Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-11-30

  Advokat Biörn Rieses granskning klar

  Fredag den 30 november överlämnade advokat Biörn Riese rapporten avseende det utredningsuppdrag han har fått från Södertörns högskolas styrelse gällande granskning av högskolans interna hantering av händelserna kopplade till kulturföreningen Forum till högskolans styrelse.

  Högskolans styrelse hade ett styrelsemöte klockan 14-17 på fredag den 30 november, då Biörn Riese presenterade granskningen.

  - Vi i styrelsen vill tacka Biörn Riese för hans gedigna arbete med uppdraget och för hans rekommendationer. Vi konstaterar att vi har fått en grundlig genomlysning av högskolans hantering av denna fråga. Avsikten med uppdraget var att få en oberoende granskning för att identifiera eventuella områden vars hantering borde förbättras. Nu har styrelsen lämnat över granskningen till rektor Gustav Amberg med uppdrag att utifrån framkomna rekommendationer och med målet att undvika liknande händelser i framtiden återkomma till styrelsen med förslag till åtgärder, säger Minoo Akhtarzand, styrelsens ordförande.

  - Jag ser en styrka i att ha fått ta del av en noggrann kartläggning av händelsernas hantering på högskolan. Jag konstaterar att hanteringen av frågan i vissa delar har orsakat lidande hos berörda personer i organisationen, vilket jag beklagar djupt. I egenskap av rektor och den högste operative ansvarige chefen ser jag det som min viktigaste uppgift att det som har skett inte ska kunna upprepas. Jag kommer att jobba hårt för att förbättra högskolans rutiner utifrån granskningens samlade rekommendationer, avslutar rektor Gustav Amberg.

  Här nedan följer Biörn Rieses sammanfattning samt hans samlade rekommendationer. Delar av rapporten som berör personuppgifter är för närvarande föremål för sekretessprövning av jurist.

   

  SAMMANFATTNING

  Utredningen har sammanfattningsvis utmynnat i följande

  • Södertörns högskolas relation med Forum har på samma sätt som det berörda ämnets andra motsvarande relationer varit informell utan avtalsreglering och byggt på enskilda personers engagemang i verksamheten. Några ekonomiska transaktioner har inte förekommit mellan högskolan och Forum.
  • Över åren har ett tiotal medarbetare från högskolan i varierande omfattning varit engagerade vid Forum. Det finns något olika uppfattningar om engagemanget vid Forum utövats på fritiden. Ett mer omfattande engagemang som utövas på fritid ska hanteras som bisyssla från högskolan och medarbetaren. Reglerna om bisysslor har inte tillämpats.
  • Det har inte framkommit att studenter från högskolan särskilt skulle ha involverats i eller inbjudits till verksamheten i Forum genom högskolans medverkan, men det kan inte uteslutas att studenter hittat till Forum på egen hand.
  • Det har för några år sedan funnits en praktikant vid Forum till följd av att information om möjlighet till praktikplats funnits på högskolans kurswebb. Det har inte framkommit något anmärkningsvärt beträffande den praktiktjänstgöringen.
  • Högskolan har hanterat förfrågan om att utfå allmänna handlingar i ärendet korrekt, även om det inledningsvis rått en viss oklarhet kring regelsystemet.
  • Högskolans kommunikation om engagemanget i Forum har inte fungerat beroende på att informationen varit
   missvisande, att den inte korrigerades när detta stod klart och att den inte heller nådde alla de som borde ha informerats internt.
  • Utredningen har inte funnit att det förekommit något brott mot jävsregler.
  • Högskolan har erforderliga rutiner för utredningar av kränkningar, trakasserier och diskriminering på plats, men hanteringen inom högskolan av resultatet av den interna utredning som gjordes har inte i alla delar följt dessa. Den utredningen borde även tidigare än vad som skedde ha lyfts till någon utanför det ämne det rörde. Frågan om huruvida kränkningar har förekommit omfattas inte av utredningen utan har utretts separat.
  • Kunskapen om högskolans olika rutiner samt de olika kanaler och möjligheter till stöd som finns inom högskolan behöver kommuniceras än tydligare.

  SAMLADE REKOMMENDATIONER

  I detta avsnitt lämnas utifrån vad som kommit fram i utredningen rekommendationer om förbättringsåtgärder.

  Utifrån vad som framkommit under utredningen rekommenderas att högskolan härutöver ska

  • a) implementera regler om hantering av bisysslor enligt HL;
  • b) överväga en inventering av större engagemang inom den tredje uppgiften;
  • c) implementera och följa upp tillämpningen av nyligen beslutade ”Kompletterande riktlinjer och rutiner för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling under VFU/praktik”;
  • d) ytterligare påminna om tillämpningen av gällande regler om OSL och allmänna handlingar;
  • e) se över och förbättra de interna kommunikationskanalerna samt, vid händelser där ett större kommunikationsbehov uppstår, säkerställa att personer som har naturliga kontakter med studenter och medarbetare också har erforderlig information vid var tidpunkt och även kan förmedla vad det finns frågor om inom organisationen;
  • f) så långt möjligt, samråda med berörda intressenter innan en kommunikation sker och när en kommunikation
   blivit otydlig eller missvisande, snarast förtydliga denna;  
  • g) än mer framhålla och sprida kunskap om högskolans olika rutiner samt de olika kanaler och möjligheter till stöd som finns inom högskolan;
  • h) så långt möjligt, underlätta och snabbare handlägga en önskan om byte av handledare; samt
  • i) i de rutinbeskrivningar som rör kränkningar, trakasserier och diskriminering liksom andra utredningar
   införa en rekommendation att på begäran av utredare eller utredda lyfta utredningen utanför närkretsen till en central funktion eller extern part.

   

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier