Calendar

We organise regular higher seminars, guest lectures, symposia and other events. You'll find more information about current events in our calendar below.

The Centre for the Studies of Political Organization (CPO) regularly organizes open seminars at Södertörn University. These are coordinated with the departments of sociology and political science. Those interested in attending or following seminars may contact Director of Research Adrienne Sörbom.

The Centre also organizes major outward activities, more information about them can also be found in the calendar.

Research Application Seminars

Are you working on or planning for a research funding application relating to the organization of politics? Would you benefit from collegial commenting? CPO arranges two research funding application seminars during the spring term of 2019. You'll find more information about these events in the calendar below.

Political Resources: Autonomy, Legitimacy, Power

A Multidisciplinary Conference on the Role of Economic Resources for Political Organization

Call for Papers

Economic resources are central to all types of political organization. Financial support may be of great value for how a political party, a think tank or a social movement can mobilize. At the same time, economic support may have negative consequences. Political actors often prefer to avoid the appearance of being constrained by whoever funds them. At this multidisciplinary conference, we will explore both the negative and positive political implications of financial resources, and the possible interplay between these.

The purpose of the conference is to reflect empirically on the ways in which money (in variying formats) can influence and structure political relations, and to discuss how we may conceptualize the relationship between economic resources and political organization

Money can be used to develop activities in different contexts. In that sense, money can be productive and be drawn upon as a resource for political action in the broad sense. It can also be transformed into other resources. Money as a medium is, however, not neutral. Its disbursement can create leverage and open for dominance over other actors. In political and social movement contexts, this may have several ambivalent or even problematic consequences for recipients' autonomy, legitimacy and power. These consequences may vary according to contexts and the type or form of the actors providing the economic resources. For instance, provision by philanthropists, foreign states, private donors, crowdfunding campaigns and corporations all raise issues for political organizers such as parties, think tanks, civil society associations and social movements.

The funding of political parties is of longstanding interest in political science. Likewise, resource mobilization has been a key perspective for social movement studies and the understanding of civil society. In later years, research interest has also focused on actors such as PR firms, communication bureaus, think tanks, private research foundations, and their relations to funders. Issues such as construction of transparency and autonomy, ambivalent relationships between donors and funders, and the consequences of professionalization, have not been sufficiently studied.

We therefore invite contributions that reflect, discuss, analyze and/or provide empirical explorations of the role of funding for political organization, and the consequences of different forms of funding – or lack thereof – on these actors’ autonomy, legitimacy and political impact. We warmly welcome contributions that vary, for instance, in their coverage of place and types of involved actors (for instance, differences between liberal and illiberal democracies, or between democratic states being more or less corporatist). As, indeed, these contexts vary over time, we also invite historical contributions.

Potential contributions may cover – but are not limited to – the following themes:

 • Empirical findings in regard to relations between donors and recipients.
 • How do different types of funding affect various types of receivers?
 • Variations of issues related to economic resources in relation to type of funders and receivers.
 • How have relations between funders and receivers varied over time and place?
 • How do donors/funders affect receiving organizations in regard to autonomy, legitimacy and power.
 • How may recipients organize to address issues of autonomy, legitimacy and trust ?
 • Which strategies do political actors lacking legitimate sources of funding deploy to compensate for their lack of economic resources?
 • Variations of issues appearing in different contexts (e.g. time and space).
 • Theoretical perspectives and the conceptualization of the relation between financial resources and political organizing.

Organizing committee:

Associate Professor Nicholas Aylott

Professor Karl Magnus Johansson

Doctor Jenny Madestam

Professor Stefan Svallfors

Associate Professor Adrienne Sörbom

Associate Professor Magnus Wennerhag

Participation in the conference is free of charge. Travels and lodging will however not be reimbursed.

