Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2017-12-21

  UKÄ ger konstvetenskap vid Södertörns högskola det samlade omdömet hög kvalitet

  Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har genomfört en nationell utvärdering av utbildningar som leder till licentiat- och doktorsexamen på forskarnivå inom konstvetenskap. Södertörns högskola får i utvärderingen det samlade omdömet hög kvalitet.

  Granskningen har gjorts av en bedömargrupp som utsetts av UKÄ. Bedömargruppen består av Konstvetenskap, grafiskt elementämnessakkunniga, doktorandrepresentanter och arbetslivsföreträdare.

  I utvärderingen har utbildningens kvalitet bedömts utifrån flera olika omården:miljö och resurser, utformning, genomförande och resultat samt uppföljning, åtgärder och återkoppling. Utbildningen har också bedömts ur olika perspektiv: doktoranders, arbetslivets och jämställdhet.

  I bedömningen, som finns att läsa i sin helhet på UKÄ:s hemsida, står att läsa till exempel:

  "Inom aspektområdet miljö, resurser och område, uppvisar forskningen vid lärosätet en sådan kvalitet och omfattning att utbildning på forskarnivå kan bedrivas på hög nivå. Personalens kompetensnivå är hög. Handledarresurser och forskarutbildningsmiljö svarar väl mot utbildningens behov."

  "Forskarutbildningen ger genom sitt innehåll, utformning och genomförande god förberedelse såväl för en akademisk karriär som för verksamhet inom konstlivet och kultursektorn. Bedömargruppen vill lyfta fram forskningens kopplingar till det samtida konstlivets praktiker som ett värdefullt inslag."

  En fin julklapp i förskott till Södertörns högskola och ämnet konstvetenskap!

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier