men som inte har blivit antagna reservplaceras – på beskedet framgår då vilken reservplats du har och hur många antagna det finns i urvalsgruppen.

Svara alltid på ditt antagningsbesked

Observera att du måste svara för att behålla din plats. Det gäller både dig som är antagen och dig som är reservplacerad. Vilket datum du senast måste svara för att behålla din plats till höst- respektive vårterminen publiceras på antagning.se. Du svarar på antagning.se.

Grundregeln är att du får stå kvar som antagen till högst 45 högskolepoäng, därutöver får du stå kvar som reserv till högst 165 högskolepoäng. Om du inte är antagen till någon utbildning kan du stå kvar som reserv till högst 210 högskolepoäng. Observera att du redan när du söker ska prioritera utbildningsalternativen – när du antagits till 45 högskolepoäng stryks lägre prioriterade alternativ. Tackar du ja till för många högskolepoäng stryks alternativen nedifrån enligt den prioritetsordning du gjorde på din anmälan.

Andra urvalet

Efter sista svarsdag görs ett andra urval och du får ett andra antagningsbesked.

I det andra antagningsbeskedet framgår om du har blivit antagen till en utbildning där du tidigare varit reservplacerad alternativt ditt nya reservnummer. Observera att poänggränsen gör att om du i det andra urvalet blir antagen till ett högre prioriterat utbildningsalternativ, kan du komma att strykas från ett lägre prioriterat alternativ som du var antagen till i det första urvalet.

Upprop och reservantagningBild med studenter i högskolans aula.

Reservantagning är aktuellt när någon eller några som blivit antagna till en utbildning tackat nej till sina platser. Utifrån resultatet i urvalet kallas reserver i tur och ordning. Alla som har blivit antagna till en utbildning dyker inte alltid upp och därför antar vissa utbildningar fler sökande än vad de har utbildningsplatser. Det innebär att de inte behöver kalla reserver så fort någon hoppar av. Det här kallas att göra ett överintag. I de fall där högskolan gör ett överintag betyder det att reserv 1 i en urvalsgrupp inte automatiskt kommer att antas när en person i samma urvalsgrupp hoppar av. Den tomma platsen fylls av en person som ingår i överintaget.

Upprop och registrering äger rum veckan innan kurs- eller program­start för de flesta utbildningarna. Inför varje terminsstart publicerar Södertörns högskola information om terminsstarten samt uppgifter om tid och plats för upprop och registrering på sh.se/terminsstart.

Många institutioner skickar också ut kallelse till upprop och registrering tillsammans med praktisk information till alla antagna och reserver med möjlighet att bli antagna. I informationen framgår vad du ska göra för att behålla din plats eller reservplats. Uppropet/registreringen är obligatorisk och kommer du inte, förlorar du din plats.

Anstånd

Den som är antagen skall påbörja studierna den termin som antagningen avser. Den som inte kan påbörja sina studier vid föreskriven tidpunkt kan, om det finns särskilda skäl, medges anstånd med studiestarten.

Skäl för anstånd kan enligt UHRFS 2013:3, vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag. Anståndstiden får vara högst 18 månader om inte synnerliga skäl finns för längre tid.

Den sökande måste själv söka anstånd hos Antagningen vid Södertörns högskola. De skäl som åberopas ska styrkas med intyg t.ex. läkarintyg, personbevis för barn, beslut om inskrivning eller intyg från arbetsgivare.

Beslut om anstånd fattas på samma sätt som beslut angående antagning. Den som efter beviljat anstånd vill påbörja sina studier skall anmäla sig till utbildningen via antagning.se senast 15 april för höstterminen och 15 oktober för vårterminen.

Du ansöker om anstånd genom att skriva ett brev där du anger dina skäl för att inte påbörja utbildningen. Skicka ditt ansökningsbrev tillsammans med intyg som styrker dina skäl för anståndet till Antagningen, Södertörns högskola, 141 89 Huddinge.

Hitta din utbildning – Antagning