Share

Facebook Mail Twitter

21

May

Disputation: Benny Berggren Newton

Benny Berggren Newton försvarar sin avhandling “Business Basics: A Grounded Theory for Managing Ethical Behavior in Sales Organizations”.

Benny Berggren Newton

Avhandlingens titel: Business Basics: A Grounded Theory for Managing Ethical Behavior in Sales Organizations

Ämne: Företagsekonomi

Forskarutbildningsområde: Politik, ekonomi och samhällets organisering

Högskolan i Gävle: Akademin för utbildning och ekonomi

Opponent: Jens Hultman, professor i företagsekonomi, Högskolan Kristianstad

Språk: svenska

Sammanfattning
Bakgrund: Att hantera medarbetares etiska beteende i säljande organisationer är en komplex social process. Till att börja med inkluderar säljande organisationer flera aktörer som de kan komma bli tvungna att hantera samtidigt, där alla har sin egen agenda. Till detta inkluderar etik som ämne kontextbaserade scenarios där vad som anses rätt och fel inte alltid är tydligt. Dessutom är styrningen av sina anställda något chefer hanterar på daglig basis, där brister i ledarskapet kan leda till allvarliga konsekvenser för företaget.

Den mesta forskning som finns inom området tenderar att fokusera på enskilda faktorer i denna styrningsprocess, istället för på hela processen som sådan. Och det finns få studier som tar aktörernas subjektiva upplevelser av processen som utgångspunkt och som använder sig av integrerade modeller som beskriver hela processen.

Syfte: Syftet med denna avhandling är att härleda empiriska begrepp för att konceptualisera processen i hur chefer hanterar sina medarbetares etiska beteende i säljande organisationer. Ett delsyfte är därför att skapa en integrerad modell. Denna avhandling ämnar således studera aktörernas huvudangelägenhet och den process med vilken denna angelägenhet löses.

Metod: För att nå syftet behövdes en metod med induktiv ansats. Ortodox grundad teori valdes som metod då den har förmåga att kunna generera konceptualiseringar till en integrerad modell som förklarar de pågående sociala processerna. Att arbeta från denna ansats betyder att forskaren utvecklar en ny teori, där forskaren induktivt beskriver de pågående sociala processerna.

Det empiriska datamaterialet samlades i huvudsak in via intervjuer med aktörer inom fältet. Detta kodades och konceptualiserades i en överlappande process tills en empiriskt härledd teori skapats. Därefter validerades teorin med befintlig forskning.

Resultat: Kärnkategorin i denna avhandling heter Business Basics. Den handlar om en önskan hos chefer att kunna fortsätta göra affärer där hanteringen av deras medarbetares etiska beteende är en grund för att kunna uppnå detta. Fem olika kategorier, alla relaterade till kärnkategorin, har framträtt: byråkratisering, relationsinvestering, utbildning, monetärhantering och intuition. Dessa kategorier uttrycks i en social och dynamisk process och representerar olika aktiviteter, verktyg, influenser och metoder.

Bidrag: Denna avhandlings bidrag är en integrerad modell, baserad på aktörernas subjektiva erfarenheter, där den dynamiska och sociala processen beskrivs för hantering av medarbetares etiska beteende i säljande organisationer.

Time and place

21 May 10:00-12:00

Public defence of thesis

Zoom (länken publiceras inom kort). MA648, Södertörns högskola. OBS om du inte har tillgång till dator och önskar besöka Södertörns högskola måste du registrera dig, maila då till lina.lorentz@sh.se., find us

Swedish

Arranged by

Avdelningen för företagsekonomi, Institutionen för samhällsvetenskaper.

Contact

Share

Facebook Mail Twitter

Page updated

19-04-2021