Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2018-01-09

  Disputationer som skedde i december

  Under december månad disputerade fem av Södertörns högskolas doktorander: Josefine Larsson i miljövetenskap, Roman Horbyk i media- och kommunikationsvetenskap, Karin Jonsson i historia, Julia Velkova i media- och kommunikationsvetenskap och Natasja Börjeson i miljövetenskap.

  Josefine Larsson

  Avhandlingens titel: Genetic Aspects of Environmental Disturbances in Marine Ecosystems: Studies of the Blue Mussel in the Baltic Sea
  Östersjön anses vara en av världens mest förorenade hav och ökningen av antropogen kemisk förorening är ett stort hot mot dess ekosystem. Denna avhandling utvärderar den inverkan hamnar och reningsverk har på fysiologiska egenskaper och genetisk struktur hos blåmusslan på dessa platser vid Östersjön. Den inledande utvärderingen av det generella genetiska mönstret hos blåmusslorna på den svenska västkusten, Östersjön och Bottenhavet visade på genetisk differentiering meJosefin Larssonllan de tre vattenområdena och en låg genetisk differentiering inom de tre enskilda områdena, särskilt i Östersjön. Trots den låga genetiska differentieringen hos blåmusslorna i Östersjön hittades en parallell genetisk differentiering i samband med avloppsreningsverk i området. Detta inkluderade genomiska regioner med en hög grad av differentiering mellan referensplatser och platser som påverkats av avloppsvattenreningsverk. Denna genetiska differentiering föreslås bero på post-dispersion naturligt urval som verkar i varje generation. I kontrast till detta så hittades ingen parallell genetisk differentiering kopplat till hamnar. Vi identifierade fem genomiska regioner i blåmusslor som visade starka tecken på naturligt urval på tre av fyra replikerade referensplatser och platser som påverkas av reningsverksutsläpp i Östersjön, det vill säga Askö, Tvärminne och Karlskrona. En inledande karakterisering av dessa genomiska regioner visade på funktioner relaterade till immun- och endokrina reaktioner, oxidativ stress och skalbildning. Resultatet indikerar att naturligt urval som orsakats av reningsverksutsläpp involverar flera loci. Samma genomiska regioner finns på olika platser i Östersjön men det finns också unika genomiska regioner på varje plats. Det fans inga genotoxiska eller histopatologiska effekter hos blåmusslorna från områden med reningsverksutsläpp men det fanns en högre frekvens av histologiska avvikelser i matsmältningsorganet hos musslorna från hamnar.

  Läs avhandlingen i sin helhet

  Roman Horbyk

  Avhandlingens titel: Mediated Europes: Discourse and Power in Ukraine, Russia and Poland During Euromaidan
  Avhandlingen undersöker hur Europa framställs i medier under Euromajdan och den efterföljande ukrainska-ryska krisen genom att analysera empiriskt material från Ukraina, Polen och Ryssland. Materialet omfattar artiklar från nio tidningar med olika politisk och journalistisk orientering samt intervjuer med journalister, diplomater och utrikespolitiska experter. Roman HorbykI analysen ingår även relevanta politiska dokument, historiska texter och webbkällor. Historiskt karakteriseras Europaberättelserna i de tre länderna av det starka beroendet av Västeuropa, vilket reaktivt leder till perioder då Väst förkastas. Berättelserna rör sig mellan tre huvudpoler: idealiserande beundran, materialistisk pragmatism och geopolitisk demonisering. De är inte fast knutna till ett visst land utan har i skiftande grad varit närvarande i dem alla. Dock har svagare aktörer haft en idealiserande tendens eftersom Europa uppfattas som en källa till viktiga teknologier och moderna samhällsfunktioner. Författare i alla tre länderna hade svårigheter att definiera Europas gränser och eftersom detta problem kopplades till ländernas egna nationella identifikation brukar europeiskhet konstrueras som en våg som successivt försvagas ju vidare den sprids mot öster från sitt epicentrum någonstans i Nordvästeuropa.

