Student

Arkeologi

Arkeologer studerar människan och hennes materiella kultur från äldsta tid fram till idag. Utifrån olika typer av materiella spår tolkar arkeologer hur det har varit att leva i olika tider och i olika kulturella sammanhang. Ämnet kombinerar empiri, teori och praktik, och söker belysa vår samtids frågor utifrån ett långtidsperspektiv.

Arkeologin på Södertörns högskola har utbildning från A-nivå till och med forskarutbildning. Studenten kan bygga sin egen fil.kand. eller masterutbildning genom fristående kurser eller genom att följa ett utbildningsprogram. Arkeologi ingår i kandidatprogrammen Arkivarie- och kulturarvsprogrammet och Liberal Arts.

Lärarnas och forskarnas intresseområden omfattar olika tidsperioder och forskningsfält. En tyngdpunkt ligger dock på en samhällsrelevant arkeologi, inte minst genom ett långtidsperspektiv på hållbarhetsfrågor. Vi samlas också kring frågor rörande Östersjön och Östeuropa – det geografiska område som är Södertörns högskolas fokus. På ämnet finns också det marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS, och studenter har möjlighet att specialisera sig i marinarkeologi.

En arkeologs arbetsmarknad är bred. Inom samhällsplaneringen behövs arkeologisk kunskap på länsstyrelser och kommuner, storskaliga undersökningar görs inför väg- och järnvägsbyggen, och det arkeologiska materialet träffar sin publik på museerna. Därför har arkeologiämnet på Södertörns högskola en nära samverkan med olika arkeologiska aktörer både vad gäller utbildning och forskning.

Kontakt

Arkeologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

arkeologi@sh.se

Publikationer

Fler publikationer

Projekt

Fler projekt