Kalendarium

rss

Här presenteras Södertörns högskolas kalendarium. Du kan hitta fler kalenderposter eller se specifika kalenderposter genom att välja ett eller flera filter till höger. För att se kalenderposter som redan har passerat kan du använda filtret Tidpunkt och ange ett eget tidsintervall. Våra arrangemang är för det mesta kostnadsfria och öppna för alla. Om annat gäller framgår det i kalendarieposten.

 • 28
  MAR

  Disputation: ”Energilandskap i förändring: inramningar av kontroversiella lokaliseringar på norra Gotland”

  Karin Edberg disputerar i ämnet sociologi med avhandlingen ”Energilandskap i förändring: inramningar av kontroversiella lokaliseringar på norra Gotland”. Disputationen äger rum onsdagen den 28 mars klockan 13:00 i sal MB 503.

  Disputation

  Karin Edberg

  Avhandling: ”Energilandskap i förändring: inramningar av kontroversiella lokaliseringar på norra Gotland”
  Ämne: Sociologi, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola
  Forskarskola: Politik, ekonomi och samhällets organisering (PESO)
  Opponent: Professor Mikael Klintman, Sociologiska institutionen, Lunds universitet
  Språk: Svenska

  Abstract

  Energisystemet omstruktureras. Nya energikällor tillkommer och andra fasas ut samtidigt som efterfrågan på energi kvarstår ur ett globalt perspektiv. Lokaliseringen av de fysiska strukturer som genererar och distribuerar energi innebär en högst praktisk påverkan i den fysiska omgivningen liksom i det sociala landskapet innan, under och efter en etablering, vilket gör det relevant att undersöka hur nya lokaliseringar av energiinfrastruktur tas emot. Det övergripande syftet med den här avhandlingen i sociologi är därför att bidra till en ökad förståelse av lokal hantering av globala energidilemman.

  I avhandlingen analyseras lokaliseringar av kontroversiella energiprojekt, eller mer specifikt hur två sådana fall förstås och tolkas av berörda aktörer. Det görs genom ett teoretiskt ramverk baserat på inramningsteori (frame analysis) och sociala praktiker. Studien erbjuder en sociologiskt grundad förståelse av plats och förståelsens betydelse för inställningen till lokaliseringar av energiinfrastruktur.

  Avhandlingens empiriska fall utgörs av lokaliseringen av logistiskt arbete kring byggandet av en storskalig naturgasledning och av en planerad men inte realiserad etablering av en vindkraftspark till nordöstra Gotland. Dessa studeras genom intervjuer, observationer och textanalyser.

  Studien visar hur olika aktörer kombinerar och väger olika aspekter mot varandra i sina inramningskonstruktioner. Resultaten visar att även komponenter bortom det lokala ingår i inramningarna och att de inkluderar relationer mellan olika aktörer liksom förändring över tid. Denna förståelse presenteras genom en analys av fyra centrala aspekter – platsrelaterade, platsöverskridande, position och process – vilka tillsammans fångar den multidimensionalitet och komplexitet som kännetecknar kontroversiella lokaliseringar. Ett resultat är att den mest framgångsrika inramningsstrategin visade sig vara att särkoppla olika aspekter, det vill säga att uppmärksamma flera olika aspekter men på olika sätt hålla dem isär.

  En av studiens styrkor är att den inkluderar såväl strategiska inramningar som görs av olika aktörer i syfte att exempelvis få en lokalisering till stånd eller förhindra densamma, som inramningar som görs av dem som inte tar aktiv del i den formella lokaliseringsprocessen. Det ger en komplex bild som sträcker sig bortom policynivån och som visar att det inte finns en enstämmig förståelse i ”lokalsamhället”. Avhandlingen bidrar därmed till att bredda förståelsen av inramningar av kontroversiella lokaliseringar.

  Tid och plats

  När: onsdag 28 mars kl. 13:00-15:00

  Vad: disputation

  Var: Sal MB 503, Södertörns högskola, Flemingsberg

  Arrangeras av: Ämnet sociologi i samarbete med forskarutbildningsområdet Politik, ekonomi och samhällets organisering vid Institutionen för samhällsvetenskaper