  Läs avhandlingen i sin helhet

  Karin Jonsson

  Omslaget på Karin Jonssons avhandlingAvhandlingens titel: Fångna i begreppen? Revolution, tid och politik i svensk socialistisk press 1917-1924
  I den här avhandlingen görs en organisationsöverskridande studie av begreppet revolution i svensk socialistisk press mellan åren 1917 och 1924. Begreppsanalysen görs mot bakgrund av periodens tongivande internationella händelseutveckling i form av världskrig och revolutioner och den nationella politiska situationen med omfattande protester för bröd och rösträtt. Avhandlingens huvudsakliga syfte är att begreppshistoriskt analysera arbetarrörelsens förhållningssätt till begreppet revolution med speciellt fokus på teoretiska och ideologiska spänningar mellan revolution och reform, determinism och voluntarism och partikulär och universell revolutionsuppfattning.
  Undersökningen lyfter fram betydande likheter och avgörande skillnader i revolutionsuppfattning inom och mellan de socialistiska organisationernas press. Begreppsbruket karakteriserades såväl av historiens tyngd och äldre tiders revolutionsbegrepp som att vara bundet till samtiden och påverkat av periodens revolutioner, i synnerhet de två ryska revolutionerna 1917.

  Läs avhandlingen i sin helhet

  Julia Velkova

  Avhandlingens titel: Media Technologies in the Making: User-driven Software and Infrastructures for Computer Graphics Production
  Under det senaste decenniet har nya medieteknologier för kommunikation och digitalt skapande möjliggjort för såväl professionella medieproducenter som amatörer att skapa och sprida olika typer av medieinnehåll. Julia VelkovaSamtidigt finns fler möjligheter än tidigare att bidra till utvecklingen av digitala medieteknologer, såsom programvaruverktyg och infrastrukturer för att producera och cirkulera medieinnehåll. Denna avhandling undersöker hur dessa ökade möjligheter för skapandet av teknologier och infrastrukturer för digital medieproduktion, i synnerhet programvara, har tagits tillvara av mediekreatörer som arbetar, eller strävar efter att arbeta, med datorgrafik. Avhandlingen fokuserar på kulturella, teknologiska och ekonomiska praktiker genom vilka frilansare, oetablerade mediekreatörer och mindre produktionsbolag skapar användardrivna programvaror. Med användardriven avser jag programvara som utvecklas av dess användare: digitalkonstnärer, amatörer och professionella skapare av digitalt visuell media, snarare än de industriella producenter som traditionellt satt de tekniska ramarna för medieproduktion.

  Läs avhandlingen i sin helhet

  Natasja Börjeson

  Avhandlingens titel: Toxic Textiles: Towards Responsibility in Complex Supply Chains
  En av våra samtida stora utmaningar är hanteringen av de miljö- och hälsoproblem som följer i svallvågorna av en globaliserad handel. En av dessa utmaningar rör hanteringen av kemikalierisker. Inom textilbranschen är produktionen kemikalieintensiv och handelsmönstren karakteriseras av komplexa varukedjor som inte sällan Natasja Börjesonsträcker sig över flera kontinenter. Samtidigt pågår en förändring av inblandade aktörers roller, där marknadsaktörer uppmanas att på ett ansvarstagande sätt hantera frågan om kemikalierisker och de utmaningar som hör därtill. Denna process försvåras ofta till följd av ett komplext samhälle präglat av kunskapsbrister. Detta komplicerar ansvarstagande och gör det svårt att hålla specifika aktörer, såsom företag och inköpande organisationer, ansvariga, då det inte är uppenbart vem som är ansvarig för vad. Denna avhandling undersöker hur en grupp marknadsaktörer – privata och offentliga textilinköpare – tar ansvar för kemikalierisker längs med sina varukedjor i en situation som karaktäriseras av osäkerhet och komplexitet. Avhandlingen syftar till att fördjupa förståelsen för vad som händer när marknadsaktörer uppmanas att hantera miljö- och hälsorisker från till exempel kemikalier i textil. Fokus ligger på svenska privata och offentliga textilinköpare, som exempelvis kläd- och textilföretag, offentlig förvaltning och andra inköpande organisationer.

  Läs avhandlingen i sin helhet

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier