Kalendarium

rss

Här presenteras Södertörns högskolas kalendarium. Du kan hitta fler kalenderposter eller se specifika kalenderposter genom att välja ett eller flera filter till höger. För att se kalenderposter som redan har passerat kan du använda filtret Tidpunkt och ange ett eget tidsintervall. Våra arrangemang är för det mesta kostnadsfria och öppna för alla. Om annat gäller framgår det i kalendarieposten.

 • 22
  MAR

  Civilsamhället och asylpolitiken

  Ett öppet vittnesseminarium om Påskuppropet och Flyktingamnesti 2005 i arrangemang av Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola.

  Under de första åren på 2000-talet fördes i Sverige en engagerad debatt om flyktingpolitik, och kritik riktades mot hur asylbeslut fattades i det svenska asylsystemet. Kritiken mynnade ut i att riksdagen beslutade att migrationsdomstolarna skulle ta över Utlänningsnämndens uppdrag som överprövningsinstans i migrationsärenden från och med april 2006. I samband med detta beslut restes krav på att människor som fått avslag på sin asylansökan skulle få en ny prövning i det nya systemet. Kravet initierades och drevs av civilsamhället som organiserade sig i kampanjerna Påskuppropet och Flyktingamnesti 2005. Kampanjerna byggde bland annat på namninsamlingar, demonstrationer och debattinlägg. Under hösten 2005 beslutade politikerna om en modifierad version av amnestikravet. Detta ledde till att ca 17 000 personer som förut nekats asyl fick uppehållstillstånd. 

  I detta vittnesseminarium frågar vi de som var aktiva i dessa kampanjer hur de arbetade för att påverka politiken och den offentliga förvaltningen. Hur organiserades arbetet? Vilka strategier var framgångsrika? Vilka utmaningar uppstod? På vilket sätt riktades påverkansarbetet mot offentlig förvaltning och politiker? Vad bidrog till amnestikravens genomslagskraft?

  Vi undrar också vilka skillnader och likheter det finns i hur dagens civilsamhälle bedriver sitt arbete jämfört med dessa kampanjer? Och på vilka sätt liknar och skiljer sig dagens flyktingsituation från 2000-talets? 

  Paneldeltagare

  Deltagarna som kommer att vittna och samtala om dessa frågor är:       

  • Cecilia Arcini - kurator, tidigare diakon i Hammarkullekyrkan/Angereds församling och aktiv i Flyktingamnesti 2005
  • Tove Karnerud - Asylgruppen i Malmö och aktiv i Flyktingamnesti 2005
  • Lennart Molin - Sveriges kristna råd och aktiv i Påskuppropet
  • David Qviström - författare, föreläsare och journalist, tidigare verksam vid Kyrkans tidning
  • Masoud Vatankhah - Ingen Människa är Illegal och aktiv i Flyktingamnesti 2005
  • Michael Williams - Flyktinggruppernas riksråd, Svenska kyrkan, Sveriges kristna råd och aktiv i Påskuppropet och Flyktingamnesti 2005

  Moderatorer för seminariet är Livia Johannesson och Noomi Weinryb, migrations- respektive civilsamhällesforskare verksamma vid Förvaltningsakademin på Södertörns högskola och Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet.

  Vittnesseminarium – en metod för fält- och källskapande

  Grundtanken med vittnesseminarier (efter modell från Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola) är att föra samman centrala aktörer från en viss tid och att låta dem minnas och berätta det som de själva var en del av i dialog med forskare. Syftet är att visa på nya fält och frågor samt att skapa källor för forskningen.

  Förvaltningsakademin

  Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildningvid Södertörns högskola som bedriver forskning om förvaltning,erbjuder uppdragsutbildning och verkar för kvalificerade mötenmellan forskning och praktik.

  Tid och plats

  När: torsdag 22 mars kl. 13:00-16:00

  Vad: seminarium

  Var: Rum MA624 (plan 6 i Moas båge), Södertörns högskola

  Arrangeras av: Förvaltningsakademin