Om Södertörns högskola / Institutioner

Lärarutbildningen

Kampanj för

Vi på Södertörns högskola vill att fler utbildar sig till lärare. Människor som kan få andra att samarbeta. Som ger andra mod att tänka nytt. Nyfikna, ifrågasättande, förstående människor. Är det du? Välkommen till vår lärarutbildning!

Fotbollspelaren Stefan Batan och rapparen Rosh har båda egenskaper som gör en bra lärare. Tillsammans medverkar de i filmen “jag är lärare”.

Våra profiler

Verksamheten på en förskola, skola eller fritidshem präglas av att människor från många olika kulturer möter varandra, blandas eller separeras. Vi kallar det interkulturella processer och det är en av våra profiler. Vår andra profil är bildningsprofilen, som genom konstnärligt gestaltad kunskap ger dig möjlighet att vidga dina perspektiv och fördjupa erfarenheter och känslor. Tillsammans ger det en unik lärarutbildning.

Interkulturell profil

Under utbildningen kommer du bli medveten om barns, elevers och föräldrars olika kulturella bakgrund och olika aspekter av interkulturalitet. Begrepp som etnicitet, klass, genus och generation används för att förstå samhället i och utanför förskolan och skolan. Alla våra lärarprogram utgår från värderingen att alla människor har lika värde och att deras kunskaper, erfarenheter och övertygelser ska respekteras.

Interkulturella profilen

Studenter från grundskolans tidigare år Studenter redovisar genom drama

Bildningsprofil

I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör att den personliga utvecklingen och mognaden hos förskollärare och lärare blir särskilt viktig. För att utveckla din förmåga till förståelse av andra - och dig själv - ger programmen dig rika tillfällen till möten med människor med olika bakgrund, och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap. Bildning innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och även din egen utveckling. Förmåga till självreflektion är en färdighet som du kommer att öva kontinuerligt under hela din utbildningstid.

Bildning på Södertörns högskola.pdf