Third stream activities

The Forum for Romani Studies works with multiple organisations relevant to the field. We also provide contract education.

Romano Digitalno Archivo / Digital Archive of the Roma / Digitales Archive der Sinti und Roma

The research areas covering the history of the Roma and Travellers in the Nordic region and antiziganism and the struggle for citizens’ rights in an international perspective work in partnership with the Romano Digitalno Archivo / Digital Archive of the Roma / Digitales Archiv der Sinti und Roma (Berlin) and the Institute for Language and Folklore (Uppsala). Work is coordinated by associate professor Jan Selling. Working group: Maria Rosvoll (HL-Senteret, Oslo), Vidar Fagerheim Kalsås (University of Agder), Malte Gasche and Miika Tervonen (Centre for Nordic Studies, University of Helsinki), Risto Blomster (Finnish Literature Society, Helsinki), Jan Selling (curator), Hans Caldaras (author and artist, Stockholm), Britt Inger Lundqvist (RUNG and Dik Manusch Vänner), Adrian Marsh (Swedish Research Institute, Istanbul), Herbert Heuß (Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg), Daniela Gress (Rubrecht-Karls-Universität, Heidelberg).

Network of academic institutions in Romani Studies

The purpose of the network of academic institutions in Romani Studies is to promote European and national cooperation between academic institutions for all aspects of Romani Studies. The network coordinates, actualises and promotes multidisciplinary research about the Roma, including studies of Romani culture, history, religion, politics and societal status, language, literature and folklore, etc., and makes them available to a wider audience. The overarching aim is to develop Romani Studies as a well-networked discipline and to cooperate with other academic fields.

The network’s management group, 2016–2020:

Chair: Kimmo Granqvist, Södertörn University and the University of Helsinki

Vice chair: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD., Slovak Academy of Sciences

Secretary: Daria Pritup, BA, University of Helsinki.

Members:

 • Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc, Czech Academy of Sciences
 • Elena Marushiakova, PhD, and
 • Veselin Popov, PhD, Minority Studies Society “Studii Romani”

Södertörns högskola har sedan år 2008 anordnat flera romska uppdragsutbildningar:

 • Validering och komplettering till Lärarexamen med inriktning mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år, på uppdrag av Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad 2008-2010 för tre romska lärare.
 • Romsk brobyggarutbildning med inriktning mot skolan, 30 högskolepoäng, 2012-2015, uppdrag för Skolverket med 15 deltagare. (Slutredovisning av uppdraget.)external link, opens in new window
 • Romsk brobyggarutbildning med inriktning mot socialtjänsten och hälso- och sjukvård, 30 högskolepoäng, 2014-2016, uppdrag av Socialstyrelsen med nio deltagare.
 • En pågående utbildning för att förstärka kompetensen hos modersmålslärare i romani chib, 37,5 högskolepoäng, 2015-2017, på uppdrag av Skolverket med 28 deltagare.
 • Hösten 2016 startar en ny brobyggarutbildning på uppdrag av Skolverket och Socialstyrelsen. Utbildningen kombinerar de tidigare inriktningarna mot skolan och socialtjänsten och som kommer att pågå mellan 2016-2018. Högskolans arbete med romska uppdragsutbildningar har uppmärksammats i Norden. Den romska brobyggarutbildningen med inriktning mot skolan har också presenterats på flera internationella forskningskonferenser och vidare på Europarådet i Strasbourg hösten 2015.

Uppdragsutbildningarna har bedrivits av Christina Rodell Olgaç och Angelina Dimiter-Taikon. Undervisande lärare därutöver har varit Kimmo Granqvist, Anna Lindqvist, Hassan Sharif, Barbro Allardt-Ljunggren och Patric Sahlén.

Enstaka kurser

Följande kurser planeras att ges våren 2017:

Romernas historia, språk och nutid, 7,5 högskolepoäng

Romernas historia och nutida situation, 30 högskolepoäng

Ämneslärarutbildning i romani chib

År 2013 fick Södertörns högskola det nationella uppdraget att bygga upp och utveckla en ämneslärarutbildning i romani chib. Högskolan ska, mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt minoritetskonventionerna, snarast bygga upp och utveckla ämneslärarutbildning i romani chib. I arbetet ska högskolan ta hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som språket har samt föra en dialog med berörd nationell minoritet. Lärosätet ska samverka med berörda aktörer i Sverige, och när relevant, i andra länder som har erfarenhet av arbete med berört språk. Regeringen avser att återkomma i fråga utvärdering av det särskilda åtagandet.

Under 2013 bildades en referensgrupp kring uppdraget med representanter för olika varieteter av romani chib och en representant för det samiska språket från Umeå universitet. I april 2014 skickade Södertörns högskola en ansökan till Utbildningsdepartementet om att förändra uppdraget till att utveckla en grundlärarutbildning med romsk profil. Hösten 2014 inbjöds även representanter från övriga minoritetsspråk, vilket har lett till ett närmare samarbete med övriga nationella minoritetsspråk med att representanter för övriga minoritetsspråk, meänkieli, finska och jiddisch, från andra lärosäten deltagit i referensgruppens möten.

Mot bakgrund av skrivningarna i regleringsbreven 2013-2015 angående uppbyggnaden av ämneslärarutbildningen i romani chib på Södertörns högskola, har högskolan kontinuerligt i arbetet med frågan tagit hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som minoritetsspråket romani chib har i Sverige, det vill säga att den formella utbildningsnivån fortfarande är låg bland romer och att få har allmän behörighet för att kunna gå vidare till högre utbildning.

Här har de romska uppdragsutbildningarna på uppdrag av Skolverket och Socialstyrelsen samt förstärkningen av modersmålslärare i romani chib 2015-2017, uppdrag för Skolverket, bidragit med värdefulla erfarenheter och kunskaper för att utveckla en framtida lärarutbildning med romsk profil.

För närvarande ingår följande personer i referensgruppen som träffas två gånger per termin:

 • Angelina Dimiter-Taikon, fil.mag. i pedagogik, adjungerad lärare
 • Kimmo Granqvist, forskningsledare för Romani Studies, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)
 • Jan Selling, docent i historia, lektor i pedagogik med inriktning mot romsk lärarutbildning
 • Christina Rodell Olgaç, docent i pedagogik
 • Baki Hasan, språkvårdare romani chib, Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
 • Mikael Vinka, professor i samiska, Umeå universitet,
 • Jarmo Lainio, professor i finska även med ansvar för meänkieli, Stockholms universitet,
 • Sari Pesonen, studierektor i finska även med ansvar för meänkieli, Stockholms universitet
 • Jan Schwarz, docent i jiddisch, Lunds universitet
 • Ingela Valfridsson, biträdande prefekt, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.

  Även representanter för Skolverket deltar regelbundet i referensgruppens möten.