Forskning

Litteratur

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Om forskningen

Forskningen vid Södertörns högskola spänner över många discipliner och områden. Utgångspunkter och målsättning för forskningen beskrivs nedan.

Samhälls- och samtidsrelevans

Karaktäristiskt för många av forskargrupperna och forskningsprojekten är att de eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans. Här finns alltifrån studiet av interreligiösa och interkulturella relationer till miljöproblem, kommunikationsstrategier och samtida förändringar inom den offentliga sfären. Studierna rör både Sverige och området kring Östersjön och det nya Europa. Inom humaniora finns starka forskningsprofiler med utgångspunkt i kritisk reflektion kring människan och hennes plats i samhället, bland annat med inriktning mot kulturella minnespraktiker.

Mångvetenskap

På Södertörns högskola finns en stark tradition av mångvetenskaplig forskning. Samverkan över traditionella gränser är viktig för att nå en mer nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen, som också kan leda fram till nya perspektiv och problemformuleringar.

Östersjö- och Östeuropaforskning

Den mångvetenskapliga Östersjö- och Östeuropaforskningen utgör en viktig profil vid Södertörns högskola. Inom högskolan finns stor kompetens i att belysa, förklara och aktivt delta i analyser av pågående förändringar inom det närliggande Östersjöområdet. Hit hör också studier av det nya Europa som vuxit fram efter murens fall. Det kan handla om bostadssegregering eller ungas identitetssökande. Men det kan också handla om Kalla kriget. En stor del av denna forskning samordnas inom forskningscentret Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).

Internationalisering

Forskning är ingen nationell angelägenhet utan tvärt om till sin natur internationell och utåtriktad. Många av högskolans forskare är del av en internationell forskningsmiljö genom samarbeten, publikationer och konferensdeltagande. Samtidigt vill vi också vara en attraktiv miljö för omvärlden i form av gästforskare och post-doktorer, varav flera är knutna till Östersjö- och Östeuropaprofilen. Målet är att ständigt utveckla och fördjupa kontakterna med omvärlden.

Centrumbildningar

Centrumbildningar tillför högskolan ett akademiskt mervärde genom att fokusera ett vetenskapligt intressant fält som ligger i skärningspunkten mellan traditionella discipliner och där skapa en kreativ mötesplats för medarbetare och studenter. 

Forskarutbildning

Högskolan har rätt att utfärda forskarutbildningsexamen inom fem mångvetenskapliga forskningsområden. Att ge och ansvara för forskarutbildning är en central del av en levande forskningsmiljö.

På högskolan fanns redan tidigare forskarstuderande inom en rad ämnen. Dessa hade sin dagliga verksamhet och fick sin utbildning vid Södertörns högskola, men då i samarbete med andra lärosäten.  

Sammanlagt verkar ett hundratal doktorander på högskolan.