Stefan Rimm

Stefan Rimm

PhD

Subject Coordinator

Senior Lecturer

I am Senior Lecturer in Rhetoric and have a Ph.D. in Education. My research interests include historical and contemporary perspectives on rhetoric, education, and citizenship.

+46 8 608 44 61 +4686084461

Culture and Education

PB224

Jag är lektor i retorik och fil. dr i pedagogik. Jag forskar om retorik och utbildningshistoria och undervisar i retorik.

I min forskning anlägger jag bland annat kulturhistoriska, kunskapssociologiska och läroplanshistoriska perspektiv på retorik och utbildning. Några av mina intresseområden är bildning, dygd, fostran och identitet; läromedel och medier; skriftspråkligheter och retoriska praktiker samt begrepp som copia, repertoar, doxa och topoi.

Jag disputerade 2011 på den utbildningshistoriska och retorikhistoriska avhandlingen Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724–1807 External link.. Avhandlingen kartlägger utbildningens innehåll och praktiker – från teoretiska läroböcker och klassiska texter till skriftliga och muntliga övningar – och diskuterar hur retorikutbildningen inte bara syftade till kunskap och färdigheter utan också till moral och karaktär.


Aktuella forskningsprojekt
Luntor och lexika. Läromedel mellan handskrift och tryck 1649–1820 External link.
Projektet undersöker kopplingarna mellan läromedlens förutsättningar, form och innehåll i ett historiskt förändringsskede: ett möte mellan å ena sidan skolans arv av muntlig tradering och manuell textreproduktion, å andra sidan en skriftspråklighet som allt mer påverkades av trycket.

Formulering och formering. Identitetskonfiguration i skolors retoriska praktiker ca 1800–1850
External link.
Projektet studerar hur retoriska praktiker (till exempel vid skolavslutningar) i
olika bidragit till att skapa skilda identitetsideal hos olika skolor och elevgrupper. Projektet är en del i forskningsprojektet Segregation och integration. Genus, klass och medborgarskap i svenskt undervisningsväsende ca 1800-1850.

Länk till min twitter External link, opens in new window.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) is Södertörn University's system for digital publishing and for registering publications produced by researchers, teachers and students.

To DiVA

The researcher is not participating in any projects at this moment.