Timeline:
Abstracts January 15, 2019
Paper acceptance notice February 15, 2019
Final paper May 2, 2019
Conference May 17, 2019

Send papers to: cpo@sh.se

Workshop:

Politikens Resurser: Internationella workshops om betydelsen av ekonomiska resurser för politisk organisering

Den 4 juli 2018 rapporterade Dagens Nyheter att partier i Sverige tar emot mångmiljonbelopp utan insyn. Alla riksdagspartier redovisade att de inte tagit emot en krona i anonyma bidrag, samtidigt som tidningens granskning visar att varje parti hade oredovisade inkomster. Under 2016 publicerade Expressen uppgifter om ”näringslivets hemliga uppvaktning av Sverigedemokraterna”. Frågan rörde då om och i så fall på vilket sätt organisationen Svenskt Näringsliv lyckats påverka partiet i vissa frågor. Några år tidigare hade tankesmedjan Studieförbundet Näringsliv och Samhälle hamnat i blåsväder då medarbetare uppfattades ha belagts med munkavle när de kommunicerade forskningsresultat som ställde några av smedjans finansiärer i dålig dager.

Det dessa exempel har gemensamt är att de rör relationen mellan pengar och politik. Ekonomiska resurser är en politisk tillgång och centrala för all typ av politisk organisering. Till exempel kan finansiellt stöd vara av stort värde för hur ett politiskt parti, en tankesmedja eller en social rörelse kan mobilisera. Rösträtt har också historiskt sett varit kopplat till ekonomiska resurser. Samtidigt är det tydligt att pengar kan innebära en negativ bindning. En politisk aktör ska gärna framstå som obunden men finansiella kontakter medför att det skapas en relation som i praktiken, eller i andras ögon, kan uppfattas som ett hinder för oavhängighet. Ett finansiellt stöd kan alltså både öppna och stänga dörrar. Tidigare forskning har överlag ställt frågor kring hur resurser möjliggör politik.

I detta forskningsinitierande projekt sätts istället fokus på de negativa politiska implikationerna av ekonomiska resurser. När blir ett ekonomiskt bidrag ett problem för exempelvis ett parti, en tankesmedja eller en rörelse? Hur kan den typen av aktörer arbeta för att resursen inte ska ha negativa konsekvenser? Att på detta sätt vända på perspektivet är av stor vikt för att bättre förstå hur politiska aktörer arbetar för att skapa vad som åtminstone uppfattas som obundenhet, legitimitet och tilltro.

Syftet med projektet är att genom internationella workshops initiera tvärvetenskaplig forskning kring de politiska implikationerna av ekonomiska resurser. Vi ställer följande frågor:

 • På vilka sätt kan ekonomiska resurser förhindra politisk mobilisering och framgång?
 • Hur kan olika typer ekonomiska resurser hanteras för att de inte ska ha negativa konsekvenser?
 • Vilka variationer ser vi mellan olika typer av aktörer samt beroende på kontext – som tid och plats – för hur politiska aktörer förhåller sig till finansiering?

Genom att samla forskare med intresse för politiska aktörer vill projektet Politikens resurser stimulera till forskningssamarbeten och ett ökat intresse för skapandet av politisk obundenhet sett i ljuset av demokratiska värden som transparens, representation och ansvarsutkrävande. Förväntade utkomster av projektet är ett internationellt forskarnätverk samt en programansökan på detta tema.

Workshop 1 – November 2019
Tema: Begrepp och teori. Hur kan vi begreppsligt förstå vad en ekonomisk resurs innebär för olika typer av politiska aktörer? Vilka variationer över tid och rum gällande dessa innebörder kan vi se och hur kan dessa förklaras?

Workshop 2 – Mars 2020
Tema: Oberoende, legitimitet och tillit. Hur arbetar olika typer av politiska aktörer för att skapa tillit och legitimitet när dessa värden hotas av deras finansiering? Hur förmår olika typer av politiska aktörer att framstå som oberoende från finansiärer? Vilka variationer ser vi i hur exempelvis oberoende begreppsliggörs och upprätthålls inom skilda tid- och rumsliga kontexter?

Ytterligare information om dessa workshops och deltagande: Adrienne Sörbom.