Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken, exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare. Våra utbildningar tar oftast sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och undersöker dessa utifrån (mestadels) humanistisk teoribildning.

Vår skriftserie

Inifrån och utifrån

Inifrån och utifrån

Den här boken handlar om praktisk kunskap i förskolan. Kärnan i boken utgörs av texter, skrivna av förskollärarstudenter med yrkeserfarenheter från förskolan. Texterna, som är skrivna enligt den metod för processkrivande som vuxit fram på Centrum för praktisk kunskap, utgår från ett inifrån- perspektiv där den egna praktiken undersöks på djupet i dialog med aktuell teoribildning. Dessa texter kombinerar på så vis inifrånperspektivet med ett utifrån- perspektiv där mer generella frågor som professionalitet, barnsyn, värdegrund och etik utvecklas. Boken innehåller också flera bidrag från forskare i praktisk kunskap som på olika sätt utvecklar teman i dialog med studenttexterna varpå dessa sätts i relation till mer övergripande kunskapsteoretiska och samhälleliga perspektiv.

Redaktör: Lotte Alsterdal och Maria Pröckl

Klicka här för att komma till sidan för nedladdning.

Vad är praktisk kunskap?

Svenaeus, Fredrik (Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation)Bornemark, Jonna (Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation)

Antologin beskriver och fördjupar forskningsfältet praktisk kunskap med tonvikt på frågor kring yrkeskunnande och utbildning. Medverkande är lärare, forskare och magisterstudenter vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola. Perspektiven i bokens olika bidrag är företrädesvis humanistiska, bland nyckelbegreppen märks praktisk visdom, tyst kunskap, känslor och kunskap, erfarenhet, reflektion, fenomenologi, hermeneutik, bildning, dilemma, dygdeetik, berättelse och essä.

Redaktörer: Jonna Bornemark och Fredrik Svenaeus

Klicka här för att komma till sidan för nedladdning.

 

Psykoterapeutens & psykoanalytikerns praktiska kunskap

Nilsson, Christian (Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation)

Idag står alla som arbetar inom de mellanmänskliga yrkena inför en ny utmaning: kravet på "evidensbasering". Begreppet har väckt debatt, inte minst på psykoterapins område. Men när allt fokus läggs på frågan om vilken vetenskaplig grund dessa yrken vilar på riskerar diskussionen att tappa kontakten med själva verksamheten: Vad ska egentligen en duglig psykoterapeut eller psykoanalytiker kunna? De senaste vetenskapliga rönen från hjärnforskningen? De mest effektiva teknikerna för symptomlindring? Vilken betydelse har den praktiska kunskap som ligger i själva bemötandet, och arbetet i relationen tillsammans med klienten?

Redaktör: Christian Nilsson

Klicka här för att komma till sidan för nedladdning.

Reflektionens gestalt

Fjelkestam, Kristina (Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation)

I reflektionen (jfr. lat. reflectere, återkasta) bemöter vi aktivt våra egna tankar genom kritisk prövning, vilket är centralt i kunskapsprocesser. Reflektionen fungerar därför både som ett praktiskt redskap inom till exempel pedagogiken och en teoretisk utgångspunkt för bland annat filosofin, men framförallt har reflektionen kreativa inslag. Därför fokuserar bidragen i den här antologin på konstnärliga uttryck inom konst, litteratur, film, arkitektur och dans. De medverkande är litteraturvetare, filosofer, idéhistoriker, medievetare och danshögskolelärare.

Redaktör: Kristina Fjelkestam

Klicka här för att komma till sidan för nedladdning.

 

Kentauren: Om interaktion mellan häst och människa

Bornemark, Jonna (Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation)

Att i galopp flyga fram över ängen, att med svettpärlorna droppandes i pannan med gemensamma krafter få timmerlasset över sjön eller att som 8-åring för första gången få upp hästens hov och kratsa den med en splitterny hovkrats – detta är bara några bilder av det mångfacetterade kunskapsfältet mellan människa och häst som undersöks i antologin Kentauren. Om interaktion mellan häst och människa.

Den här boken beskriver och analyserar den praktiska kunskapen mellan häst och människa i ett humanistiskt och tolkande perspektiv. I de olika bidragen får vi möta ridlärarens, filosofens, idéhistorikerns, mimarens, etnobiologens, häst-dressörens och terapeutens berättelser om vad det är som händer i interaktionen mellan häst och människa och hur denna kan begreppsliggöras.

Redaktörer: Jonna Bornemark och Ulla Ekström von Essen

Klicka här för att komma till sidan för nedladdning.

Omtankar : Praktisk kunskap i äldreomsorg

Praktisk kunskap i äldreomsorg

Boken inleds med sju reflekterande berättelser skrivna av omsorgspersonal om dilemman de möter i sitt arbete. Dilemman i den mening som ges i texterna är svårbedömda situationer där det inte finns några enkla lösningar och där författaren själv är involverad som handlande aktör. Under flera års tid samarbetade vi lärare och forskare vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola i en serie vidareutbildningar med anställda i äldreomsorgen i Huddinge kommun.

Att uppmärksamma och undersöka praktisk kunskap är att rikta blicken mot handlingar med kraft att göra skillnad i enskilda människors vardag. Praktisk kunskap kommer ur de erfarenheter vi gör i livet och hur vi förhåller oss till och ansvarar för dem. Det är kunnande som bottnar, och som utvecklingsarbeten och omtankar kan ta avstamp i.

Redaktör: Lotte Alsterdal

Klicka här för att komma till sidan för nedladdning.

The Body as Gift, Resource, and Commodity: Exchanging Organs,Tissues, and Cells in the 21st Century

The Body as Gift, Resource, and Commodity: Exchanging Organs,Tissues, and Cells in the 21st Century

Departing from three metaphors—the body as gift, resource, and commodity—the book explores the contemporary exchange of organs, tissues, and cells. Although the gift is the sanctioned metaphor for donating parts of the body, the underlying perspective from the side of states, authorities, and the medical establishment often seems to be that the body shall be understood as a resource. But medicine, as some of the contributors to this book show, is not sealed off from the market economy. Increasingly, therefore, body parts become commodities on legal as well as illegal markets.

The chapters of the book are arranged in a way that presents, one after the other, the three metaphors of the body, starting with the body as gift, proceeding by way of the body as resource, and ending in the body as commodity. Although all three metaphors as ways of conceptualizing and making use of the human body can be found throughout human history, the present drive of commercialization will increasingly force us to identify and scrutinize the way these metaphors are used. Not only in addressing the fascinating question of what kind of an object (subject) the human body is, but also in trying to decipher what interests lurk behind the use of the metaphors in question when claiming that human bodies, organs, tissues, and cells are gifts, resources or commodities. The ambition of this volume is to address and remedy the need of a hermeneutics not only of depth, but also of suspicion, in the case of organ transplantation and other medical technologies involving the transfer of human tissues and cells.

Redaktörer: Fredrik Svenaeus, Marin Gunnarsson

Klicka här för att komma till sidan för nedladdning.

 

Klassiska texter om praktisk kunskap

Klassiska texter om praktisk kunskapKlassiska texter om praktisk kunskap är det allra första försöket att i bokform sammanställa texter som är centrala för den praktiska kunskapens teoribildning. Antologin består av 13 översättningar av olika tänkare från främst filosofi och vetenskapsteori, som undersöker den praktiska kunskapen i förhållande till språk, tänkande och känslor. Frågeställningarna rör teman som expertis, skicklighet, synen på arbete, språklöshet och etik. Genom att på detta sätt sammanställa dessa texter inom en mycket ung forskningsdisciplin väcker antologin, med ny skärpa, frågor om hur praktisk kunskap ska förstås och formuleras inte bara i sin praktik utan också i sin teori. Det framgår att fältet redan rymmer intressanta motsättningar och gemensamma frågeställningar, till exempel om hur expertis ska värderas, om hur olika former av praktisk kunskap värderas på olika sätt och om vad det egentligen innebär att förstå arbete som självförverkligande.

Redaktörer: Hjertström Lappalainen, Jonna

Klicka här för att komma till sidan för nedladdning.